در این روزهای که  کشور ایران در شرایطی بس بحرانی بسر میبرد. هر روز شاهد اخباری نا خشایند و مایوس کننده از عملکرد مسئولان دولت هستیم.
اضافه بر این درد جانکاه هر از چند گاهی نیز زمزمه های نگران کننده ای  از سوی برخی از دلالان و سود جویان خارجی هم شنیده میشود.  سود جو یانی  خارجی که از بازار آشفته ناشی از عملکرد سیاستمداران داخلی بهره برده و سعی میکنند از این بازار آشفته نمدی برای خود دست و پا نمایند .نکته قا بل تامل در این میانه سکوت  سیاستمداران دولت ایران است که براحتی از کنار این مساله گذشته و عملا چراغ سبزی برای اینگونه اعمال میباشد.

سکوت معنی در این مسئو لان  شاید  ناشی از این واقیعت  میباشد که دولتمردانی که به شدت مشغلول غارت داریهای مردم میباشند مایلند که به  جای محاکمه آمران تنها دارایی ملت ایران به غارت برده شود . در این میانه سود جویان خارجی نیز بی تقصیر نمی باشند آنانی که مایلند کشته شدن مردم  بیگناه را را با دریافت  پول لوث  نمایند .
در اینجا دو سوال مطرح میگردد سوال اول اینست که برای توقف چنین اعمالی چه سیاستی مناسب است سیاست پرداخت پول از جیب ملت ایران یا درخواست استرداد آمران و مجرمان و محاکمه آنان بدیهی سیاست پرداخت دارای های ایران نتیجه ای نداشته و عاملان ا ینگونه  جنایات را جری تر خواهد کرد.
سوال دیگر آیا ثروت ایران متعلق به دولت مردان ایران است که اینگونه به باد فنای گذاشته شود یا متعلق به ملت ایران که باید در راستای تامین نیازهای مردم به کار گرفته شود. .

در خاتمه باید اضافه نماییم وظیفه اساسی تمامی ایرانیان آزاده حفاظت از منافع  و دارا ی های ایران عزیز میباشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)