در نوشته «بحران و صورت بندی تضادهای عمده سرمایه داری»، در رابطه با واقعیت دوقطبی شدن ثروت و فقر در مقیاس جهان بطورکلی و مرکز و پیرامون به طوراخص به پارادوکس بزرگ تعرض سرمایه داری در عین دست به گریبانی آن با بحران های بزرگ پرداخته شد. و از جمله به تعرض بزرگ و نوین نئولیبرالیسم مهاجم و محافظه کار (‌و شبه فاشیستی) که در سیمای ترامپ و کاهش رادیکال مالیات سرمایه داران که به شکاف جهانی ابعادتازه خواهد بخشید نیز اشاره شد. در پاسخ به چکونگی مقابله با تعرض نوین سرمایه داری، در چهارچوب تآکید بر اهمیت خصلت فرایندهای جهانی مبارزه در برابرسرمایه داری جهانی شده،‌ به اهمیت پاسخ های خودجوش جنبش های جهانی و طبقاتی از جمله در سطح واحدهای کشوری اشاره شد.
دراین ارتباط اعتصاب اخیرکارگران صنایع ماشین سازمان آلمان (دایملربنز) را می توان به نوعی حامل رگه هائی در پاسخ به واقعیت های موجود یعنی افزایش تولید وثروت و توزیع بشدت نانرابرآن مشاهده کرد. این پاسخ و ره یافت ترکیبی است از افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار به ۲۸ ساعت در هفته. البته طبیعی است که در وهله اول چنین مطالباتی در واحدهای در حال رونق و سودبر و کارگران متشکل و دارای قدرت چانه زنی و در کشورهائی کمابش دموکراتیک تر صورت پذیرد. اما طبعا بدون فراگیرشدن آن در سایرواحدها و کشورها و جهان قادر به عقب نشاندن سرمایه داری مهاجم نخواهد بود. اما شروعی است تازه در فضای جدید در حالی که مثلا در اروپا و فرانسه ماکرون تعرض جدیدی علیه کارگران را شروع کرده و آمریکا به عنوان حلقه استراتژیک زنجیره جهانی سرمایه داری در راس تعرض نوین قراردارد… . اگر چنین حرکتی بتواند موفق شود بی گمان نخست در خودآلمان و سپس کشورهای دیگر اروپائی تاثیر خود را خواهد داشت. حتی در صورتی که نتیجه آن مشروط به نبردهای بزرگتر و طولانی تری هم باشد مطرح شدن این خواست و پژواک آن نیز در فضای کنونی گامی مثبت است. بخصوص اگر در نظربگیریم این خواست با توجه به افزایش نجومی دوقطبی شکاف طبقاتی، توسعه و رشدتولید و مهم تر از آن رویکردی معطوف به انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع و رباتیزه و هوشمندشدن ماشین آلات (جهش اتوماسیونی)، پاسخی است در راستای تحولات در حال وقوع و در برابرچشم اندازی که در برابرش قرارگرفته ایم و از ین منظرهم اهمیت بسیاردارد. آرایش جنبش مطالباتی حول کاهش ساعت کار همزمان با افزایش دستمزد و مطالباتی چون تضمین و تامین درآمدپایه برای همه احادجامعه و شهروندان از جمله مطالباتی نوینی هستند که در بحبوحه وقوع انقلاب چهارم انقلاب صنعتی و تعرض نئولیبرالیسم هار وگزنده برای بازتوزیع افزایش تولید و ثروت به سودیک درصدی ها مطرح هستند. این ها به نوبه و در افقی کلان تر می توانند در خدمت و در راستای افق و جهانی رها از انقیادکار از سرمایه قرار بگیرند..

اعتصاب کارگران در آلمان: تولید خودروسازان متوقف شد
https://www.radiozamaneh.com/379888
اعتصاب بزرگ کارگران آلمان همزمان با شکستن رکورد سود در صنایع این کشور
صورت بندی بحران و تضادهای عمده سرمایه داری
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2018/01/blog-post_16.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)