همه چیز در این ارزیابی* مطرح می شود مگر مولفه های اصلی بحران و ماهیت رویدادها و روندهای اصلی و سرنوشت ساز:
الف– بجای بحران اقتدارگرائی که ناشی از تجزیه و واگرائی صفوف اصول گرایان و افول پایگاه اجتماعی اصول گرایان است حتی از روندبازسازی آن سخن به میان می آید! آخرین این نوع واگرائی بیانیه نواصول گرائی قالیباف است…
ب– از رای ۱۶ میلیونی به عنوان یک افزایش ۶ میلیونی حمایت اجتماعی این جناح به عنوان دلیلی بر بازسازی سخن به میان می آید، بدون آن که اولا به صحت چنین ادعائی که حتی حجاریان به تقلب ۴-۵ میلیونی آن اشاره کرده است* و ثانیا، مهم تر از آن هیچ کس نمی گوید این نوع رای گیری (رأی سازی) مصنوعی بوده و با عبور از خطوط قرمزنظام و وعده ها و شعارها و سخنرانی های ساختارشکنانه و شکستن اتوریته سیستم صورت گرفته است- حاکمیت ۴% اشراف زالوصفت بر ۹۶% مردم و کاندیدائی که ۳۶ سال کارش اعدام و حبس بوده است… که نوعی خودانتحاری است…

ج– هیچ کس نمی گوید که درچهارچوب بحران های ادواری و مربوط به قبض و بسط تضادها و تنش های درونی رژیم، اکنون اولا در دوره قبض و تصفیه و ضدحمله های مداوم تا سرحدفلج کردن دولت مستقر قرارداریم و ثانیا به دلیل همان بحران اقتدارهسته اصلی، حتی تصفیه های دوره ای هم چون شرط حفظ اقتدارمرکزی و اجتناب از فروپاشی نظام با دشواری ها و ریسک های بیشتری همراه است.
د- ادعا می شود که در رفتارخامنه ای تغییرمعناداری صورت نگرفته است و حال آن که او با فرامین بی سابقه ای چون تهدید به سرنوشت بنی صدر و آتش به اختیار و و روانه کردن چماقدارانش به تظاهرات عیدفطر و استقبال آن ها از روحانی با شعارمرگ و پیوندتان مبارک و… و یا مصادره دانشگاه آزاد و دخالت صریح تر و بیشتر در گزینش وزراء کابینه دوم ریاست جمهوری روحانی را آغازکرده است….

ه– تاثیرمنفی شرایط بین المللی بر تحولات داخلی ایران و مشخصا اقدامات و فشارهای ترامپ و طبقه سیاسی حاکم آمریکا به ایران را که خیزبلندی با هدف لغوبرجام و اتخاذتحریم های تازه با تمرکزروی سپاه و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی جهانی به رژیم و یا سیاست تغییررژیم از جمله آن هاست، بطوری که افزایش مداوم تنش ها و تهدیدها بسیاری ناظران سیاسی مثل سندرز و فیشر و… و نیز تحلیل گران رسانه هائی چون نیویورک تایمز و…. را نگران وقوع جنگی تازه ای در خلیج فارس و یا در منطقه کرده است، نیز در این ارزیابی دستکم گرفته شده یا مسکوت مانده است و ادعا می شود هیچ تغییرمعناداری در موردسیاست آمریکای دوره ترامپ نسبت به ایران صورت نگرفته است!. و حال آن که مجموعه این تغییرات مشهود، ایران را عملا یکی از محورهای شرارت و در نوک تیزتهاجم آن قرارداده است. چنین وضعیتی نه فقط چون نعمتی آسمانی و بادآورده دستاویز و شرایط مناسبی را برای جناح اصول گرا و تثبیت موقعیت سپاه درمنازعات درونی فراهم می کند و از این منظر این جناح می تواند از آن در کنترل و امنیتی کردن فضا استفاده کند، بلکه تاثیرات آن از هم اکنون در داخل ایران هم چون نشست اخیرروحانی و سران سپاه و یا توافق اخیردولت و سپاه حول تقسیم کیک غنائم اقتصادی….یا دیداراخیرروحانی با خامنه ای پیرامون چینش وزراء پیش از طرح آن ها در مجلس و … اقدامی که حتی موجب نگرانی برخی از اصلاح طلبان و نمانیدگان مجلس هم شده است آشکارشده است. و این درحالی است که از دامنه انتقادهای تند و فشارهای آن ها به دولت هم چیزی کاسته نشده است.

بزرگترین خطری که جناح روحانی و “اعتبارانتخاباتی” بدست آمده اصلاح طلبان را تهدید می کند افتادن به دام دو تله است:
اولین تله امید بستن به بندو بست یک جانبه در بالای هرم فوقانی قدرت و در چهارچوب توازن در ساختارقدرت رسمی، یعنی بازی در زمینی که حریف دست بالا را دارد و بدون رجوع به نقطه قوت خود، به پایگاه حمایتی رأی دهندگان، برای برهم زدن توازن قدرت در بالا، که عملا به به منزله خودکشی سیاسی و پشت پازدن به همه وعده های داده شده و تکرارتجربه های ناکام گذشته خواهد بود.
دومین دامچاله، میدان دادن به سپاه مثل واگذاری مناقصات بزرگ و تازه و ادامه موشک پرانی و تحریکات منطقه ای است. میدان داری سپاه نه فقط پاشنه آشیل برنامه های داخلی دولت و در حقیقت فرصت مستحکم کردن مواضع دولت موازی داخلی است، بلکه پاشنه خارجی مناسبات بین المللی و منطقه ای هم است. حضورپررنگ سپاه در عرصه های گوناگون اقتصادی و سیاسی تنها می تواند در خدمت شکل گیری مجدداجماع جهانی علیه ایران یعنی زایل شدن بزرگترین دست آوردبرجام که درهم شکستن این اجماع بود بشود. دولت آمریکا و ترامپ و کارگزارانش هم دقیقا برهمین پاشنه آشیل انگشت گذاشته و سرمایه گذاری کرده اند. …. حتی می توان گفت امکان مانور و سازش دولت ترامپ با اروپا و روسیه و چین، حول فشاربه ایران در عرصه های نظامی و سیاسی به عنوان حلقه مقدم تهاجم خود منتفی نیست والبته نحوه واکنش و سیاست های متقابل رژیم در توفیق یا شکست آن در جلب متحدین اروپا و … مهم است. با این همه یکدست کردن جناح ها و هدف گرفتن کلیت نظام توسط دولت آمریکا، شرایط را برای عقب نشینی بیشترروحانی و نزدیک ترشدن جناح دولت به خامنه ای و سپاه هموارتر خواهد کرد مگر آن که فشار از پائین و جامعه و نیز حامیان روحانی به او چنان باشد که مانع از آن شده و برتوازن قدرت در بالا تاثیرگذارباشد.

نتیجه: تا اطلاع ثانوی با خطرگشوده شدن مجددجعبه پاندورا و تشدید فشارهای بین المللی و مناقشات منطقه ای مواجهیم. در داخل نیز با خطر میدان دارشدن مجددسپاه (مثل دوره احمدی نژاد) و تداوم ضدحمله های جناح اصول گرا برای همراه کردن هرچه بیشتردولت با خود و تثبیت موقعیت لرزانشان مواجهیم. و این درحالی است که توازن قوا در عرصه های باصطلاح انتخابی به زیان جناح حاکم به هم خورده است و انواع بحران های بزرگ که بدون ارتباط و تعامل با جهان و بازسازی اقتصادفرسوده و نیمه ویران قابل حل نیست خرناسه می کشند…

حلقه های اصلی پیشروی
تقویت جنبش مطالباتی، جنبش سبک زندگی، و جنبش ضداستبدادی-ضدولایت مطلقه (با مصادیقی مثل سرکوب و زندان و اعدام و فیلترینگ …) و آماج گرفتن هسته اصلی قدرت و علیه هرگونه باج دادن و سازش با آن، جنبش محیط زیست و در کنارآن ها مبارزه با مداخله های هژمونی طلبانه و جنگ افروزانه منطقه ای رژیم ایران، جملگی حلقه های مهم و اصلی پیشروی جنبش هستند که تاثیرگذاری آن ها بر روندامور، مستلزم سراسری کردن هرکدام از آن ها حول مطالبات فراگیر و به همراه اقدامات و اعتراضات مشترک و نیز پیوندشاخه های مختلف فوق با یکدیگراست. اپوزیسیون به شدت متشت و ضدسیستم و مدعی آزادی و عدالت اجتماعی هم جز با همکاری و هم افزائی
با این جنبش ها و با یکدیگر و انجام کمپین ها و اقدامات مشترک و معین در عرصه های فوق و البته کنارنهادن هژمونی گرائی و رویکردهای فرقه ای، مسیردیگری برای بالیدن و برون شد از گرداب کنونی ندارند.

*- سعیدحجاریان: تقلب در انتخابات و سه نکته:
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2017/06/blog-post_23.html#more
*- پرگار: آینده جناح اقتدارگرای ایران
https://www.youtube.com/watch?v=_YG5Wk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)