«نظام فاسد و آشغال »

نظامِ فاسدِ آخوندهای کثیف
که بهر دزدی و رانت گشته ردیف
تروریست است؛ جانی است و دزد
می دهند با کشور و مردم قیف
سطح پایین حکومتی بس پست
نوکر روسیه؛ جای دیگر هست
حرفشان مفت؛ شعارشان جمله دروغ
سارق میلیاردها دلار؛ هستند مست
ترور و شکنجه؛ زندان؛ قتل
نقض قانون؛ حقوق انسان؛ عدل
این حکومت نه جاودانه کند
فتد این آشغال هم در سطل

مهندس شاهین میر محمد حسینی

مرگ بر خامنه ای و روحانی تروریستهای دزد و فاسد جنایتکار؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای
مرگ بر تمامیت نظام دیکتاتوری فاسد تروریستی
مرگ بر مزدور
برای توضیح موضوع شعر و لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini