« دلقک محمد خاتمی »
دلقکی با نام دین مکر و دغل آغاز کرد
تا دهد شکل خوشی بر ظلم بس آواز کرد
گفت از عدل و صداقت؛ راستی؛ آزادگی
زین میان تنها رهِ خود سوی مسند باز کرد
با وجود وعده های پوچ و بسیاری ریا
خویش را با ظلم و هم نامردمی همساز کرد
گفت مردمرا که خود باید ز جور ما رهید
نطقهای آتشین از عدل صد یک غاز کرد
آنکه خود منع دو رویی؛ جبر و پستی مینمود
خویش چون مسند به کف آورد بر آن آز کرد
حرف انسانیت و صدق و صلاح و راستی
بود تزویری که ملعون زین نمط بس تاز کرد
فقر افزون؛ ظلم بی حد؛ ظالمان گستاخ تر
ای عجب این دلقک دون گوئیا اعجاز کرد
نیست یارای پریدن تا بلندا زاغ را
آری شاهین؛ ادعا هر چند همچون باز کرد
مهندس شاهین میر محمد حسینی
شعر نوشته شده در زمان خاتمی – از کتاب شعر “راهی در نور” از مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini