چندسال پیش(۴۵)فتح سفارت آمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!
ازلانه جاسوسی تاآمدن«مک فارلین»باشاه کلیدکیک،تاتوافق برجام،باکلید تدبیر وامید!
برای فتح روابط باایران آمده بود؛باکیکی که شبیه کلید بود!
افشا شدن آمدنش برای عده ای تلخ شد؛کام شان شیرین نشد؛عده ای که بقول ریگان درصددرابطه مثل قبل ازانقلاب بودندوحاضرند تاقعر جهنم هم باآنان چای بنوشندوتلخ تربرای کسانی که این ملاقات هاورابطه های بی رابطه رابرای افکارعمومی آشکارکردند؛آخرخمینی درشرف مرگ بودخاتمه جنگ وجانشین خمینی باید سریع رقم می خورد!
آمدن مخفی «مک فارلین»مشاورامنیتی رئیس جمهوری آمریکا(رونالدریگان)وافشاشدنش،دواعدامی داشت(سیدمهدی هاشمی وامید نجف آبادی)؛وبرخی هم بدون محاکمه(محکمه ی غیابی وبدون حضورمتهم وشنیدن دفاعیات)،جنایتی بدتر ازاعدام….
پرسش این است:
آیامبارزه علیه آمریکا(کشوری بامرز جغرافیایی معلوم)سرنوشت ملت مارارقم می زند؟
آنطور که خامنه ای در سخنان امروزش(۱۲آبان۱۳۹۵)گفته اند:«سازش باآمریکاهیچ مشکلی راحل نخواهدکرد».
وهمانطورکه برخی دیگران،ازجمله موسوی خوئینی( هدایت کننده ی دانشجویان پیروخط امام درتصرف سفارت آمریکا درتهران(همان لانه ی جاسوسی)که:«جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد»ومعتقدندکه دروپنجره هاراباید بست؟
یا مبارزه علیه آمریکا،به عنوان قدرت،سرمایه داری وامپریالیسم(بدون مرز خاص جغرافیایی)اصل واستراتژی وهدف است؟
علی الظاهر پاسخ مثبت همه به پرسش دوم است؛اما درحیطه ی عمل واقدام،۳۷سال در تدابیری بدون تدبیر،منابع ملی ومنافع ملی هدررفت.
بقول مولانا:
چون ندیدش مغز و تدبیر رشید
در سیاست پوستش از سر کشید

سرمایه داری ایدئولوژی ندارد،بی هویت است؛ولاجرم اخلاق ندارد.
فقط عرضه وتقاضامی شناسدوصرفابدنبال کسب منافع بیشتراست،لذاتدابیری به کارمی برد؛ازهوش وذکاوت ابنای بشرهم درهرنقطه ازجهان استفاده ی بهینه می کندتاثروت اندوزی بیشترکندوگاه دراین راه تزویرهم می کند وباصطلاح«غش درمعامله»وبامغبون کردن وفریب دادن،براموال دیگران مسلط می شودوگاه زوراست که حرف اول وآخرمی زندوجنگ راه می اندازد.
خیلی از کشورهاهستندکه باآمریکارابطه ی سیستماتیک دارند؛ولی درسلطه ی آمریکانیستندوحتی کشوری مثل چین،قدرت اقتصادی آمریکا دررویدادهای بین المللی رابه چالش می کشد…
سران وحاکمیت جمهوری اسلامی در مبارزه باآمریکا(نظام امپریالیسم سرمایه داری،نظام قدرت وثروت)سالهاست که به ترکستان می روند؛جمهوری اسلامی ایران وحاکمان اصلی اش برای حفظ نظام وخود، ولوبه هرقیمت،یعنی حفظ قدرت وحفظ منافع شخصی،مملکت را به ثُمن بَخس فروخته اند.
دائم شعارشان این است:آمریکالولوست!
ازآن یک»تابو»ی کاذب ودهشناک وخطرناک ترسیم کرده اند.آنچنان که امروز(۱۲آبان۱۳۹۵)خامنه ای درسخنانش به مناسبت سالروز۱۳آبان۱۳۵۸که به روزملی مبارزه بااستکبارجهانی درتقویم تبلیع شده،دوباره همان حرف های تکراری رازد.
آنچه می خوانید البته همه حرفهانیست؛اماخلاصه ی همه حرفهامی تواند باشد؛حرفهایی که گویاست…
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)۱۳آبان۱۳۹۵

تماس های قبل ازپیروزی انقلاب بهمن۱۳۵۷
روزنامه کیهان۱۶بهمن۱۳۵۷
مجله تایم:دیپلمات های آمریکایی بااطرافیان امام تماس گرفتند.
«ویلیام سولیوان»(سفیرآمریکادرتهران)به زیردستاتش توصیه کرده است بارهبران مخالف ونزدیکان آیت الله خمینی تماس هایی برای گفت وشنود برقرارکنند.
پیشگویی های کیسینجر؛ظرف۲سال آزادی درایران پر!
روزنامه اطلاعات۱۷بهمن۱۳۵۷
کیسینجر(وزیراسبق امورخارجه آمریکا):
چنانچه آیت الله خمینی حکومت ایران رابدست گیردظرف دوسال آزادی درایران کمترخواهدشد،روابط با آن کاهش خواهدیافت وهم چنین همکاری این کشور با غرب وکوشش برای احیاء،ضعیف ترخواهد شد.
اولین تصرف سفارت آمریکاقبل از۱۳آبان۵۸
روزنامه کیهان۲۵بهمن۱۳۵۷
افرادمسلح سفارت آمریکاراتصرف کردند.کلیه اعضای سفارت تسلیم شدند.
تصرف سفارت برای دومین بار
۱۳آبان۱۳۵۸
سفارت آمریکا درتهران توسط تعدادی دانشجو(پیروخط امام)به تصرف درآمد.
انقلاب دوم
نقل از سایت بازتاب۱۹مردا۱۳۸
«موسوی خوئینی ها»درپاسخ به این پرسش دانشجویان(پیروخط امام)-که قصدتصرف سفارت آمریکادرتهران راداشتند-که آیا حضرت امام باچنین اقدامی موافق خواهند بودیاخیر،می گوید:
«من به نظرم آمدکه کاربسیارصحیحی است؛وبه آنهاگفتم که من هم باشم همکاری می کنم.درموردامام هم گفتم درمجموعه ی حرکت امام دراین سال ها فکرمی کنم امام قلبا به این کارراضی باشند،امادرعین حال صحبت کردن باامام لازم نیست؛چون ممکن است اگرامام درواقع مایل هم باشند،امامحضوراتی داشته باشندکه نتواننداین تمایل راخیلی اعلام کنندوناگزیرباشندیابه سکوت برگزارکنندیابگویندصحیح نیست.درنتیجه ماسوال نمی کنیم،یادرعمل ایشان موافقت می کندیامخالفت؛که دراین صورت قبل ازآنکه مخالفت خودرااعلام کنندبه مااطلاع می دهندکه این کارصحیح نیست وماهم بیرون خواهیم آمد».
بعدازشاه نوبت آمریکاست؛شعارسازمان مجاهدین خلق
روزنامه بامداد۱۴آبان۱۳۵۸
اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق درارتباط باتسخیرسفارت آمریکادرتهران:
بنام خداوبنام خلق قهرمان ایران!
