چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)
قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه(
اولین حکمیت یا هیات حل اختلاف که تشکلیل شد،انقلاب۵۷،هنوزپابه سن نگذاشته بود؛طفلی بودکه بدلیل نارس بودن سزارین شد!!
قوه مجریه که خودش دوسرودوسوداداشت،یک سمت اختلاف ودوقوه مقننه وقضائیه سمت دیگرآن.
آن دوسر،سران حزب جمهوری اسلامی(هاشمی رفسنجانی وبهشتی)بودندکه طبعاوذاتاآب شان بابنی صدردریک جوی نمی رفت.ووجود ابوالحسن بنی صدررادردایره خودزائدومزاحم می دانستند.
دلگرمی آنان به خمینی بودکه طرف آنان را خواهدگرفت،لذباکانالیزه کردن خمینی این حمایت یکسویه خمینی از انحصارتالحظه مرگش ادامه پیداکرد.
انحصارچاه ویلی شدکه هرچه می خواستند باانواع هیات حل اختلاف ومجمع تشخیص مصلحت پرش کنند پرنمی شد!!
درسمت قوه مجریه اولین نخست وزیرکه می بایست خودووزرایش ازسوی مجلس تائیدصلاحیت می شد،به اولین ریاست جمهوری که سیدابوالحسن بنی صدرباشدتحمیل شد.
شایداگراولین رئیس جمهوری دکتربنی صدرنبود،تاربخ انقلاب۵۷جوردیگررقم می خورد!
ریشه اختلاف ازآنجایی شروع شدکه کاندیدای حزب جمهوری اسلامی(جلال الدین فارسی)بدلیل افغانی بودن ازدورخارج شد.واز همه مهم تروبااهمیت ترمنع شدن دکتربهشتی ازکاندیداتوری توسط خمینی.
انقلاب۳۸ساله شدواین اختلاف باوجودحذف پست نخست وزیری واعمال نظارت استصوابی بازحل نشد،بلکه این تشتت مثل یک غده سرطانی درحال متورم شدن است؛زیرانمی شودمردم راباادای دمکراسی درآوردن و انتخابات برگزارکردن فریب داد،وازآنطرف تقریباتمام عزل ونصب های مسئولین باشخص رهبری(ولایت مطلقه فقیه)باشد؟!!وازطرفی این رهبری نخواهدمسئولیت اعمال خودرا بپذیردوپاسخگوباشدواحیانااستیضاح شودو یااستعفاء دهدویابرکنارشود؟وحتی باتکبرو استکبارتمام عیار،خودرادرمعرض پرسش خبرنگاران ورسانه های داخلی وخارجی هم قرارندهد؟
که مارابیادآن ضرب المثل معروف کفن دزداولی ودومی می اندازد!!
لااقل شاه ایران(محمدرضاپهلوی)گاه مصاحبه هایی ترتیب می داد؛ولی ایشان(ولی فقیه) دائم درحال سخنرانی وارددادن است!!
هیچ “باید”ی راهم متوجه خودنمی داند!!
مردم ایران بایک”متکلم الوحده”ای روبروشده اندکه خودرانایب خداوسخن خودرا،سخن خدامی داند!!
می گویدهرچه من گفتم درست است!!اگرهم درست درنیاید،می دهیم”آتش به اختیاران” کارهایی انجام دهندکه درست دربیاید!!وبرای این استمراروسلطه خودچون ضحاک ماردوش برای حفظ شان خود،وآن جلا وجبروتی که ساخته؛افرادبسیاری راقربانی می کند….
ازنکات جالب تاریخ۳۸ساله انقلاب،اتفاقی بودکه برای رهبرفعلی(آقای خامنه ای)دردوره ریاست جمهوریش پیش آمدوآن تحمیل نخست وزیری میرحسین موسوی به ایشان توسط خمینی بود.
یعنی همان کاری که ایشان وحزب متبوعش بابنی صدرکردند.
آنها(حزب جمهوری اسلامی به ریاست دکتربهشتی)ازاول جارزدندکه رئیس جمهوری درقانون اساسی کاره ای نیست ودرست هم بود.سه پادشاه که دریک اقلیم نمی گنجد؟!!وتمام ریشه بدشومی وبدیمنی انقلاب بهمن۵۷همین تصوبب زورچپانی وضرب العجلی قانون اساسی بود.
فرصت آگاه شدن ازمردم سلب شدوهمه چیزباجوالتهاب احساسات وشعارمرگ برفلان وفلان شروع ومتاسفانه تاالآن هم ادامه پیداکرد…
باتوجه به اتفاقات پیش آمده خامنه ای تصور می کرداینبارتفاوت داردومجلس بااوست ونخست وزیرهم ازوست؛ولی تحلیل حزب جمهوری درست ازآب درنیامدوعلی اکبر ولایتی_یارغارخامنه ای ازابتداتاالان _ تائیدنشد.
هاشمی رفسنجانی همان زمان گفته بودکه نظرورای من نیزولایتی بود،ولی مجلس به میرحسین موسوی رای داد.
اگردفاع وحمایت خمینی ازمیرحسین موسوی نبودایشان قطعاکس دیگری رابعدازاستعفاء جانشین می کرد.
کینه خامنه ای ازمیرحسین موسوی در انتخابات۸۸،بدلیل حمایت بی شائبه خمینی ازمیرحسین موسوی درآن زمان بود؛که باتائید وتبریک زودهنگام ریاست جمهوری احمدی نژادپیش ازتائیدرسمی شورای نگهبان،آنراآشکارکرد؟!
خامنه ای خوب می دانست چنانچه میرحسین موسوی رئیس جمهوری شود،دوقطبی شدیدی درجامعه ایجادخواهدشد،لذامانع شد؛وبعدهم آن اتفاقات که افتاد…
آنزمان میرحسین موسوی(باحمایت خمینی)، خامنه ای را به شغل تدارکاتچی بودن واداشت…
سخنی که خاتمی(باوجوداصل ولایت فقیه) در پایان دوره ۸ساله اش،رسمابه آن اعتراف کرد!
جمهموری ولایت فقیه هرحزب وفردی راتدارکاتچی رهبرمی خواهد.
هیچ حزبی وفردی نمی توانددرعرض ولی فقیه ان قلت کندوگرنه حیاتش سلب خواهد شد.
این مسیری ست که مادر این۳۸سال رفته ایم. وهمچنان باهیات های حل اختلاف ومشاورینی ازنوع عمروعاص وابوموسی اشعری روبرمی شویم که درایزوله جمهوری ولایت فقیه،هربار که لازم باشدقرآنی راسرنیزه می کنند!…
جمهوری اسلامی که حفظش ازاوجب واجبات است وراسش ولایت فقیه وبدون آن دیگر جمهوری اسلامی نیست،برای حفظ خودش در هردوره که باطوفان اختلاف مواجه می شود دست به حربه هایی زده وباخوراندن مسهل هایی باطعم شکلات وهمطینوراستعمال نشادر به ملت،سرمردم را کلاه گذاشته است.
آخرین حربه ای که پیش بینی می شودقبل ازمرگ خامنه ای توسط خامنه ای(بدلیل اینکه اجازه ایشان شرط است)عملیاتی شود،این است که قانون اساسی بازبرای برای دوم تعمیروتعمیم شده ومتمم بخوردواینبارریاست جمهوری حذف ونخست وزیری دوباره احیاوباصطلاح نظام پارلمانی برقرارشود.
یعنی هرکه درمجلس اکثریت آوردنخست وزیر هم ازاوست.
امری که برای اصلاح طلبان حکومتی نیز خوشاینداست.چون وجودآنهاباوجوداصل ولایت فقیه است که وجودپیدامی کندوگرنه عدم درعدم خواهندشد.واینگونه دوباره کمافی السابق قدرت سیاسی واجرایی بین دوجناج انحصار،آنهم ازانتخاب مردم میان افرادی که شورای نگهبان بانظارت استصوابی آنراتائیدکرده است!!
سعیدحجاریان درمصاحبه اخیرخودباروزنامه اعتمادبه آن اذعان داردومی گوید:
“من هیچ‌وقت نگفتم تافتح سنگرفرماندهی. این داستان رابرای من ساختند.من ولایت فقیه راقبول دارم،من قانون راقبول دارم.براساس قانون،جبهه دوم خردادمی ‌تواندمجلس را بگیرد،شورارابگیرد،ریاست‌جمهوری را بگیرد…”
گفتنی ست مطالب داخل[کروش]استنباط ونظرشخصی اینجانب ازمتن خبراست.
هم چنین اعلام می کنیم شماره بعدی قسمت پایانی این مجموعه خواهدبودکه چندروزآینده منتشرخواهیم کرد.
محمد شوری
نویسنده وروزنامه نگاربیکار
تهران،مردادماه۱۳۹۶

