« حسن گدا روحانی خائن؛ دروغگویی تازه »
دروغ گویی تازه آمد
با دروغهایی تازه تر
با زیتونی سبز که از پیش می آید
و خنجری زهرآگین که با خیانت بر پشت به فرود
و این بار؛ آزادی قسمتی به حبس باقی ماند
و قسمتی در حجم تو خالی بوق و کرنا محدود شد
و دین این بار بخشی در حصر دنیاطلبی گرفتار ماند
و بخشی در بسط دنیا مداری به کار گرفته شد
و عدالت باز هم بازیچه قدرت
و فساد و دزدیها و ناکارآمدی دولت و مشکلات مردم بیشتر
دروغگویی تازه آمد
با دروغهایی و جنایات و دزدیهای تازه تر
ولی زمین تازه نیست
و قانون مداری آن دروغین نیست
ظلم و جنایت و جنایتکار فاسد دزد و دوچهره منافق مردم فریب رفتنیست.
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر ضحاک فاسد جنایتکار زمان علی گدا خامنه ای و پسر فاسد انگل و دزد و جنایتکار نالایق و ناشایسته اش برای رهبری مجتبی خامنه ای
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی خائن بی ناموس بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات مهم بر روی فیسبوکFacebook: Shahin Mir M. Hosseini