اعتراض پرستاران

 

دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به نارضایتی‌های پرستاران از تأخیر در پرداخت معوقات آنها،‌ گفت: مشکلات پرستاران باید به صورت ریشه‌ای حل شود و به جای برخورد با پرستاران با مسئولان مربوطه برخورد کرد که مسبب این مشکلات هستند.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اعتراض پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: پرستاران این نارضایتی را که ناشی از تأخیر در پرداخت معوقات بوده به گوش مسئولین و رؤسای دانشگاه مربوطه رسانده‌اند ولی توجهی به آن نشده و این بی‌توجهی‌ها اعتراض آنها را به همراه داشته است.

به گزارش۱۷شهریورفارسفمحمد شریفی‌مقدم در ارتباط با معوقات پرستاران، اظهار داشت:‌ این معوقات بیشتر ناشی از پرداخت مبتنی بر عملکرد است که پس از اجرای طرح تحول به وجود آمده و بسته به دانشگاه‌های مختلف حتی تا ۹ ماه پرستاران معوقات دارند.

وی با اشاره به اینکه قبل از اجرای طرح تحول پرداختی پرستاران در قالب حقوق و اضافه کار بود، گفت: حداقل پرداخت اضافه کار با یک ماه تأخیر انجام می‌گرفت و به طور کلی پرستاران سه نوع دریافت شامل حقوق، اضافه کار و کارانه داشتند.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه بعد از اجرای طرح تحول کارانه و اضافه کار پرستاران بر اساس طرح مبتنی بر عملکرد به اجبار از یک محل پرداخت می‌شود،‌ افزود: این مسئله باعث شده که حتی پرستاران تا ۹ ماه معوقات داشته باشند و نارضایتی در آنها بروز کند.

شریفی‌مقدم با تأکید بر اینکه اکنون اضافه کار با اجبار به پرستاران داده می‌شود، گفت: این در حالی است که پرستاران تمایلی به این موضوع نداشته چرا که کار آنها بسیار پر استرس بوده و پرداخت معوقاتشان با تأخیر است.

وی تصریح کرد: ۹۹ درصد پرستاران تمایل به انجام اضافه کار ندارند ولی به اجبار مجبور به این مسئله می‌شوند و با این وجود حتی پرداختی اضافه کار به آنها بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد به طوریکه معوقه دی ماه سال ۹۴، را حتی برای کسانی که شیفت شب داشته هنوز پرداخت نکرده‌اند.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اعتراض پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: پرستاران این نارضایتی را که ناشی از تأخیر در پرداخت معوقات بوده به گوش مسئولین و رؤسای دانشگاه مربوطه رسانده‌اند ولی توجهی به آن نشده و این بی‌توجهی‌ها اعتراض آنها را به همراه داشته است.

وی گفت: مشکلات پرستاری باید ریشه‌یابی شود و با برنامه‌ریزی راه حل مناسب برای آنها پیدا کرد. به دلیل اینکه معوقات این دانشگاه پرداخت آن بسیار با تأخیر همراه شده باید به جای برخورد با پرستاران با مسئولین مربوطه برخورد کرد که مسبب این مشکل بوده‌اند.

دبیرکل خانه پرستار در پایان با تأکید بر اینکه هر چه سریعتر مشکلات پرستاران باید ریشه‌یابی شود،‌گفت: چنین برخوردهایی باعث پیچیدگی مشکلات پرستاران و در نهایت خسارت به مردم می‌شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)