هنوزآخرین فریادهای شهیدان درگوش هاطنین دارد:
بعدازشاه نوبت آمریکاست.
سازمان مجاهدین خلق ضمن ابرازنهایت خرسندی انقلابی ازاوج گرفتن مجددشورانقلابی مردمی برعلیه امپریالیزم آمریکاطاغوت بزرگ جهان که مبین سیراصولی وبدورازانحراف انقلاب مادرمسیرراستین مردمی،انقلابی واسلامی است.
باقطع رابطه،راه نفوذهمچنان باز است
روزنامه انقلاب اسلامی۱۵آبان۱۳۵۸
دکتریزدی(درمقام وزارت خارجه)درمصاحبه باخبرنگاران:
من به هیچ وجه قطع روابط راتوصیه نمی کنم.معتقدنیستم که قطع روابط به معنی قطع نفوذخواهدبود.
خبرنگاردیگری پرسید:آیاامام تاکنون ازشماخواسته اندکه درموردقطع رابطه باآمریکاگزارشی تهیه کنید؟
دکتریزدی:بله چندین دفعه خواسته اندوماهم گزارش داده ایم.
کودتای خزنده ی آمریکا
روزنامه انقلاب اسلامی۷اردیبهشت۱۳۵۹
آمریکانقشه وسیعی برای سقوط دولت ایران چیده است.سیاست آمریکاآزادی گروگان هانیست،بلکه انهدام انقلاب ایران است.طرح کودتای خزنده بدست آمده
است.
ترورت می کنیم اگه درخط آمریکاباشی
روزنامه کیهان۲۱اردیبهشت۱۳۵۸
هادی غفاری(درنطق مجلس):
اگرنماینده ای بخواهددرخط امریکاگام بردارددرخودمجلس ترورش خواهیم کرد.
هم درهاو هم پنجره هاراببندید
مجله اطلاعات بانوان،۲۰آبان۱۳۵۹ش۱۶
محسن میردامادی:«آمریکاراازدربیرون کنیم،ازپنجره واردمی شود.امامابایدهمه راهها راببنیدیم که از هیچ راهی نتواندواردبشود».
نقشه های کیسینجر،خواب هایی که دیدند
روزنامه انقلاب اسلامی۹خرداد۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری)سخنرانی درسفربه شیراز:
اماآمریکا؛بقول کیسینجر(که بعدازمراجعت ازخاورمیانه درانجمن یهودیان آمریکا نطق کرده است)که گفته است انقلاب ایران برای آنکه بتواند صادربشودبایدازموانع ومشکلات بسیاری عبورکند.
آن”موانع کدامند؟واین هفت خوانی که آقای کیسینجر برای مادرست کرده است کدامند؟خودایشان می گوید:
بحران های سیاسی واقتصادی،منازعات قومی ومذهبی، اختلافات مرزی باعراق وتازه اگراینهاراحل بکنند،درخلیج فارس باهمسایگان خودمشکلات بزرگی خواهدداشت وبرفرض اینکه درحل آن مشکلات هم موفق بشود،زمانی موفق خواهدشدکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده راست.
پس ازنظراو(کیسینجر)آنچه درکشورمابصورت جنگ های داخلی کردستان،گنبد،وجاهای دیگر،چه درگذشته وچه درحال بروزکرده اندجزئی ازنقشه عمومی آمریکا برای خفه وخاموش کردن انقلاب اسلامی مادرزادگاه این انقلاب، یعنی ایران است…
موانع کیسنجربرای صدورانقلاب وپیروزی اسرائیل
روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰
بنی صدر:
ازکارنامه رئیس جمهور۱۹تا۲۶اردیبهشت:اماگزارش دیگرمربوط به صحبت آقای هنری کیسینجراست.مطلب بسیارمهمی است.
آقای کیسینجرگفته است:
اگرانقلاب ایران بخواهدبه خارج مرزهای خودصادرشودبایدموانع بسیاری که درپیش روی هستندراحل کرده سپس به اهداف خودبرسد. این موانع بسیارند،ازجمله:اختلافات مذهبی وقومی،بحران های اقتصادی وسیاسی، اختلافات مرزی باعراق،درنهایت اگرازتمام این موانع سالم عبورکند،بایدمسائل خودراباکشورهای خلیج فارس حل نماید.ولی اطمینان داشته باشید(خطاب به یهودیان عضوانجمن، این سخنرانی را درانجمن یهودیان واشینگتن کرده است)
که تاآنروزاسرائیل به اهداف نهایی خوددست یافته است.
خوب خیلی صریح وروشن می گویدکه اختلاف های قومی ومذهبی درایران راآنهابراه انداختندوبوجودآوردند،برای اینکه انقلاب ما نتواندصادرشود.
عطسه آمریکا وتب کردن برخی
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
سخنان هاشمی رفسنجانی درمراسم سالگردلانه جاسوسی:
بعدازاشغال جاسوسخانه وحوادث بعدازآن دونظرکاملارو در رودرمحیط خودمان ودر دنیادیدیم که یکی نظرمخالفین ولیبرال هابودکه به اعتقادآنان این حرکت مضرودرجهت تضعیف کشورومایه عقب ماندگی درامورمادی است.وتاکنون هرروزکه مطلبی پیش آمده ومشکلی ایجادکرده است این هافورانتیجه گیری کرده وگفته اندکه این ثمره اسراف کاری هایی است که آنروزانجام شده است.البته این هاکسانی هستندکه اصولاپنبه فکری شان باغرب آنچنان گره خورده است که نمی تواند حرکت مستقل وآزادی رادردنیاتصورکنندوفکرمی کنندکه واقعااگرآمریکاعطسه بکندآدم بابدتب کندواگرآمریکانهیب بزندآدم مجبور است که بمیرد.
هویت ما درقطع رابطه است
روزنامه سلام۵مرداد۱۳۷۳
علی اکبرمحتشمی پور:
بنده معتقدم هرگونه رابطه ی تجاری واقتصادی باآمریکاباعث انتقال بحران داخلی آمریکابه کشورمان می شود.دراثربرقراری رابطه ی تجاری باآمریکاشخصیت،هویت وپرستیژانقلابی جمهوری اسلامی دردنیاودرداخل زیرسوال خواهدرفت.
رابطه با آمریکابه دمکراسی درایران ضربه می زند
نشریه پیام هاجر،۱۲/۸/۷۷
عباس عبدی:
«ازنظر من مهم ترین مساله جامعه ما نهادینه کردن دمکراسی درداخل کشوراست.ورابطه با آمریکابه این نیاز لطمه می زند».
قتل های زنجیره ای ورابطه باآمریکا
روزنامه آبان۱۷آذر۱۳۷۷
گروهی باعنوان”فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب(که بعدامعلوم شدنیروهایی ازوزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده اندومصطفی نواب هم همان مصطفی کاظمی ازمدیران وعاملین اصلی قتل های زنجیره ای است.نوشته درداخل پرانتزازماست،نه روزنامه):مسئولیت حمله به۱۳گردشگرآمریکادرتهران رابرعهده گرفتند.
