نشریه آزادی اندیشه، نشریه انجمنی است به همین نام که وظیفه خود را دفاع از حیثیت و جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در ایران قرار داده است.

موضوع نشریه شماره ۴ انجمن آزادی اندیشه شهر و شهروندی است.

در آن مطالبی منتشر شده از:

مسعود اسماعیل لو، کاظم کردوانی، محمدرفیع محمودیان، علی میرسپاسی، محمدرضا نیکفر و صدیقه وسمقی.

نشریه آزادی اندیشه را می‌توانید از سایت انجمن دانلود کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)