چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان(۱۳اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
۱۷اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
نقل ازپیغام امروز،۱۵اردیبهشت۵۸؛رضامرزبان:آقای نخست وزیربرای رفع تجاوزعلنی به آزادی بیان چه می کنند؟
جناب آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب!
ازدوهفته پیش فشاراختناق وترورعلیه«پیغام امروز»به جایی رسیده است که امکان هرنوع تحمل وشکیبایی راازنویسندگان وکارکنان روزنامه سلب کرده.لشگرکشی چندصدنفری عصرانه به روزنامه؛مراجعات تهدیدآمیز وتوام باهتک حرمت درساعات مختلف روزنامه باعث شده است که آنهاشرایط ناامنی وبطورمخفی ونیمه پنهانی به نشرروزنامه بپردازند…این مزدوران یاسربازان ارتجاع وفاشیسم برای تحمیل خودبه روزنامه هایی چون کیهان،اطلاعات وآیندگان یک برگردان نادرست داشتند،به آنهامی گفتندموضعشان راروشن کنند،ولی ما ازآغازموضع خودراروشن کرده بودیم.وجای این ایراد هم نبود.اینان اگرروزنامه خوان هستندمی توانستندپیغام امروز راکه موضعی روشن داردبخوانندوبه این هجوم های وحشیانه وسلب آزادی وامنیت نیازی نیست. اماماجرابگونه دیگری است افرادی ناآگاه وآلت دست که درمیان آنهانطفه های شرارت کم نیستندبنبال شعاری ناهنجاروغیراسلامی برای ایجاداختناق ومحوآزادی بیان هدایت شده اندآن اندیشه های خالی ازتعادل روانی که میان مردم ایران شمشیری گذشته است وآنهارابه مسلمان وغیرمسلمان یامذهب ولامذهب تقسیم کرده نمی تواننددرقبال آنچه داردپیش می آید احساس مسئولیت بکند.
۲۰اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه آیندگان:
آیت الله خمینی درمصاحبه ای بالوموندگفت:«چپ گرایان دراین جنایت هیچ دخالتی نداشته اند».
عمال آمریکادرجریان این ترورهاخودراپشت سازمان مذهبی دروغین فرقان پنهان کرده اند.
آیت الله خمینی درمصاحبه ای که با«اریک رونو»مفصرنامدارروزنامه«لوموند»داشته و درشماره دیروزاین نشریه چاپ شد،نکاتی درباره دخالت چپ گرایان درترورها،مساله سانسورواوضاع اقتصادی ایران عنوان کردند.امام درپایان گفت:به شکرانه وطن پرستی واتحادملت ماپیروزخواهیم شد.
۲۲اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
دواطلاعیه ازدفترامام:بسمه تعالی؛آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دست اندرکارشهادت استادآیت الله مطهری نوشته است دروغ محض است.این روزنامه که ازاول انقلاب تاکنون همیشه نقش انحرافی وبرخلاف مصلحت ملت مسلمان داشته است،موردتائیدمسلمانان متدین وانقلابی نبوده ونیست؛وامام فرموده اندکه این روزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانندومطالب مندرج درآن هرگزموردتائیدشان نیست وحساب هیات تحریریه این روزنامه ازکارکنان مسلمان ومتعهدآن جداست.
بسعه تعالی؛آنچه درروزنامه پیغام امروزراجع به تشکیل شورای ملی بفرمان امام مرکب ازاحزاب مذهبی وغیرمذهبی وسیاسی نقل شده است،دروغ محض می باشدودفترامام این مطلب راشدیداتکذیب می کند.این دفترمصمم است درمقابل اخبار دورغ وانحرافی که موجب ازهم پاشیدگی وحدت همه قشرهاباشدعکس العمل مناسب نشانه دهدونظرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی رادرباره این چنین روزنامه هااعلام دارد.
۲۳اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه آیندگان:
آیاانتشارآیندگان بایدادامه یابد؟
آیندگان پنج شنبه۲۰اردیبهشت،برای ماموقعیتی پیش آوردکه بیش ازحدغیرمنتظره بود.نحوه ی درج خبرگفت وگوی امام خمینی با«اریک رولو»مفسرمعتبرروزنامه فرانسوی «لوموند»مایه رنجش ایشان شد.چیزی که درهنگام تنظیم خبرمطلقا به ذهن ما نمی رسید.صبح پنج شنبه دفتر امام اطلاعیه ای درباره آیندگان صادرکردکه مارابه شدت متاثرساخت.(چیزی که واکنش تنددفترامام رابدنبال داشت وبهانه ای برای اشغالگران ومهاجمان شد)عنوان اصلی روزنامه ی پنچ شنبه ۲۰اردیبهشت یود.
«اریک رولو»مفسروگزارشگرمعتبر«لوموند»درگفت وگوباامام خمینی ازایشان پرسیدکه چه کسی رامسئول ترورسپهبدقره نی وآیت الله مطهری می دانند؟به گزارش«لوموند»ایشان گفته اند:که عمال آمریکا درچنین ترورهای جنایتکارانه ای دست داشتندواحتمال دخالت چپ گرایان راردکردند.
این خبروهمین جمله دراخباررادیو،بعدازظهر۴شنبه پخش شد،امادرپخش های خبری بعدی نبود.
اگرصحت این خبررادفترامام تائیدنکرده بودچراخبرگزاری پارس،رادیو،تلویزیون ووزارت اطلاعات آن راصریجاتکذیب نکردند؟چراآیندگان رادرجریان نگذاشتند؟شخص گزارش گر محترم او-آقای ابوالحسن بنی صدر-وهمین خبرخبرگزاری پارس (شماره۹۲،۱۹.۲.۱۳۵۸)حّی وحاضرندومی توانندشهادت بدهندکه آیندگان جزانعکاس دقیق خبری که از سوی خبرگزاری پارس وخبرگزاری فرانسه به نقل از«لوموند»مخابره شده کاری نکرده است…
خلاصه کنیم:باهمه پشتیبانی های دل گرم کننده ای که دوستداران وخوانندگان این روزنامه هرگزازمادریغ نداشتندوتاکنون سبب ادامه ی کارمابوده است ونمی توانیم به آنهابی تفاوت بمانیم،دروضعی که پیش آمده به اعتقادنویسنده وکارگران وکارکنان آیندگان ادامه کارممکن نیست.تاروشن شدن موضع دولت دربرابراصل آزادی مطبوعات وبیان(که ازهدف های اصلی انقلاب ما بود)این روزنامه درشکل همیشگی منتشرنخواهدشد.
حضورچندپاسداردرسرای موسسه ی آیندگان درتهران رامی توان نشانه ی رفعت و حسن نظردانست،اما مشکل کلی به رسمیت شناخته نشدن آزادی بیان وقلم راحل نمی کند.
۲۳اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد
بدنبال صدوربیانیه دفترامام وانتشاریک روزنامه سفید،آیندگان امروزمنتشرنمی شود.