[کارمارسیدگی به شکایت ازروسای سه قوه است]
روزنامه صبح آزادگان۲۹فروردین۱۳۶۰
درسومین جلسه هیات سه نفری حل اختلاف
تصمیم گرفته شدجلسه ای باحضوررئیس جمهورونخست وزیرووزیرمشاوردراموراجرائی تشکیل شود.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری پارس درپایان این جلسه حجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات دولت طی یک مصاحبه اختصاصی باخبرنگارخبرگزاری پارس پیرامون مسائل مطروحه درجلسه دیروزهیات گفت:
قبل ازهرچیزبایدعرض کنم که درذهن بعضی این توهم پیش آمده که هیات به کلیه شکایات رسیدگی می کندولی وظیفه هیات فقط رسیدگی به شکایاتی است که مربوط به تخلفات احتمالی شخصیت های نامبرده در حکم امام به آقای مهدوی کنی که عبارتنداز رئیس جمهوری،نخست وزیر،رئیس مجلس شورای اسلامی ورئیس دیوان عالی کشورمی باشد…مساله دیگری که درجلسه دیروزمورد بحث قرارگرفت کارروزنامه هاوجرایدبودکه رعایت ضوابط قانونی راآنطورکه بایدنمی کنند وتخلفاتی صورت می گیرد.بازهم برای آنکه بی نظری کامل هیات مشخص شودقرارشدکه از مسئولین روزنامه هابرای جلسه آینده ددعوت شودودراین زمینه برای هرکدام ازمسئولان روزنامه دعوتنامه رسمی نوشته خواهدشدتا پس ازمذاکراتی که باحضورآقایان خواهیم داشت اگرتغییرات روشنی دیده نشد ناچار هیات به وظایف خودکه معرفی به مردم و قراردادن نظرخودواسنادومدارک دراختیار دادستانی باشدعمل خواهدکرد.

[علت عدم شرکت جاما دربحث آزاد]
روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰
دراین جلسه نماینده جامااعلام نمود:
به اعتقادمادرشرایط کنونی که جامعه ایران مواجه بامسائل متعددازقبیل بحران اقتصادی، عدم امنیت قضایی،مشکل مسکن،موضوع آزادی هامسائل بیکاری،تورم گرانی،جنگ، مهاجرت روستائیان به شهرها،آوارگان جنگی و افغانی،مسائل کشاورزی وصنعت وهزاران نابسامانی دیگرمی باشد،نشستن ودرمورد موضوعات صرفاایدئولوژیک ازقبیل دیالتیک، اخلاق،جهان بینی مادی والهی،شناخت وروش شناخت سخن گفتن،دورشدن ازواقعیات و پرداختن به ذهنیات است…سازمان های دیگر چون مجاهدین خلق،نهضت آزاری،دفترریاست جمهوری وجبهه ملی ایران برضرورت بحث، شروع بحث درزمینه های سیاسی و اقتصادی مسئولین صداوسیما زیربارنرفته و دراولویت دادن به ایرادهای ایدئولوژیک،اصرارورزیدن، سرانجام دراین زمینه نیزتوافق اصولی میسر نگردید.

[رفراندوم شدنی ست]
روزنامه صبح آزادگان۴خرداد۱۳۶۰
عطاء الله مهاجرانی نماینده شیراز:
رفراندوم پیشنهادی رئیس جمهوربراساس تصویب دوسوم آراء نمایندگان مجلس امکان پذیراست.

[رئیس جمهورموظف است که امضاء کند]
روزنامه انقلاب اسلامی۷خرداد۱۳۶۰
دکتربهشتی درمصاحبه مطبوعاتی
طرح مساله رفراندوم درست به منظورتضعیف جمهوری اسلامی تضعیف مجلس وتضعیف دولت است.
تابحال۲تخلف روشن ازطرف ایشان(رئیس جمهور)انجام گرفته است.
خبرنگارانقلاب اسلامی:
درپاسخ شورایعالی قضایی به نامه سرگشاده رئیس جمهورآمده که گذشته شماوبرخوردتان بامسائل این فکرراتقویت کرده که شماتعهدی درمقابل قانون اساسی ندارید؟
نظربه اینکه این مطالب ازناحیه بالاترین ارگان قضایی کشور(که وظیفه رسیدکی به تخلفات رئیس جمهورراطبق قانون به عهده دارد)عنوان شدسوال این است که درصورتی که اتهامات فوق ازنظرشورایعالی قضایی محرزاست چرا دراین مورداقدامات قانونی به عمل نیامده؟و اگربیان این اتهامات صرفادررابطه بااختلافات سیاسی وپاسخ به اعتراض ریاست جمهوری به نقض قانون اساسی است فکرنمی کنیدبه هر حال عملی دورازانصاف وقانون است؟
دکتربهشتی:
چه بهترکه قسمت آخراین سوال رانمی گفتید. همان قسمت اول که می گفتید جواب روشنی داشت.تاحالا۲تخلف روشن انجام گرفته است:
۱_اینکه رئیس جمهورصورت دارایی خودو همسروفرزندان رابه دیوان عالی کشورنداده با اینکه کتباآنهارابافاصله های طولانی فرم های لازم برای ایشان فرستاده شده وایشان ازعمل به این وظیفه قانونی خودداری کرده اندوالبته دیوانعالی کشورکه وظیفه تحقیق درباره اموال ودارایی رهبر،رئیس جمهور،نخست وزیرووزرا رابه عهده داردازراه های دیگراقدام خواهد کرد…ولی خوب ملت بداندکه رئیس جمهور از انجام وظیفه خودداری کرده است.
۲_برطبق قانون اساسی مصوبات مجلس پس ازآنکه ازطریق شورای نگهبان قانون اساسی تائیدشدبرای رئیس جمهورفرستاده می شودو طبق قانون اساسی رئیس جمهورموظف است آنهاراامضاکندوبرای اجراابلاغ کند مصوبه که مجلس درموردسپردن سرپرستی وزارتخارجه به نخست وزیرتصویب کردوشورای نگهبان هم انطباق آن راباقانون اساسی تائیدکردچندین هفته است برای رئیس جنهورفرستاده شده است وتاآخرین اطلاعی که بنده دارم هنوز امضاءوبرای اجراابلاغ نکرده اندواین تخلف صریح ازوظیفه ریاست جمهوری برطبق قانون اساسی است…متاسفانه آقای رئیس جمهوراین جنجال روزنامه ای راآغازکرده اندوطبیعی است که شورایعالی قضایی برحسب اقدام به آرمان وخواست ملت وخواست رزمندگان و دلیران درجبهه هابرحسب دستورموکدامام باز وظیفه خوددانست که ازهیات۳نفری بخواهد که آنهاتوضیحات لازم رابدهند.

