« به علی خامنه ای؛ توصیه ای برای نجات از فساد و عقب افتادگی کشور »

از آنجا که بر اساس رفتارهای غیر انسانی و سفله گونه و ضد حقوق بشری شما در موارد گوناگون بویژه از طریق سوء استفاده از تکنولوژی شکنجه الکترونیک از راه دور با ارسال امواج الکترومگنتتیک به اینجانب به این نتیجه رسیده ام که شما پایین تر و پست تر از حیوانات هستید؛ حیوانات از شما انسان تر هستند و از شما متمدن ترند. بهتر است که دین هر چه زودتر در ایران از سیاست جدا شود و آخوند ها به مسجدها بازگرددند تا شاید بتوان بازسازی این همه خرابی حکومت مذهبی را برای داشتن زندگی بهتر فورا” آغاز کرد.
براستی این چه مذهبی است که شما دارید که نمازش ایمان به بار نمی آورد و در اعمال شما نشانه ای از خدایتان و ایمان به او دیده نمیشود و ریا و نفاقش به فساد از حد گذشته و ظلم و ستم و جنایت انجامیده است. باید که همه شما مسئولیت اعمال خود را بر عهده گرفته و در دادگاهها مطابق با قانون و عدلت محاکمه شوید.
شما و حکومت شما چه نسبتی با علی (ع) و حکومتش دارید؛ دوران حکومت مذهبی گذشته است ولی حکومت شما در مقایسه حتی درد عدالت و خواست آن را ندارد و در ظلم و فساد و مفتخواری و رانتخواری و جنایت که همگی به عمد و با آگاهی انجام شده غرق است چه برسد به اینکه چنانکه شما ادعا میکنید حکومت عدل علی باشد!! شما را دنیا فریبی داده که علی (ع) با سر خود در چاه کردن و گریه کردن از آن فریب میگفت و با گریه از آن میگریخت در حالیکه تکرار میکرد ” ای دنیا تو میخواهی مرا بفریبی؟؟” راستی آیا دنیا شما را فریفته است؟!
علی علیه السلام در جواب تقاضای برادر نابینایش برای دریافت سهم بیشتر از بیت المال سکه داغ شده در کف دست او گذاشت و پرسید که او که نمیتواند درد و زجر یک سکه داغ شده را تحمل کند چگونه از وی میخواهد آتش جهنم را تحمل کند. به کرات از ماموران و مقامات و مسئولان شما شنیده ام که باور به روز آخرت ندارند و شاید به همین دلیل است که فرزندان شما این گونه با حرص و طمع و بدون هیچ گونه مشکلی مال و ناموس مردم شریف و ملت با حیای ما را با وقاحت و پر رویی و وقاحت غارت نموده و به آن دست درازی و دست اندازی مینمایند؟ این چه حکومت مذهبی است که مسئولان آن در اعمالشان تقوای خدا ندارند و کینه و حرص و طمع و آز و فساد و دنیا زدگی و بی توجهی به عدالت و حق الناس در آن بیداد میکند؟؟؟ چرا و به چه علت این حکومت مذهبی و خدایی و تئوکراسی نامیده میشود در حالیکه در عمل هیچ اعتقاد و باوری به خدا و روز چون و چرای آخرت ندارد؟!!!
ظلم و ددی یاس در جامعه بوجود آورده و نا امیدی میسازد در حالیکه عدل امید میافریند و جامعه با امید به تلاشی میپردازد که از به نتیجه رسیدن آن بر مبنای وجود عدالت مطمئن تر است! این چه مملکتی است و چه حکومتی که مقامات اصلی آن و فرزندانشان در واقع و در عمل مسئول اعمال خود نیستند و فساد و جنایت و جزای آنان با قیل و قال مورد فراموشی واقع میشود؟
علی (ع) برای زره خود با یک مسیحی به محکمه رفت و با وجود مطمئن بودن از اینکه زره زره خود اوست رای قاضی را بر علیه خود پذیرفت و به زور زره را پس نگرفت و نگفت تو مسیحی هستی پس من هر کاری بخواهم میتوانم بر علیه تو انجام دهم و به محکمه رفت و بخاطر نداشتن شاهد رای قاضی در مورد اینکه نمیتوان زره را از شخص مسیحی باز پس گرفت چون شاهدی وجود ندارد که از آن علیست را پذیرفت ولی مشاور شما نگاهش به مسیحیت بسیار تنگ نظرانه و احتمال زیاد مانند خود شماست. آن علی بود در احترام به عدالت و آن گونه بود؛ تو که هستی که این گونه ایی؟؟ بهتر میبود اگر حکم عدالت و مساوات و قانون و عقل و منطق را پذیزفته و برای مملکتی بهتر به حق مردم یا حق الناس احترام میگذاشتید و میفمیدید که اگر علی آن گونه بود دیگران به نام حکومت علوی چگونه برتر از وی و بدون مسئولیت پذیری او و بی حکم عدل پذیری وی توانند بود!
اگر حکومتتان علویست چون خود علی عدالت پذیر و علوی باشید و اگر نیست؛ به نیست خود بازگردید چرا که هر آنچه شما را و مقاماتتان راست از نام و عنوان و ولایت علی و حکومت علویست نه غیر. پر واضح است و حقیقت غیر از این نیست که مردم حکومت را به شمایان به خاطر عدل و انصاف و نیکی که از علی میپنداشتند سپردند و نه بخاطر اینکه علی خامنه ای و یا غیره و غیره هستید. امیدوارم که برای گامی در راه پیشرفت مملکت و همکاری با مردم به جدایی دین از سیاست و جدایی حکومت از آخوند و بازیهای آخوندی که مملکت را به ورشکستگی و خرابی و ظلم و فساد و دروغ و خشکسالی (به دلیل عدم وجود پیش بینی به موقع و مدیریت منابع آبی) کشانده در حالیکه میتواند از جمله پویا ترین و توانمندترین کشورهای در حال و دارای توسعه پایدار باشد؛ تن دهید و نه به طمع و حرص ماندن قدرت در خانواده شمایان؛ و خیال همه را با موضع گیری واضح و صریح راحت کنید که به ارث رسیدن قدرت در ایران از آنِ قبل از انقلاب بوده است و قدرت در ایران دیگر موروثی نخواهد شد.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر دیکتاتور خائن و فاسد علی گدا خامنه ای؛ مرگ بر تمامیت نظام ظالمانه ترور و شکنجه
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
hhttps://shahinmirhosseini.wordpress.comttps://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/
www.shahinmirhosseini.blog.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
, Facebook: Shahin Mir Mohammad Hosseini
Protest1