واکنش های عدم انتشارآیندگان:
روزنامه آیندگان درشماره روز۵شنبه به نقل ازخبرگزاری فرانسه متن مصاحبه امام خمینی راباروزنامه فرانسوی«لوموند»به چاپ رسانیده بودکه متعاقب آن اطلاعیه دفترامام درباره روزنامه آیندگان انتشاریافت.درپی انتشاراطلاعیه امام،صبح دیروز روزنامه آیندگان که در۴صفحه،سه صفحه سفیدوتنهابایک سرمقاله منتشرشد. انتشاراین چنینی آیندگان برای بسیاری ازخوانندگان روزنامه واقعه ای حیرت انگیزبود. زیرانشان ازوضعیت تازه ای داشت که پس از صدوراطلاعیه ازدفتررهبری انقلاب،برای آیندگان پیش آمده بود.
اظهارنظرها:
اظهارتاسف سندیکای نویسندگان:
هیات مدیره سندیکااعلام کردتلاش می کنیم که زمینه مذاکره مستقیم بارهبرانقلاب ودولت رادرجهت ایجادتفاهم بیشتربین رهبری انقلاب،دولت ومردم ومطبوعات را فراهم آوریم.درباره تعرض به نمایندگی های فروش آیندگان وجلوگیری ازتوزیع شماره پنج شنبه این روزنامه درچندشهر،هیات مدیره سندیکاگفت:بطوری که ازآیندگان بماگزارش داده انددرتهران ازطرف کمیته انقلاب گروهی ازپاسداران مامورحفاظت از تاسیسات آیندگان شده اند.این بخوبی نشان می دهدکه رهبری انقلاب ازتعرض به مطبوعات بطوراعم وآیندگان بطوراخص حمایت نمی کند…
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات نیزکه همواره دراوج مبارزات برحق مطبوعات دراعتصاب ۶۲روزه درکنارسندیکای نویسندگان وخبرنگاران بوده،ضمن انتشاراعلامیه ای از سازمان ها،گروه ها،شخصیت های آزادیخواه دعوت کردهرچه زودتربرای طرح وحل مشکل مطبوعات گردهم آیندونمایندگانی به محضرامام بفرستند.
وزیراطلاعات:
دکترمیناچی وزیراطلاعات وتبلیغات درپی مشکلی که برای روزنامه آیندگان پیش آمده است،درزمینه سیاست وزارت اطلاعات وتبلیغات درمورداین روزنامه گفت:ماتاکنون در کارهیچ روزنامه ای دخالت نکرده این وکلیه واکنش هاازسوی مردم بوده است.روزنامه آیندگان مانندگذشته می تواندبه فعالیت خودادامه دهدواین مردم هستندکه باید ازآن استقبال کنندیانه.رهبرانقلاب گفته اندکه من آنرانمی خوانم،ولی نگفته اندمنتشر نشود…تصفیه روزنامه هارا به گذشت زمان وافکارعمومی واگذار کرده ایم تابرمبنای عرضه وتقاضای افکارعمومی به تصفیه نهایی دراین زمینه دست بزنند.باید به انتظار نشست تاعصبانیت افکارعمومی فروکش کند.وشرایط لازم برای بررسی مشکل پیش آمده فراهم گردد…مادرموردروزنامه ها ومجلات به هیچ وجه دخالتی به منظور اعمال سانسورنخواهیم داشت.فقط نصیحت کرده وپندمی دهیم که ازراه انقلاب منحرف نشوند.وراه انسانی انقلاب رادرپیش بگیرند.واگرچنین نکنندهم برای آنها آژان نمی فرستیم.بلکه این مردم هستندکه واکنش نشان خواهندداد.ماجلوی خواست اکثریت قاطع مردم رانمی توانیم بگیریم.مانمی توانیم برای مردم سانسورواختناق بوجودبیاوریم.تاروزنامه ای به آنهاحمله کندوبرخلاف نظرهای مردم مطلب بنویسد.اگر جرایدکاری بکنندکه باعث تحریک مردم بشوند،مقصروزارت اطلاعات می باشد یا جراید؟
حزب جمهوریخواه:
اطلاعیه دیروزدفتررهبری انقلاب واظهارنظرمستقیم درموردبعضی مقالات مندرج روزنامه های آیندگان وپیغام امروز،واقعه حیرت انگیزی است که شایدنتیجه مستقیم سهل انگاری وبی توجهی دستگاه دولت باشد.بنایدسهل انگاری تا به آنجابرسدکه منجربه دخالت مستقیم دفتررهبری انقلاب گردد.این باعث تاسف است که این اقدام منجر به تعطیلی روزنامه ای شودکه بهرحال ممکن است تعبیربه نوعی«قلم شکنی»گردد.
نظردکترممکن معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات وتبلیغات:
نظری که امام خمینی رهبرانقلاب اسلامی اعلام فرمودندبرای مابهترین رهنمود است.وی تاکیدکرد:اصولادرقبال کسانی که نقش منافق رابازی می کنندبهترین روش بی اعتنایی نسبت به آنهاست.به نظرمامنافقین همیشه مسائلی راعنوان می کنند تاخودرامطرح سازندوبه نظروزارت اطلاعات بی اعتنایی وروشی که امام خمینی انتخاب کرده اندبهترین روش بوده ومنطبق بارفتاری است که رسول اکرم(ص)باعبدالله سردسته منافقین انجام دادندومردم آنقدرآگاه وهوشیارهستندکه خودشان منافق را ازمنتقدتشخیص می دهند.
آیت الله دکترمفتح:
باعلم به اینکه به آزادی فکروآزادی قلم صددرصدمعتقدوموافقم،امااینکه زیرنقاب آزادی مروج بی نظمی وهرج ومرج بشویم این منطقی نیست.متاسفانه آیندگان وبعضی روزنامه های دیگر حقایق را به شکل دیگری جلوه می دهند.من به هیچ وجه معتقدبه سانسورمطبوعات نیستم،ولی موضع آیندگان یک موضع ضدمردمی است وباوجودی که بارهادراین موردبه نویسندگان این روزنامه تذکرداده ام زیربارنرفته اند.
شکرالله پاک نشان،عضوشورای رهبری جبهه دمکراتیک ملی:
ماهنوزموضع مشخصی رادرباره وضعی که برای روزنامه آیندگان پیش آمده است تعیین نکرده ایم،ولی امروز وفردادراین زمینه تصمیم می گیریم.
ابوالفضل قاسمی،دبیرکل حزب ایران:
مساله این است که یکی ازآزادی های اساسی دریک مملکت،آزادی قلم وآزادی مطبوعات است که گذشته ازجنبه های کلی وعمومی آزادی،رکن چهارم مشروطیت می دانیم وطبیعی است باتهدیدیاتعطیل مطبوعات یکی ازارکان اصلی دمکراسی در مملکت بخطرخواهدافتاد.من دی شب(پریشب)ازطرف حزب ایران به آیندگان تلفن کردم وبرای هرگونه کمک ومماضدت اعلام آمادگی نمودم.بنابراین نسبت به هرگونه محدودیتی که برای مطبوعات بوجودآید،شدیداعتراض می کنیم.
اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره روزنامه آیندگان:
همواره مطبوعات کشوررامحترم داشته وهمه رایکسان می نگردد.لکن متاسفانه بعضی ازآنهانقش منافق راایفامی کنند.وزارت اطلاعات تاکیدکرد:روشی راکه امام اتخاذکرده،تائید می کند.
پاسخ۱۰۲روحانی به مقاله آیندگان:
دروقت آخردیشب خبرنگاربامدادازقم اطلاع دادکه۱۰۲نفرازروحانیون مقیم قم باانتشار اطلاعیه ای به مقاله ای که روزنامه آیندگان درشماره۳۳۵۴چهارشنبه ۱۹اردیبهشت ۵۸تحت عنوان:«شماپاسداران انقلاب»منتشرکرده است،پاسخ دادند.
