عدالت
گفتند عدل نیست
گفتند نان که هست
گفتند ظالمیست
گفتند این که هست
گفتند باز هم، امّا به پاسخش
این بار داشتند
زنجیر و بند و بست
لختی زمان گذشت…
زنجیرها شکست
پا بندها گسست…
گفتیم عدل نیست
گفتند دین که هست
گفتیم کدام دین، آن جز عدالت است
گفتند این که هست
گفتند و گفته ایم؛
تا هست؛ گفت هست
کردارهای شوم؛ ای حیله های پست
زنجیرها شکست
پابندها گسست
خواهد گسست باز
آن ماندنی ترین
تنها عدالتست
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ مرگ بر رفسنجانی
مرگ بر تمامیت نظام ظالمانه گدایان دزد جنایتکار تروریست و فاسد

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430