«به نظام فاسد و تروریستی دیکتاتوری دزدان در ایران»
زور و دغل هر چه رنگ گیرد
بر خلق اگر چه تنگ گیرد
روزی برسد که پرده ای نیست
دامان ستم چه رنگ گیرد
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)