گروه سیاسی ایران امروز(باخترامروز):
بااعتقادراسخ به مبانی مقدس آئینی وتائیدرهبری امام خمینی،هیچگونه تهدید و توهین وارعاب نسبت به مطبوعات وآزادی قلم راتحت هیچ عنوان پذیرانیست.ورجاء واثق داردکه نظرات حضرت امام زعیم عالیقدرملت ایران دراین موردتحریف شده و هرگزمنظورسلب آزادی جامعه مطبوعات یاتعطیل جراید،یاشکستن قلم نویسندگان نبوده است.
۲۵اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
پس ازگذشت۳روزکه روزنامه آیندگان منتشرنمی شود،گروه هاوسازمان های گوناگون سیاسی،فرهنگی،مذهبی،اجتماعی،نظرات ودیدگاه های خودرادراین زمینه درباره آزادی مطبوعات طی اطلاعیه هایی اعلام کردند:
جامعه روحانیت دربیانیه ای گفت:
«ملت شریف ایران،روزنامه آیندگان درشماره۳۳۵۲مورخه۴شنبه۱۹اردیبهشت ماه ۵۸ تحت عنوان به شماپاسداران انقلاب چنین می نویسد:«هموطن عزیز!شمامعرف گروه هایی هستیدمعتقدبه اصول عالی اسلام که درعین حال که شخصاازآخوندبازی انتقادمی کنندوآنهارابدترازمشرکین می دانند»آری ازنظربعضی ازکارگردانان آیندگان، روحانیت بدترازمشرکین است ولی به حساب دیگران واریزمی کنندوپاسدارانی که برای استقلال وحفظ وطن وتحکیم مبانی اسلام دراین کشوربه رهبری روحانیت شهدایی داده اندومی دهندمی نمایاندمعرف گروههایی هستندکه آخوند را بدتر از مشرک می دانند.شایددرگوشه وکنارجهان کمترکسی باشدکه باحوادث اخیرمملکت ماسروکارداشته باشدبتواندفکررهبری ومنش اصولی روحانیت بیدارمادراین انقلاب اخیراسلامی باشد…درداخل مملکت برای بدنام کردن انقلاب مامستقیم وبدست عمال خوددست به یک سلسله اعمال مذبوحانه وحملات ناجوانمردانه زده اندکه ازآن جمله یاوه گویی های روزنامه آیندگان است که به طرفداری ازاربابان کثیف خود در سوگ منافع ازدست رفته آنان به نوحه سرایی پرداخته تاجایی که به روحانیت شمانسبت شرک ومشرک بودن داده وازانقلاب اصیل شماتعبیربه آخوندبازی می کنند…آقای مدیرآیندگان صفحات تاریخ این مملکت باخون روحانیون مبارزوآگاهی نوشته شدکه مجاهدات خالصانه آنان به نظرشماشرک وجانبازی آنهادرنظرجنابعالی ودوستانتان آخوندبازی است…درخاتمه روحانیت تهران ازمردم شریف سراسرایران می خواهداکنون که مسئولیین آیندگان خودازانتشاراین روزنامه خودداری کرده اند آرامش راحفظ نموده تانقشه های توطئه گران نقش برآب شود.
امضاء کنندگان:محمدباقرآشتیانی،محمدحسین علوی طباطبایی بروجردی،مهدوی کنی،محمدباقرخوانساری،علی اکبرهاشمی رفسنجانی،سیدهادی خسروشاهی، محموداردکانی،محمدمفتح،موسوی همدانی،هادی طباطبایی قمی، مهدی کروبی، سیدابراهیم خسروشاهی،جوادباهنر،مهدی واعظی،حسین مفید،سیدمحمد بهشتی،محمدصادق موسوی خلخالی،سیدرضی شیرازی و۸۰امضای دیگر.
حزب جمهوریخواه:کمیته انتشارات حزب جمهوریخواه نیزاعلامیه زیراخطاب به گردانندگان روزنامه آیندگان منتشرکرد:
محترماآقایان ازلحن تذکرپدرانه رهبرانقلاب رنجیده خاطرنیستند،ماسمت پدری ایشان وفردفردملت ازهرمسلک مسلمااگرلحن تندی هم بکاررودتذکرپدربه فرزنداست که از نظرخیرخواهی قابل ستایش وقبول است.واطمینان داریم فردفردملت ایران جنبه این نوع تذکرایشان رادرک می کنندودلسوزی هرپدری رابعدارخشم به خوبی می دانند.
حزب جمهوریخواه باتکیه براین اصل مصراازشماخواستاریم دراین برهه اززمان باشروع مجددبه کار،اصل این تفاهم رابه ثبوت برسانید.
کمیته انتشارات حزب جمهوریخواه:دکترعبدالحسین بقایی.
نهضت رادیکال ایران(مقدمه مراغه ای):
باتوجه به ابتدایی ترین اصول دمکراسی همواره ازآزادی کلیه مطبوعات وانتشارات و آثارفکری وهنری وتراوشات عقیدتی دفاع نموده واعمال هرنوع ارعاب و سانسور مطبوعات وانتشارات رامخالف شآن وحیثیت انقلاب اسلامی می داندوآنرامحکوم می کند.
اتحادملی زنان نیزباانتشاربیانیه ای درموردآزادی بیان وآزادی روزنامه نگاری تاکید کردکه روزنامه نگاری دراین زمان حساس احساس آزادی می کندکه سخنی بی پروا رامی نویسدوافکارش راصادقانه بادولت وملت درمیان می نهد.
اتخادملی زنان دربخش دیگری ازاین بیانیه ضمن محکوم کردن روش تلویزیون درمورد مطبوعات نوشته است:
آن شیوه سخن گفتن درخورسیماوصدای انقلاب نیست!درخورگروه ضربت است.اوست که مسئولیت ضرب وشتم افرادرابه خاطرفروش یک روزنامه برعهده دارد. اوست که بادآوردورانی است که جوانان مارابخاطرخواندن یک کتاب به سالهازندان محکوم می کرد…
حزب کارگران سوسیالیست نیزدربیانیه هیات احرائی خودباانتقادازبی توجهی های دولت گفته شده است:
دقیقابدین علت که دراین مقطع تاریخی بحث قانون اساسی ومجلس موسسان مطرح است جامعه نیازمندآرادی کامل است.
گروه سیاسی ایران امروز(باخترامروز)نیزدربیانیه ای ازآزادی مطبوعات پشتیبانی کرده است.
دکترسعیدفاطمی دبیرهیات اجرایی ایران امروز دراین زمینه اعلام نموده که مابه اعتقادراسخ به مبانی مقدس دینی وتائیدرهبری امام خمینی هیچگونه تهدیدوتوهین وارعاب نسبت به مطبوعات وآزادی قلم راتحت هیچ عنوانی پذیرانیستیم.مارجاءواثق داریم که نظرات امام دراین موردتحریف شده وهرگز منظور سلب آزادی جامعه مطبوعاتی ویاتعطیل جرایدویاشکستن قلم نویسندگان وخبرنگاران نبوده است.
حزب جمهوری اسلامی نیزدرزمینه آزادی مطبوعات وبیانیه ای که ازسوی انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات منتشرشده اعلامیه زیررامنتشرکرد:
«بسمه تعالی:اعلامیه ای که بنام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات،اطلاعات شنبه۲۲اردیبهشت منتشرشده درآن ازدواطلاعیه دفترامام درباره روزنامه های آیندگان وپیغام امروز بالحن زننده ای اظهارشگفتی گردیده بنوبه خودبرای ماموجب شگفتی وتاسف است.صادرکنندگان این اطلاعیه درپوشش دفاع ازآزادی مطبوعات خواسته اندکه بدترین نوع سانسوررابرمردمی که بامبارزات وفداکاری های خودخودبه همه وازجمله به مطبوعات آزادی داده اند،تحمیل کنند،خواسته اندکه رهبرانقلاب اسلامی ایران دربرابرسخن دروغی که به اونسبت داده می شودوناروایی که اززبان او نقل می شودساکت بماندوحتی آنراتکذیب هم نکند،خواسته اندکه رهبروملت ایران دربرابرروزنامه آیندگان که موضع خصمانه اش نسبت به انقلاب اسلامی ایران ازخبرهای تحریف شده اش،ازگزارش های توطئه آمیزش وازگونه گون شیوه موذیانه اش همیشه آشکاربوده است حتی نظروعقیده خودراهم نگویندوبرطبق میل وانتخاب خودحق نداشته باشندآنرانخرند،این عجیب ترین وبدترین سانسوراست که آقایانی با چهره وداعیه آزادیخواهی وانسان دوستی برانسان های آزاده تحمیل می کنند آنها انتشارخبردروغ دراین روزنامه وروزنامه پیغام امروزراکه خیانت به رهبر انقلاب ئخیانت به آزادی است ندیده می گیرندوآنراسوء تفاهمی می نامند.ولی کمترین وطبیعی ترین عکس العمل این دروغ پراکنی راباجنچال وهیاهوی تبلیغاتی پاسخ می گویند و آنراسانسور وفشارواختناق مطبوعاتی وانمودمی کنند.
جنبش انقلابی مردم مسیلمان ایران(جاما)طی اطلاعیه ای که درباره موقعیت کنونی جامعه واهمیت دسترسی به اطلاعات واقعی وارتباطات مناسب انتشار داده اعلام کرده است:
…وظیفه مقدس حکم می کندکه برای حفظ دستاوردهای گرانقدری که یا شهادت هزاران نفرازمسلمانان پاک سرشت به چنگ آمده بایددروحدت صفوف وکلمه و استمرار انقلاب تارسیدن به اهداف آن کوشا بود…مابه تمام مسلمانان مبارزاعلام می کنیم که بزرگترین خطری که یکپارجگی مردم ماراتهدید می کند،افکارارتجاعی وراست گرایانه ای است که از موج احساسات مردم سو استفاده کرده وافکار عمومی را به جهت خلاف مسیرانقلاب سوق می دهد.
۲۶اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
یادداشت سردبیر:
چندروزپیش آیندگان تعطیل شد.دیروزتیغ ازکنارگوش کیهان گذشت.(۲۵تن از نویسندگان وخبرنگاران کیهان ازورودبه این موسسه منع شدند)فرداشایدنوبت به اطلاعات باشدوپس فردانوبت ما.مایی که درروزهای آغازانتشارگفتیم دربرابر رخدادها،بی جبهه ایم ووابسته وارگان نیستیم.ولی بی طرف هم نیستیم.وطرف مان آن سویی است که ملت ایران است ودرمقابل ضدانقلاب ساکت نمی نشینیم.دراین شرایط دراین فضابرای مطبوعات چه بایدکرد؟
۲۶اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
بیانیه هیات تحریریه کیهان:ملت آزاده ایران!
اعضای هیات تحریریه کیهان علی رغم اکراه شدیدخودبه ایجادکوچکترین تشنج و هیجان نابجادرایرانی که مرحله حساس سازندگی رامی گذراندوعلی رغم عشق شدیدمان به شرکت درلحظه به لحظه زندگی اجتماعی کشورازبندرسته خود،روزسه شنبه۲۵اردیبهشت ماه۵۸نتوانستیم بخدمت به شماادامه دهیم ومجبورشدیم که دست ازکاربکشیم.چه شدکه دست ازکارکشیدیم وچه شدکه روزنامه ای که بدست شمارسیدکیهان همیشگی نبود…جریانات پریروزکیهان که طی آن کارکنان کیهان برای چندین باربه روش گروه معدودی درتحریریه اعتراض کردندومدت۳ساعت دست ازکارکشیدند،مویّداین نکته اساسی واین واقعیت انکارناپذیرجامعه انقلابی امروزایران بودکه که دیگربانیرنگ های قلمی نمی توان ماننددوران اختناق واستبدادی آریامهری به اهداف وآرمان های مردم بی اعتنابود.بدنبال این اعتراض،امروزنخستین مرحله پاکسازی درکیهان انجام شدوعده ای ازهیات تحریریه تصفیه گردیدند…ماجراچه بود؟
دراوائل هفته،پس ازخودداری هیات تحریریه روزنامه آیندگان ازادامه انتشاراین روزنامه،روزنامه کیهان ضمن حمله به روش ضدمطبوعاتی رادیو وتلویزیون،ازحادثه ای که برای آیندگان پیش آمده اظهارتاسف کرد.وبه تجزیه وتحلیل این واقعه پرداخت.درپی انتشارسرمقاله کیهان،روزبعد،کارگران وکارمندان عضوانجمن اسلامی کیهان به عنوان اعتراض به عمل کیهان وسرمقاله ای که درباره روزنامه آیندگان نوشته شده بود در مقابل ساختمان روزنامه اجتماع کردند.درهمین حال آنان خواستارتصفیه سریع هیات تحریریه کیهان بودند.ازسوی دیگر سندیکای نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات با آگاهی ازجریانات ودرپی حوادثی که برآیندگان رفت اقدام به تشکیل جلسات متعددی باحضوروشرکت نمایندگان مطبوعات،صاحب نظران مطبوعاتی کرد،صبح دیروز کارگران چاپخانه فنی وقسمت های دیگرموسسه انتشاراتی کیهان ازورود۲۰نفراعضای شورای سردبیری وتحریریه این روزنامه به داخل موسسه جلوگیری کردند.کارگران مذکورعلت کارخودرااینطورمطرح کرده اندکه اعضای شورای سردبیری وتحریریه که دارای عقاید وگرایش های سیاسی ویژه ای هستندروزنامه کیهان رابه سمت غیر دلخواه آنان ودرجهتی غیرازمصالح ومنافع مردم وکشورسوق می دهند،لذابابدازموسسه اخراج شوند…
…به همین مناسبت پیش ازظهردیروزدکترممکن معاون وزارت اطلاعات وتبلیغات درموسسه کیهان حضوریافت ودرجلسه ای به مذاکره درباره خواسته های کارگران واعضای تحریریه پرداخت.دراین جلسه دبیران سندیکای نویسندگان ونماینده وزارت کار واموراجتماعی نیزحضورداشتند…درهمین حال آخروقت دی شب درتماسی باهمکاران مطبوعاتی مان درواحدآیندگان،مطلع شدیم که وضع این روزنامه همچنان دربلاتکلیفی است وتاکنون توافقی برای انتشاراین روزنامه بدست نیامده است. ضمناخبرنگاربامدادازساوه نیزگزارش دادکه نیمه شب پریشب افرادناشناس کتابفروشی(نیمایوشیج)واقع درخیابان این شهررابه آتش کشیدند.این کتابفروشی نمایندگانی روزنامه آیندگان درساوه رابرعهده داشت.
