فایل صوتی

ای تو در پیکار خود را باخته
دیگران را تو زخود نشناخته
تو به هر صورت که آئی بیستی
که منم این والله آن تو نیستی
این تو کی باشی که تو آن اوحدی
که خوش وزیبا وسرمست خودی
مرغ خویشی صید خویشی دام خویش
صدر خویشی فرش خویشی بام خویش

قسمت‌های پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)