تحلیل های آنالیز شده صادراتی توسط اپوزیسیون های صادراتی
از:
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگاربیکار
https://t.me/shoorijezehmohammad
رضاحقیقت نژادازجمله اپوزیسیون های صادراتی دولت سایه به خارج ازکشوراست که مدت هادراستانبول ترکیه به عنوان کارشناس وتحلیلگر مسائل سیاسی بطوردائم توسط بنگاه های خبری مثل بی.بی.سی و شبکه من وتو باوی درزمینه های مختلف مصاحبه می شود.
ایشان تحلیل های آنالیز شده ازداخل راکه دراختیارش می گذارندمی آیدازاین تریبون ها بخوردمخاطبین می دهد!
رضاحقیقت نژادکه معلوم نیست باچه رانتی وهزینه چه کسی وازکجاشبکه”ایران وایر” را براه انداخته امروز(۳۱تیر۱۳۹۶)درگفت وگوی بی بی.سی باوی درموردژن آقازادگی فرزند عارف(ازلیدرهای اصلاح طلبان!!)،برای اینکه بگویدمثلامابه تاریخ انقلاب آگاه هستیم!! بایک نقل قول ازنشریه آهنگر سال۱۳۵۸ که درنقد محمدمنتظری به عنوان آقازاده ازوی یاد شده بود،گودرزرابه شقیقه وصل کرد وضربه اول رابه مرحوم محمدمنتظری واردمی کند.ودر پایان برای اینکه بگوید آقازاده خوب وبدهم داریم ازاحمد منتظری بااین عنوان که وی فایل صوتی پدرش درمورداعدام های سال۶۷ رانشرداده به خوبی یادکرد.
اولابه ایشان عرض می شودکه مرحوم محمد منتظری آقازاده نبود، بلکه خودآقابود؛ وبا مرحوم پدرش آیت الله منتظری دریک روزوارد مبارزه علیه نظام استبدادی وسلطنت پهلوی شده است وسال هاشکنجه وزندان و دربدری کشیده وهرکاری که آن زمان(درست یا نادرست)انجام داده ربطی به آقازادگی وی ندارد.وثروتی هم نیاندوخت وشرکت هایی هم ثبت نکردوازپول بیت المال هم خرج نکردو خودش جزوسازندگان انقلاب۵۷بودواز جمله موسسین سپاه پاسداران!
ثانیا:وقتی بحث آقازادگی پیش می آیدمربوط به برخورداری ازرانت نام پدر وثروت اندوزی فرزندانی ست که ابوی های ایشان قبل از انقلاب هیچ ثروتی نداشتندولی درطول این ۳۸ سال فرزندان مونث ومذکر آنهابرای خود بدلیل ژن آقازادگی ثروت وشهرتی بهم زده اند. که آن راحلال وازعرق جبین هم می دانند!!و یادائم یادرلندن وغیرلندن دررفت وآمدو سیر وسفرهستندویامشغول تحصیلات عالیه؛تابه عنوان آلترناتیوجانشینی،انقلاب۵۷راکه شش دانگش مربوط به ابوی معظم له هست را به ارث برده ومدیریت را_که این هم ژن آقازادگی ست_در اختیارخودبگیرند؛وازهمین روست که چپ وراست همین بنگاه های خبری به عنوان کارشناس فقط سراغ آنهارامی گیرند…!!
به این آقازاده وخانم زاده ها بایدگفت شمااگر بطوربرابرمثل یک شهروند عادی به اینجا رسیده ایدکه نوش جانتان؛ ولی خودتان هم خوب می دانیدکه همان نام پدر،شمارابه اینجا رسانده وهمان آب بارب یکه نام پدر،الان از شما یک مولتی میلیاردرساخته وقس علیهذا….
۳۱تیر۱۳۹۶.تهران
https://t.me/shoorijezehmohammad
#ژن_آقازادگی
#عارف
#محمد_منتظری
#محمد_شوری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com