بدنبال اعتراض اعضای روزنامه کبهان به فشار گروه های غیرمسئول وهم چنین بحران های اخیرمطبوعات،دی شب باحضوراعضای شورای سردبیری روزنامه های اطلاعات وکیهان وآیندگان وبامدادوپیغام امروزجلسه فوق العاده ای درمحل سندیکای نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات تشکیل شد،که این جلسه بمدت۶ساعت بطول انجامید.
سخنگوی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران درپی تشکیل این جلسه اعلام کردبه نظرهیات مدیره سندیکا،کاری که درکیهان انجام شده باهیچ یک ازموارین حقوقی و مطبوعاتی وسندیکایی مطابقت ندارد.گروهی غیرمسئول بدون ذکر هیچ دلیل و اتهامی ۲۰نفرازنویسندگان وخبرنگاران کیهان رابه محل کارخودراه نداده واسم این کار راپاکسازی گذاشته اند…
۲۶اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
کارگران وکارمندان کیهان به حضورامام رسیدند:
صبح دیروزدرپی جلوگیری ازورود۲۰نفرازاعضای تحریریه کیهان توسط کارگران و کارمندان موسسه کیهان که به خودداری ازکارکلیه کارکنان تحریریه انجامید،کارگران وکارمندان پس ازانتشار یک روزنامه۴صفحه ای باسبکی متفاوت،رهسپارقم محل سکونت امام خمینی شدند.وبیانیه ای به شرح زیر(درمقابل امام وخطاب به امام) قرائت کردند:
«مدت هادرتکاپوی اصلاح روزنامه بودیم.ومی خواستیم تاچون همیشه درجهت انقلاب اصیل وعزیزمان گام برداربم.امروزازورودگروهی ازاعضای تحریریه به موسسه که در چندماه گذشته نقش فعالانه ای رادرگرفتن خبرونوشتن مطالب روزنامه اعمال داشته اندوبکرات نشان داده اندکه درمقابل انقلاب خونین اسلامی مان تعهدومسئولیتی را که یک نویسنده بایستی احساس کند،نمی کردندجلوگیری به عمل آوردیم.بدنبال این کارگروهی دیگرازاعضای تحریریه ازانجام وظیفه سرباززدندماناچاراولین روزنامه مستضعفین راباهمبستگی وهمیاری خودانتشاردادیم»
سپس امام خمینی گفت:
«اگرمطبوعات بخواهدبازبه پشتیبانی ازجنایتکاران وخیانتکاران چیزی بنویسنداین مطبوعات مانیست.این خیانت است.(صحیح است ۳مرتبه)بایدمطبوعات آنچه که ملت می خواهندبنویسندنه آنچه که برخلاف مسیرملت است.مع الوصف دربعضی از مطبوعات چیزهایی که برخلاف مسیرملت است وبرخلاف آمال جامعه وملت است منعکس می شودوماتاکنون به مسامحه رفتارکرده ایم.ومن امیدوارم که مطبوعات را خودصاحبان مطبوعات اصلاح کنند..من ازشماکارمندان وکارگران روزنامه کیهان تشکر می کنم که بااراده صمیمانه وعزمی مصمم جلوی اشخاصی که برخلاف مسیرملت می خواهندبروندگرفتید.گفتیدکه شایدکیهان امروزموافق میل ملت نباشد،کیهان امروزموافق میل ملت است.(صحیح است۳مرتبه)ملت روزنامه ای رامی خواهدکه مطابق آزادی خودش،مطابق آزادی ملت،مطابق خواسته ملت رفتارکنند.مقاله نویس نمی خواهد.قصه نویس نمی خواهد.چیزهایی می خواهدکه مطابق مسیرملت باشد…ملت ماخون نداده اند که بخواهند بازاین اباطیل برگردانندبه حال اول،این قابل تحمل نیست.ماتاآنجاصبرمی کنیم که توطئه نباشد…».
۲۷اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه دیپلماتیک؛خشم امام:
ازروزی که خبروحشت اثرترورمرحوم استادمطهری انتشاریافت وخاطرامام قرین تکدر وتاثُّرگردیدومتعاقب آن رنجش ازروزنامه آیندگان پیش آمد،نمودبیانات ایشان حاکی از اخم وخشم امام تلقی شدوهمگان رامضطرب ونگران ساخت وتعدادمعدودی تصور کردندکه ممکن است عصبانیت وناراحتی رهبرانقلاب که ذرحال حاضرجان و مال۳۵ میلیون مردم کشوررادراختیاردارند،موجب شدت عصبانی هاوتندروی هاگرددواتفاقا روز یکشنبه که ورزشکاران وقهرمانان بحضورشان رفتند،امام درباره خصایل پسندیده و صفات حمیده مولاعلی بشرح جامع وجالبی به تفصیل سخن گفتند،اماازعفووگذشت وکرامت علی مطلبی به میان نیاوردندکه بازشنوندگان رادیووبینندگان تلویزیون بیشتر بفکرفرورفتند،لکن ناگهان نیمه شب همان روزصدای ایران چون بلبلی غزل خوان امربه امام خطاب به دادستان انقلاب را که مبنی برمحدودکردن مجازات اعدام بود منتشرساخت ودل های ریش وقلب های پریش راازهرنوع اضطراب وتالم آلوده کرد و بخوبی معلوم است که پیشوای روحانی ودین ورهبرسیاسی وانقلابی ایران از عطوفت ورافت وعدالت ومروت ونصقت علی به هیچ وجه غافل نیست ودرست در هنگامی که اوضاع واحوال غضب وخشونت راگواهی می داد،نورعدالت ومحبت تابیدن گرفت وباردیگر دعاگویان وثناخوانان امام درفوائد اقدامات ایشان که توجه بگرفتاران وبندیان است زبان گشودند،جاداردکه هیچکس درهیچ مورد کاری نکندکه رهبرانقلاب اسلامی رامکدرومتاثرسازد.
۲۷اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
روزگذشته ازطرف حزب جمهوری اسلامی اعلامیه ای باین شرح انتشاریافت:
بسمه تعالی؛اعلامیه ای بنام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات دراطلاعات شنبه۲۲اردیبهشت منتشرشده ودرآن ازدواطلاعیه دفترامام درباره روزنامه های آیندگان وپیغام امروزبالحن زننده ای شگفتی گردیده بودکه به نوبه خودبرای ماموجب شگفتی وتاسف است.صادرکنندگان این اعلامیه درپوشش دفاع ازآزادی مطبوعات خواسته اندکه بدترین نوع سانسوررابرمردمی که بامبارزات وفداکاری های خودبه همه وازجمله به مطبوعات آزادی داده اندتحمیل کنندوخواسته اندکه رهبرانقلاب اسلامی ایران دربرابرسخن دروغی که به اونسبت داده می شودوناروایی که اززبان اونقل می شودساکت بماند.وحتی آنراتکذیب نکند.خواسته اندکه رهبروملت ایران در برابرروزنامه آیندگان که موضع خصمانه اش رانسبت به انقلاب اسلامی ایران ازخبرهای تحریف شده اش وازگزارش های توطئه آمیزش وازگونه گون شیوه موذیانه اش همیشه آشکاربوده است.حتی نظروعقیده خودراهم نگویندوبرطبق میل وانتخاب خودحق نداشته باشندآنرانزند.این عجیب ترین وبدترین نوع سانسوراست که آقایانی باچهره وداعیه آزادیخواهی وانسان دوستی برانسان های آزاده تحمیل می کنند.
