جنبش اعتراضی گسترده دی ماه هر چند از شدت آن کاسته شد اما به دلیل اینکه رژیم جمهوری اسلامی از پاسخگویی به مطالبه نان و آزادی مستاصل است همچنان ادامه دارد. مطالبات اقتصادی گسترده کارگران و مردم به همراه خواست سرنگونی طلبی رژیم و رفع هر گونه استبداد به شکل‌های دیگر و در موجی دیگر ادامه دارد. یکی مشخصات بارز جنبش اعتراضی اخیر عبور از مذهب به مثابه ابزاری در دست طبقه سرمایه دار ایران و بخصوص رژیم جمهوری اسلامی برای تداوم حاکمیت است. رادیکالتر شدن مبارزات مردم با کنار گذاشتن شعارهای مذهبی خود را نشان داد. مذهب در ایران نه فقط به مثابه ابزاری برای تحمیق توده‌ها بلکه ابزاری قوی در مهار جنبش زنان بوده و هست. اما صد سال مبارزه زنان در ایران و بخصوص در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی با وجود تعرض همه جانبه رژیم جمهوری اسلامی به حقوق و هستی زنان، آنها مقاومتی جانانه انجام دادند و کشاکش بین مطالبات زنان و به قهقرا بردنشان بیشتر آنها را به میدان مبارزه کشاند. زنان کارگر و زحمتکش همواره یک بخش مهم و استوار در مبارزه با رژیم حاکم و حتی قبل از آن بوده‌اند. در انقلاب ۵۷ و پس از آن و در جنبش سال ۸۸ و اکنون در جنبش ۹۷ در تمام صحنه‌های مبارزه حضور داشته‌اند.
مطالبات زنان فقط به رفع حجاب اجباری خلاصه نمی‌شود و رژیم جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها زنان را سرکوب و دچار بی حقوقی کرده است. پس از انقلاب بهمن بخش وسیعی از زنان را خانه نشین کردند و فرصت‌های شغلی برای زنان کمتر و کمتر شد و نابرابری دستمزد افزایش یافت، حق سرپرستی فرزند در شرایط جدایی از آنها سلب شد، حق طلاق را از زنان گرفتند و حق ارث و شهادت نابرابر و… اما اکنون در موج جدید مبارزات مردمی نه تنها آنها همراه با کلیت مبارزت گام بر می‌دارند، بلکه با ابتکار به دار کشیدن حجاب قدرتمندتر وبه شکل مستقل وارد میدان مبارزه شده‌اند. این جنبش بخشی از مبارزه‌ی کنار زدن مذهب در راه سرنگونی جمهوری اسلامی است. فعالیت‌های منفعل و زیر چتر رژیم جمهوری اسلامی (مثل کمپین یک میلیون امضا که به آیت الله‌ها و… متوصل میشد) رنگ باخته و شیوه‌ی انقلابی “حجاب بر دار” زدن به راه افتاده است. مبارزه با حجاب اجباری بخشی از مبارزه برای آزادی پوشش است. پیروزی زنان در این مبارزه آنها را در راه مبارزه برای حقوق برابر با مردان را در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانواده هموار می‌کند. جنبش زنان جدای از مبارزات کارگران، دانشجویان و دیگر مردم زحمتکش به خیابان آمده نیست و لذا ضروری است با تمام توان از آن حمایت شود. گستردگی این نوع اعتراض مستقل زنان اهمیت بسزایی دارد. به هر درجه که این حرکت گسترده تر و جمعی تر باشد تاثیر آن بیشتر خواهد بود. حجاب و اسلام یکی از ستون‌های پایدار نگهداشتن این حکومتند. اکنون ستون اسلام سیاسی آسیب‌های جدی دیده است باید تلاش کنیم تا فروبپاشد.
کارگران و مردم مبارز و آزادیخواه ایران!
جنبش زنان نیروی محرکه‌ی عظیمی است که متحد جنبش کارگری و جنبش عمومی مردم است. همراه شدن و حمایت از این جنبش اجازه نمی‌دهد که شعله مبارزات رو به خاموشی برود. اشکال مختلف مبارزه مثل اعتصابات، تظاهرات خیابانی و اکنون برداشتن حجاب در خیابان و… رژیم جمهوری اسلامی را تضعیف و صفوف توده‌ها را منسجمتر و قوی تر می‌کند. به موج دوم مبارزات توده‌ای و از آن جمله جنبش زنان بپیوندیم. تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به شیوه انقلابی و توسط طبقه کارگر و به همراه همه‌ی جنبش‌های آزادیخواه و توده‌های زحمتکش مطلبات زنان به وسیعترین شکل ممکن برآورده خواهند شد.
زنده باد جنبش انقلابی زنان!
زنده باد سوسیالیسم!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهمن ماه ۱۳۹۶برابر با ۰۱-۰۲-۲۰۱۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)