[دعواسرلحاف ملاست]
انقلاب اسلامی۱۳خرداد۱۳۶۰
نبوی سخنگوی دولت:
آقای مهندس بهزادنبوی وزیرمشاوروسخنگوی دولت یکشنبه گذشته دربک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی شرکت کردوبه سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل جاری مملکت پاسخ گفت.
خبرنگاررادیووتلویزیون پرسید:
این روزهاحملات واهانت هایی به دولت می شود،چرادولت درمقابل آنهاسکوت کرده است؟
مهندس نبوی پاسخ داد:
والله بعضی دوستان هم که ازمظلومیت دولت دلشان می سوزدبه خودماهم می گویندکه روزنامه های مختلف درروزبه شمامطالبی و حتی درحدتوهین شخصی می گویند،چرا دولت سکوت می کند؟
درواقع علت سکوت دولت چندعامل است:
اول اینکه طبق فرمان امام نمی خواهیم تشنج درجامعه ایجادشود.البته بازمی گویندخوب چه ربطی دارد.وقتی می گویندشمادرمساله گروگانها،اختلاس کردیدویادزدی کردیدو قراردادوثوق الدوله امضاکردید،اطن راکه جواب دادن تشنج ایجادنمی کند؟!که البته جواب دادن به این سادگی امکان پذیرنیست؛درواقع ماریشه های مساله راهم بشکافیم و معلوم بکنیم کسی که امروزبه ماانتقادمی کندازچه موضعی داردانتقادمی کندواصل انتقادبرچه مبنایی صورت می گیرد؟تااین روشن نشودپاسخ دادن به انتقادچیزی راحل نمی کند. لذامابایدانتقادکننده رامورد بررسی وتجزیه وتحلیل قراردهیم واین مساله درشرایط فعلی درست نیست.لذاماسکوت می کنیم.درحالیکه می بینیم درخیلی ازموارداین سکوت سخت است.هرجاکه می رویم سخنرانی کنیم راجع به گروگانهاازماسوال می شود.راجع به تالبوت ۵۶میلیون دلارواخیرا بودجه هم به آنهااضافه شده است.واقعاما مجبوریم درجنب مساله مطالبی رابگوئیم ومسایل اصلی رانمی توانیم مطرح کنیم. بلحاظ مصلحت انقلاب….به هرحال دولت خطاواشتباه دارد.امااینرا،هم مردم می دانند،ما هم می دانیم که خیلی ازانتقادکنندگان انگیزه الهی ندارند.یعنی بخاطرخداومصالح مردم انتقادنمی کنند.درعین حال بعضی هاهم ممکن است داشته باشند…یکدفعه تیترهاریزودرشت می شود.خوب معلوم است درواقع لله نیست. مثلاراجع به گروگانها.خوب ۵ماه می گذرد چطورمی شودیکدفعه احساس تکلیف می شودوباآن شدّت هم مطرح می کنند؟مردم هم می دانندکه خودمساله اصل نیست،دعوا سرلحاف ملاست.دعواسراین است که یامامی خواهیم قدرت کسب کنیم یامراقب باشیم قدرت راازدست ندهیم.
خبرنگارما(انقلاب اسلامی) ازسخنگوی دولت پرسید:
شماانتقادمی کنیدکه چرابعضی روزنامه هااز دولت انتقادمی کنند؟آنهم درشرایط زمانی خاص؟مثلاپس ازبردن یک لایحه به مجلس؟ و ازطرفی گفتیدبایدببینیم انتقادکنندکان چه کسانی هستندوچه انگیزه هایی دنبال می کنند؟آیااین سخن بااصل توجه به«ماقال»ونه «ماقال»متناقض نیست؟وازطرفی دولت ادعا داردکه اعضاء کابینه اش۳۵میلیون مردم ایران است؛خوب اکثرجرائدهم که درخدمت دولت است؛فقط یکی دوروزنامه سعی دارندمردم را ازآنچه درمملکت می گذردآگاه کنند..(نبوی:یعنی آنهادرخدمت دولت نیستند؟) خبرنگار:هستند منتهی…(نبوی:یعنی پول می گیرندهان؟)
خبرنگار:اجازه بدهیدسوالم رامطرح کنم؟
دیگراینکه می گوئیدچرایکدفعه انتقادات شدت می گیردبه لحاظ این است که شمالایحه ای رابه مجلس برده ایدومدعی شده ایدکه مثلارئیس کل بانک مرکزی بادولت هماهنگ نیست وآزادی گروگانهاراخیانت می داند.خوب آیامردم(که اعضاءکابینه شماهستند)نبایدآگاه شوندکه وی به چه دلایلی مخالف باآزادی گروگانهابوده است؟وببان این مطالب آگاهی به مردم است ونه جنگ بادولت.
مهندس نبوی پاسخ داد:
ببینیدمساله«انظرماقال»راماقبول داریم،ولی بعضی اوقات مساله«کلمه الحق یرادبها الباطل»راهم توجه کنید.آقایان صحبت هایشان رامی کنند،کسی هم جلوشان رانگرفته است.ولی مامی گوئیم چطورمی شودکه خیانت مادرمساله گروگانهاشب بعدارتصویب «لایحه حذف همایونی»به اوج خودش می رسد؟معلوم است که گروکشی است!کسانی غیرمستقیم بمامی گویندکه آقاشمالایحه رااز مجلس پس بگیرید،کسی بابودجه هم مخالفت نمی کند.ببینیداصیل ترین گروهی که بامساله آزادی گروگانهامخالف بودند دانشجویان مسلمان خط امام بودند.خیلی هم ازاینکار دلخورهستند.یعنی ازشیوه عملکرددولت.ولی واقعابببنیدبعدازاین جریان،صداشاان درنیامده است.درحالی که خودشان ازروزاول رفتند جاسوسخانه رااشغال کردندوباچه خون دلی چقدرتلاش کردند.حالا حتی بخودشان اجازه ندادنددراین شرایط این مساله رامطرح کنند. حالاکسانی که آنوقت اگرالتماس می کردید صبرکنیدببینیم مساله چه جوری است؟هی فشارمی آورند که نه امروزفردا گروگانهارا آزادکنید!حالایکدفعه درموضع انقلابی قرار بگیرندودولت رامتهم به خیانت کنند.درماجرای گروگانها،آنهم درست بدنبال تصویب لایحه حذف فرمان همایونی…

[ماشین امضا!!]
روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰
بنی صدردریک مصاحبه مطبوعاتی:
صبح آزادگان:
باعدم پذیرش استعفای رئیس هلال احمربه نظرشماتکلیف فرمان همایونی مصوبه مجلس شورای اسلامی چه می شود؟
بنی صدر:
من هم اکنون گفتم که درمطلب امام درمورد قانون واجرای قانون بایدبشودوماطبق مبناعمل بکنیم.
راجع به دونفرصحبت شده که ازاین قانون این دونفربوده اند:آقای نوبری،وآقای دکتربهزادنیا.
خوب اولاهردونفرآنهاطبق قانونی انتخاب و نصب شده اندکه شورای انقلاب تصویب کرده. قاعده اش اینست که که اخلاق اسلامی حکم می کندآنچه که هست به مردم گفته شود، خوب گفته اندبه اینهاکه هماهنگی ندارند، خوب فقط دراین موردهماهنگی لازم است یا درهمه مواردهماهنگی لازم است؟
رئیس جمهورحق نداردازدیگران توقع هماهنگی بکند؟
حالااین هم به کنار،ولی جمهوری ماجمهوری اسلامی است که درآنجااصل ارزیابی وانتقاد است.جمهوری اسلامی است که وقتی صحبت این جمهوری راامام می کرددرپاریس می گفت که این یک جمهوری است که درآن استعدادها می شکفند.انسان های مسئول درجای خود قرارمی گیرندبی حساب وبی کتاب کسی نصب نمی شود.
راجع به هردوی این دونفربه من گزارش شد. گفتنداینهاناسازگاری دارند.
آقای وزیردارایی که منصوب شد،من به اوگفتم شمابه عنوان یک مسلمان برودربانک مرکزی رسیدگی کن.مسئول مستقیم شمائید.رسیدگی کن اگردیدیدکه رئیس بانک مرکزی بدعمل کرده بسیارخوب به من گزارش بده وتغییرش رابخواه.
روزی اوآمدپیش من وگفت نه من چیزی ندیدم.وگفتم خوب بسیارخوب بازهم تحقیق کنیداگرچیزی دیدیدبیائیدبگوئید.برای اینکه یک مسئولی راازجایی بردارنددراین جمهوری هیچکس نبایدبپرسدچرا؟کم وکسرقضیه چی هست؟والااین یک اصل اساسی راازبین می می برد.
شماکه خبرنگاریدبرویددربانک مرکزی بپرسید که این آدم تا۴صبح آنجاکارمی کندیاخیر؟واگردیدیدنتیجه این خدمت شبانه روزی با صداقت،بااخلاص باایمان این جورشد،آن دیگری که مسئول شد،آن چه جوری عمل خواهدکرد؟واین آن اصلی است که مابخاطرآن اصل ایستادگی رالازم دیدیم.
حالاهمه اینهابکنار،ازنظرمن که وقتی مسئول وزارت دارایی شدم دستگاه بانکی متلاشی بودوجمع وجورشدوراه افتاد؛هدف اولی این بودکه ماازوابستگی به سیستم پولی جهانی به سیستم نظام بانکی جهانی جدابشویم واین سیاست رادرپیش گرفتیم،آیااین سیاست همین خواهدماندیاخیر؟این سوالی است که جواب می طلبد.اگرسیاست همین سیاست می ماندآن کسی که توانایی اجرای این سیاست هست وهماهنگی داردبسیارخوب بیایدروی ضوابطی بگوینداین آدم هست.وزیردارایی. بیابدبگویداین آدم این چیزهاراداردبرود مشغول بشودتاببینیم چی ازآب درمی آید!بشرطی که این تضمین وجودداشته باشدکه اگرآن ضوابط رعایت نشدوآن کارهاانجام نگرفت،آن آدم بیایدواستیضاح بشودکه چراخلاف کرد؟
سوال صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران:
برابراصل۱۲۳قانون اساسی رئیس جمهورموظف است مصوبات مجلس راپس ازامضاء به مسئولان اجرایی ابلاغ نمایدولی مصوبه وزارتخانه های بی سرپرست هنوزبه دولت ابلاغ نگردیده دلیل این امرچیست؟
دکتربنی صدر:
رئیس جمهوریک حقوقی دار،دیک وظایفی دارد،یک تکالیفی دارد،اگرقرارباشدبگویندکه ماهماهنگی بین خودمان داربم پس این دیگروظیفه هماهنگ کننده فی امان لله! سرپرست وزارتخانه هاهم که تصویب رئیس جمهورنمی خواهدآنهم فی امان لله!نخست وزیرهم لارم نیست رئیس جمهورموافق آن باشدفی امان لله!صداوسیماهم که شماباشید آنهم که رئیس جمهورکه جزوقوه مجریه نیست تانظربدهد،آنهم فی امان لله!پس بآقی ماند ایشان ماشین امضاء است.من خیال نمی کنم که رئیس جمهوررامردم انتخاب کردندبرای فقط اینکار!؟
پس صحبت سراین بود.برای هیات سه نفره هم همین نامه رانوشتم که امیدواریم این مساله یک راه حل منطقی پیدابکند.
رئیس جمهوری مجموعه ای است ازاین حقوق، مسئولیت هاوهرجایی راکه شمالازم ندیده اید حذف بکنیدخوب این یکی راراه حلی برایش پیدابکنید؟دیگرنمی شودکه شمابگوئیدیک وظیفه داریدوآن هم امضاء است!تاوقتی که امضاء بکنیدبگویندخوب.شمااگرموافق نبودید،می خواستیدمثل احمدشاه یک وسال ونیم طول بدهیدامضاء نکنید.درموردگروگان هااین حرف زده شد.که البته قیاس مع الفارق است.اوقراردادوثوق الدوله بود.قراردادوثوق الدوله خیانت آشکاری به ایران بود.حالادرمقام کسی که این حرف رازده مقایسه اش همان مقایسه است.خوب این به عهده خودش که کار خودش راارزیابی کرده وبه تصویب مجلس نرسیده بودقانون نبود.
آنچه راکه من امضاء کردم مصوب مجلس بود. قرارنبودغیرازآن مصوب انجام بگیرد.خوب پس ماچه تکلیفی داریم؟
اگربکنیم که می گویندچراکردی(اگرموافق نبود)اگرنکنیم می گویندچرانکردی؟حالااگرراه حلی پیداکرداین قضیه که هیچ مسائل حل می شودواگرراه حل پیدانکردکه بازبرمی گردیم به بحثی که درابتدای این مصاحبه آوردیم.ناچاریک تکلیفی پیدامی شودبرای این.مسائل.
هفته نامه کارگر:
دربحث آزادی که ازرادیوتلویزیون پخش می گردد،نماینده حزب کارگران انقلابی عملااز مقامات رادیووتلویزیون حذف شده است،این حذف فقط بدلایل سیاسی صورت گرفته که باوجوداعلام آمادگی نماینده این حزب بوده است ودرنظرگرفتن این مطلب که شمامکرراضرورت آزادی عقیده وبیان سیاسی متذکرشده اید،لطفانظرخودراراجع به این حذف ونقض آزادبودن این بحثهااعلام کنید؟
بنی صدر:
اگرشماتقاضای شرکت دربحث کرده ایدو نگذاشتنداین خلاف اصل آزادی است.وبه نظر من بحث آزاد،بحث آزاداست وآزادی یک سویه نیست.
بایدازهمه جهات آزادی رعایت شود.مساله باید مساله مردم باشدوحاضرشوندکه دراین بحث هابااطمینان کامل شرکت بکنندواگرنه شکلی است بی محتوا.
کیهان:
باتوجه به اینکه شماقبلامخالف مسلح بودن گروههابوده ایدواکنون گروه های مخالف انقلاب عدم امنیت رابه عنوان دلیل حمل سلاح ذکرمی کنند.لطفابه عنوان فرمانده کل قوابفرمائیددرصورتی که جمهوری اسلامی در تامین امنیت بامشکلاتی مواجه باشدآیااین مشکلات می تواندمجوزی برای حمل اسلحه باشددرصورت پاسخ منفی نظرشمادرباره مسلح بودن گروهی که برای شمانامه نوشته است،چیست؟
دکتربنی صدر:.
سوال دوقسمت دارد:یک قسمت مربوط می شودبه امنیت.
ازنظرمن اگردستگاه قضایی مابی طرف باشد امنیت درکشوربرقرارمی گردد.خوب حالااگر امنیت نیست یانباشدکه ممکن است بگویند هست،من عقیده ام این است که قانون باید عمل شود.
اگرقانون می گویدکه قاضی نبایدعضوحزب باشدواین صحبح است،برای اینکه وقتی قاضی خودیک عامل سیاسی است وکار سیاسی انجام می دهد،ازاین ابزارممکن است برای انجام کارسیاسی استفاده کندوبه نظرمن عاجل تربن کار،مهم ترین کار،اساسی ترین کاراین است که ماامنیت قضایی رامستقر بکنیم واین دراختیارفرمانده کل قوانیست. دراختیاررئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی هست که تذکرمی دهد.
قسمت دوم سوال شمااین است که آیا می شوداین رابهانه قراردادکه هرکس بگویدچون امنیت قضایی نیست پس من خودن اسلحه بدست می گیرم؟خوب این می شودقانون جنگل.نه این رانمی شودبهانه قرارداد.برای اینکه خوداین هم جزیی ازخرابی اولی است.
احزاب سیاسی وگروه های سیاسی بایداز خودبلوغ ورشدسیاسی نشان بدهند.اگرقرار بشودکه مسائل راباژ_۳حل بکنیم هیچ وقت به خط رشدنخواهیم رسیدوقتی شمامرزرازور بکارمی بریدیعنی چه؟یعنی آسان ترین کاررا انتخاب می کتیدوازقبول مبادله آزادآراء و عقایددرمی رویدونتایج حاصل ازآن این است که بهانه می شود.این کمبودامنیت قضایی است ومن امیدوارم وقتی که جنگ به پایان رسدفرصت مناسب فراهم بیایدبرای برقراری امنیت.ازسویی وخلع سلاح ازسوی دیگر. بطوری که امنیت کامل مردم بشود.چون شما آمدیدگفتیدکه طرف بی خودبزند،بی خود نزنند،اینهاصحیح است.نبایداین کارهارا بکنند. ازاین طرف هم هست،شماهم طبق قانون حق نداریداسلحه داشته باشید.
خبرگزاری فرانسه:
امام خمینی اخیرافرمودندکسانی که با مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان نیز تائیدشده است مخالفت کنندمفسدفی الارض هستندوبایدمحاکمه شوندشمامصوبه مجلس درموردسرپرستی وزارت امورخارجه توسط نخست وزیرراقبول نکرده اید،پس ازفرمایشات امام آیااین مصوبه راقبول خواهیدفرمود؟
والله بدین ترتیبی که شمانوشته ایدایشان نفرمودند.انتقادازقانون،ضرورت یک جامعه قانونی است.فرض براین است که اکثریت واقلیت وجودداردواین تغییرنمی کند.اقلیت کوشش می کندباتوضیح وانتقاد،غلط بودن مصوبات اکثریت رابرای افکارعمومی روشن بکندکه دردوربعدرای اومی شوداکثریت ورای بقیه می شوداقلیت.اگراین نشودکه خوب بابدیک مجلس راانتخاب کرد.انتخابات بی معنی می شود.پس بحث درقانون درست و غلط بودن آن ازارکان قانونی بودن یک جمهوری است.ظاهرادرحوزه هاهم براین اساس عمل می شود.
ایشان گفتندانتقادازقانون مجازاست،اجرای قانون غیرازانتقادقانون است.صحبت ایشان درباره اجرای قانون است.
قانون هم یک جزئش امضاء شدن آن است. جزورسمیت قانون است وقبل ازاین رسمیت قانون نیست.راجع به اینکه آن امضاء چگونه بایدباشدحرفم رازدم وامیدوارم که موضوع حل شود.امیدواریم که به سوالات شماجواب گفته باشم…
این راهم بگویم که وقتی شمامی گوئیدهر جمعه جمع شودیدبه مناسبت نمازوغیرنماز، این همان رفراندوم است،حرفی ندارم،رای داده بشودمردم بیابندرای بدهندکاملامطیع حرف مردم هستم.دیگرنگرانی ودادقال برای چیست؟اینگونه فرصت هارانبایدصرف زدوخوردهای سیاسی کردوالاخیلی چیزهارابه خرابی می کشد.
چون قرارشددراین موردهم عمل بشود،من بیشترازاین نمی گویم.
بازهم تاکیدمی کنم من ازروز اول مسئولیت رابرعهده گرفته ام،پذیرفته ام آماده ام این مسئولیت راادامه بدهم وشمامردم این سرزمین ازطریق شماخبرنگاران اطمینان می دهم که اگرکاری به کارشمانداشته باشند بیشترازاین هم نه ماپیروزی رادراین جنگ بدست می آوریم واین پیروزی به معنای یک دگرگونی اساسی درتمام منطقه است.واین دگرگونی اساسی حضورابرقدرت هارادر منطقه صعیف می گرداندوامکان استقلال مردم مسلمان راافزایش می دهد.وبه اسلام امکان می دهددرخشندگی وتلالوخودرادر زندگی انسان عصرامروزبدست بیاورد.ماآماده این کوشش بزرگ هستیم.اگربه ماکمک کردند برفرض اینکه دعاصحیح باشدکه ناسازگاری ازجانب من است،لااقل درافکارعمومی این مطلب روشن می شودبالاخره این مردم قضاوت دارند…اگرقراربوراین تبلیغات شباته روزی اثربگذاردتکه گوشت من هم بدست کسی نمی رسید.پس شمابیائیدوازاین طرف عمل کنید.ببینیداگرماناسازگاری کردیم،این مردم هستندکه می گویندشماچه مرضی داریدکه می خواهندبه خودت هم کمک کنند نمی خواهی؟مامی توانیم جنگ راباپیروزی به پایان برسانیم ومشکلات راباموفقیت حل کنیم.ازهفت خوان دست ساخت کیسینجربه سلامت عبورکنیم.به پیروزی دست پیداکنیم واین ملت پرچمدارپیشروی عصرتازه ای در زندگی بشربشود.امیدوارم که این مصاحبه دراین روزبرای مردم این سرزمین پیام امید باشدوبرای همه دست اندرکاران دلیل همکاری وتعاون درراه انقلاب اسلامی ماکه پیروزی انسان است وقتی خودرابنده خدامی داند.

