«اگزما»ی «اعدام»!
برگی ازتاریخ انقلاب۵۷
سازمان مجاهدین خلق درنامه ای به خمینی نوَشت:
“توبه وزرانبایدمانع قصاص جنایتکاران شود”.
سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن تهنیتی به امام خمینی خواستارمجازات بقیه عناصرضد انقلایی که دستشان به جنایت آلوده می باشدشده است.
سازمان مجاهدین خلق درنامه خودنوشته است:
“حضرت آیت الله!
امیدواریم که بدون کمترین توجه به برخی پادرمیانی های شرک آمیزسازشکارانه وبگونه ای هرچه سریعترداداین خلق مظلوم وشکنجه دیده ماتاآخرین نفرازبقیه عناصرضدانقلابی نیزبازستانده شود.
اینجاست که بازهم باالهام ازقرآن کربم ادامه حیات آزادسیاسی واجتماعی خلق مان رادر گروقصاص هرچه سریعترتمامی آنهامی دانیم.
ولکم فی القصاص حیوه یااولی الالباب”.
(پایان نقل قول؛ازروزنامه اطلاعات۲۸بهمن ۱۳۵۷)
فرازفوق گوشه ای ازایدئولوژی ابتدای انقلاب است که بین گروه های چپ،مسلمان و روشنفکران آنزمان تفاوت محسوسی نیست!
بطورمثال:
“علی اصغرحاج سیدجوادی”درمقاله ا ی می نویسد:
“اگرشکوفه سیب به میوه رسد…؟
لاتاخذکم رافه فی دین الله
دراجرای احکام الهی دستخوش رافت وعطوفت نشوید.
“قرآن کریم”
انقلاب دارای قوانین ونظامات خاص خویش است.سرعت وشدت مبارزه بادشمنان انقلاب بامیکرب هایی که وجودآنان ونفس آنها بزرگترین خطربرای حیات انقلاب است باید آنچنان باشدکه دشمنان شکست خورده واز نفس افتاده انقلاب نتوانندتجدیدحیات کنند. همدیگرراپیداکنندوازنوشبکه های ازهم گسسته خودراتجدیدسازمان دهندوناگهان نیش پرازسم خودرادرتن انقلاب فرونمایند.
بنابراین مساله حوصله وبردباری مردم از روبروشدن بامسائل اجتماعی واقتصادی ناشی ازبحران وانقلاب باعجله وشتاب آنهابرای سرکوبی هرچه سریعتروهرچه شدیدترمیکرب های ضدانقلاب که همه ابعادوسطوح زندگی اجتماعی مارابه کثافت کشانده انداختلاف فاحش دارد.
آقای مهندس بازرگان ودولت ایشان وکلیه افرادی که اکنون درجهات مختلف مدیریت سیاسی انقلاب ایران رابرعهده گرفته اندبایدبه اختلاف بین آن تامل وحوصله واین عجله شتاب بادقت ووسواس بسیارجدی توجه نمایند.
انقلاب عدالت خاص خودرادارد.عدالت انقلابی یعنی شدت عمل هرچه بیشتردرباره عوامل فسادوریشه کن کردن کانون های توطئه وفساد…افرادی که درکانون های فسادو تجاوزرژیم برای دفاع ازرژیم فسادبصورت جانورانی وحشی درآمده اندوبادریافت حقوق های زیادو امتیازات فراوان بفسادوبی رحمی خوگرفته اندهرگزنمی توانندتوبه کنندواگر توبه کنندعمل آنهافقط برای نجات جانشان است وبدست آوردن فرصت مناسب برای شرکت درتوطئه نابودی انقلاب.بنابراین دولت آقای مهندس بازرگان بایدبداندکه یکی از عوامل اصلی پیروزی انقلاب نابودی کامل و سریع عناصراصلی رژیم سابق است.
(پایان نقل قول؛ازروزنامه اطلاعات۲۸بهمن ۱۳۵۷)
و”مهدی بازرگان”به عنوان نخست وزیر دولت موقت درپاسخ به این پرسش بامجله ی “نیوزویک”که سوال کرد:
آیاشماازاعدام چهارژنرال توسط دادگاه اسلامی که اوایل هفته جاری صورت گرفت آگاهی داشتید؟
بازرگان:
دراصل من بااین اعدام هامخالفتی ندارم و ما آنهاراتائیدکردیم.مردم خوشحال شدند.اثر مثبتی روی آن هاداشته است.وبه عنوان یک شهروندمعمولی ازانجام گرفتن اینکار خوشحالم؛ولی به عنوان رئیس دولت این اقدام ازطرف افرادمافوق من انجام گرفت.
(پایان نقل قول؛از:روزنامه اطلاعات۳اسفند ۱۳۵۷)
درچنین فضایی”خمینی خلخالی راآوردتااوبتواندباضرس قاطع و(البته باچاشنی وقاحت)بگوید:
«همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد»!
صادق خلخالی حاکم شرع دوران انفلاب۵۷در گفت وگویی می گوید:
“تازه بودکه حاکم شرع شده بودم وبناداشتم تابامنافقین قاطعانه برخوردکنم.برای خیلی از همکارانم سوال بودکه چگونه می شوداینها را سرجایشان نشاند؟
عصرازپیش امام بازگشته بودم وباهمراهان وهمکاران ومحافظانم قرار بودشام رادرمنزلم بخوریم.داشتیم می آمدیم داخل کوچه منزل که از شیشه ماشین دیدم دوتابچه پانزده، شانزده ساله گویامخفیانه چیزی باهم ردوبدل کردند.دستوردادم بگیرند وبگردندشان ببینم ماجراچیه.خودم ازکیف پسره این روزنامه مجاهدین رادرآوردم.یادم هست فامیلش شریعتی بودازخانواده های اسمی قم.همانجا پسره راباگلوله زدم وبه همراهانم گفتم اینجوری بایدبااین جانوران برخوردکرد!”
(پایان نقل قول؛از:ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی ﺻﺎﺩﻕ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﯾﻦ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺮ، ۱۳۸۱)
اعدام به بهانه ی قصاص_که درهرموردنمی تواندربطی به هم داشته باشد_دستاویزحاکمان شرع قرارگرفت وآنهاتوانستندباتوجیه قصاص،افرادبی شماری(بی گناه ومستحق)را اعدام کنند.
این مسیرتاجایی ادامه پیداکردکه اینک “اگزما”ی”اعدام”،مردم سرزمین مارابه خانواده ی “شهید”وخانواده ی”اعدامی”تقسیم کرده است؛وجمهوری آخوندی_که “ولایت فقیه”را جانشین خداکرد_توانست به ضرب زر،زورو تزویر،همه راوادارکندتااین گوساله سامری را بپرستند!
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار بیکار)
۲۵دی ماه۱۳۹۶

«اگزما»ی « #اعدام»!برگی از #تاریخ_انقلاب۵۷#سازمان_مجاهدین_خلق درنامه ای به #خمینی نوَشت:"توبه وزرانبایدمانع #قصاص جنا…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ den 14 januari 2018

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com