تأملی پیرامون یادداشت ایرنا، با عنوان«گذر از تردید به واقعیت».
همانطورکه سودای بارگشت به عظمت امپراطوری عثمانی روح اردوغان را به تسخیرخود در آورده است (یا شاید بهترباشد بگوئیم که بدلیل ناممکن یا نامحتمل بودنش جن زده کرده است!)، آیا سودای بهره گیری از باستانگرائی و بهره گیری از عظمت گذشته به کالبدجمهوری اسلامی هم رخنه کرده است؟ البته این امکان که جمهوری اسلامی ناسیونالیسم و باستانگرائی را جایگزین اسلام و شیعه گری کند، ضعیف است. اما سه نکته را که در وضعیت کنونی موجب تقویت هم پوشانی آن دو می شود، نباید نادیده گرفت: نخست آن که علیرغم تفاوت ها هردو آن ها روبگذشته دارند و لاجرم به یکسان از تحولات و دگرگونی های معطوف به جلو و با سمت و سوئی رهائی نگرانند. دوم آن که پارادایم اسلام سیاسی بشدت دچارانحطاط و بحران موجودیت شده است. مولفه های اساسی این پارادایم دیگرفاقد جاذبه و قدرت جذب پایگاه اجتماعی برای نظام اند برعکس قدرت دافعه آن برجاذبه اش می چربد و لاجرم نیازمندترمیم و رفوکاری و بهتراست بگوئیم نوعی دوپینگ هستند. سوم آن که سودای تبدیل شدن قدرت منطقه ای و تحکیم هژمونی خود بر آن، سودائی که هم چون عروج یک خرده امپریالیسم مرزهای نفوذ و امن کشور را رسما در فراتر از مرزهای رسمی خود تعریف و جستجو می کند؛ نیازمنددمیدن روح ناسیونالیسم هم چون یک دوپینک سیاسی و ترمیم کننده است. سوای این ها جمهوری اسلامی همانطور که نام جمهوری را مصادره کرده است در مصادره شعار و جاذبه جریان های رقیب یا با لقوه رقیب برای کنترل و مدیریت جامعه و جریان های مخالف یدطولائی دارد.
و چنین است که در خبرگزاری رسمی رژیم از امکان تعیین روزی بنام کورش با استنادبه نام برده شدن از ذولقرنیین یعنی همان کورش در قران سخن به میان آمده است. برطبق همین گزارش صحه نهادن برآن توسط برخی مراجع و مفسران و نهج البلاغه دان ها و یا برخوردمثبت و ضمنی خامنه ای و حسن روحانی و ….را دستمایه و بسترمناسبی برای به واقعیت پیوستن چنین تقویمی عنوان می کند. همه بیادداریم که چگونه احمدی نژاد رئیس جمهوری برگزیده رهبری چفیه بگردن در برابرمجسمه کورش زانوزد. آن واقعه از دل همین نظام جوشیده بود و لو آنکه در آن زمان به پس رانده شد. اکنون باید دید که ایا جدال های درونی رژیم اجازه واقعیت بخشیدن به این نوع پوست اندازی را می دهد یا بازهم آن را به تأخیرمی اندازد. بهرحال، معلوم است که در زیرپوست رژیم چیزی در حرکت است… آن چه که انتشاردهنده ایرنا در پایان نوشته خود از آن به عنوان اقدامی که حس وطن دوستی ایرانیان را ارج نهد و مانع از سوء استفاده بیگانگان از احساسات مردم باشد، نام می برد!

روزی بنام کوروش، گذز از تردید به واقعیت
http://www.irna.ir/fa/News/82285347/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)