[بنی صدرمتخلف است]
روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰
هیات حل اختلاف،رئیس جمهوررامتخلف از فرمان امام وقانون اساسی اعلام کرد.
حجت الاسلام یزدی:
هیات بااکثریت آراء به مرحله ای رسیده است که بایدمتخلف رابه مردم معرفی کندومدارک رابه دادستانی بدهد.
هیات سه نفری رسماازدادستانی خواست در موردروزنامه های انقلاب اسلامی،میزان، آرمان ملت وجبهه ملی بطورسریع اقدام کند.
محمدیزدی(سخنگوی هیات حل اختلاف):
آیابهترنبودپس ازبیانات صریح وپرنورامام که همیشه راهنماوراهگشای حل مشکلات انقلاب بوده است جناب آقای بنی صدررئیس جمهور توجه بیشتری می کردندودرسخنرانی و مصاحبه هابیشتررعایت می شد؟
آیابهترنبوددرشرایطی که به نظرهمه مسئولین کشوروهمه مردم وحتی به نظرخودایشان، جنگ مساله اصلی کشوراست،درسخنرانی و مصاحبه مطالب دیگری رامطرح نمی کردند؟گو اینکه ممکن است ایشان بگویندازخوددفاع کرده اند.اماباتوجه به مدارکی که هیات در دست داردوحتی ازدفترخودایشان هم ارسال شده،اولاهیچ یک ازمقامات مسئول کشوردر ارتباط باایشان هیچ اقدام غیرقانونی نداشته اندوحتی توهین هم به ایشان نشده است…با توجه به این مقدمه هیات بااکثریت آراء به مرحله ای رسیده است که بایدمتخلف رابه مردم معرفی نمایدومدارک رابه دادستان بدهد.دراین مرحله به اطلاع مردم شریف ایران می رسانیم که متاسفانه رئیس جمهور جناب آقای بنی صدردرسخنرانی خودبرای پرسنل پایگاه هوایی شیرازوهمچنین دردو مصاحبه اخیرکه درروزنامه هامنعکس شده اند برخوردمنطقی نداشته وازبیانیه ده ماده ای امام تخلف نموده اندوازقانون اساسی نیز تخلف داشته اندکه امضاء نکردن مصوبه مجلس درموردسرپرست وزارتخانه های بی سرپرست دلیل آن است.
امادرباره روزنامه ها،هیات روزنامه انقلاب اسلامی رادرمواردزیادبربررسی نموده وتخلف آنرامحرزمی داند.ضمنادرآینده آماردقیق طومارهاونامه هاوتلفن هایی راکه توسط طبقات مختلف مردم ازسراسرکشورنسبت به مواردتخلف این روزنامه رسیده است به اطلاع مردم شریف ایران خواهیم رساند.
روزنامه میزان هم درمواردی وبخصوص در شماره های اخیرتخلفاتی داشته وهیات رسما آنرامتخلف می داندوازدادستان می خواهدکه درباره آنهاوروزنامه آرمان ملت و جبهه ملی وجریده هایی که قبلامتخلف شناخته شده اندبطورجدی وسریع اقدام مفتضی معمول دارد.

[نخست وزیرراتحمیل نکردیم!]
روزنامه انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰
سخنگوی هیات سه نفری حل اختلاف،سخنرانی هاومصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهورراتخلف ازبیانیه ده ماده ای امام وقانون اساسی توصیف کرد.
حجت الاسلام یزدی:
هنگام معرفی نخست وزیربه مجلس هیچ الزامی برای رئیس جمهوردرکارنبود.

[مجبورم کر یدبه نخست وزیری رجایی]
روزنامه کیهان۱۳خرداد۱۳۶۰
نامه بنی صدربه حجت الاسلام اشراقی
پاسخ شدیدالحن رئیس جمهوربه هیات سه نفره:
دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل قوادرپاسخ به اظهارات حجت الاسلام یزدی سخنگوی هیات حل اختلاف نامه ای به این شرح به حجت اسلام اشراقی نماینده خودنوشت:
بسمه تعالی
حجت الاسلام آقای اشراقی!
سخنگوی هیات سه نفری بازخلاف حقیقت گفته است:
الف:درباره انتخاب نخست وزیرمطالب ایشان چنان آشکاراخلاف واقع است که اینجانب رابه حیرت افکنده.پیشنهادمی کنم یک بحث آزادبا شرکت کسانی که درجریان بوده اندتشکیل بشودتاحقیقت برمردم آنطورکه هست معلوم گردد.
صورت اسامی نامزدهای نخست وزیری را اینجانب تهیه نکردم.فهرستی ازاسامی که پیشنهادشده تهیه گردیدواینجانب سه نفررا غیرقابل قبول خواندم.که یکی ازآنهاآقای رجایی بود.هیات منتخب مجلس آمدندوگفتند مافقط آقای رجایی راپیشنهادمی کنیم واگر نمی پذیریدکارماتمام است…دریکی ازجلسات دراین باره بحث مفصل شدکه ابنجانب “مجبور”بودم وازراه”اضطرار”به اینکارتمکین کردم.آقایان گفتند”اضطرار”،امااضطراراکراه واجبارنیست که اگربه بحث آزادتن دادنداین اموربه تمامی مردم روشن خواهدگردیدوروشن می گرددکه چرااینجانب تمکین کردم.دربحث آزادآنرابه ملت ایران به وضوح تمام خواهم گفت.
ب:درباره صورت اموال آنچه درمصاحبه نگفتم این است که آقای بهشتی به دزفول آمدندودر آنجاپرسیدندچراپرسشنامه اموال راپرنکرده ونفرستاده ای؟به ایشان گفتم:منتظرپابان جنگ هستم واین علامت هاکه بعدازجنگ قصد ادامه کاربه این ترتیب راندارم.می خواهم خیال شماراحت باشد،بلکه بگذاریدجنگ رابا خیال راحت اداره وتمام کنم وبعدباخنده اضافه کردم خیال شماراحت باشدکه نخواهم ماند….
ج:آقای بهشتی چندنوبت تهدیدبه محاکمه کرده اندوپیش ازجلسه مصاحبه درهیات عمومی دیوانعالی کشوراین مساله راطرح کرده اند.به این ترتیب سخن سخنگوخلاف حقیقت است.
د:یک هفته نیست که امام گفته اندهرکس قانون رااجرانکندمفسدفی الارض است، مسئولان کشوربنابرشرح نامه قبلی (مورخ۱۲خرداد)نه تنهاقانون رااجرانمی کنند بلکه خلاف آن می کنندودادرسی نیست.در همدان بالباس مبدل به یک اجتماع درچهار دیواری محصورحمله کرده اندواین باراول نیست ومثل رژیم سابق دوباره کتک خورده ها وموردحمله وافع شده هامقصرقلمدادمی گردند.افراددفترریاست جمهوری راباپرونده سازی های رسوامی گیرندوباآن جوسازی می کنندوصدهاخلاف که هرروزواقع می شود.
ه:صحبت آقای سخنگودرباره مراجعه به آرای عمومی بازخلاف حقیقت است.
اینجانب هم درابتداکه طرح کردم وهم در مصاحبه نظرم به ترتیبی بودکه درقانون اساسی پیش بینی شده ودراین باره عین اصل۵۹قانون اساسی راخواندم وهمه خوانده وشنیده ودیده اندباوجودچنین حقیقتی اینجنین آشکارااینطورخلاف گفتن تعجب انگیزنیست؟
خلاصه چه بگویم که برسرجمهوری چه می آورند؟
رئیس جمهور_ابوالحسن بنی صدر
۱۳خرداد۶۰

[مخالفت باشورای نگهبان،مخالفت باشرع]
روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰
عصردیروزنماینده رئیس جمهوری درهیات سه نفره برحل اختلاف درپاسخ به نامه رئیس جمهوری بیانیه ای منتشرکرد:
پاسخ حجت اشراقی به نامه رئیس جمهور:
اینجانیزمکرربه شماتذکرداده ام که چه خوب بودمسئولین به عوض طرح مناقشات به رفع مشکلات بپردازند.
اگرمصوبه مجلس شورای اسلامی موردتائید شورای نگهبان واقع شدمخالفت باآن مخالفت باقانون است.
کاری نکنیدهیات تنهاوظیفه شرعی وقانونی خودرابرخوردباروزنامه هایی ببیندکه رعایت مصالح مملکت اسلامی رانمی کند؟

[درگیری های جزیی؟!]
روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰
هیات ۳نفری وحجت الاسلام اشراقی در۲اعلامیه به آخرین نامه رئیس جمهوری پاسخ دادند.
محمدیزدی:
آقای رئیس جمهوردراین نامه مطالب راطوری تنظیم کرده که درحقیقت می خواستندبگویند که خلاف گفته شده است.من جهت اطلاع مردم ایران صریحااعلام می کنم که هیات هیچگاه حاضرنیست خودرددرگیرمسائل جزیی نموره ودربحث ومشاجرات طرفین دخالت کند…مادربرابرعکس العمل آقای بنی صدربه هیچ وجه نظری رااظهارنمی کنیم چون هیات رادرمقام دخولیت می دانیم ومشروعیت هیات همچنان حفظ خواهدشد.