۲۷اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
گروه هاوسازمان هانظریات خودرادرباره مطبوعات اعلام کردند:
دومین شماره کیهان بدون هیات تحریریه دیروزمنتشرشد.دیروزدرحالی که روزنامه کیهان دردومین روزانتشارجدیدخودباهمکاری کارگران واعضای منتخب،ودروزنی نه در حددیگرروزنامه هامنتشرشد.گردانندگان دوروزاخیرکیهان بااعتراف وانگشت گذاشتن به نارسائی های ناشی ازکمبودهای نیروی انسانی،عقیده دارندکه بابهره گیری از نیروی انسانی بهتروبیشترشماره هایی رامنتشرخواهندکرد.
درهمین حال نمایندگان هیات علمی دانشگاه صنعتی تهران طی نامه سرگشاده ای به مهندس بازرگان خواستارآزادی مطبوعات بدون قیدوشرط شده اند…
درهمین حال آیت الله سیدکاظم مرعشی ضمن صدوراطلاعیه ای،ازبیانیه امام خمینی پشتیبانی کرد.
شورای موسس اتحادیه کارکنان نیزباانتشاربیانیه ای اعلام کردنددراین زمان بیش از هروقت دیگربه مطبوعات آزادنیازداریم.
وسازمان چریک های فدایی خلق نیزباصدوراطلاعیه ای ازوجودسانسورواختناق در جامعه سخن گفتندواعلام کرده اند:امروزشاهدآنیم که اختناق درسراسرایران تجاوزرات خودرابه جرم آزادی وآزادیخواهی لحظه به لحظه افزای می دهند…
حزب جمهوری اسلامی نیراقدام کارگران و کارمندان کیهان راتائیدکرد. ازسوی دیگر روزنامه آیندگان همچنان درتعطیلی بسرمی برد…
۲۸اردیبهشت ماه۱۳۵۸مجله جوانان:
عدم انتشارآیندگان نه فقط درسال جاری،که درعمرکوتاه انقلاب خلقی ما،بزرگترین حادثه مطبوعاتی-سیاسی برای جرایدوروزنامه های ایران درقالب مساله آیندگان پدیدآمده.بدینگونه که آیندگان متن مصاحبه«لوموند»راباامام خمینی زیرعنوان «چپ گرایان دراین دخالت(ترورعلامه مطهری)دخالت نداشته اند»چاپ کردکه بلافاصله با عکس العمل شدیددفترامام روبروشد.چراکه این تیترراوقسمتی ازمطلب مصاحبه را تحریف شده دانستند.
دفترامام ضمن تکذیب تیتروقسمتی ازمتن مصاحبه مندرج درآیندگان ازقول امام نقل کرد:«من این روزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانم!»
وبدنبال صدوراین اعلامیه ناگهان عده ای ازمردم که قبلا هم نسبت به آیندگان ومواضع سیاسی آن احساس نارضایتی می کردنددرقم ومشهدوشیرازوبسیاری ازشهرهای دیگربه آیندگان به شدت اعتراض کردند.
آیندگان روزشنبه روزنامه رادرسه صفحه سفیدویک گزارش یک صفحه ای منتشر کرد که درآن دقیقامواضع آیندگان راروشن کرده بودوبه همه پرسش هانیزپاسخ داده بود ونوشته بودکه:مخالفان آیندگان که به نظرمی رسدباعوامل ارتجایی پنهان شده در پشت مصادرقدرت بی ارتباط برای توقف انتشارآیندگان به هربهانه ای آویخته شده اند.وسپس توضیح داده بودکه مترجم این مصاحبه آقای بنی صدربودوعین خبرهم در شماره۹۲بولتن خبرگزاری پارس درج شده وهمان روزهم ازرادیووتلویریون پخش شده است.
۲۸اردیبهشت ماه۱۳۵۸مجله جوانان:
کنترل مطبوعات:
پشت پرده ای هاخبرمی دهندکه ازجانب بعضی ازگروه های فعال تهران تلاش می شودتابه هرنحوکه شده رسانه های گروهی مخصوصاروزنامه ها ومجلات تهران را تحت کنترل خوددرآورند.
پشت پرده ای هااضافه می کنند این گروه مخصوصادرموردآن دسته ازروزنامه هاومجلاتی که همیشه مدافع دولت ها بوده اندموقعیتی چشمگیرداشته اند.
۲۸اردیبهشت ماه۱۳۵۸مجله تهران مصور،ش۱۷:
کلام نخست(سرمقاله):باردیگرموضع ماموردسوال قرارگرفته است.
ازرمانی که رادیووتلویزیون حمله دفترامام به دوروزنامه راتاسطح هفته نامه آهنگرومجله تهران مصورتعمیم دادوازیک وسیله ارتباط همگانی نه استفاده ملی ومردمی ،بلکه بهره ای شخصی وانحصارگرایانه کرد،خوانندگان بسیاری درتماس های تلفنی وحضوری نگرانی خودراابرازمی دارندکه آیاتهران مصور،این هفته انتشارخواهدیافت یانه؟واگرانتشاریابدبرسرموضع خودایستادگی خواهدکردیاآنکه تغییرنرمش خواهدداد؟…مردم بدرستی می دادنندکه سانسورنخستین حربه حکومتگرانی است که می خواهنددیکتاتوری وزوروقلدری رابه جای آزادی وحاکمیت مردم بنشانند….هیات تحریریه تهران مصورمعتقداست:که آزادی صرفایک مفهوم ذهنی که هرکس براساس منافع خودهرچندتنگ نظرانه آنراتحریف کند،نیست.بلکه آزادی ازروابط عینی انسان هادرجامعه وعظیم ترین دستاوردانقلاب شکوفان ماست…هیات تحریریه تهران مصورتصمیم دارددربرابرگروه های فشارکه هرروزازسوی کسانی تجریک می شوندودست به تهدیدوارعاب وخشونت می زنندهزگزتسلیم نشود.
۲۸اردیبهشت ماه۱۳۵۸مجله تهران مصور،ش۱۷:
به یاران آیندگانی:
به شماکه درتمام این۴ماهی که-ازپایان اعتصابمان می گذردکه تازیانه ای برپیکراستبدادبود-راه راست خودرفتید،به شماکه شهامت روزنامه نویسی راکه پس ازکریم پورشیرازی هامُرده بود،نخستین نشانه ونشان بودی،به شمایاران آیندگانی!به شماکه نام صوراسرافیل خارازنده نگهداشتید…صبح شنبه مادیدیم جوانانی که دسته دسته آیندگان رامی فروختندومی گریستند…سفیدی کاغذبزرگترین اعتراض می توانست بود…همکارانتان درتهران مصور.