بچه ها حمله کنید
روزنامه کیهان۱۳آبان۱۳۶۵
یکی ازاعضای شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت:
شعارمرگ برآمریکابایدازحالت کلی خارج شودوعوامل مشخص آمریکادرهرنطقه بایدموردحمله قرارگیرند.مادانشجویان حداقل این توان راداریم که باهماهنگی نیروهای انقلابی منافع آنهارادرکل جهان مورد حمله قراردهیم.
رگه های ضعف
نقل ازسایت بازتاب۲۲شهریور۱۳۸۲
موسوی خوئینی ها(درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارکیهان):
«من فکر می کنم یکی ازراه هایی که آمریکاپس ازشکست درهمه زمینه هابدان دل می بندد،کشاندن جمهوری اسلامی به محافل بین المللی است.مسئولان جمهوری اسلامی بایدبدانندکه سازمان ملل فریبی بیش نیست.وهرزمانی که به آنجا رفتندباید حزب اللهی عمل کنند.وباورنداشته باشندکه این سازمان محل رفع مشکلات ملت هااست.ومانباید همدردی بسیاری ازکشورهارابامابه حساب موافق بودن آنهاباانقلاب اسلامی بدانیم…اینکه گاهی بعضی می گوینداین مجالس تریبونی برای جمهوری اسلامی است وافرادشرکت کننندهمه آمریکایی نیستند،این حرف ها نشاندهنده ی وجودرگه های ضعف دربعضی ازمااست».
ازاول مخالف بودیم،مگرجرات داری بگی؟
روزنامه آریا۲اسفند۱۳۷۷(به نقل ازروزنامه کیهان):
مخالفت بایستن سفارت آمریکا
روزنامه کیهان نوشت:چندی پیش یکی ازهفته نامه هاخبرداده بودکه آقای مهدوی کنی(رئیس دانشگاه امام صادق)درکلاس درس اخلاق این دانشگاه پیرامون اشغال لانه جاسوسی آمریکاگفته است:”سفارت ملک وخانه یک کشوراست،گرفتن وبستن یک سفارت اعلام جنگ است.ما ازاول باگرفتن سفارت آمریکامخالف بودیم ومخالفت کردیم!
هفته نامه مذبوردرادامه خبرخودازقول ایشان نوشته بود:
“نگهداشتن گروگان هابه مدت۴۴۴روز،کاردرستی نبودوتاوان زیادی بابت آن دادیم!”
درپاسخ به اظهارات آیت الله مهدوی کنی،بایدگفت که براساس مدارک واسنادغیرقابل انکار،اعضای سفارت آمریکادرایران دیپلمات نبوده اندونه فقط به کارجاسوسی درچمهوری اسلامی ایران مشغول بودند،بلکه سازماندهی گروه های ضدانقلاب،غائله آفرینی درداخل کشوروطرح کودتاعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،ازجمله ماموریت های آنان بوده است.
اکنون بایدازحضرت آیت الله مهدوی پرسیدکه آیامی توان کانون جاسوسی یک کشوربیگانه راسفارتخانه نامید؟وآیابازداشت جاسوسان درتمامی کشورها،یک اقدام قانونی وضروری نیست؟
گفتنی است که حضرت آیت الله مهدوی کنی درهمین جلسه تاکیدکرده اندکه بایستی بابیگانگانی که به قصدجاسوسی واردکشورمی شوند،به شدت برخوردکردوسوال این است که آیاعلی رغم آن همه اسنادمعتبرکه ازلانه جاسوسی آمریکابدست آمده است،می توان دراین نکته بدیهی که گروگان های آمریکایی جاسوس بوده اند،کمترین تردیدداشت؟
به یقین آقای مهدوی کنی می دانندکه هنوزهم دولت آمریکابه شدت ازورودسلسله کتاب های حاوی اسنادلانه جاسوسی به آمریکاجلوگیری می کند.
علاوه براسنادقابل انکارکه ازجاسوس بودن اعضای سابق سفارت آمریکادرایران حکایت می کنند،امام راحلمان”رضوان الله تعالی علیه”نیزتسخیرلانه جاسوسی رانه فقط تائیدفرمودندکه آنراانقلاب دوم نامیدند.بنابراین،عقل ونقل هردوبرحکیمانه وانقلابی بودن تسخیرلانه جاسوسی آمریکاتاکیدمی ورزند.
آیت الله مهدوی کنی دربخشی ازاظهارات خویش گفته اندکه”رهبرانقلاب مخالف رابطه باآمریکاهستندمانیزتدبع ولایت هستیم.ومی گوئیم هرچه اوگفته بایداجراشود.وسوال این است که مگرحضرت امام(س)ورهبرمعظم انقلاب،تسخیرلانه جاسوسی راتائیدنکرده اند؟اگرچنین ایت،_که چنین است_چرادراین موردازمقام ولایت تبعیت نفرموده اید؟
درصداقت وخلوص حضرت آیت الله مهدوی کنی کمترین تریدیدنداریم،وایشان راهمواره درکنارامام،رهبرانقلاب وهمراه بامردمدیده ایم؛وانتظارآن است که دراظهارات خویش دقت بیشتری داشته باشند مخصوصاآنکه،خودش ایشان نیز،درتوضیح پیرامون مطلبی که چندوقت قبل درنمازجمعه تهران مطرح کرده بودندبرضرورت همین دقت تاکیدکرده بودندوخالصانه وخاضعانه ازمطلبی که بابی دقتی بیان داشته بودندعذرخواهی کردند.
تاآدم شدن آمریکاچقدرمونده؟
راه مجاهد.ش۴۰
هاشمی رفسنجانی درخطبه نمازجمعه(۱۶آبان۱۳۶۵):
مابخاطراسلحه اصولمان رازیرپانمی گذاریم.عده ای ازسلاح های ما،لوازم اف۴واف۱۴و…منحصرادست اآمریکاست وماققط ازاسرائیل نمی خریم.
خط سیاسی ماازاول مشخص بوده.امام گفتندآمریکاتاآدم نشودبااورایطه یرقرارنمی کنیم.
هم درپنهان وهم درآشکار
روزنامه کیهان۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:«ماحاضرنیستیم باآمریکا(شیطان بزرگ)درپنهان یا آشکار وارد مذاکره شویم».
جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد
نقل ازسایت بازتاب۲۲شهریور۱۳۸۲
موسوی خوئینی ها:
«آمریکا شیطان بزرگ است وملت ما هرتوطئه ای راکه خنثی کند،آمریکابه فکر توطئه بزرگتری می افتد.ملت مابدون مبارزه به حیات خودنمی تواندادامه دهدوملت وهمه مستضعفین جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد..ای همه آنهایی که می خواهیدآدم وانسان مستقل باشیدوزیربارذلّت نروید،بدانید این پیمان را باانقلاب اسلامی بسته ایم که هرگز تسلیم امریکا نشویم.هرگز فریب آمریکارا نخوریم.هرگزدرشعاع وسوسه های آمریکا قرارنگیریم.هرگزدشمنی آمریکا رافراموش نکنیم….شما چه کسی راپیدا می کنید که جرات بکندوبگوید آمریکا خیلی هم بدنیست.هیچکس چنین جراتی راندارد.اما ته دلشان این است که خیلی هم بد نیست.اگرببینندمی شود گفت ازهمان خیلی بدنیست شروع می کنندوکم کم می گویندبدنیست،بعد می گویندخیلی خوب نیست.بعدمی گویندخوب است وآنوقت دوباره می بینیم رفیق ما شد».
پیشنهادکردند،نپذیرفتیم
روزنامه بامداد۲۲آبان۱۳۵۸
بنی صدر(درمقام سرپرست وزارت خارجه)دریک گفت وگواعلام کرد:
برخی ازشخصیت های آمریکایی برای حل مشکل،استردادشاه ۳پیشنهادارائه داده بودندکه آمریکاشاه رااخراج کندیااموالش راپس دهدیااینکه شاه دریک دادگاه بین المللی محاکمه شود.
بنی صدرافزود:مااین پیشنهادرانپذیرفتیم.
دفع فاسد به افسد
انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰
کارنامه رئیس جمهور(ابوالحسن بنی صدر):
به امام عرض کردم که ماهرقدم دربرابرآمریکاعقب بنشینیم اوده قدم پیش خواهدآمد.
خریداسلحه خوب،می آیدبه اینکه مانمی توانیم خریداسلحه راکاهش بدهیم.اولاتااین زمان به مااسلحه عمده ای نفروخته اند تابخربم وبه استنادآن مجبورباشیم این همه نفت صادرکنیم.وپولهایش رادربانک های خارجی ذخیره کنیم!
ثانیاتبلیغ این جنگ وادامه آن درماورای مرزهارابه چه قیمت عملی کنیم؟وقتی مابنارابگذاریم برجنگ باعراق درماورای مرزهای ایران به قیمت افزایش وابستگی به اربابان عراق،وابستگی ازلحاظ بودجه،وابستگی ازلحاظ ارزآیااین دفع فاسدبه افسدنیست،خلاف عقل ومنطق نیست؟ ..افزایش عوارض جنگ به بهای افزایش وابستگی هایی که بعدادیگرازچنک آنهانخواهیم گذشت رهیدن،آیاهمه اینهااسمش جنگ بخاطراسلام است؟
قراردادالجزایرقانونی نیست
انقلاب اسلانی۹خراد۱۳۶۰
احمدسلامتیان(نماینده ی مجلس اول)نطق مجلس:
به نظرمن بیانیه الجزایردارای قانونیت واعتبارقانونی نیست.
خیانت به مردم
انقلاب اسلامی۹خراد۱۳۶۰
بنی صدر(درکارنامه رئیس جمهور):
درضمن حرف ونقل هایی که آقای وزیرمشاور(بهزادنبوی)گفته اندمعلوم شدکه گناه بزرگ آقای نوبری چیست؟
آن گناه این است که چرااو(نوبری)موافق نیست اموال این ملت مفت ورایگان به آمریکائی ها داده بشود!؟واین موافقتنامه را خیانت می داندکه این ازنظرآقایان گناه اصلی اوست.
قردادالجزایر؛یعنی اختلاس ازجیب ملت
روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰
اعلام جرم رئیس جمهورعلیه رجائی ونبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی واختلاس ازاموال ملت(درنامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
مواففتامه الجزایرحاکمیت ملی ایران رامخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی درتناقض قرارداد.
چگونه دولت آقای رجایی بخودجرات می دهدکه دم از قطع وابستگی وکوتاه کردن دست امپریالیسم بزند،حال آنکه به هیات حکمیت اجازه می دهدباقانونی متفاوت ازقانون ایران درمورددعاوی حل وفصل نشده تصمیم گیری نماید.
علاوه برآمریکائیان،به غیرآمریکایی هانیزازبابت موافقتامه الجزایرپول پرداخت شده است.
قراردادالجزایریاقرادادوثوق الدوله؟
روزنامه انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰
نامه علیرضانوبری رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس:
بصدای بلند اعلام می کنیم که اگرگناه ماناهماهنگی بانوع جدیدقراردادوثوق الدوله است،مابدین ناهماهنگی افتخارمی کنیم.
بایدگفت وبه صراحت بسیارنیزبایدگفت که باصطلاح بیانیه الجزایربه منافع اقتصادی این جمهوری لطمه شدیدی زده وحاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.
موافقنامه الجزایرموردرسیدگی واظهارنظرمجلس قرارگیرد.
نوارسخنان آقای نبوی درجلسه غیرعلنی دراختیارگذاشته شود.
اگراصرارماپذیرفته می شدمی توانستیم ابزارومهمات جنگی راکه مدتهاقبل خریده وپولش راپرداخت کرده بودیم درالجزیره دریافت می کردیم.
دلال اسلحه،درسال نخست انقلاب
انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰
ازکارنامه ی ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر:
کارنامه ۱۲تاجمعه۱۸اردیبهشت:گزارش مفصلی درباره همان خریدوشخصی که به اسم “حیدری” واسطه ی خریدهای نظامی بوده که ۵۶میلیون دلارراربوده.
درباره آن دستوراتی دادم.
درهمان روزهای اول که “آیت اللهی”ازپاریس آمده بود،گزارشی راجع به این شخص دادم که آدم فاسدوتباهی است واین مردبرای خریداسلحه نماینده شده است وبایدزودهشداردادوتاحساب رازیادنکرده کارراازدست اوگرفت.من نیزعینا به وزارت دفاع پاراف کردم. ظاهراآنهاهم کوشیده اند،اماگویادیرشده بوده است.
ازجیب ملت ایران برای ضدانقلابیون نیکاراگوئه
روزنامه کیهان۱۶ آذر۱۳۶۵
دانیل اورتگارئیس جمعوری نیکاراگوئه کمک۳۰میلیون دلاری آمریکابه ضدانقلابیون نیکاراگوئه رامحکوم کرد
ادوین میس دادستان کل آمریکاروزگذشته درواشتگتن صریحااعلام کردکه بین ۱۰تا۳۰میلیون دلارسودناشی ازفروش محرمانه اسلحه به ایران به حساب ضدانقلابیون نیکاراگوئه دربانک های سوئیس واریزشده است.
۱۵میلیون دلار پول دادیم
روزنامه کیهان۱۵آذر۱۳۶۵
توسط سخنگوی شورای عالی دفاع نکات تازه ای درباره جنگ،خریداسلحه وشکست آمریکادرمذاکرات باایران اعلام شد.
حدود۱۵میلیون دلارازآنچه دلال اسلحه قیمت گذاشته بود،پرداختیم.درتمام این چهارپنج سال قطعات یدکی آمریکایی خودراازدلالها خریدیم حتی گاهی هواپیماهای اف ۴واف۵راازجاهایی پیداکردیم وخریدیم.
روزنامه کیهان۱آذر۱۳۶۵
ریگان به سوالات روزنامه نگاران درزمینه ی بحران جاری واشینگتن دربرخوردباایران پاسخ داد:
مصاحبه ریگان درخصوص آمدن مک فارلین به ایران وگزارش امروزکیهان ازنیویورک پیرامون مواضع نشریات آمریکادرقبال کنفرانس مطبوعاتی ریگان واظهارنظرهای متناقض مقامات بلندپایه آمریکایی درباره بحران کاخ سفید.
ویلیام کیسی رئیس سازمان سیای آمریکاجزئیات پنهانی یک معامله تسلیحاتی این کشورراباایران روزگذشته درکنگره آمریکاافشاکرد.