[حکمیت بامشروعیت امام]
روزنامه اطلاعات۱۴خرداد۱۳۶۰
هیات۳نفره دربحث ومشاجرات طرفین دخالت نمی کند.
هیات سه نفری حل اختلاف دیروزطی جلسه ای درمحل وزارت کشورکارخودرادنبال کرد.
درپایان جلسه حجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات درگفت وگویی پیرامون مسائل موردبحث درجلسه گفت:
مطلبی که قسمت مهم آن امروزموردبحث قرار گرفت عکس العمل آفای بنی صدردرمورداظهار نظرهیات بودکه دراین زمینه آقای رئیس جمهورنامه ای به آقای اشراقی نماینده ریاست جمهوری نوشته اندکه درروزنامه هانیزمنعکس شده است.
وی دراین نامه مطالب راطوری تنظیم کرده که درحقیقت می خواستندبگویندکه خلاف گفته شده است.
سخنگوی هیات ۳نفری حل اختلاف افزود:
من جهت اطلاع مردم ایران صریحتاعلام می کنم که هیات هیچگاه حاضرنیست خودرا درگیرمسائل جزئی نموده ودربحث ومشاجرات طرفین دخالت کند.
وی درموردمشروعیت کارهیات گفت این مشروعیت به پیشنهادامام بوده ونمایندگانی از طرف امام،آقای بنی صدر،وقوای سه گانه در هیات انتخاب شدندووقتی هیات تحت عنوان این حکم مسئولیت پیداکرد،هرگاه نظری را اعلام می کندبایستی آن نظربتوانداختلافات راقطع ونیزموردتوافق طرفین قرارگیردواگر قرارباشدحکم صادره ازسوی هیات تابع نظر یکی ازطرفین اختلاف باشددیگرخاصیت حکم بی طرف رانمی تواندداشته باشد.
سخنگوی هیات سه نفری حل اختلاف افزود:
مادربرابرعکس العمل آقای بنی صدربه هیج وجه،نظری رااظهارنمی کنیم.چون هیات رادرمقام حکمیت می دانیم ومشروعیت هیات همچنان حفظ خواهدشد.
حجت الاسلام یزدی افزود:
درجلسه امروز(دیروز)همچنین تعدادی نامه که ازشخصیت های مختلف رسیده ّبودوازجمله نامه نمایندگان محترم مجلس موردبحث و بررسی قرارگرفت.
درپایان سخنگوی هیات سه نفری اظهار امیدواری کردکه هیات بتواندبطوری صحیح به وظایف شرعی خودعمل کندکه درپیشگاه خدا،رهبری وملت شریف ایران مسئول نباشد.

[سانسوری درکارنیست؛قلم هاراکنترل کنید]
روزنامه اطلاعات۱۴خرداد۱۳۶۰
پاسخ حجت الاسلام اشراقی به نامه رئیس جمهوری
دربخشی ازاین نامه آمده است:
قانون اساسی که شمامسئول نگهبانی و پاسداری ازآن می باشیدقبول مصوبات مجلس شورای اسلامی وگردن نهادن هیات به حکم قانون اساسی نامش مشارکت دربیرون راندن رئیس جمهورازمسئولیت هاست؟یاآگاهاندن اوبه مقدارمسئولیت؟
جناب آقای رییس جمهورآنروزکه ازطرف شما نمایندگی درهیات راقبول کردم خدمتتان گفتم به شرط آن قبول می کنم که مرزبین من وشما حق باشدومن تابحال خدامی دانددراین کاراز سرحدحق پاآنطرف نگذاشته ام واگرنبودکه ملت عزیزایران گمان خواهدکه اینجانب از زیر بارمسئولیت شانه خالی می کنم هرگززیر باراینگونه مسئولیت های سنگین نمی رفتم. شمامی فرمائید:هیات وسیله سانسورشمامی شود.آشکارابایدبگویم نه تنهاهیات سانسورنمی کندبلکه روی آنکه وظیفه اصلی خودراتشنج زدایی تشخیص داده بطورجدی باتخلفات روزنامه انقلاب اسلامی وسایرجرایدبرخورد نکرده ودربرابرعنوان کردن مسائل حادواحیانا خلاف واقع باتیترهای تشنج زانرمش هم نشان داده است.من خودبارهابه مسئولین پاره ای ازجرایدوجنابعالی تذکرداده ام امروزمصلح اقتضاء می کندقلم هاراکنترل کنیم ودراین رابطه ازروزنامه شماوسایرروزنامه هاورسانه های گروهی وبرخی مراکزاجتماعی گله دارم وازهمه جرایدورسانه هاتقاضامی کنم کاری نکنندکه هیات تنهاوظیفه شرعی وقانونی خود رابرخوردتندبااینگونه انتشارات ببیندکه رعایت مصالح عمومی مملکت اسلامی ننموده وجنگ درون مرزی برای شکست درجنگ برون مرزی براه می اندازند.به هرحال ماکمک به سانسور نمی کنیم ومیل داریم روزنامه هاحقایق را بنویسند.اماتشنج زداباشندنه تشنج زاومیل نداریم اذهان رامشوب ودلهارانگران وغبارغم برقلوب دردمندوشهیدداده ملت بزرگ ایران ننشانندتمایل این چنین میل به سانسورنیست؛میل به آرامش دادن به جامعه نگران است.

[همه راه هاب مطبوعات ختم شد]
روزنامه کیهان۱۷خراد۱۳۶۰
شب گذشت آیت الله سیدمحمدموسوی اردبیلی دادستان کل کشوردریک برنامه تلویزیونی درموردکارهیات سه نفره،رسیدگی به تخلفات رورنامه هاواسناد وزارتخارجه،توضیحاتی داد.
آیت الله موسوی اردبیلی درموردکارهیات رفع اختلاف اشاره کردوگفت:
هیات کارخودراانجام داده است وشکایاتی که درموردروزنامه های انقلاب اسلامی ومیزان وغیره رسیده است رابه مراجع قضایی فرستاده است.
وی ضمن برشمردن تعدادی ازشاکیانی که ازاین دوروزنامه شکایت کرده اند،تاکیدکردکه مراحل قانونی رسیدگی به تخلفات روزنامه هاانجام خواهدشد.ِ

[چه صیغه ای ست؟!]
روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰
امام جمعه یزددرتلگرامی به هیات حل اختلاف:
آیت الله صدوقی خواستارتعیین حدودفعالیت ووظایف دفترهماهنگی شد.
سراینکه هرروزدرگوشه وکنارکشوراین مملکت عده ای زیرپوشش دفترهماهنگی قصدبرهم زدن مناطق واستان های ایران می نمایند، چیست؟…اصولادفترهماهنگی مردم بارییس جمهورچه صیغه ای است؟

