#چند# سال# پیش…
برگزیده هایی از #مطبوعات با موضوعات متنوع
از:#محمد# شوری
#نویسنده و# روزنامه نگار
چند سال پیش حاوی برگزیده هایی از مطبوعات ایران است که درموضوعات خاص گزینش شده.حضوروفعالیت وشناختی که اینجانب درقبل و بعد از #انقلاب داشته است در چیدمان مطالب بی اثر نیست!والبته کوشش کرده ایم آنهارا بی طرف و بدون غرض دسته بندی کنیم.
طبیعی ست اینها، همه آنچه که هست،نیست و سعی دراین است همچنان آن را ادامه داده وکامل تر کنیم.
چنانچه تاریخ را درست نشناسیم و نشناسانیم،از فهم صحیح برای تدوین راهبردهای آینده،عاجزو علیل هستیم و ازیک سوراخ چندبار گزیده خواهیم شد.چنانچه سرگذشت میهن ما و تاریخ 37 ساله انقلاب #بهمن 57،مصادیق فراوانی از از گزیدگی ها داردوعلتش ناآگاهی مردم.ومتاسفانه آگاهانی که دوست ندارند مردم آگاه شوند،زیرا نمی توانند براحتی سوار برقدرت شده و حکمرانی کنند!
درزیر آدرس باموضوعات درج شده است؛امید است که به شناخت بهتر خواننده کمک کند.
آدرس مطالب:
چند سال پیش(1) روزنامه آیندگان توسط دادگاه انقلاب توقیف شد.
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B41/615064575228307
چندسال پیش (2)نهم دی ماه سال1358،#روزنامه# بامداداز قول# موسوی #خوئینی هانوشت:
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-2/616951078372990
چند سال پیش(3) 15دی سال1377،اطلاعیه«واجا»:«برخی از افراد خودسر و کج اندیش وزارت،(!)دست به چنین جنایتی زده اند»
https://www.facebook.com/notes/620117581389673/
چند سال پیش(4) سلاح هایی که# آمریکا به ایران قالب کرد
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B44%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/623303317737766
چندسال پیش(5)روزنامه بامداد:21مهر1358″#بازرگان در مصاحبه با#اوریانا فالاچی:
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B45%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF21%D9%85%D9%87%D8%B11358%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C/627020634032701
چندسال پیش(6)،12تا 22بهمن سال 57
https://www.facebook.com/notes/632560123478752/
چند سال پیش(7)،روز شمار اقتصاد بعد از انقلاب
https://www.facebook.com/notes/640394939361937/
چند سال پیش(8)دستگیری و اعدام میر اشرافی از زبان امید نجف آبادی
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B48%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/644611798940251
چند سال پیش(9)استبداداتهام روز.یادداشت آیت الله مکارم شیرازی
https://www.facebook.com/notes/647842045283893/
چندسال پیش(10)دفاعیات# سید #مهدی #هاشمی در دادگاه شمس آبادی
https://www.facebook.com/notes/652049684863129/
چند سال پیش(11)#هاشمی# رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(1)سیاست خارجی،#جنگ،«#مک فارلین»
https://www.facebook.com/notes/666596170075147/
چند سال پیش(12)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(2)اقتصاد
https://www.facebook.com/notes/668546203213477/
چند سال پیش(13)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(3)#سپاه،#روحانیت و #ولایت #فقیه
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B413%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B43%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/671406152927482
چندسال پیش(14)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(4)#آزادی و #مطبوعات
https://www.facebook.com/notes/675076345893796/
چندسال پیش(15)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(5) گروه ها، افراد،#خامنه ای و #منتظری
https://www.facebook.com/notes/677183259016438/
چندسال پیش(16)دهه 60…(1)
https://www.facebook.com/notes/680927831975314/
چندسال پیش(17)#دهه 60…(2)
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B417%D8%AF%D9%87%D9%87-602/685740454827385
چندسال پیش(18)دهه 60…(3)
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%8E%D8%AD%DA%A9%D9%8E%D9%85%D9%87-assize/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B418%D8%AF%D9%87%D9%87-603/692026910865406
چندسال پیش( 19)دهه 60…(4)
https://www.facebook.com/notes/696715077063256/
چندسال پیش(20)دهه 60…(5)
https://www.facebook.com/notes/705374176197346/
چندسال پیش(21)دهه 60…(6)
https://www.facebook.com/notes/720469464687817/
چندسال پیش( 22)دهه 60…(7)
https://www.facebook.com/notes/736934916374605/
چندسال پیش(23)انصار حزب الله
https://www.facebook.com/notes/748656531869110/
چندسال پیش(24)دهه 60…(8)
https://www.facebook.com/notes/751956644872432/
چندسال پیش( 25)دهه 60…( 9)
https://www.facebook.com/notes/767088083359288/
چندسال پیش(26)دهه 60…(10)
https://www.facebook.com/notes/783342105067219/
چندسال پیش(27)/آیت الله منتظری/برای29آذر1388(وفات)
https://www.facebook.com/notes/795948293806600/
چندسال پیش(28)دهه 60…(11)
https://www.facebook.com/notes/798264246908338/
چندسال پیش(29)دهه 60…(12)
https://www.facebook.com/notes/818087671592662/
چندسال پیش(30)خمینی درسال 1360
https://www.facebook.com/notes/833010076767088/
