اپیدمی «شُل- تُمبانی» در سلسله مراتب ولایی

رضا شکیبا

* «سعید طوسی» همچنان «آبروی ولایت» در بُقچه « غلام بارِگی» پیچیده و همچنان به ریش « دستگاه قضا » خندیده و چون « پیاز رندیده» در مَلات کباب همچنان خوابیده!

*«صائب تبریزی» که جادوگر واژگان بود در صنایع شعر، با «امام جمعه»ای مشاعره نمود. امام گفت:
شاعران را همه دریایی وُ بی موجی دان
همه در«باطنِ شب» ساکِن وُ ظاهر طوفان
صائب در نکته گوییِ رقیب به تنگ و درنگ آمد اما فی الفور به خود آمد و جواب داد:
زاهدان را همه « لاهوتی» وُ «قُرانی» دان
ساده «تقوا » نفروشند به «لذت جویان»
لیک گاهی که شود وسوسه «ایمان-جُمبان»
« دین» وُ « مردم» بفروشند به « بندِ تُمبان»

*قصه «بند تمبانِ» امامانِ تقوا به درازایِ «کباب بُناب» در «تاریخ زفاف» است و این قصه ( از وقتی که اسلام سیاسی در ایران حاکم شده) قصه ای هزار تو در هلاهل هفتاد سر است و «سعید طوسی» شاید کوچکترین « ملیجک» در این حرمسرایِ ناصری( ولایی) باشد!

*«رومن پولانسکی» در کارگردانیِ فیلم « پیانیست» به شهرت جهانی رسید اما از وقتی که معلوم شد با نوجوان ۱۳ ساله ای مراوده جنسی داشته، نه تنها از سکوی شهرت به پایین کشیده شد بلکه از آن روز به بعد جرات ندارد که در لابیِ یکی از هتل های اروپایی، پا روی پا بیندازد و لیوانی آبجو سر بکشد اما « سعید طوسی» از وقتی که افشاء شده که دچار مرضِ «شُل تُمبانی» است بیشتر از قبل در نمایش های « انتر چرخانی» و « حقیقت سوزانی» و «حق به جانب نمایی» ظاهر می شود!

*« رضا شاه» عزم کرده بود که ریش وُ قیچیِ « محاکم و مدارس و مناسک» را از دست ملایان بگیرد اما به صلاحدیدِ چند تن از ملازمانِ محافظه کار که افراطی گری را به نفعِ « بلشویسم ایرانی» می دیدند به این نتیجه رسید که قیچی را از ملایان بگیرد اما ریشِ روستاییِ فقیر و ناآگاه را کمافی السابق در دست آنها نگه دارد! در روستایِ دور افتاده ای ( در مرکز کویریِ ایران) امامزاده ای مستقر بود که معجزه اش در «تُمبان گشایی» بود به این معنی که هر زوجه ای که از سرد مزاجیِ شوهرش شکایتی داشت، دست به دامنِ امامزاده مذکور می شد و ملایی که در جوار امامزاده ساکن بود دعایی می نوشت و به زن می گفت: « این دعا را به تمبان شوهرت بنداز تا بند تُمبانش شُل شود و از سرد-مزاجی بیافتد»! روزی زوجه ای دعا را گرفت و چنان کرد و از آن روز به بعد سرد مزاجیِ شوهرش نه تنها رفع شد که جایش را «گرم مزاجیِ افراطی» گرفت! زن دوان دوان به طرف امامزاده دوید و به ملا گفت: دستم به دامنت؛ دعایی بنویس که شوهرم به سرد مزاجیِ سابق برگردد. ملا گفت: از دست من کاری برنمی آید؛ این امامزاده فقط «بند تمبان» شُل می کند!

*نتیجه تاریخی: حکومت اسلامی (طیِ چهار دهه) معجزه اش این بود که بند تمبانِ امثالِ «سعید طوسی» را شُل کرد و «شُل تُمبانی» را در سلسله مراتب ولایی به اپیدمی تبدیل کرد و هیچ ادعیه دیگری برای «سِفت تُمبانیِ» اعوان و انصارش در اَنبان ندارد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)