گدا خویانِ بر مسند نشسته
ز شومیتان به خلق درهاست بسته
ستم نابود؛ ستمگر بی شکیب است
رها گردد دگر این خلقِ خسته
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات جهت شکنجه الکترونیک و ترور الکترونیک حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
( جهت اگاهی بیشتر مطالب گزارشات و شکایات اینجانب به فارسی و زبان انگلیسی بر روی فیسبوک را مطالعه نمایید.
(Facebook: Shahin Mir M. Hosseini