چند سال پیش(31)بیستم فروردین 1359قطع رابطه باآمریکا
https://www.facebook.com/notes/857518227649606/
چندسال پیش(32)قضاوت درموردآیت الله شریعتمداری،اردیبهشت1361:
https://www.facebook.com/assize.mahkame/photos/a.357962417605192.82652.243698112364957/865642203503875/?type=1
چند سال پیش(33)#زن،#فساد،#حجاب
https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze/posts/10205515185633259
چندسال پیش(34)؛7خرداد1359اولین دوره تشکیل پارلمان پس از انقلاب(روز قانون و هفته مجلس)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/880809485320480
چندسال پیش(35)اول تیرماه،آغازهفته عدالت؛حاجی مقدس نباشید!
https://www.facebook.com/assize.mahkame/photos/a.357962417605192.82652.243698112364957/894406297294132/?type=3
چندسال پیش(36)قانون اساسی آخوندی 28مرداد،1358مجلس #خبرگان، #قانون اساسی)قسمت اول)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/920497038018391
چندسال پیش(36)قرآن؛حمال ذو وجوه 28مرداد،1358مجلس خبرگان،قانون اساسی)قسمت دوم)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/921000947968000
چندسال پیش(36)قرآن؛حمال ذو وجوه 28مرداد،1358مجلس خبرگان،قانون اساسی)قسمت سوم وپایانی)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/921843984550363
چندسالل پیش37))هفته جنگ)31شهریور1359)کعب اﻻحبارزمین!گزارشی از جنگ:
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/939400196128075
چندسال پیش(38)گشایش مجلس شورای ملی وطرح قانون اساسی مشروطیت(15مهرسال1285)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/944755245592570
چند سال پیش(39)سفارت آمریکا13آبان1358اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!(قسمت اول(
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/955700234498071:0
چند سال پیش(39)سفارت آمریکا13آبان1358اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!)قسمت دوم(
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/956059754462119:0
چندسال پیش(40)آذر1377؛انسان کُشی واجا
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/962432420491519
چند سال پیش(40)انسان کشی واجا
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/962432420491519
#چند سال پیش(41)خروج #آیت الله #طالقانی ازتهران،23فروردین1358
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1042983079103119
#چندسال پیش(42(#پیغام امروزبه #آیندگان(#13اردیبهشت،#روزجهانی #آزادی #مطبوعات(بخش اول
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1055883134479780
#چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان (#13اردیبهشت،#روز جهانی #آزادی #مطبوعات(بخش دوم
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1056464671088293
#چندسال پیش(43(#علی #شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1083454681722625
#چندسال پیش(44)#محمد#منتظری،وفات7تیر1360(قمست پایانی)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1089690604432366
#چندسال پیش(44)#محمد#منتظری،وفات7تیر1360(قسمت چهارم)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1089229654478461
#چندسال پیش(44)#محمد #منتظری،وفات7تیر1360(قسمت سوم)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1088577874543639
#چندسال پیش(44)#محمد #منتظری،وفات#7تیر1360(قسمت دوم(
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1087805041287589
#چندسال پیش(44)#محمد #منتظری،وفات#7تیر1360(قسمت اول)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1087111338023626
#چندسال پیش(ویژه انقلاب57) تیترخبر
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1002642689803825
#چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1001967986537962
#چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1001230636611697
#چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه هاوسازمانها
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/999689096765851
#چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/999200113481416:0
#چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/998130570255037
#چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/997701013631326
#چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های #روشنفکران
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/997439003657527
ادامه :چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روشنفکران…
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/997106300357464
#چند سال پیش)ویژه انقلاب57)#زن و #حجاب
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/995497287185032
#چندسال پیش(ویژه انقلاب57)#عکس امام درماه
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/994430403958387
چندسال پیش(45)فتح سفارت آمریکادر13آبان1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیربی تدبیر!
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1193217427413016

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)