بزرگترین‌ موضوع‌ تراژدی‌ از روزگار یونان‌ باستان‌ این‌ بوده‌است که‌ آدمیان‌ نمی‌دانند با دیگران‌ چه‌ می‌کنند. با نیت‌ خیر، شر برمی‌انگیزند. با اینهمه‌، آرزو دارند در عمل‌ به‌‌ کمال‌ مقصود برسند. باعمل‌، چیزی‌ نو آغاز می‌شود ولی‌ زنجیره‌ای‌ از پیامدهای‌ پیش‌بینی‌ناپذیر هم به‌ دنبال‌ می‌آورد که‌ تا ابد عمل‌کننده‌ را دنبال خود می‌کِشد.

چالش مجاهدین و راست سنتی در زندان شاه

فایل صوتی


قسمت های پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)