[مساله لیبرال هاورئیس جمهورمساله مردم نیست!]
نشریه امت
ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکتر حبیب الله پیمان
۱۸خرداد۱۳۶۰سال سوم،ش۱۱۱
آیامساله لیبرال هاورئیس جمهورمساله مردم است؟
همانطورکه درسرمقاله امت شماره قبل گفته شد،لیبرال هاازبعدحادثه۱۴اسفندتاکتیک جدیدی رابرای ادامه عملکردخویش علیه دولت وکلاجناح مقابل انتخاب نمودند.تاکتیک قبلی آنان یعنی بسیج مردم درجهت اهداف خویش علیه جناح مقابل وایجاددرگیری هاوتشنج های داخلی ودرنتیجه تضعیف دولت ازاین طریق بود.همانطورکه گفته شدبه علت آنکه طرفداران واقعی آقای رئیس جمهوربیشتراز اقشارمرفه جامعه تشکیل شده اندواین اقشار بنابرماهیت خصلتی وطبقاتی خویش قادربا همراهی آقای رئیس جمهوردرمراحل سخت مبارزه نیستند،دیدیم که در۱۴اسفنددردانشگاه تعدادجمعیت شرکت کننده بسیارکمترازحد موردانتظاررئیس جمهوربود.
ثانیابافت عناصرشرکت کننده عمدتااز روشنفکران تشکیل شده بود.لذاباتوجه بااین مساله،آقای بنی صدرادامه تاکتیک بسیح مردم رابرای مقابله باجناح دیگرخودمناسب تشخیص ندادندوتاکتیک جدیدی که همان تکیه برقاتون می باشد،انتخاب نمود.بخصوص باتوجه به پیشنهادامام مبنی برحل اختلاف موجودازطریق تشکیل هبات سه نفره.ولی همانطورکه بارهاگفته بودیم ازآنجایی بامسائل برخوردریشه ای نشد،ااین اختلافات حتی با تشکیل هیات نیزحل نخواهدشد.آنچنانکه شاهدبودیم که آرامش موقتی چندان هم طولانی نبود.بطوری که باهجوم دوباره لیبرال ها،امام دوباره ضروری دیدندبرای حفظ حاکمیت مجلس ودولت موضع گیری نمایندو بطورمستقیم وغیرمستقیم حرکت براندازی رئیس جمهورومتحدین رابه نقدبکشند.وبار دیگرهمه انتظارداشتندکه باسخنان مهم امام ریشه بحران خشکیده شود.ازجمله خودرئیس مجلس که بعدازظهرهمان روزدرمجلس گفت:
“درچه لحظه حساسی به سراغ ماآمدندو بحرانی که بدست خودمادرست کرده بودیم به آرامش تبدبل می کنند…”قسمت دوم سخنان امام مجلس رااحیاءکردواززیرسوال درآورد.
رئیس جمهورقبل ازسخنان امام،مفصلاباطرح مساله مراجعه به آراء عمومی ورفراندوم سعی دربرخوردبراندازی سیاسی دررابطه بامجلس، دولت…داشت وبعدازسخنان امام نیزکه ایشان مجلس رابه عنوان محورقانونی برای تصمیم گیری هااعلام نمودد،بازمشاهده می کنیم که رئیس جمهوربامسافرت خودبه شیرازو سخنرانی درپایگاه هوایی وبعدازآن مصاحبه مطبوعاتی همچنان دم ازمقاومت وایستادگی زده به قول معروف باتوپ پربرخوردمی کندو همچنان روی محورهایی که قبل ازسخنان امام باتکیه برآنهابه جناح مقابل حمله می کرد. ایستاده وحملات خودراادامه می دهد…
این محورهاعبارتنداز:
۱_مساله گروگان هاوآزادی آن هاتوسط دولت و سازشکاری دولت دراین رابطه.
۲_مساله انعقادقراردادتالبوت ووابسته شدن ایران ازنظراقتصادی.
۳_مساله بودجه وتکیه بیش ازحددولت برروی نفت وعدم برخوردباسرمایه داران برای گرفتن مالیات وتامین قسمتی ازبودجه ازاین طریق.
۴_مساله بی طرف نبودن رئیس دیوانعالی کشوروهم چنین تصفیه عده ای ازقضات و جایگزینی قضاتی که خودجناح مقابل بعداز پیروزی انقلاب آنهارابه عنوان ساواکی وغیره تصفیه کرده بود.
۵_مساله انتخاب معاوینی برای بعضی ازوزارتخانه های بی سرپرست.بدون تصویب رئیس جمهورومجلس وهم چنین تحمیل شدن خودنخست وزیربه رئیس جمهور.
رئیس جمهوربعدازسخنرانی امام درمصاحبه هاونامه هاوروزنامه هاروی این محورهامانور سیاسی می دهد.هرچنددیگرصحبتی از مراجعه به افکارعمومی ورفراندوم نمی کند وآنراتاپایان جنگ به تعویق می اندازد.که این البته تنها عقب نشینی اودربرابرسخنان امام است.هرچنداین عقب نشینی مساله کوچکی نیست.ولی رئیس جمهورعملاباطرح مسائل دیگرازجمله محورهایی که می رسدهمچنان سعی دردامن زدن به مسائل راداردوتوجیهش دراین را باره چنین است:
“اگرمیزان رای مردم است ومن به عنوان رئیس جمهدری می بینم که هرروزوهرلحظه تضعیف می شوم وتنهادیگران نیستندکه حق دارندتضعیف نشوند،من حق دارم تضعیف نشوم”این سخنان رئیس جمهورتاحدودزیادی ریشه جریانات اخیروعملکردرئیس جمهوررا در این رابطه تبیین می کند.
به عبارتی اگرلایحه حذف فرمان همایونی ودر نتیجه حذف رئیس کل بانک مرکزی وهلال احمرومسائلی دیگرهمچون این دومساله پیش نیامده بودرئیس جمهورهیچگاه انتقادی به آزادی گروگان هاوانعقادقراردادتالبوت ومساله بیمه و…نداشتند.
به عبارتی دیکراگردولت و جناح مقابل پاتوی کفش ایشان نگذارند،ایشان نیزکمترمسائل را زیرذره بین خواهند برد…
اکنون سوال هایی که برای مردم دررابطه با اشکالاتی که جبهه مخالف دولت ازآن می کند، مطرح است،این می باشدکه آیاخودشمانبودید که خواهان آزادی هرچه زودترگروگان های جاسوس بودیدوآنراضربه به حقوق بشرو حیثیت بین المللی ایران می شمردید؟
چگونه شدکه ازفردای آزادی گروگان های جاسوس صدای شمابلندشد؟
آیااین رفتارشماتناقض بارفتارقبلی تان ندارد؟آیاهمین شماوامثال شمانبودیدکه وام های کلان برای حفظ سرمایه داری وابسته تقاضامی کردیدوانواع تمهیدات رابرای براه اندازی سرمایه داری وابسته ومونتاژدرنظرمی گرفتید،چگونه شده است که اکنون عملکرد خودودوستانتان رابه فراموشی سپرده ایدو تنهاجناح مقابل راموردحمله برای حمایت از صنایع مونتاژوامثال آن که بدون شک با معیارهای انقلاب تناقض دارد،می نمائید؟
بی تردیدضعف های شماوامثال شمارامردم در عدم برخورداصولی ومکتبی باضدانقلاب، سرمایه داری وابسته ومسائل اقتصادی، اجتماعی جامعه دیده انداندونمی توانندبه وعده هایی که یکبارآنراآزموده اند،دلخوش دارند…

[باالفاظ قانون اساسی رامثله نکنید]
روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰
نامه رئیس جمهوربه نخست وزیردرمورد سرپرستی وزارتخارجه
متن نامه:
آقای محمدعلی رجایی نخست وزیر!
مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین سرپرستی وزارتخانه های بی وزیرحسب وظیفه مقرردراصل۱۲۳قانون اساسی ارسال می شود.
باتوجه به اینکه وظایف واختیارات سرپرست وزارت باوظایف واختیارات وزیراختلاف ندارد ونمی توان اصل۱۴۰ راناسخ اصل۱۳۳فرض کرد، بنابراین احرازسمت سرپرستی وزارت نظیر انتصاب وزیرمنوط است به تصویب رئیس جمهوری وتائیدمجلس شورا.چون مجلس نمی تواندصلاحیت واختیارات قانونی رئیس جمهوری رامحدودنمایدمصوبه فوق به منزله تائیدمجلس شوراتلقی می شودوحق رئیس جمهوری درتصویب این انتصاب محفوظ است.
اینجانب باسرپرستی شمادروازتخانه های بی وزیرموافقت ندارم وآنراتصویب نمی کنم. علیهذاچهارمعاون وزارت امورخارجه ازطرف شماخلاف قانون وبی اعتباراست.
طلیعه جمهور اسلامی هیچیک ازنهادهای این جمهوری نبایداصول واحکام قانون اساسی را ازطریق بازی باالفاظ مثله وبی اثرنمایند.
رئیس جمهوری ابوالحسن بنی صدر
۱۸خرداد۱۳۶۰

[مردم کاره ای نیستند]
روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰
گفت وگوی اختصاصی کیهان باحجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات حل اختلاف
متن مذاکرات هیات حل اختلاف بامقامات منتشرمی شود.
قم_خبرنگارکیهان:
حجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات حل اختلاف درگفت وگویی باخبرنگارکیهان درقم اعلام کردکه متن مذاکرات هیات بامقامات که بزودی نوارضبط شده به اطلاع مردم خواهدرسید.
سخنگوی هیات حل اختلاف اضافه کرد:
اصولامعنی حکومت دراسلام جزحاکمیت قوانین الهی چیزدیگری نیست.حکومت دراسلام هیچگاه به معنی حاکمیت شخص و یانظرات شخصی ویاطرزتفکرشخص معینی نبوده ونیست درحکومت جمهوری اسلامی ایران کلیات قوانین الهی درشکل قانون اساسی تشخیص وحدودووظائف مسئولین و ارگان هاومردم کاملامشخص شده است.به این ترتیب نتیجه می گیریم که تنهاراه حل اختلافات،تسلیم قانون شدن،یعنی تسلیم حکم خداشدن است.

[ایشان می توانددرمطبوعات دیگربنویسندبه شرط آنکه خلاف حرف امام نباشد]
روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰
مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت.
دولت آماده است هرروزکه رئیس جمهوربخواهدجلسات راباحضورایشان تشکیل دهد.
سخنگوی دولت درپاسخ به اولین سوال درزمینه توقیف چندنشریه واعلام راهمیمایی ازجانب برخی گروه هاگفت:
مردم بایدبدانندکه بعدازپیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی وتشکیل قوای سه گانه مساله تفیک قواکاملااجراشده وبنابراین توقیف روزنامه هابدستوردادستانی انقلاب بوده ودولت دراین موردنقشی نداشته است. البته دولت هم معتقداست که این نشریات به حکم امام درموردعدم انتشارمسائل تشنج زاو تفرقه انگیزتوجه نکرده اندوعلاوه برجنبه شرعی،ازنظرقانونی هم به عنوان مفتری و جاعل اکاذیب قابل تعقیب بوده وتخلفاتی داشته اند…وی سپس درپاسخ به این سوال که آیاتوقیف این روزنامه هامقدمه ای برای حذف رئیس جمهورمی باشد،گفت:به هیچ وجه مساله حذف رئیس جمهورمطرح نیست و توقیف این روزنامه هاربطی به آقای رئیس جمهورکه احتمالادریکی ازآنهامقاله ای می نوشته است،ندارد.ایشان می تواندمقالات خود رابرای چاپ به روزنامه های دیگربدهند.البته طبیعتاروزنامه های متعهدمقالاتی راکه بر خلاف قانون وفرمان امام باشد،چاپ نخواهندکرد…

[بازآخوندهایی مثل هادی غفاری هستند]
روزنامه صبح آزادگان۲۱خرداد۱۳۶۰
گزارش مجلس:
حجت الاسلام هادی غفاری خطاب به حجتی کرمانی:
مساله دعوای رئیس جمهوروآقای بهشتی نیست.بلکه مساله دعوای رئیس جمهورباقانون اساسی است.
غفاری:
رئیس جمهوردرپاسخ به سوال من که اگرپس ازمدتی رئیس جمهوری دیکتاتورشدچه باید کردگفت:
بازآخوندهایی مثل غفازی هستندکه به کمک مردم اوراساقط کنند.
آیارئیس جمهورهنوز براین باورهستند؟

[این مردم می خواهندبدانندکه به کدام سازآقای رئیس جمهوربایدرقصید؟]
صبح آزادکان۲۱خرداد۱۳۶۰
جوابیه حجت اسلام هادی غفاری به بنی صدردرنامه ای به امام
این جوابیه ازسوی حجت الاسلام هادی غفاری به حضورامام امت دررابطه بانامه رئیس جمهوربه امام دراختیارروزنامه قرارگرفت:
مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظلله العالی!
سلام فرزندخودرابپذیرید.
امروزظاهراآقای رئیس جمهورنامه ای به محضرتان تقدیم کرده اندکه این چندجمله را درپاسخ ایشان به عرض می رساند:
اماماهمزمان باآغازنهضت اسلامی ملتمان روحانیت وفادارمتعهدبه اسلام جزواولین لیبک گویان به فریادامامشان که می فرمود:
والله…مرتکب گناه کبیره است که کسی فریادنکند،بفریاددرآمدندونظام دیکتاتوری شاه باآنان آن کردکه خودبهترازهرکس دیگری بدان وافقید.
اینک که همان حنجره هاوهمان قلم ها،علمای اسلام،روحانیت وطلاب راسردسته اشرار مسلح وچماقدارقلمدادوتبلیغ می کنند. برادرمان آقای بنی صدردر سخنرانی۱۴اسفندمردم رابه حضوردرصحنه دعوت می کنندووقتی مردم به صحنه می آیند فریادمی زنندکه چراازطریق قانونی عمل نمی کنید؟وزمانی که دادستان انقلاب مرکزباحق قانونی وشرعی خویش اقدام می کندایشان تازه قانون رامسخره می کنند.
امامااین مردم می خواهندبدانندکه به کدام سازآقای رئیس جمهوررباید….
امامارهنمودمان فرماکه ماچه کنیم آیابازهم می فرمائیدکه سکوت کنیم واتهامات راپاسخ ندهیم؟….

[می گویندروحانیت بایدبه مسجد برود!]
روزنامه کیهان۲۰خرداد۱۳۶۰
وزیرکشوراعلام کرد:
تشکیلات دفترهماهنگی قانونی نیست.
آیت الله مهدوی کنی:
دفترهماهنگی رانه دولت تائیدکرده است ونه آقای بنی صدر
آیت الله مهدوی کنی وزیرکشوردیروزدربرنامه ارتباط مستقیم صداوسیمای جمهوری اسلامی شرکت کردوبه پرسش های مردم پاسخ گفت.
آیت الله مهدوی کنی درپاسخ به این پرسش که مردم بیش از۱۱میلیون رای به آقای بنی صدرداده اندحال چراقدرت ازوی گرفته می شودودربرابرایشان روحانیت قدرت می گیردگفت:
هیچ کس مخالفتی باآقای بنی صدروتضعیف ایشان نیست وحتی خودامام نیزگفته اندکه نمی خواهندکاندیدای ریاست جمهوری از روحانیون باشد.اماحرف این است که می خواهندروحانیت راازصحنه بیرون کنند.ومی گویندکه روحانیت به مسجد برود….
وزیرکشوردرموردقانونی بودن دفترهماهنگی مردم بارئیس جمهوروتامین بودجه آن اظهارداشت:
این رابایدازخودشان پرسیدتاآنجاکه من می دانم نه دولت آنراتائید کرده ونه خودآقای بنی صدر.پس به نظرماقانونی نیست.
درپاسخ به این سوال که۱۱میلیون نفرآگاهانه به بنی صدررای داده اندآیااجازه راهپیمایی به طرفداران ایشان داده می شود؟اظهارداشت:
اجازه به همه داده می شودراهپیمایی کنند در صورتی که بااطلاع وزارت کشورومقامات مسئول باشد.امامتاسفانه طرفداران ایشان نمی خواهنداجازه بگیرند.مثل اینکه این دولت راقبول ندارندوبه رسمیت نمی شناسند.چطور می شودبه دولت وقوه مجریه که رئیس آن آقای بنی صدرهست توجه نداشته باشندو در ثانی راهپیمایی بخاطرچی؟اگرهرروز بخواهند راهمیمایی کنندمملکت می شودبی دروپبکرو درهم.
درمورداینکه رادیووتلویزیون موافق اسامی کسانی که موافق توقیف روزنامه های توقیف شده هستندخوانده،آیاکسانی که مخالف هستندمی تواننداظهارنظرکنندوبه کجابگویند؟جواب داده شد:
می تواندنظراتشان رابه مجلس ورادیو تلویزیون،شورای عالی قضایی و…بدهنداما بایددیدکه مخالف چه چیزهستند،آیاموافق این هستندکه مقابل قانون بایدقانون شکنی کرد؟اگراینطورباشدمااین راقبول نداریم.
درموردحزب جمهورب اسلامی که سوال کرده بودندکه بعدازانقلاب تنهایک حزب هست که هرکاری دلش خواست کرده وهیچ مقامی جلوآنهارانگرفته وزیرکشودگفت:
بایددیدکه حزب برخوردش بامسائل انقلاب به چه شکلی هست.درصورتی که مخالف عمل نکنندهرحزب،سازمان ویاگروهی که مطالب مخالف راعنوان نکنداجازه فعالیت داده می شود…درموردبعضی سخنرانان که سوال شده بودکه چرااشخاصی مثل طاهراحمدزاده، سلامتیان و….ازسخنرانیشان جلوگیری به عمل می آید؟
آیت الله مهدوی کنی گفت:
آقایان که این سوال رامطرح کردندبایداز خودشان پرسیدکه شمادلتان می خواهدکه سخنرانی بشودکه طرف مقابل رابکوبندو درگیری ایجادشودمسلماصلاح این است که از سخنرانی آنهاجلوگیری شودوبه آقایان می گویندصکه سخنرانی نکنید.همانطورکه دیدید آنجایی که سخنرانی شده معمولادرگیری هم بوجودآمده است.

[استعفاهایی باطعم ولایت فقیه]]
روزنامه اطلاعات۲۶خرداد۱۳۶۰
موسوی گرمارودی ازمشاورت فرهنگی رئیس جمهوراستعفاکرد.
آیت الله اشراقی ازنمایندگی رئیس جمهوری استعفاکرد.

[توجه!
یکی مسائل مهم درزیرساخت انقلاب۵۷وپس ازتاسیس ج.ا،وجودمشاورینی ازنوع عمروعاص وابوموسی اشعری ست.
روحانیت بدلیل آنکه فقط درفقه باصطلاح تخصص داشت ودرزمینه مدیریت ومسائل دیگرفاقدتجربه وتخصص،ولی درعمل حاکمیت وقدرت سیاسی دراختیارشان قرار گرفت،برای خودمشاورینی به استخدام در آوردندکه برخی از این مشاورین بانقاب نفاق دل آقارابرده ووقتی آقادرجاهایی بندرابه آب داده،توانسته سوارآقاشوندوخرمرادخودرا تخت گازبه جلوببرند.
برخی مشاورین هم خودوابسته به مشاورین یا افرادوگروه هایی هستندوازدانش واطلاعات آنهاتغذیه می کنند.
رفته رفته باسیرحوادث ازهمان سال نخست اداره ونبض اموردست آنهاافتادوبواسطه ابزارهاوتکنولوژی های جدیدوازجمله وسایل پیچیده استراق سمع ودستیابی آنهاازاندرونی آقایان،دولت سایه برای خودتشکیل دادند.که گاه هرباندی ویاجریانی اعضای کلیدی شان رفیق وگرمابه وگلستان هم هستندکه دراین میان گاه دیگروابسته های آنهادرجنگ قدرت و شکاف سیاسی این وسط مفتضح وازسرراه برداشته می شوند.
سعیدامامی یک مصداق ازاین مسیرطی شده است.
دراین موردحرف وادله بسیارهست که انتشار آن مناسب این جانیست…]

ادامه بخش اول چند سال پیش قسسمت هفتم ویژه بنی صدر [بنی صدرمتخلف است]روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰هیات حل اختلاف،رئیس جمهو…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ den 27 juli 2017

بخش دوم
#چند_سال_پیش(ویژه #ابوالحسن_بنی_صدر(
قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه(

#چند_سال_پیش(ویژه #ابوالحسن_بنی_صدر)قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)بخش اولاولین حکمیت یا هیات حل اختلاف که تشکلیل شد،…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ den 27 juli 2017

بخش اول
#چند_سال_پیش(ویژه #ابوالحسن_بنی_صدر(
قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه(

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com