جیم رایت رهبردمکرات درمحلس نمایندگان آمریکا:این سلاح هابرای ایران ۱۲میلیون دلارتمام شد.
امام درجریان است؛نیست؟
روزنامه انقلاب۲خرداد۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری درپاسخ به سوالات):
سوال:چه اعمالی رهبری راتضعیف می کند؟این رفتاری که درحال حاضردرجامعه می شودوضربات هم می زنداگرگفته نشودوبیان نشودودرباره آنهاتوضیحی داده نشودآیافکرنمی کنیدهمین اعمال درنهایت رهبری راتضعیف کند؟
رئیس جمهوری:به نظرمن چرا.
برای اینکه من یک موردرابرای شمامی گویم:
چندنوبت پرسیدم که چه جورشدکه مساله گروگان هابه این صورت انجام شد؟
گفتندکه ماموردبه موردباامام صحبت کردیم وایشان موافقت کردندوگفتندکه بگوئید.
همین دوروزپیش من اززایشان(امام)پرسیدم که این کارموردبه موردبه شما گفتند،امام گفتند:خیر.
خوب،اگراینهاآشکارادرجامعه بیان شده بوداحتمالابه ین صورت حل نمی شد؛ ومن هم باورندارم که آقای ریگان ازآقای کارترتوانایی بیشتری داشت ویک مثالی هم که دراین موردمی توانم برای شمابیاورم این است که وقتی دوگل درفرانسه زمامدارشدبه الجزایری هاگفتندکه حالایک آدم قوی آمد،الجزایری هاگفتندکه این آدم قوی غیرازآن چیزی که داشت چه داردکه به الجزایربیاورد؟تمام نیروهای مسلحش درآنجامی جنگندد.همه عملا دیدیدکه قضیه الحزایرهم باهمان دوگل حل شد.پس مابه حرف اینکه کارتررفته است وریگان آمده است نمی بایدبه خواسته های آنهاتسلیم می شدیم.بنابراین بایداین مطالب بامردم درمیان گذاشته می شدوازاین مواردفراوان است.
اگر خمینی باخبر می شد!؟
راه مجاهدش۶۱سال۱۳۶۹
سخنان پخش شده ی ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا درشبکه تلویزیونی “ا.بی.سی.”و”س.ام اس”و”ان.بی.سی”و”سی.سی.اس”:
بایدبگویم افرادی که ازایران باماتماس گرفتندکسانی که ماباآنهامراوده داشتیم،هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید.این افرادعناصری بودندکه مایل بودندحکومتی داشته که مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغازکردیم.
خبری که به« الشراع»رسید
روزنامه کیهان،۱۵آبان۱۳۶۵
«الشراع»،نشریه لبنانی طرفدارسوریه،درآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت،گزارش دادکه«مک فارلین»درماه سپتامبربه تهران رفته ودرهتل استقلال اقامت داشته است…».
پخش اعلامیه هایی درافشای ورود مک فارلین
نقل از کتاب واقعیت هاوقضاوت ها،ص۶۶۶
چراملاقاتهای قائم مقام رهبری لغوشده است؟:
«…طیق اخباررسیده چه ازبعضی از مسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با« رابرت مک فارلین» مشاور امنیتی «ریگان» بر سر حل مساله« جنگ»….».
ماجرای آمدن«مک فارلین» به ایران،اززبان آیت الله منتظری
نقل از کتاب خاطرات آیت الله منتظری
سوال:یکی ازمسائلی که درارتباط باجنگ ایران وعراق دررسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمریکایی به ایران و پیامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماییدآیاحضرتعالی ازاین سفر اطلاع داشتیدیاخیر؟ چه کسانی در این ماجرا نقش داشتند و چگونه خبر آن فاش گردید؟
پاسخ آیت الله منتظری:«این ماجرا یک جریان سرِّی بود،شخصی به اسم«منوچهر قربانی فر»اهل ایران دلال و واسطه خرید اسلحه و آدم ثروتمندی بود،این شخص رفته بودخارج وباهمه اینهامربوط بود،باآمریکاوکشورهای خارج ارتباط داشت.این شخص با«مک فارلین»نماینده ریگان آمده بودایران،اینطورکه من شنیدم دکتر محمدعلی هادی هم ازطرف مسئولین باآنان تماس میگیرد،من اینهاراخبرنداشتم، مامورخریداسلحه هم یک نفربه اسم«محسن کنگرلو»یکی ازاعضای سپاه بود،او واسطه بوده که«منوچهرقربانی فر»برای آنهااسلحه وقطعات خریداری کند،این اسلحه و قطعات را آمریکا داشته،و آمریکا م خواسته بدین وسیله با ایران رابطه برقرار کند. قربانی فر به ضمانت کنگرلو پول اجناس راداده بوده و کنگرلو در وقتی که میبایست پول را بدهد نداده بود و کار آنان به مشاجره کشیده بود.بعد آقای قربانی فر دوتا نامه به آقای کنگرلو مینویسد که یکی ده صفحه و دیگری نوزده صفحه بود و فتوکپی آنها را خود آقای قربانی فر به عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امید نجف آبادی برای من فرستاد و در واقع با نوشتن این دو نامه جریان را لو داد، چون آقای محسن کنگرلو به وعده هایی که به او داده بود عمل نکرده بود، البته محسن کنگرلو هم یک واسطه بوده؛بعد از اینکه این نامه ها دست من رسید تازه فهمیدم که یک چنین جریان و قرارداد و ارتباطی بوده است و مک فارلین و هیات آمریکایی با قربانی فر به تهران آمده اند و سلاح آورده اند بالاخره چون اینها حرفشان شده بود من فهمیدم که چنین قضیه ای هست و در این میان معلوم شد پای اسرائیل هم در میان بوده است و اصلا اشکال من این بود که چرا باید کار به جایی برسد که ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی با عراق بجنگیم.بعد آقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمد من به او اعتراض کردم که چرا قضیه مک فارلین را به من نگفتید؟ خیلی تعجب کرد و گفت: «شما این قضیه را از کجا فهمیدید؟!»گفتم :«از هر کجا فهمیدم،چرا این قضیه را به من نگفتید؟»گفت:«قصد داشتیم این قضیه را بعدا به شما بگوییم»؛بالاخره من اعتراض کردم که چرا خودسرانه این کارها را میکنید،و آنها ناراحت بودند که چرامن این مسائل را فهمیده ام.
سوال:آیا در جلسات سران،این مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:در آن جلسات که من بودم مطرح نشده بود،ماجرا را از دو نامه اعتراض منوچهر قربانی فر به محسن کنگرلو که فتوکپی آنها را برای من فرستاده بود با خبر شدم.سوال:آیا مرحوم امام(ره)در جریان این معامله بودند یا نه؟
پاسخ آیت الله منتظری:من درست نمی دانم که مرحوم امام (ره) درجریان این مساله بودند یا نه، ولی من پس از آنکه این جریان را شنیدم رفتم به بیت مرحوم امام و جریان را برای حاج احمد آقا گفتم،او خیلی تعجب کرد که شما از کجا در جریان قرار گرفتید؟گفتم:«از هرجا،بالاخره اجنه به من خبر داده اند!»،گفت:«خوب گاهی این اجنه که برای شما خبر میآورند این خبرها را بنویسید و برای امام هم بفرستید!»گفتم:«بالاخره این گونه نیست که من در جریان قرارنگیرم»،ولی آقایان از اینکه من به طورکامل همه این جریان را میدانم خیلی ناراحت بودند.
