#چند# سال# پیش…
برگزیده هایی از #مطبوعات با موضوعات متنوع
از:#محمد# شوری
#نویسنده و# روزنامه نگار
چند سال پیش حاوی برگزیده هایی از مطبوعات ایران است که درموضوعات خاص گزینش شده.حضوروفعالیت وشناختی که اینجانب درقبل و بعد از #انقلاب داشته است در چیدمان مطالب بی اثر نیست!والبته کوشش کرده ایم آنهارا بی طرف و بدون غرض دسته بندی کنیم.
طبیعی ست اینها، همه آنچه که هست،نیست و سعی دراین است همچنان آن را ادامه داده وکامل تر کنیم.
چنانچه تاریخ را درست نشناسیم و نشناسانیم،از فهم صحیح برای تدوین راهبردهای آینده،عاجزو علیل هستیم و ازیک سوراخ چندبار گزیده خواهیم شد.چنانچه سرگذشت میهن ما و تاریخ ۳۷ ساله انقلاب #بهمن ۵۷،مصادیق فراوانی از از گزیدگی ها داردوعلتش ناآگاهی مردم.ومتاسفانه آگاهانی که دوست ندارند مردم آگاه شوند،زیرا نمی توانند براحتی سوار برقدرت شده و حکمرانی کنند!
درزیر آدرس باموضوعات درج شده است؛امید است که به شناخت بهتر خواننده کمک کند.
آدرس مطالب:
چند سال پیش(۱) روزنامه آیندگان توسط دادگاه انقلاب توقیف شد.
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B41/615064575228307
چندسال پیش (۲)نهم دی ماه سال۱۳۵۸،#روزنامه# بامداداز قول# موسوی #خوئینی هانوشت:
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-2/616951078372990
چند سال پیش(۳) ۱۵دی سال۱۳۷۷،اطلاعیه«واجا»:«برخی از افراد خودسر و کج اندیش وزارت،(!)دست به چنین جنایتی زده اند»
https://www.facebook.com/notes/620117581389673/
چند سال پیش(۴) سلاح هایی که# آمریکا به ایران قالب کرد
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B44%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/623303317737766
چندسال پیش(۵)روزنامه بامداد:۲۱مهر۱۳۵۸″#بازرگان در مصاحبه با#اوریانا فالاچی:
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B45%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF21%D9%85%D9%87%D8%B11358%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C/627020634032701
چندسال پیش(۶)،۱۲تا ۲۲بهمن سال ۵۷
https://www.facebook.com/notes/632560123478752/
چند سال پیش(۷)،روز شمار اقتصاد بعد از انقلاب
https://www.facebook.com/notes/640394939361937/
چند سال پیش(۸)دستگیری و اعدام میر اشرافی از زبان امید نجف آبادی
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B48%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/644611798940251
چند سال پیش(۹)استبداداتهام روز.یادداشت آیت الله مکارم شیرازی
https://www.facebook.com/notes/647842045283893/
چندسال پیش(۱۰)دفاعیات# سید #مهدی #هاشمی در دادگاه شمس آبادی
https://www.facebook.com/notes/652049684863129/
چند سال پیش(۱۱)#هاشمی# رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۱)سیاست خارجی،#جنگ،«#مک فارلین»
https://www.facebook.com/notes/666596170075147/
چند سال پیش(۱۲)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۲)اقتصاد
https://www.facebook.com/notes/668546203213477/
چند سال پیش(۱۳)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(۳)#سپاه،#روحانیت و #ولایت #فقیه
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B413%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B43%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/671406152927482
چندسال پیش(۱۴)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(۴)#آزادی و #مطبوعات
https://www.facebook.com/notes/675076345893796/
چندسال پیش(۱۵)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۵) گروه ها، افراد،#خامنه ای و #منتظری
https://www.facebook.com/notes/677183259016438/
چندسال پیش(۱۶)دهه ۶۰…(۱)
https://www.facebook.com/notes/680927831975314/
چندسال پیش(۱۷)#دهه ۶۰…(۲)
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B417%D8%AF%D9%87%D9%87-602/685740454827385
چندسال پیش(۱۸)دهه ۶۰…(۳)
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B418%D8%AF%D9%87%D9%87-603/692026910865406
چندسال پیش( ۱۹)دهه ۶۰…(۴)
https://www.facebook.com/notes/696715077063256/
چندسال پیش(۲۰)دهه ۶۰…(۵)
https://www.facebook.com/notes/705374176197346/
چندسال پیش(۲۱)دهه ۶۰…(۶)
https://www.facebook.com/notes/720469464687817/
چندسال پیش( ۲۲)دهه ۶۰…(۷)
https://www.facebook.com/notes/736934916374605/
چندسال پیش(۲۳)انصار حزب الله
https://www.facebook.com/notes/748656531869110/
چندسال پیش(۲۴)دهه ۶۰…(۸)
https://www.facebook.com/notes/751956644872432/
چندسال پیش( ۲۵)دهه ۶۰…( ۹)
https://www.facebook.com/notes/767088083359288/
چندسال پیش(۲۶)دهه ۶۰…(۱۰)
https://www.facebook.com/notes/783342105067219/
چندسال پیش(۲۷)/آیت الله منتظری/برای۲۹آذر۱۳۸۸(وفات)
https://www.facebook.com/notes/795948293806600/
چندسال پیش(۲۸)دهه ۶۰…(۱۱)
https://www.facebook.com/notes/798264246908338/
چندسال پیش(۲۹)دهه ۶۰…(۱۲)
https://www.facebook.com/notes/818087671592662/
چندسال پیش(۳۰)خمینی درسال ۱۳۶۰
https://www.facebook.com/notes/833010076767088/
چند سال پیش(۳۱)بیستم فروردین ۱۳۵۹قطع رابطه باآمریکا
https://www.facebook.com/notes/857518227649606/
چندسال پیش(۳۲)قضاوت درموردآیت الله شریعتمداری،اردیبهشت۱۳۶۱:
https://www.facebook.com/assize.mahkame/photos/a.357962417605192.82652.243698112364957/865642203503875/?type=1
چند سال پیش(۳۳)#زن،#فساد،#حجاب
https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze/posts/10205515185633259
چندسال پیش(۳۴)؛۷خرداد۱۳۵۹اولین دوره تشکیل پارلمان پس از انقلاب(روز قانون و هفته مجلس)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/880809485320480
چندسال پیش(۳۵)اول تیرماه،آغازهفته عدالت؛حاجی مقدس نباشید!
https://www.facebook.com/assize.mahkame/photos/a.357962417605192.82652.243698112364957/894406297294132/?type=3
چندسال پیش(۳۶)قانون اساسی آخوندی ۲۸مرداد،۱۳۵۸مجلس #خبرگان، #قانون اساسی)قسمت اول)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/920497038018391
چندسال پیش(۳۶)قرآن؛حمال ذو وجوه ۲۸مرداد،۱۳۵۸مجلس خبرگان،قانون اساسی)قسمت دوم)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/921000947968000
چندسال پیش(۳۶)قرآن؛حمال ذو وجوه ۲۸مرداد،۱۳۵۸مجلس خبرگان،قانون اساسی)قسمت سوم وپایانی)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/921843984550363
چندسالل پیش۳۷))هفته جنگ)۳۱شهریور۱۳۵۹)کعب اﻻحبارزمین!گزارشی از جنگ:
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/939400196128075
چندسال پیش(۳۸)گشایش مجلس شورای ملی وطرح قانون اساسی مشروطیت(۱۵مهرسال۱۲۸۵)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/944755245592570
چند سال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!(قسمت اول(
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/955700234498071:0
چند سال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!)قسمت دوم(
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/956059754462119:0
چندسال پیش(۴۰)آذر۱۳۷۷؛انسان کُشی واجا
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/962432420491519
چند سال پیش(۴۰)انسان کشی واجا
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/962432420491519
#چند سال پیش(۴۱)خروج #آیت الله #طالقانی ازتهران،۲۳فروردین۱۳۵۸
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1042983079103119
#چندسال پیش(۴۲(#پیغام امروزبه #آیندگان(#۱۳اردیبهشت،#روزجهانی #آزادی #مطبوعات(بخش اول
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1055883134479780
#چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان (#۱۳اردیبهشت،#روز جهانی #آزادی #مطبوعات(بخش دوم
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1056464671088293
#چندسال پیش(۴۳(#علی #شریعتی،۲۹خرداد۵۶،سی ونهمین سالگردوفات
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1083454681722625
#چندسال پیش(۴۴)#محمد#منتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قمست پایانی)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1089690604432366
#چندسال پیش(۴۴)#محمد#منتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت چهارم)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1089229654478461
#چندسال پیش(۴۴)#محمد #منتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت سوم)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1088577874543639
#چندسال پیش(۴۴)#محمد #منتظری،وفات#۷تیر۱۳۶۰(قسمت دوم(
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1087805041287589
#چندسال پیش(۴۴)#محمد #منتظری،وفات#۷تیر۱۳۶۰(قسمت اول)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1087111338023626
#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷) تیترخبر
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1002642689803825
#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)من ساواکی نیستم
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1001967986537962
#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)زندانی وخانواده های زندانیان
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1001230636611697
#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/999689096765851
#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرفهای تلفنی مردم
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/999200113481416:0
#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/998130570255037
#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روحانیت وحکومت اسلامی
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/997701013631326
#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های #روشنفکران
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/997439003657527
ادامه :چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روشنفکران…
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/997106300357464
#چند سال پیش)ویژه انقلاب۵۷)#زن و #حجاب
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/995497287185032
#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)#عکس امام درماه
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/994430403958387
چندسال پیش(۴۵)فتح سفارت آمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸رابطه های بی رابطه؛ تدابیربی تدبیر!
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1193217427413016

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)