سخنرانی مهرداد درویش‌پور

در شهر یوتبوری سوئد

جامعه چند فرهنگی، مردانگی، خشونت علیه زنان و افراط گرایی

در همین زمینه: جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)