س:«به نظرشماآیامیان جریان«مک فارلین»وجریان سیدمهدی هاشمی و دستگیری آقای امید نجف آبادی ارتباطی وجود نداشت و این جریان یک تصفیه حساب جناحی نبود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«همه چیزمحتمل است،والاحتمال خفیف الموونه؛وبعضی اخبار پشت پرده و بعضی تلکسهایی که در آن وقت روی تلکس منزل ما منعکس میشد حکایت از این ارتباط میکرد،و قضیه آوردن اسلحه ازاسرائیل برای ایران هم در یکی از این تلکسها منعکس شده بود، والعلم عندالله.
سوال:چند وقت پیش ازاینکه آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل مجلس سخنرانی کند و این مساله را برای مردم افشا کند شما در جریان آن قرار گرفتید؟
پاسخ آیت الله منتظری:به طور دقیق مدت آن را یاد ندارم.البته بعد از مدتی هم همان آقای منوچهر قربانی فر برای من پیغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند-مدتی قبل از جریانات برکناری و مسائل آن بود- معلوم میشودکه او یک ارتباطهایی با جاهایی داشته و اطلاعاتی داشته است و ما بی خبر بودیم؛ این نشان میداد که آقایان مدتها پیش از نامه ۱/۶ و ۱/۸ که در فروردین ماه ۶۸ اتفاق افتاد تصمیم خود را گرفته بودند و در تلاش بودند که زمینه ذهنی برای امام هم فراهم کنند؛حتی تحرکات آنها قبل از جریانات سال ۶۸ علنی شده بود،از جمله در همان ایام بود( ۶۷/۱۱/۲۹)که بعضی از دوستان قدیمی ما یعنی آقایان مهدی کروبی و امام جمارانی و زیارتی را هم تحریک کردند که آن نامه تند و سراپا کذب و تهمت را خطاب به اینجانب بنویسند؛و چنانکه شنیدم بعضی از افراد منسوب به بیت اینجانب را هم که با احمد آقا رفیق و مرتبط بودند به ملاقات مرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغی را علیه من و بیت من به امام گزارش بدهند؛و شنیده شد که بعضی از آقایان به عنوان اعتراض علیه من عمامه خود را نزد امام به زمین زده و با حالت گریه و انابه معظم له را تحت تاثیر قرار داده اند»
پرسش و پاسخ با آیت الله منتظری در مورد مسالۀ مک فارلین.
(برگرفته از کتاب خاطرات ایشان)
سیدمهدی هاشمی و امیدنجف آبادی،اعدامی های مک فارلین
روزنامه کیهان۲۳آذر۱۳۶۵
وزیراسبق واجا(محمدی ری شهری):
درمورد برخی شایعات مبنی بررسوایی مک فارلین به ایران وارتباط آن بادستگیری سید مهدی هاشمی گفت:که این مساله هیچ ارتباطیی باهم نداشت.اینهم ازآن جوسازی هایی بودکه می خواستند مساله را لوث کنند».
ورودم راتکذیب می کنم
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۲۶۵
مک فارلین حضوردرایران راتکذیب کرد.
شبکه تلویزیونی ای.بی سی آمریکا سفر مک فارلین به ایران را تائید کرد.
آسوشیتدپرس:مک فارلین درایران چه می کرده است؟
ریگان:اظهارنظری نیست!».
توازن بیولوژیکی
روزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵
رادیو لندن:«اطلاعات بدست آمده ازمنابع موثق حاکی است که مک فارلین دوماه پیش به ایران سفر کرده بودوبه این علت تکذیب اودرمورداینکه درطی ماه جاری به ایران سفرنکرده است درست است.بایدگفت حدود۴ماه قبل شخصی که خودرامک فارلین فرستاد ه رئیس جمهوری آمریکا معرفی کرد،به همراه۳تن دیگرواردفرودگاه مهرآبادشد.
روزنامه واشینگتن پست:
آشکارشدن گفت وگوهای ایالات متحده وایران پیامدهای گسترده ای در توازن بیولوژیکی،قیمت های جهانی نفت وکنترل تروریسم خواهدداشت.ایالات متحده نه تنهابرای رهایی گروگان های آمریکای،بلکه برای جلب همکاری ایران درمبارزه علیه تروریسم مشتاق تماس باآن کشوراست.
الشراع نشریه لبنانی طرفدارسوریه دزآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت گزارش دادکه مک فارلین درماه سپتامبربه تهران رفت ودرهتل استقلال اقامت داشته است.
مذاکرات قدم به قدم
روزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵
سخنان ریگان درارتباط بامک فارلین:
مذاکرات چهارروزه دریک چارچوب غیرنظامی برگزارگردیدوباپرسنل آمریکایی بدرفتاری نشد.ازآنزمان مذاکرات ادامه یافته است وقدم به قدم پیشرفت هایی حاصل گردیده است.
صدورتروریسم
روزنامه کیهان۲۰آبان۱۳۶۵
مک فارلین:
درحقیقت درحدودیک سال ونیم پیش تلاش های مربوط به انجام گفت گوها میان ایران وآمریکاآغاز شدوزمانی که ما آگاه شدیم عناصری درایران هستندکه به وخامت اوضاع درکشوروبیهودگی ضررهای صدور تروریسم پی بردنددرطول زمان امکانات مربوط به گفت وگودرزمینه اختلافات جدی میان ما بیک ملاقات درلندن درسال گذشته منتهی شد».
منافع ما
روزنامه کیهان۲۰آبان۱۳۶۵
ریگان درنطق سراسری رادیویی:
ازاینکه اقدام به برقراری رابطه باایران به چنین بحرانی منجرشد،عمیقامتاسفیم.
اجازه بدهیدتکرارکنم منافع مابطورروشن ازطریق بازکردن باب مذاکرات باایران وبدین ترتیب کمک به خاتمه جنگ ایران وعراق تامین می گردد.
عناصرواقع بین
رسالت۱۲آذر۱۳۶۵
جرج بوش:(امام)خمینی خواهدرفت وجانشینان دیگری خواهندآمد.به این ترتیب بخاطردلایل استراتژیکی از یک سوودلایل انسانی که همان گروگان های آمریکایی دربیروت باشد،ماخواستیم تامراوده ای راباعناصرواقع بین ومیانه رودرایران آغازکنیم.
شروع کردند به التماس کردن
راه مجاهدش۴۰۱۳آبان۱۳۶۵
سخنرانی هاشمی رفسنجانی درجلوی مجلس شورای اسلامی:
پس ازموفقیت ایران درحل مساله ی “تی دبلیوای”آمریکایی هاازکانال های مختلفی شروع کردندبه ماالتماس نمایندکه شمابه مادرلبنان کمک کنید.
آثارفریبکاری آمریکایی هاهمین الان درفرودگاه مهرآبادهست.یکی ازهواپیماهایی که برای مااسلحه می آورد،ازیکی ازکشورهای اروپایی اجازه عبورگرفت که واردشودواسلحه اش رادرفرودگاه مهرآبادتخلیه کند.
اسلحه اش قطعات برخی ازنیازهای پیچیده مابود مافوری بادوستانمان جلسه تشکیل دادیم.باسران قواجلسه تشکیل دادیم.
سه ساعت ونیم آنهارانگهداشتیم. آنهادرفرودگاه معطل شدند تاماتوانستیم تصمیم بگیریم وبه خدمت امام مساله راعرض کردیم وامام فرمودندکه باآنهاصحبت نشودوپیام آنهارانگیریدوببینیدکه آنهاکی هستندوبرای چه به ایران آمده اند درهتل ادعاکردندکه آقای مک فارلین و دونفردیگرازمشاورین ریگان دربین این افرادهستند.
ماهدیه ی کسی راقبول نمی کنیم وحرفی هم باکسی نداریم وپیام کسی راهم قبول نمی کنیم.ماهنوزصددرصدمطمئن نیستیم که همان بوده است،چون کسی صحبت نکرده درست بااینهاکه بفهمنداینهاواقعاهستندیانه؟
کسانی که بااین هاطرف بودندهمان هابودندکه ماموران امنیتی مادرآن منطقه هستندویکی ازکسانی که درخریداسلحه باآن دلال هابودوآن دلال اسلحه ها بااین هاآمده بود.مایکی ازدوستان واردمان راکه زبان هم خوب می داندمنتهادرمقامات مسئول نیست واهل فن هم هست جزواین هاکردیم که وقتی حرف می زنندحرف های آنهارابفهمد.
هدف نزدیک،ماراشفیع بکنند درلبنان وهدف دورآنهاایجادروابط حسنه بود.
ماچطوربیائم وباشماملاقلات کنیم وباشماحرف بزنیم مگرمایادمان رفته که برژینسکی بادولت موقت مادرالجزایرملاقات کردودولت موقت راآب بُرد.وشماحالاآمده ایددرخانه مامی خواهیدباماملاقات کنید؟
این دلال یک ضدانقلاب است؛حالاضدانقلاب الان نیست؛فراریه.یکی ازآن فراری هایی است که درخارج است وگاهی هم که خرید می کندو خریدهایی برای ما.برگشته،گاهی هم می آیداینجا.حالاآمریکایی هاچه بلایی بسرش بیاورندیانیاورندمن نمی دانم.فهمیدیم این ها(دلال ها)حسابی رنگ کرده انداینهاراوواقعاهم شایدعقیده داشته اند.
کیکی به شکل کلید،کلیدی برای فتح روابط
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
آنهادربدووروداسامی ایرلندی به ماداده بودند.به مااطلاع دادندکه این آقایانی که درفرودگاه ازهواپیماپیاده شده اندمی گویندماآمریکایی هستیم.
وبرای مسئولان کشورایران ازسوی آقای ریگان ومسئولان آمریکاپیغام آورده ایم… ماباروسای قواجلسه تشکیل دادیم وگفتیم این آقایان رافعلادرفرورگاه توقیف کنندتاببینیم مساله آنهاچیست؟
بعداز۳/۵ساعت آنهارابه هتل منتقل کردیم.درهتل ادعاکردندکه آقای مک فارلین ویک دونفردیگرازمشاوران ریگان دربین این افرادهستند.یک عددکیک هم آورده بودندکه به شکل کلیدبودومی گفتندکه این کلیدفتح روابط ایران وآمریکااست…گفتیم شمابایدتوضیح دهید که چطورقاچاقی واردایران شده اید؟
قیافه یکی ازاین ها به قیافه مک فارلین شبیه بود.البته ماهنوزصددرصدمطمئن نیستیم که همان بوده است یانه؟مافهمیدیم که آنهاراحسابی رنگ کرده اند.
شرط داره الکی که نیست
روزنامه کیهان۱۸آبان۱۳۶۵
طرح”مک فارلین”که طی یک یادداشت رسمی ارائه شده،می گوید:
بهبودروابط ایران وآمریکابه چندشرط وابسته است:توافق ایران دایربرتوقف صدورانقلاب وتروریسم درمنطقه خلیح فارس،مذاکره برای خاتمه جنگ ایران وعراق،همکاری درآزادسازی گروگان های آمریکایی.
شما شیطونید
روزنامه کیهان۲۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درخطبه های نمازجمعه:
اگرمی خواهیدباماخوب بشوید،اولین شرطش این است که باماخوب نشوید!
رابطه تان بامادنبال رابطه نباشید فعلاشماآدم های ناجوری هستید…شیطونید.درهمین کارهایی که مامی خواستیم بشماکمک کنیم که گروگان های شمارانجات بدهیم، ولی می خواستیدگروگان بگیریدازما. شما شیطونید.به هرحال بنابراین اگرهم بفکرهستیداول راهش این است که فعلا حالا که جنگه واموال دست شماست اول این هاراآزادکنید آنوقت بعدبنشینیم بعداببینیم چکارمی توانیم بکنیم.
باآمریکا آنجورحرف نمی زنیم
روزنامه کیهان۲۳آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
پس ازافشای تلاش آمریکابرای نزدیکی به ایران،دولت ریگان می خواهدقضیه رابه سلاح منحرف کند.ماآنقدرنیازمنداسلحه نیستیم که مجبورباشیم به خاطراسلحه باآمریکاآنجورحرف بزنیم.
درموقع لازم می گوئیم
روزنامه کیهان۸بهمن۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
مک فارلین پیام هایی برای رئیس جمهوری ونخست وزیرومن آورده بودکه ماقبول نکردیم.درمورداسلحه چندکلت کمری به عنوان هدیه فرستاده بودندکه آنهاراقبول نکردیم قضیه ی کتاب مقدس هم بعدازسفرمک فارلین بوده است.چیزهای دیگرهم فرستاده بودندکه درموقعی که لازم باشدآنهاراارائه خواهیم داد.
افرادمعتبر
روزنامه کیهان۲۴آبان۱۳۶۵
مک فارلین:آن دسته ازمقامات ایرانی که طرف گفت وگوی مابودند،افرادی معتبربوده وخیلی درمحدودساختن ومبارزه با تروریسم نیزقاطعانه عمل کردند.
نوار وفیلم معامله بامک فارلین
روزنامه کیهان۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه:
ماحاضرنیستیم باآمریکا”شیطان بزرگ”درپنهان یاآشکارواردمذاکره شویم.اطلاعات مااکنون ازداخل کاخ سفیدخیلی بیشتراست.اطلاعاتی که آنهاازدرون مادارند.
روزنانه کیهان۱اردیبهشت۱۳۶۶
شماره تلفنش رادارم؛بدم؟
هاشمی رفسنجانی:
سوال خبرنگارآمریکایی:
اشخاصی ادعامی کرده اندکه نمایندگان ریگان هستندباشماتماس تلفنی داشته اند.
جواب:شخصی به دفترمجلس تلفن کردوشماره ای ازکاخ سفیدارائه داد.آن شخص درخواست کرده بودمن باآن شماره تلفنی صحبت کنم.وگفته بوداگرریگان نبودشخص سخنگوی جوابگوخواهدبود.ماتحقیق کردیم متوجه شدیم که مساله درست بوده .اکنونیزآن شماره راداریم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی پرسید:
ادعاشده است آمریکایی هاازجریان مذاکره با طرف ایرانی فیلم ونوار پیاده کرده اند.
هاشمی:بعیدمی دانم.
دوستان دوستانه بنویسند
روزنامه کیهان۱۷اردیبهشت۱۳۶۶
هاشمی رفسنجانی درمصاحبه اختصاصی:
همین جابگویم کا ما به دوستانمان که ازوقایع به خوبی مطلع بودندگفتیم که این قضیه رابصورت دقیق ودرست بنویسندوبااتکابه اسنادومدارک ونوارهایی که وجوددارد(وقایع مربوط به مک فارلین) راازآغازتاپایان بنویسند.
روی اصول معامله نباید کرد
کیهان۵اردیبهشت۱۳۶۷
هاشمی رفسنجانی درمصاحبه باشبکه تلویزیون ایتالیاوروزنامه”لااستلمیا”:
درموردقضیه مک فارلین،مابدنبال نیازهای تسلیحاتی مان بودیم وبرخوردکردیم باکسانی که حاضرشدندنیازهای تسلیحاتی مان رابه مابفروشندوماهم ازآنهاخریدکردیم.مافکرمی کنیم که روی اصول نبایدمعامله کرد.بشرضررمی کند.ازاینکه اصول خودرابخاطرملاحظات مادی زیرپابگذارد.درمواردزیادی هم ماحاضریم انعطاف نشان بدهیم.اگراصول مان ازبین نرود.
شفاعت برای آمریکا
کیهان۵مرداد۱۳۶۷
گفت وگوی تلویزیونی هاشمی رفسنجانی:
ریگان اگرصادقانه صحبت می کندباآزادکردن اموال مامی تواندژست خصمانه نگیرد.البته من همان موقع هم گفتم اگرآنهاچنین کاری بکنندماهم ازنفوذخودمان درلبنان استفاده می کنیم وبرای حل مشکلات آمریکاشفاعت خواهیم کرد.
آمریکا درصدد اصلاح خود
روزنامه کیهان۱۶آبان۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:«من بطورجدی معتقدم که آمریکایی ها می خواهند ازگروگان های لبنان به عنوان اصلاح اشتباهات گذشته خوداستفاده کنندوتنهامساله آزادی چندنفر نیست».
دیپلماسی آشتی جویانه آمریکا
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
ابراهیم اصغرزاده:آمریکاالآن دنبال حمله نظامی،درگیری اقتصادی و یاجاسوسی نیست؛آمریکا دنبال ایجادیک دیپلماسی آشتی جویانه ویاایجادگرایش بین ایران و آمریکا است».
اگر از صدام بگذریم از عربستان نمی گذریم
روزنامه همشهری۱۳آبان۱۳۸۱
درهمان قضیه مک فارلین ازهمات لحظه اول امام درجریان بود.یعنی قبول داشتندکه ماازآنهاتسلیحات بگیریم.یکباردولت شهیدرجایی گفته بودماباملت کارداریم نه دولتها،وقتی امام این راشنیده بودفرمودنداین چه حرفی است که می زنید؟
درجلسات خصوصی مادرآن روزتصمیم گرفتیم که درسیاست خارجی برای خودمان مشکل درست نکنیم.بعدازحادثه حج حتی بعدازآنکه امام گفتند:«ازصدام بگذریم ازعریستان نمی گذریم»،ماراجمع کردندوگفتندبرویدومساله حج راحل کنید.
منکه خبر نداشتم،ولی ازاین اقدام دفاع می کنم
روزنامه کیهان۱مهر۱۳۸۱
علی اکبرولایتی:
این۸نفر(نماینده ی مجلس)ازماخواستندکه بیائیم درکمیسیون توضیح(راجع به ورودمک فارلین)بدهیم.من رفتم وگفتم که من خبرنداشتم.اماازاینکاردفاع می کنم.ازاین اقدامی که شده دفاع می کنم.برای اینکه درجریان تنگناهای جبهه هستم واگرراهی پیداشده که ازآمریکایی هاسلاح موقربرای مقابله باحملات هوایی،من به عنوان وزیرخارجه مسئولیتش رامی پذیرم وازآن دفاع می کنم.آنهاخواستندسوال رابه صحن بکشانندکه امام دخالت کردوموضوع همانجا حل شد.م
مک فارلین آمداسلحه بدهدوروابط برقرارکند،اسلحه راداد،امارابطه برقرارنشد بله این طوری شد.مک فارلین وآمریکایی هاموشک به مادادندوپولش راگرفتندولی به پول ماکه محتاج نبودند.اول بهایی که آنهامنتظردریافتش بودندبرقراری رابطه بودکه نشد.
ببینیدآمریکایی هااشخاص مختلفی راواسطه کردندبرای اینکه گروگان های آمریکایی راآزادکنند.بعضی ازسازمان ملل،ازسازمان های دیگر.همین انگلیسی هااشخاصی رافرستادندکه به واسطه آنهاگروگانهاآزادبشوند.بله اصلاگروگان های آمریکایی که درلبنان آزادشدنددراغلب مواردباوساطت ایرانی هاآزادشدند.
افشای مک فارلین کارصهیونیست ها بود
روزنامه انتخاب۱۲آذر۱۳۸۱
محمدجوادلاریجانی:
درزمان آمدن مک فارلین به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه به این قدم آمریکاجواب مثبت می دادیم.زیرادرآن زمان آمریکابه این نتیجه رسیده بودکه باایران پیروزکارکند،امااین امرتوسط صهیونیست هالورفت.
درهیاتی که همراه«مک فارلین»آمده بود،دوجاسوس موسادوجودداشت که خود آمریکایی هادرجریان آن نبودند؛که هواپیمای یکی ازآنهابدلیل نقض فنی ازبین رفت ولی دیگری توانست به اسرائیل بازگردد.
مذاکره درقعرجهنم
هفته نامه تهران امروز۲۱آذر۱۳۷۹
محمدجوادلاریجانی:
به نظرمن مذاکره باآمریکایی هانبایدبه عنوان«تابو»مطرح شود.مابرای منافع ملی خودمان،باشیطان درقعرجهنم نیزمی توانیم مذاکره کنیم.
مگر جزو واحبات است؟
روزنامه آریا۱۶شهریور۱۳۷۸
صادق زیباکلام:
ادامه تنش باآمریکاازواجبات دینی نیست.بلک جزومباحث منافع ملی ماست.راه حل این است که این بحث هادرسطح مطبوعات ورادیوتلویزیون مطرح شودوهمه استدلال های خودرامطرح کنند.
ره تاریک ولغزان است
روزنامه آریادرستون دکه مطبوعات۲اسفند۱۳۷۷
روزنامه ایران به نقل از”فرهادهالیدی”استاددانشگاه،درگفت وگوباشبکه تلویزیونی الجزیره قطرنوشت:راه بهبودروابط ایران وآمریکابسیارطولانی است.
ازیک سوافکارعمومی آمریکاهنوزماجرای گروگانکیری درتهران رابه یاددارند واز سوی دیگردر ایران بسیاری مخالف بهبودروابط باواشینگتن هستند.بویژه آنکه در روزهای اخیر،آمریکارادیوی ضدایرانی رادرجمهوری چک به راه انداخته است.
آدرس:اینجا:

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1193217427413016

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com