بنا به اخبار دریافتی، بامداد امروز یکشنبە ١٢ دیماه ١٣٩۵ برابر با اول ژانویە ٢٠١٧ میلادی، سنندج قهرمان، صفحە زرین دیگری بر تاریخ مبارزات سرافرازانه خود افزود. بعد از مدتها مبارزە و کوشش مبارزین و جوانان پرشور این شهر جهت جلوگیری از اعدام یک جوان کە در سن ١٧ سالگی مرتکب قتل یک جوان دیگر شدە بود ، در آخرین لحظە و به همت پدر و مادر بزرگوار جوان مقتول از تکرار قتل اگاهانه و حکومتی رژیم “داعش” مسلک اسلامی حاکم بر ایران ممانعت بعمل آمد. “هێمن اورامی نژاد” ٧ سال قبل و در سن ١٧ سالگی در یک نزاع خیابانی، جوان دیگری به اسم “پویا ابوالقاسمی” را به قتل رساند. قاتل در دادگاه جزایی رژیم به اعدام محکوم شد. اما چون سنش کمتر از ١٨سال بود (البتە بارها اعدام نوجوانان کمتر از ١٨سال در ایران صورت گرفتە است)حکم اعدام به تاخیر افتاد. از مدتها قبل رژیم اعلام نمود کە “هێمن اورامی نژاد” را روز ١٢ دیماه در زندان مرکزی سنندج اعدام خواهد نمود. تنها امکان ممانعت از قتل حکومتی قاتل رضایت خانوادە “پویا ابوالقاسمی” بود. طی مدت گذشتە، مبارزین انسادوست طرفدار حق حیات و مخالف اعدام در شهر سنندج، اقدامات اگاهانه و هدفمندی را برای جلوگیری از این اعدام با خانوادە مقتول آغاز نمودند کە بامداد امروز آنان و مردم سنندج و ایران و بشریت آزادیخواه نتیجە آنرا حاصل نمودند. از چند روز قبل و بویژه شب گذشتە اقدام برای جلب رضایت خانوادە “پویا ابوالقاسمی” تشدید شد. شب گذشتە تا بامداد امروز، عدە زیادی از مبارزین و جوانان انساندوست سنندج در جلو زندان مرکزی این شهر و سرمای زمستانی تجمع کردند تا اهداف والای انسانی خود را در همراهی و همدمی با خانوادە “ابوالقاسمی” به نتیجە برسانند.سرآنجام لحظە اقدام و تصمیم بزرگ فرارسید. در زمانیکه جلادان سروصورت بستە جمهوری اسلامی، آمادە انداختن طناب مرگ برگردن مقتول بودند ، پدر داغدیدە، اما بزرگوار و بلند همت “پویا ابوالقاسمی” تصمیم انسانی و شجاعانه خود، مادر “پویا” و خانوادەاش را اعلام نمود و قاتل تنها فرزند خود را بخشید. این اقدام با شادی و خوشحالی حاضرین و تمام کسانیکە قلبشان برای این اقدام انسانی می تپید روبرو شد. پدر و خانوادە “ابوالقاسمی” کە تصمیم به زندگی یا مرگ یک جوان دیگر در دستان آنان بود ، به جای مرگ و قتل ، به جای شستن خون با خون ، به جای رسمیت دادن به قتل حکومتی و اعدام ، به جای داغدار کردن چندین خانوادە دیگر همچون خودشان کە سالها است داغدار و درحصرت فرزندشان به سر می برند، به زندگی ، به حق حیات ، به نە به مرگ و اری به زندگی رآی دادند. آنان روح بزرگ انساندوستی ، حق حیات و مخالفت با خشونت فردی و حکومتی را کە منشآ تمام خشونت های جامعە نیز نظام ظالمانه طبقاتی و حکومت های مدافع آنان است را پس زدند و انسانیت را درس دادند.
جمهوری جنایتکار اسلامی با قانونی کردن قتل و کشتار، با به رسمیت شناختن “قصاص” در قانون اساسی ضد انسانی خود ، جامعە را در چرخە تولید و بازتولید خشونت آزاد گذاشتە و هدایت می کند. واگذار کردن مرگ قاتل به دست خانوادە مقتول ، به منظور تسکین درد و التهاب خانوادە مقتول نیست ، بلکە عمل اگاهانه و فکرشدە به منظور تشدید دور باطل قتل و خشونت در میان خانوادەها و در کل جامعە است. این اقدام به منظور دائمی کردن نفاق ، خشونت و اعتماد نکردن مردم به همدیگر و از هم گسستن روح همکاری و انسانیت در صفوف آنان ،علیە حاکمان و زورمداران است . تنها جواب شایستە و مناسب به سیاست های جنایتکارانه جمهوری اسلامی از جملە “قصاص” ، قتل در برابر قتل ، اعدام در ملاء عام و رواج خشونت های دولتی ، اقدام و رفتار بزرگ منشانه خانوادە بزرگوار “پویا ابوالقاسمی” در بخشیدن قاتل جگرگوشەاشان “هێمن هورامی نژاد” است.
به این خانوادە عزیز و بزرگوار، هزار بار باید درود فرستاد، دست آنان را صمیمانه فشرد و یادآور شد کە آنان اقدامی را پاس داشتند کە سنت جریان چپ ، آزادیخواه و انساندوست ، طرفدار حق حیات و زندگی در جامعە و مخالف اعدام در کردستان ، ایران و جهان در برابر ددمنشی و وحشیگری جریان اسلامی و حاکمان زورمدار است . آنان به این سنت ، به این صف عظیم جهانی تعلق دارند. باید به آنان خاطرنشان کرد، اگر تنها فرزند نوجوان و امید آیندە زندگی شان “پویا” را از دست دادند ، با این اقدام بزرگوارانه خود، هزاران “پویا” افتخار فرزندی چنین خانوادەای را کسب کردند و دارند. خانوادە بزرگ “ابوالقاسمی” شایستە هزاران سپاس و قدردانی هستند کە جنبش ضد اعدام ، ضدقتل و خونریزی و بویژه قتل اگاهانه و سازمانیافتە حکومتی را چند قدم به جلو هدایت کردند.
همراه با خانوادە و مبارزین انساندوست شهر سنندج کە این روز باشکوە را در این شهر مقاوم و سربلند ، در اولین روز آغاز سال نو ٢٠١٧ ، در جهان مملو از جنگ ، کشتار، خونریزی و توحش سرمایەداری کە جمهوری اسلامی یکی از عاملین اصلی آن در منطقە است ، بر مزار “پویا ابوالقاسمی” دستە گل سرخ عشق و انساندوستی می گذاریم و یاد عزیزش را با داشتن چنین مادر و پدر و خانوادە بزرگواری گرامی می داریم .
زندە باد زندگی و حق حیات
نفرت از قتل و مرگ دوستان
١ ژانویە ٢٠١٧

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)