در حالیکه به پایان سال ۹۵خورشیدی نزدیک میشویم مسئله افزایش دستمزد در سال جدید از مهمترین دغده کارگران بشمار میرود.نظر به اینکه داشتن یک زندگی شایسته وشرافتمند ،حق مسلم هر انسانیست ،ازینرو افزایش هرچه بیشتر حقوق و دسترنج کارگر نقش مهم واساسی بازی می کند.درین رابطه و بر اساس قانون کار که مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی(نمایندگان کارگران ،کارفرماها و دولت) هر ساله در اسفند ماه کمیته دستمزد درین باره تصمیم می گیرد. تصمیمی که تاثیر بسیار مهمی در زندگی و معیشت کارگران بجا می گذارد. در قانون کار این افزایش دستمزد باید مبتنی بر دو اصل مهم و اساسی باشد.اول اینکه ،افزایش حقوق کارگران باید بر اساس میزان تورم واقعی که مبتنی بر منابع اماری مختلفی باشد صورت گیرد و نه فقط بر اساس آمارهای دولتی . دوم، دستمزد مصوب در کمیته دستمزد ،باید بالاتر از خط فقر افزایش یابد. خط فقری که در حال حاضر، حتی بر اساس آمارهای دولتی و بانک مرکزی بالاتر از ۴میلیون تومان است.درین میان از مهمترین نگرانی‌های ما کارگران اینست که :۱- کارگران در ایران فاقد تشکلهای خود ساخته کارگری ومستقل هستند تا بتوانند از حقوق وزندگی آنها دفاع کنند.۲-کارگران فاقد حق قانونی اعتصاب جهت دفاع از حقوق طبقاتی خود میباشند.۳- ما اعلام می کنیم که تشکل دولتی خانه کارگر که در کمیته دستمزد به عنوان نماینده بخش کارگری حضور دارد ،به هیچ عنوان نماینده ما کارگران محسوب نمیشود.و در سالیان اخیر ،بجز مماشات با کارفرماها وسرمایه داران وتضیع حقوق کارگران هیچ دستاوردی برای ما نداشته است. ما با صدای بلند اعلام می کنیم که خانه کارگر نماینده ما کارگران نبوده و نیست.۴-در مسئله افزایش دستمزد ،هدف ما دست یافتن به یک زندگی انسانیست. اینکه که بتوانیم بدون دغده و اضطراب ناشی از مسائل معیشتی نظیر،خوراک ،پوشاک ومسکن، آنهم با داشتن فقط یک شغل زندگی کنیم.ازینرو اعلام می کنیم که تعیین دستمزد باید طبق همان دو اصلی که در قانون کار ذکر گردیده است صورت گیرد یعنی این افزایش هم باید براساس نرخ تورم وهم حقوق دریافتی باید بالاتر از خط فقر باشد.در سالیانه اخیر در بهترین حالت ممکن ،افزایش حقوق فقط براساس نرخ تورم صورت میگرفت و دولت هم چشم خود را بر اصل دومی که مهمتر است می بست. اکنون هم از جمله نگرانی‌های ما اینست که ،با توجه به امارهای دولتی که نرخ تورم امسال را تک رقمی اعلام نموده اند افزایش حقوق کارگران هم در آن حد باشد .در چنین صورتی ،زندگی انسانی که پیشکش ،زندگی بخور نمیر هم میسر نمیشود.

ما اعلام می کنیم از فقر خسته شده ایم. از اضطراب و دغده‌های معیشتی خسته شده ایم. در حالیکه مدیران دولتی با حقوقهای نجومی چند صد میلیون تومانی در ماه ،شاهانه روزگار می گذرانند خسته شده ایم ازینکه وقتی نوبت به کارگران می رسد آنچنان قطره چکانی و نکته سنجی وریز بینی بخرج می دهند و مور را از ماست جدا می کنند بخل می ورزند که البته نتیجه‌اش هم چیزی بجز فقر وفلاکت نمی تواند باشد.خسته شدیم ازینکه کارفرماها به بهانه‌های واهی ،با تاخیرهای مکرر و فراوان در پرداخت همین چندرغاز حقوق زیر خط فقر، موجب به خطر افتادن زندگی ما کارگران میشوند.ما خسته شدیم ازینکه همیشه خدا در مقابل خانواده ،شرمنده باشیم.و ایضا خسته شدیم از اینکه هر گونه حق خواهی و عدالت طلبی کارگران در مقابل کارفرماها وسرمایه داران ،نتیجه‌اش چیزی بجز زندان ، اخراج و شلاق نیست.

با آرزوی نیل به یک زندگی انسانی و با عزت برای تمامی کارگران جهان و ازبین رفتن تمامی مظاهر تبعیض

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)