دست نوشته سعید حسین زاده در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک

سعید حسین زاده
تا به امروز هنوز نتوانستم درک کنم که چه چیز اطلاعات سپاه را بر آن داشت تا ده نفر نیروی مسلح برای دستگیری یا به عبارتی به گروگان بردن من اعزام کنند. آیا جوانی بیست و سه ساله که هیچ دستی در سیاست و جریانات نیز نداشت، به این اندازه خطرناک بود!؟
امروز نیز نمی توانم درک کنم که چرا روند درمان آسیبهایی که در زندان به من وارد شده است، تعدادی از مسئولین و برادران را تا این حد به وحشت انداخته که روزی آرامش ندارند و هر هفته تهدید و اخطاریه ای روانه می کنند که اگر با پای خودم به زندان بر نگردم چه کار می کنند و چه کار نمی کنند.
می توانید قدرتتان را به کار ببندید و به من مهلت ندهید. بعد به تماشا بنشینید که من نیز در کنار شما به تماشا نشسته ام تا ببینیم قدرت شما برنده تر است یا مظلومیت ما.

گیرم که خلق را به فریبت بفریفتی،
با دست انتقام طبیعت چه می کنی؟

متن اخطاریه ای که امروز صبح زود به وثیقه گذار ابلاغ شد را در زیر میاورم:
((نظر به اینکه شما به عنوان وثیقه گذار محکوم علیه محمد سعید حسین زاده موحد فرزند محمد می باشید و با توجه به اینکه محکوم علیه خود را به این مرجع معرفی ننموده لذا در اجرای ماده .٢٣ قانون آئین دادرسی کیفری به شما اخطار می گردد که حداکثر ظرف مدت یکماه پس از رؤیت اخطاریه نسبت به معرفی نامبرده اقدام نمائید. در غیر اینصورت این دادیاری نسبت به ضبط وثیقه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران برابر مقررات اقدام خواهد نمود.))
تاریخ ثبت: ٩۵/١/٢۵
تاریخ ابلاغ: ٩۵/٢/٩
ارزش سند بازداشتی یعنی سند منزل، حدود پانصد و پنجاه میلیون تومان می باشد که البته کارشناسان دستگاه قضا آنرا کمتر از چهارصد میلیون تومان ارزش گذاری کرده بودند.
سعید حسین زاده موحد ١٣٩۵/٢/٩

photo_20

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)