دهه خونین ، دهه خاوران و خاوران های ایران ،‌ دهه هزاران سربداری ست که به حکومت اسلامی نه گفتند. در آن سالهای سکوت و انکار وسانسور ، خانواده های ما ، دار وداغ وتهدید وارعاب وخشونت های کلامی وفیزیکی را تاب آوردند ، تا خاوران بعنوان سند وگواهی از جنایت علیه بشریت ثبت شود .  دراین همه سالها ، خبرگان آدم خوار حاکم ، با اذیت و آزار خانواده های خاوران کوشیدند که مانع تجمع خانواده ها د رخاوران و یادبود ها وسالگردهای کشتار جمعی زندانیان سیاسی شوند . بارها به قصد تخریب و ویرانی این گورستان ،  خاوران و خاک آنرا زیر و روکردند . بارها  هموطنان بهایی مان را تحت فشارهای مضاعف قرار دادند تا از این طریق مانع از حضور خانواده های اعدام شده گان شوند وحتی بهاییان را  تحت فشار قرار دادند تا مردگان خود را در قسمت هایی از خاوران به خاک سپارند ، که بدارآویختگان دهه خونین، در آنجا خفته اند .

 بنا به گزارشات ، اینک رژیم اسلامی که با دولتی از قاتلان  دهه ۶۰ مزین شده ، برای  تکمیل جنایت های بی شمارشان ، اقدام به دیوار کشی و نصب دوربین برای جلوگیری از حضور خانواده ها کرده است . خانواده های داغدار د رمقابل این جنایت حکومتی ، گفته اند که خواهند ایستاد ، همانگونه که تا بحال ایستاده اند. آنان نوشته اند که ما  دیگر تحمل نمی کنیم و با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان عفو بین الملل و همچنین اسناد افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر اینکه عزیزان ما مخفیانه و در گورهای جمعی دفن شده اند ، اعتراض مان را رسا و با یک کارزار بین المللی به پیش خواهیم برد.

سازمان راه کارگر، خودرا همراه با خانواده های دادخواه خاوران میداند وهمصدا با آنان  اعلام میکند : که ما نخواهیم گذاشت خبرگان آدمکش ، که آمران وعاملان جنایات سیاسی دربیش از چهار دهه حکومت اسلامی اند ، د راین سیاست رسوای پاک کردن تاریخ جنایت شان موفق شوند . ما همچنان بر این باوریم که باید فشارهای بزرگ اجتماعی  وهم بستگی های بزرگ داخلی و بین المللی را سازمان داد ؛  باید رژیم اسلامی ،  وهمه آمران وعاملان جنایات سیاسی  در دادگاههای عادلانه وعلنی ومردمی محاکمه و مجازات شوند، باید آنان به خواست خانواده های دادخواه تسلیم شوند ، سازمان ما همراه  وهم صدا با خانواده های  جان باختگان خاوران و خاوران های ایران ، از تمامی دادخواهان ، مردم آزاده وانسان دوست و تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی، حقوق بشری و مدنی درسرتا سر دنیا مصرانه می‌خواهد که در هر چه رساتر کردن این ندای دادخواهی ، خانواده های خاوران وخاوران های ایران  را یاری کنند ! نگذاریم خبرگان آدمکش ، رساترین وگویاترین سند جنایت علیه بشریت را پاک کنند!‌ نگذاریم بیش از این ، جنایتکاران حاکم خانواده های خاوران را آزار واذیت کنند! خانواده های دادخواه وجنبش دادخواهی را تنها نگذاریم!

یاد یاران جاودان، زنده باد مقاومت وایستادگی خانواده های دادخواه مردم ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱/۲۸ می ۲۰۲۲

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)