نامداری آزاده!!
روابط اجتماعی درحاکمیت جمهوری اسلامی ایران یابهتراست بگوئیم جمهوری ولایت فقیه،برپایه تزویر،ریاوشارلاتانی مقدس مآبی تنظیم می شود.
نفاق رامثل یک عادت درآورده ویک اخلاق ورویه وفرهنگ عمومی عادی شده است. اگربخواهی خودت باشی وسالم،وعلاوه براین ایضااگربخواهی باقدرت حاکمه برعلیه اینگونه تنظیم روابط اجتماعی سرستیزداشته باشی وبجایی ازقدرت هم وصل نباشی وزیرعلم وکتل فردی وگروهی خاص هم(وبابرخورداری ازرانت پنهان وآشکار)سینه نزنی،وله آنان شعارندهی ودائم گیرسه پیچ هم بدهی،آنگاه ابروماه وخورشیدوفلک رابکارمی گیرند،وروزانه هزینه های میلیاردی می کنندکه ازحیزانتفاع بیفتی تاچاکری وتملق ودست بوسی آنان راپیشه کنی؛واگرچنین کردی،اگربی سوادونفهم وحقه بازوکودن هم که باشی چنانچه بادی هم خارج کنی،آن بادرامقدس می کنندوآنقدرروی آن جلولان می دهندکه همگان ازآن بادمقدس سخن گویند،وبرای تووآن بادمقدست هورابکشندوقس علیهذا..
این تمامی تنظیم بازارروابط اجتماعی وخانوادگی درنظام مقدس جمهوری اسلامی ست.
لذا برخی چون سوراخ دعا راخوب تشخیص داده ومی دهند،ازهمین سوراخ واردشده وسروسری یافتند،ازخودچهره ای درافکار عمومی نشان دادندکه وقتی آن بادمقدس دررفته!!دردعوای سیاسی ویاباندی ویاخانوداگی خالی شود،آنگاه چه چیزی هایی که دیده وشنیده نمی شود؟!
آزاده نامداری پرکاهی ازانبوه عظیم تربیت یافتگان جمهوری آخوندی ست(بقول مرتضی مطهری)؛که چون به خلوت می روندآن کاردیگرمی کنند!
محمد شوری
نویسنده وروزنامه نگاربیکار
تهران/۲مرداد۱۳۹۶
https://t.me/shoorijezehmohammad
#آزاده_نامداری
#محمد_شوری
#نفاق و #ریاکاری
#جمهوری_ولایت_فقیه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)