۲۸اردیبهشت ماه۱۳۵۸مجله تهران مصور،ش۱۷:
«آیندگان»مساله جنجالی ومهم هفته:
درهفته ای که گذشت مهم ترین ماجراهابرسرروزنامه هااتفاق افتادوبیشترین جنجال هاراباعث آمد.ماجراهاوجنجال هایی که اگرچه درقالب مسائل دوره انقلاب می گنجد،اماخاطره های رعب آوری رادرذهن روزنامه نویسان ومردم دوستدارآزادی زنده می کند.خاطره هایی نظیرآنچه ازکریم پورشیرازی ها ومحمدمسعودهادریادهامانده است.آیاچنین وقایعی درتاریخ ایران تکرارخواهدشد؟وباردیگرملتی به سراشیبی سقوط خواهدافتادوآزادی محوخواهدشد؟یاآنکه همه این ها،مسائلی گذراست؟مسائل دوره ی انتقالی است وازآن نبایدبیم وهراس به دل راه داد؟
روزپنج شنبه دردومین روزی که تهران مصورشماره پیش برسرپیشخوان روزنامه فروشان بود،روزنامه آیندگان مانندهمیشه انتشاریافت.اماهنوزساعتی ازانتشارآن نگذشته بودکه اعلامیه ای ازسوی دفترامام خمینی،نویسندگان وگردانندگان آنراهراسان کردواین سوال راپیش آوردکه چه شده است که چنین اعلامیه ای منتشرشده،حتی بدرستی نمی دانستندکه مساله برسرخبرصفحه اول روزنامه است یاآنکه گزارش گزارش مربوط به گروه فرقان-گروهی که مسئولیت ترورآیت الله مطهری وسرلشگرقره نی به عهده گرفته است-آن راباعث آمده است.دراین اطلاعیه چنین آمده بود:آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دست اندرکارشهادت استادآیت الله مطهری نوشته است،دروغ محض است.این روزنامه که تزاول انقلاب تاکنون همیشه نقش انحرافی وبرخلف مصلحت ملت مسلمان داشته است.موردتائیدمسلمان متدین وانقلاتبی نبوده ونیست وامام فرموده اندکه اینروزنامه راازاین پس هرگزنمی خوانندومطلب مندرج درآن هرگزموردتائیدشان نیستوحساب هیات تحریره این روزنامه ازکارکنان مسلمان ومتعهدآن جدااست.درضم خاطرنشان می سازدازاین پس رسانه های خبری روزنامه هاومجلات صحت مطالب راجع به امام رامی توانندازدفتراما سوال بنماینددرغیراین صورت دفترامام خودراموظف به تکذیب آن می دادند.زیراپیامدهای نسبت اخباردروغ وجعلی به امام ازطرفبعضی نشریات مغرض ومنحرف بسیارخطرناک می باشد.
این واکنش ازسوی دفترامام بوددرباره خبری که به خودایشان مربوط می شد.درخبرآیندگان درباره ترورآیت الله مطهری وسرلشگرقره نی ازقول امام-درمصاحبه ای باروزنامه معتبروپرتیراژ«لوموند»چاپ پاریس،تیترزده شده بودکه:«چپ گرایان دراین جنایات هیچ دخالتی نداشته اند»وعین خبرازروزنامه «لوموند»ترجمع شده بود…درکنارمساله آیندگان مساله کوچکتری هم وجودداشت:وآن مشکل روزنامه پیغام امروز بود.دراعلامیه که ازسوی دفتر امام منتشرشده بودخبرروزنامه پیغام امروز رادرباره تشکیل شورای ملی به فرمان امام تکذیب می گرددوآنرادروغ محض می خواند.اعلامیه به این شرح بود:«آنچه درروزنامه پیغام امروز راجع به تشکیل شورای ملی بفرمان امام مرکب ازاحزاب مذهبی وغیرمذهبی وسیاسی نقل شده است دروغ محض می باشدودفترامام این مطلب راشدیداتکذیب می کند.این دفترمصمم است درمقابل اخباردروغ وانحرافی که موجب ازهمپاشیدگی وحدت همه قشرهاباشدعکس العمل مناسبی نشان دهد.ونظرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی رادرباره این چنین روزنامه اعلام دارد…قضیه هم واقعا به همین اندازه اهمین داشت،نه بیشتر.چنانکه دفترآیت الله طالقانی نیزدراطلاعیه ای این خبرراتکذیب کردودرآن گفت:خبرمربوط به تشکیل شورای ملی به فرمان امام وبه رهبری اجرائی آیت الله طالقانی مرکب ازاحزاب سیاسی ومذهبی وغیرمذهبی که درروزنامه پیغام امروزمورخ۲۵اردیبشهت۵۸درج گردید،شدیداتکذیب می نماید.جراید سعی نماینددرمسیرراستین انقلاب نقش خودراایقفاکنند.این خبرتکذیب شد.همانگونه که خبردعوت ازآیت الله طالقانی ازطرف جبهه ملی ایرات تکذیب شد.اما مساله به همین ختم نشدوازسوی رادیووتلویزیون جمهوری اسلامی ایران شکل وشمایل دیگری به خودگرفت وبه اندازه ای دورازانتظاربزرگ شد.
پیغام امروزکه ازآغزدوره تازه اتنشارخودکه به واقع می توان آنراتولدی دوباره برای این روزنامه خواند-دست به انتقادوافشاگری وسیعی زده است.موردنفرت آقای صادق قطب زاده-یکی ازاعضای مثلث بیق-بنی صدر،یزدی،قطب زاد،بدین جهت آقای قطب زاده بهانه خوبی پیداکردتابه نحودلخواه به این روزنامه بتازد…
۲۸اردیبهشت ماه۱۳۵۸مجله تهران مصور،ش۱۷:
نظرشاعران ونویسندگان درباره تحریم روزنامه ها:
غلامحسین ساعدی:روزنامه هادرمقابل هرنوع سانسوروتسلط واختناق شدیدامقاومت کنندواصلاتسلیم نشوند.تسلیم شدن همان وبرچیده شدن هرنوع آزادی هم همان.
احمد شاملو:
تحریم روزنامه هانشانه این است که تعارفات کنارگذاشته شده وشمشیرکاملاازروبسته اند.
باقرپرهام:گروه های فشارتنهاگروه هایی هستندکه عملادست شان برای حلوممعضل این گونه مسائل بازاست وبه شیوه خودراساعمل می کنند.این خطری است جدی برای آزادی درایران که همه جناح هااعم ازآنهاکه درداخل دولتندیاآنهاکه خارج ازدولت قراردارند.بایدبرای مقابله باآن بسیج شوندوهمکاری کنند.
محمدمختاری(شاعر):فکرمی کنم(درباره روزنامه آیندگان)اگرقراربودتکذیب کنندبایدخبرومصاحبه«لوموند»راتکذیب می کردند.
اعلامیه انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:
روزپنج شنبه۲۵اردیبهشت۵۸دوتکذیب نامه شگفت انگیزازطرفدفترامام درباره مندرجات روزنامه های آیندگان وپیغام امروزمنتشرشد.اکنون امنیت این دوروزنامه درمعرض خطرقرارگرفته است.آزادی مطبوعات ورفع هرگونه فشارواختناق ازهدف های اصلی انقلاب ایران است.به هیچ وجه باورکردنی نیست رهبرانقلال که همیشه ضرورت آزادی مطبوعات رادرسخنان خودتاکیدکرده اند،اجازه ندهندسوءتفاهی درمورد انتشاریک خبر،وسیله اختناق وواردآوردن فشاربرمطبوعات قرارگیرد.
حسین مهری:پایان عصراطاعت کورکورانه(مقاله)درباره روزنامه آیندگان:
ازآنجاکه نگفتن وسکوت برگزارکردن وازترس پذیرفتن؛درهمه کیش هاومسلک هاگناهی نابخشودنی است،ازآنجاکه به تجربه ثابت شده است که خُردخُردزیرباررفتن،زمینه رابرای اطاعت کورآماده می کندوکارابه گسترش زوروتحمل زورمی کشاندوزوررابه اعتیادروزانه تبدیبمی کندفازآنجاکه دانم رهبری روحانی انقلاب،برخوردارازسعه صدروشنواوپذیرای نقدونظرهاست وگرنه علیه زوروبیدادقیام نمی کرد،ازآنجاکه می دانم بنیان این قیام به نقدونظر(خاصه آنجاکه خیرهمگان درمیان است)نمی لرزدوپای درزمین سخت دارد،وازانجاکه آزادی به ما می آموزدخهیچ اقدام رابررسی نشده ونسنجیده نپذیریم،می خواهم به رغم هرگونه ناخرسندی بگویم آنچه به عنوان اطلاعیه دفتر امام درباب«آیندگان»انتشاریافت یک اشتباه بودکه اطمیان دارم اهل نظرآن راازچشم رهبرروحانی انقلاب ندیده اند…
مسعودبهنود:مارابه کجامی کشانید؟(مقاله):
دربرابرآنهاکه می پرسند«تهران مصور»مگرچه کرده بو.دکه چنین تیغبرویش کشیده اند،چه بگویم؟
به آنهاکه پس ازشنیدن جعل رادیوتلویزیون پیام دفتر امام که تهران مصوروآهنگررانیزسرخودبه آیندگان وپیغام امروزافزودمی پرسیدند:چطورچنین وقاحتی امکان دارد؟چه بگویم؟
راستی چه بگوئیم به«بهزاد»پیشخدمت«تهران مصور»که او.راچشم بسته به کمیته برده اندوشکنجه داده اندوشلاق زده اندوبرای مابه این نشانی پیام تهدیدآمیزفرستاده اندکه اگرتایک هفته دیگر…چه بگوئیم به او که سخت مذهبی است ووقتی به دفترتازه آمدیم ازروزلوب تصاویری ازامام رابه درودیوارکوبیدوتادیروزشیفته وارنظردرآن می افکندودیروزباچشمانی پراشک می گفت:آقااینهالابئدکمیته امام نبودندوساعتی بعدازمن پرسیداگربه قم برم دستم به امام می رسدکه بگویم بامن چه کردند؟
۳۰اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
نقل ازنشریه رویداد۲۹اردیبهشت۵۸:ازآزدای مطبوعات:داستان دل چرکینی ازبرخی روزنامه هاومجلات ورویاروشدن آنهاباواکنش شدیدافکارعمومی وهواداری گروهی ازمردم ازآنها،مساله آزادی مطبوعات رامطرح می سازد.دراین که اکثریتی به چه بزرگی یااقلیتی به چه کوچکی هواداریامخالف دیدگاه های یک نشریه باشند،نباید در امکان فعالیت وابرازنظروعقیده آن نشریه اثری داشته باشد.تردیدنیست.به گفته یکی ازآزادی گرایان نامی فرانسه:هرکس بایدبکوش محیطی فرآوردتادرآن مخالف او بتواند آزادی بیان وقلم وتجمع داشته باشد.البته این اصول هم مربوط به جامعه هایی است که اصل آزادی گرایی راپذیراشده باشندوگرنه درجامعه هایی دکترغیرپندارجزاین است.بگذریم اصل آزادی بهرحال درجامتعه های آزادی گرامرزنیست ومرزآن برای افراد وگروه هاچندعنصرمعین می کند:آزادی وحقوق افرادوگروه های دیگرمنافع ونظم جامعه ملی.
۳۰اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
نقل ازپیغام امروز۲۹اردیبهشت۵۸:آقای بازرگان تاریخ دروغ نیست:شرحی که می خوانیدقسمتی ازنامه سرگشاده هیات اجرایی جمعیت حقوقدان ایرانی به نخست وزیراست.هم اکنون که این نامه رامی نویسیم روزنامه های آیندگان وکیهان بمحاق تعطیل افتاده اندوسایرمطبوعات زیرفشارتبلیغاتی رادیوتلویزیون دارندخُردمی شوند… تاریخ دروغ نیست.آقای بازرگان شمااین حرف راسالهامی زدیدوشاه مخلوع براین حرف شمامی خندید.ولی درعمل ثابت شدکه حق باشمابوده وتاریخ دروغ نیست. اینک مااین حرف رابرای شمابرای کسی که بظن ماهنوزدرامواج قدرت غرق نشده است،تکرارمی کنیم.مطمئن هستیم که شمانه غافل هستیدونه فراموشکار.مطمئن هستیم که شماهم هنوزمعتقدهستیدکه تاریخ دروغ نیست واین صفحات تاریخ است که سرنوشت چنین حکومت هایی رارقم زده است.
تاریخ می گویدکه اینگونه حکومت هاآلت دست عده ای باصطلاح تکنوکرات بی اعتقاد می شونددرمسیرانحصارطلبی قرارمی گیرند،بتدریج رابطه شان بامردم قطع می شودوبه آلت سلطه(اطرافیان)تبدیل می گردند.
آقای بازرگان شمانه تنهابه عنوان رئیس دولت بایدازجذب شدن به سراب قدرت بپرهیزیدبلکه بایدبه عنوان موسس شجاع جمعیت دفاع ازآزادی وحقوق بشرآن اصول عالی راکه برای آن مبارزه کردیدپاس دارید.خودتان رازدام انحصارطلبان نجات دهید.اگرچنین کنیدتاریخ ازشماچهره ای درخشان خواهدساخت ودرکنار امیرکبیر و مصدق قرارخواهددادوالا….
۳۰اردیبهشت ماه۱۳۵۸روزنامه بامداد:
ستون خبرنگارخصوصی:هشداربه اعضای تحریریه خواندنیها:
بحران مطبوعات که روبه تزایداست وهرروزشعاع آن گسترش می یابد،محافل طرفدار آزادی قلم رابه شدت نگران آینده مطبوعات کرده است واین گروه درهراسندکه مبادا بحران فعلی دامنگیرسایرنشریات مستقل نیزبشود.موج تعرض درموردآیندگان وچند مجله وروزنامه نگاردیگر،اگرازخارج وازدرون جامعه آغازشدولی درموردکیهان وضع کاملا متفاوتی داردوکیهان ازدرون خوددچاراین بحران وتعرض قرارگرفت.خبرنگارخصوصی که این بحران راپی گیری می کندمعتقداست روشی که درکیهان اعمال شدوکارگران وکارکنان این روزنامه موفق شدند برای اولین باردرتاریخ مطبوعات بدون حضورحتی یک نفرازاعضای تحریریه مبادرت به انتشاراین روزنامه بکنند،امکان داردکه به چندواحد مطبوعاتی دیگرنیزسرایت کند.خبرنگارخصوصی بااعلام پشتیبانی کارگران مجله خواندنیهاازکارگران کیهان،به اعضای تحریریه این مجله هشدارمی دهدکه مواظب باشندتابه سرنوشت اعضای تحریریه کیهان دچار نشوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com