دموکراسی باید و آزاد ایران

سلامت، درستی، عدالت و حق
ندارد نظامِ جنایت، شکنجه، ترور
ز غارت، دروغ، فقر و ظلم و ستم
شده مُلک جمشید و زرتشت پر
نه انسان، نه حیوان، نه مرد و نه زن
ندارند آزادی و حق و امن
به نامِ خداوند عالم چنان می کنند
که کشور عقب رفته چندین قرن
چنان مدعیانِ دینند غرق فساد
چنان رانتخواریِ حکام گشته زیاد
که مامور و مسئول امنیتی
برِ مفت خواری کنند جرم حاد
شده آرزو زندگی بهر خلق
رفاه و نخوردن غمِ آب و برق
گهی دلخوش این و آن دولتند
ندانند کشتی مُلک است با جمله غرق
چهل درصد مردمان را فقیر
نمودند تا خود بدزدند سیر
خبر گفته هفتاد میلیارد دلار
به بانکها فرستاده آزاده رهبر ز دیر
گر امکان نقد، فکر و حق بیان
نیابیم، مانیم عقب همچنان
و حق کی پذیرند این فاسدان
دموکراسی باید، و آزاد ایران

مهندس شاهین میر محمد حسینی

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahinmirhosseinileader.com
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini