تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
آن آقامی آید کاندیدای ریاست جمهوری می شود،امادر شعارسیاسی دم ازمخالفت بااصل ولایت فقیه می زند!!
آن آقا می آید همچون بابی ساندز در زندان ج.ا.ا،دست به اعتصاب غذا می زند،ودرتمامی مصاحبه ونوشته های خودکه ازخارج ازکشور برای افکار_عمومی داخل منتشرمی کند،دم ازسقوط سلطنت فقیه ونظام ولایی می زند،اما درموعد انتخابات بانوشته ومصاحبه وتحلیل های خود،برای حذف رقیب ورای دادن،مردم راترغیب به رفتن به پای صندوق رای می کندویادریک سناریویی هماهنگ،با طرح حذف مثلا جیم(جنتی، یزدی، مصباح)برای مجلس خبرگان رهبری،خودباعث وبانی آن می شود که مجلس واعضای آن بارای بالایی رای بیاورند!؟!
یعنی اعتبارسیاسی مجلس رابالابرده واعضایش بارای قوی واردمجلس شده اند!
مجلسی که به احتمال زیادقراراست دراین دوره،رهبری جدیدومادام العمر براین ملت وکشورتحمیل کند!
یاآن فردمی آیدکاندیدامی شود،امامخالف سیاست های حاکمیت در اداره کشوراست،ولی هیچگاه رسما وعلنادرموردقدرت ولایت فقیه درقانون اساسی واینکه اوهمه کاره ی این کشوراست ووضع موجودبخاطر تجمیع قدرت دریک فرداست ودیگران فقط  پیروومطبع هستند،سخنی نمی گوید!
همه ی این کاندیداهامی دانندبدلایل عقیدتی وسیاسی خود،ارسوی نظارت استصوابی شورای نگهبان تائید صلاحیت نمی شوند،ولی بااین وجوددرهنگام نام نویسی سخنی ازاصل ولایت فقیه به میان نمی آورند!!
بخش بزرگی از اپوزیسیون(صادراتی)درمصاحبه ها ونوشته ها،شدیدترین انتقادهارابه نظام می کنند؛ولی زمان انتخابات بادلایل متعددی که برای افکارعمومی ترسیم می کنند،مردم رابرای رای دادن برای رفتن به پای صندوق های رای ترغیب.این درحالی ست که می دانند،این یک دورباطلی ست که ۳۷سال است ادامه دارد!
حال دراین دوره بجای حذف«جیم»چه پیشنهادی می شود،خداعالم است!!
شمایامخالف نظام هستید؟یاموافق؟یامعتقدبه اصلاح ازدرون باهمین قانون اساسی وباحضور درعرصه ی انتخابات؟
آیا باوجوداصل ولایت فقیه، احزاب محلی ازاعراب دارند؟
احزاب خیلی که موقعیت وموفقیت داشته باشنددرحدمشاوران ولایت فقیه می توانندبه ایشان پیشنهادهایی  کنند!!
وقتی پرسش می شود:
چگونه است باوجود این اصل شما کاندیدامی شوید،باجوداینکه می دانید تائیدهم نمی شوید؟
آیا اصل نظام ویاقانون اساسی راقبول دارید یانه؟
اگرنداریدحضورشمایعنی تائید نظام انتخاباتی درکشور؟
واگرقبول ندارید و تقیه می کنید!!که این همان دیوار کژوکج است که ازابتدا قراراست تا ثریا برود بالا!
حال چگونه می خواهید-اگرفرض محال تائید شدید-براین مردم حکم برانید؟بنایی که ابتدا کژوکج رفته است بالا؟!!
بااینکه می دانیدومی دانند:
یکی ازشرایط تائیدصلاحیت،التزام عملی به قانون اساسی ست!؟
کاندیداهای مذکورمی گویند:مامخالف ولایت فقیه ونظارت استصوابی هستیم امااگررای آوردیم مطیع قانون هستیم!!وسعی دراصلاح آن خواهیم کرد!!
شما مگر نمی دانید:
دراین قانون اساسی اکثرعزل ونصب هاوحتی تائیدکاندیداها(نظارت استصوابی)وازهمه مهم تراجازه ی رفراندوم برای تغییرقانون اساسی،باید به امضاءوتائیدولی فقیه برسد؟!
حالا این کاندیداهاچگونه می خواهنداین تناقض راوصله پینه کنند الله اعلم؟!!
 این درحالی ست که می شود باتحریم، رفراندوم  هم کرد!رفراندوم انتخاباتی.
 وازهمین اصل«رای دادن»وحق«انتخاب»، «رای ندادن»راانتخاب کردو طلسم ۳۷ ساله ی دورباطل انتخاب بد برای دفع بدترراشکست!
 اگرعدم حضورفیزیکی مردم درصندوق های رای بسیارمحسوس باشد،مثلا۶۰یا۷۰درصد مردم رای ندهند،حاکمیت که استاد«غش درمعامله»است،وهمراه باتئوری بدوبدتر ودفع افسدبه فاسد،مردم رابه پای صندوق رای کشانده،درمواجهه با عدم حضورفیزیکی ومحسوس بودن آن دردوربین ها،امکان تقلب و تلبیس هم ازوی سلب خواهدشد!
 متاسفانه زمان انتخابات که می شوددرداخل ودرخارج-اپوزیسیون صادراتی _که وظیفه اش به هم زدن دیگ نظام است_باترفندهایی مردم راترغیب به رای دادن می کنند.
فاعتبروایااولی الابصار

 #تحریم؛ #رفراندوم #انتخاباتی
آن آقامی آید کاندیدای ریاست جمهوری می شود،امادر شعارسیاسی دم ازمخالفت بااصل #ولایت_فقیه می زند!!
آن آقا می آید همچون #بابی_ساندز در#زندان ج.ا.ا،دست به #اعتصاب_غذا می زند،ودرتمامی مصاحبه ونوشته های خودکه ازخارج ازکشور برای #افکار_عمومی داخل منتشرمی کند،دم ازسقوط #سلطنت_فقیه ونظام ولایی می زند،اما درموعد #انتخابات بانوشته ومصاحبه وتحلیل های خود،برای حذف رقیب ورای دادن،مردم راترغیب به رفتن به پای صندوق رای می کندویادریک سناریویی هماهنگ،با طرح حذف مثلا جیم(#جنتی، #یزدی، #مصباح)برای #مجلس_خبرگان رهبری،خودباعث وبانی آن می شود که مجلس واعضای آن بارای بالایی رای بیاورند!؟!
یعنی اعتبارسیاسی مجلس رابالابرده واعضایش بارای قوی واردمجلس شده اند!
مجلسی که به احتمال زیادقراراست دراین دوره،رهبری جدیدومادام العمر براین ملت وکشورتحمیل کند!
یاآن فردمی آیدکاندیدامی شود،امامخالف سیاست های حاکمیت در اداره کشوراست،ولی هیچگاه رسما وعلنادرموردقدرت ولایت فقیه درقانون اساسی واینکه اوهمه کاره ی این کشوراست ووضع موجودبخاطر تجمیع قدرت دریک فرداست ودیگران فقط  پیروومطبع هستند،سخنی نمی گوید!
همه ی این کاندیداهامی دانندبدلایل عقیدتی وسیاسی خود،ارسوی #نظارت_استصوابی #شورای_نگهبان تائید صلاحیت نمی شوند،ولی بااین وجوددرهنگام نام نویسی سخنی ازاصل ولایت فقیه به میان نمی آورند!!
بخش بزرگی از #اپوزیسیون(صادراتی)درمصاحبه ها ونوشته ها،شدیدترین انتقادهارابه نظام می کنند؛ولی زمان انتخابات بادلایل متعددی که برای افکارعمومی ترسیم می کنند،مردم رابرای رای دادن برای رفتن به پای صندوق های رای ترغیب.این درحالی ست که می دانند،این یک دورباطلی ست که ۳۷سال است ادامه دارد!
حال دراین دوره بجای حذف«جیم»چه پیشنهادی می شود،خداعالم است!!
شمایامخالف نظام هستید؟یاموافق؟یامعتقدبه اصلاح ازدرون باهمین قانون اساسی وباحضور درعرصه ی انتخابات؟
آیا باوجوداصل ولایت فقیه، #احزاب محلی ازاعراب دارند؟
احزاب خیلی که موقعیت وموفقیت داشته باشنددرحدمشاوران ولایت فقیه می توانندبه ایشان پیشنهادهایی  کنند!!
وقتی پرسش می شود:
چگونه است باوجود این اصل شما کاندیدامی شوید،باجوداینکه می دانید تائیدهم نمی شوید؟
آیا اصل نظام ویاقانون اساسی راقبول دارید یانه؟
اگرنداریدحضورشمایعنی تائید نظام انتخاباتی درکشور؟
واگرقبول ندارید و #تقیه می کنید!!که این همان دیوار کژوکج است که ازابتدا قراراست تا ثریا برود بالا!
حال چگونه می خواهید-اگرفرض محال تائید شدید-براین مردم حکم برانید؟بنایی که ابتدا کژوکج رفته است بالا؟!!
بااینکه می دانیدومی دانند:
یکی ازشرایط تائیدصلاحیت،التزام عملی به قانون اساسی ست!؟
کاندیداهای مذکورمی گویند:مامخالف ولایت فقیه ونظارت استصوابی هستیم امااگررای آوردیم مطیع قانون هستیم!!وسعی دراصلاح آن خواهیم کرد!!
شما مگر نمی دانید:
دراین قانون اساسی اکثرعزل ونصب هاوحتی تائیدکاندیداها(نظارت استصوابی)وازهمه مهم تراجازه ی رفراندوم برای تغییرقانون اساسی،باید به امضاءوتائیدولی فقیه برسد؟!
حالا این کاندیداهاچگونه می خواهنداین تناقض راوصله پینه کنند الله اعلم؟!!
 این درحالی ست که می شود باتحریم، #رفراندوم  هم کرد!رفراندوم انتخاباتی.
 وازهمین اصل«#رای دادن»وحق«#انتخاب»، «رای ندادن»راانتخاب کردو طلسم ۳۷ ساله ی دورباطل انتخاب بد برای دفع بدترراشکست!
 اگرعدم حضورفیزیکی مردم درصندوق های رای بسیارمحسوس باشد،مثلا۶۰یا۷۰درصد مردم رای ندهند،حاکمیت که استاد«#غش درمعامله»است،وهمراه باتئوری بدوبدتر و#دفع_افسد_به_فاسد،مردم رابه پای #صندوق_رای کشانده،درمواجهه با عدم حضورفیزیکی ومحسوس بودن آن دردوربین ها،امکان #تقلب و #تلبیس هم ازوی سلب خواهدشد!
 متاسفانه زمان انتخابات که می شوددرداخل ودرخارج-اپوزیسیون صادراتی _که وظیفه اش به هم زدن دیگ نظام است_باترفندهایی مردم راترغیب به رای دادن می کنند.
فاعتبروایااولی الابصار
محمدشوری(نویسنده و روزنامه گاربیکار)
۲۷فروردین۱۳۹۶
https://t.me/shoorijezehmohammad

 https://m.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?refid=52

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)