خامنه ای خطاب به روحانی: چهارسال فرصت زیادی است. امیرکبیر در سه سال صدارت خود کارهای مهمی کرد! بگذریم از این گونه قمپزپرانی ها که رهبرنظام گه گاه برای آن که پزی بدهد که گویا از تاریخ هم چیزی سرش می شود برزبان راند. و باز بگذریم از این مطایبه که با جاری شدن این کلمه به رزبان حضرت آقا حاضران اگر جرئت می کردند بجای قورت دادن با صدای بلند میزدند زیرخنده!.

حالا از جوک یادآوری امیرکبیرها ( و یا مصدق ها) که روحانیون در سنگ اندازی و سربه نیست کردن آن ها سهیم بودند هم می گذریم، اما دیگر از این مطابیه نمی توان گذشت، که خوداین حضرت آقا که فرسنگ ها گوی سبقت از ناصرالدین شاه ربوده است، حتی حاضرنبوده «امیرکبیرهای» دست پرورده و قلابی خودی را هم تحمل کند. و هرکس که از همان طایفه خودشان هم دم از کوچتکرین اصلاح نظام زده است زندانی و خانه نشین و یا سربه نیست شده است. از تصویرالممنوعی رئیس اصلاحاتشان تا زندانی کردن نخست وزیر و رئیس مجلس اسبق خود به جرم انتقاد و یا اعتراض به اوضاع و رفتارهای آقا . فراتر از این رفسنجانی را چه خود و چه حامیانش امیرکبیرنظام خوانده اند که سودای سدسازی و آبادانی و برپاکردن تمدن اسلامی به کله اش زده بود و در جوانی کتابی هم در موردامیرکبیرنگاشته بود. نشان به آن نشان که از ریاست خبرگان پاپین کشیدندش، پسرش را روانه زندان نمودند (نه به خاطرفسادها، که گرحکم شود که مست گیرند؛ درشهرآن که هست گیرند). دخترش را مممنوع الخروج کردند، و پس از مرگش که خود با حرف و حدیث فراوان همراه است ، به شکل هدفمندی رفسنجانی زدائی را در دستورکارخود قراردادند، از ریاست جدید و سرسپرده مجمع تشخیص مصلت تا مصادره و تصفیه دانشگاه آزاد و تا تعطیل بخش استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، تا کسی جرئت نکند در حوزه استراتژیک به خط قرمزنهاد موازی دفتررهبری و سپاه ورودپیداکند… . از سوی دیگر تمامی تلاش خود را باصطلاح خودشان فشل کردن و پنجرنمودن دولت برگزیده شورای نگهبان و… بکارگرفته اند و از هرسو شمشیرتیزکرده اند….. از فشل کردن کابینه و کابینه بدون زن و تمام مردانه و یا دستیارانی نمایشی با حجاب برتر و تا سنگ اندازی در برابربرگزاری مراسم موسیقی حتی در تهران…. بی تردید ناصرالدین شاه اگر می بود باید در برابرخامنه ای لنگ می انداخت و درس استبدادکردن می آموخت. اگر او در زمانه خود پیش از مشروطیت در برابرامیبرکبیراصلی برآشفت، اما خامنه ای حتی امیرکبیرهای قلابی و برساخته نظام را پس ازگذشت ۱۰۰ سال از انقلاب مشروطیت نیز برنمی تابد. …..

رادیوفرانسه:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)