« دست های پست استبداد »
دست های پست استبداد
هم به خون آلوده هم رنگ است
می کشد آنکس که حق دانست
بهرِ باقی مکر و ترفند است
در نگاهِ تنگ و محدودش
هر چه هست باید از او باشد
هر چه را نفعی برایش نیست
زشت و مغضوب و بد آهنگ است
با هزاران حیله می خواهد
تا هماره جاوادان ماند
می رود بر باد رویایش
پاسخ ظلم عاقبت سنگ است
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini