کاشه های تاریکی بال زمین
گردباداین قرن رامی چینند
بادوبوران قرن
درهم شکستن عشق رابرمی افروزد
وجسدریخته ی ستارگان رامی تند
چراغ های آسمان می میرند
هیبتشان درهم می شکند
داستانهای رنگین کمانی شان کورمی شود
دختران مدرن شهررا
به موزه خانه هامی فرستند
وبرسینه هاشان ستاره نصب می کنند
گلهاسقط می شوند
وماه به گوشه ای پرت می شود
آفتاب!…یخ می بندد
رازهای شبهای بی مانند
آینده ی خاک رابومی کنند
ودست بردل قرن های آشفته می آویزند
تکنولوژی رابه عصرحجربازمی گردانند
ازتندباد!…پنجره هارامی بندند
وآدم رادوباره به بهشت برمی گردانند
آنگاه سالهای پشت خمیده
جسداش رابه قعردوزخ می سپارد
آهنگهاهم بانغمه ی رود
به قرن سکوت پامی گذارند
داستان …عشق های سست وبی اساس
بازگشت جان هابیل
بنیاددوباره ی اهرام
جنگ وآشتی
خیزش قلعه های میرنشین
وجنگ سردو«پرسترویکا»
ازخالی سفره هابرمی دارند
باپیوندعشق ای تازه
به علامت سوالی بزرگ تبدیل می شوند
ازنخست خانه
به فراگیری «دوست داشتن»می پردازند
برگ تبدیل به سیه ی چرده یی درآوازدرگلوخفه شده می گردد
اشتباهات بنیادی تاریخ راپاک می کند
وهستی پروانه می شود
وخیزش همانندگل خودرانشان می دهد
وسبدسبدگل رابه ارمغان می آورد
………………………………………………………………
«پرسترویکا»اصطلاحی روسی است که به یک سری ازاصلاحات اقتصادی
که درژوئن ۱۹۸۷توسط میخائیل گورباچف معرفی گشت اطلاق می شود
………………………………………………………………………………

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)