مجید انصاری(معاون پارلمانی رئیس جمهوری« حسن روحانی»ورئیس اسبق زندانهاوعضو مجمع روحانیون مبارز)
(نقل از روزنامه کیهان،۲۸اردیبهشت۱۳۶۸)
«ماچندبارازخبرنگاران خواستیم تابیاینداززندانها هادیدن کنندوحتی برای مردم بازدید عمومی گذاشتیم…این همه خدمات انجام شد،ولی هیچکدام به آیت الله منتظری گزارش نمی شد.درحالیکه مازندانیانی داشتیم که پس ازآزادشدن از زندان به جبهه رفتند و شهیدشدند.واین هاهم دراثرتبلیغات خوب وسازنده درداخل زندان بوده است.
وی (مجیدانصاری)بااشاره به سروصدایی که دشمنان درمورد اعدام گسترده زندانیان درزمان پیروزی عملیات مرصادبراه انداخته بودندتوضیح دادوگفت:
«عده ای اززندانیان درزندان تشکیلات داشتندکه پس ازعملیات مرصادکشف شد.اینان که تعدادبسیارکمی بودندپس ازعملیات اعدام شدند.وبعضی ازآنهاهم فقط مجازات شان تشدیدشدوحتی اعدام هم نشدند.
آقای انصاری گفت:
«درسال۶۵به آقای ری شهری عرض کردم بعضی اززندانیان منافق دردفتر آیت الله منتظری رفت وآمددارندومن ازمساله سلامت ایشان بیم دارم».
وی(انصاری)درپاسخ به این سوال که چرا پس از استعفای آیت الله منتظری ظرف ۲۴ ساعت عکس های ایشان راازادارات پائین آوردندولی درمورد بنی صدرودیگران به این سرعت عمل نشد؟گفت:
«اولاقیاس بین این دوموضوع،قیاس مع الفارق است وثانیا عکس آقای منتظری بلحاظ اینکه ایشان رسماقائم مقام رهبری بودنددرادارات نصب شدوطبیعی است که وقتی ایشان استعفادادندقانونادولت حق داردبخشنامه کندتاعکس هاجمع آوری شود.
وی(مجیدانصاری)درپاسخ به این سوال که آیانامه حجت الاسلام احمد خمینی بانظارت حضرت امام نوشته شده است؟گفت:
«مسلماهرکاری که دربیت امام انجام می شودزیرنظرایشان است ومن فکر نمی کنم که ایشان باامام صحبت نکرده باشدوبدون اطلاع حضرت امام باشد.
دراین میزگزد،سیدحمیدروحانی ارتباط دستگیری سیدمهدی هاشمی باقضیه مک فارلین رارد کرد وحجت الاسلام انصاری درتکمیل گفته آقای روحانی گفت:
«نامه امام به آقای منتظری۸مهرماه۱۳۶۵بوده است.ودرحالیکه قضیه مک فارلین در۱۳آبان ۶۵ اتفاق افتاد.بنابراین درموضوع ربطی ندارد.ولی رسانه های غربی همیشه وقتی اسمی ازسیدمهدی هاشمی آوردندحتماالقامی کنند که باقضیه مک فارلین درارتباط بوده است».
توضیح:
۱-آیابطورمثال۹۰روز(سه ماه متوالی)درسلول انفرادی باشی وحتی رنگ آسمان رانبینی وحتی بازجویی هم نداشته باشی وحتی یک کتاب هم برای خواندن نداشته باشی و…(که درمورد خودم درسال۱۳۶۵اتفاق افتاده است واین فقط یک موردش هست)این همان خدمات زندان است که ایشان می گویند!!
۲- درموردقضیه «مک فارلین»،یاایشان درآنروزهنوز درباغ نبوده ویافکرنمی کرده که روزی همه چیز برای افکار عمومی روشن شود؛که هنوزکه هنوز است این موضوع تاالان داردلایه های پنهانش کم کم آشکارمی شود…واین درحالی است که افشاءکنندگان آمدن«مک فارلین»قبل از ۱۳ آبان ودر۸آبان بدستورخمینی بازداشت وبه زندان افناده بودند…
۳-ومعلوم شدکه سرمنشاء نفوذ منافقین دربیت ودفترآیت الله منتظری که به خورد خمینی داده اندودهان به دهان هم نقل شده تاآنکه عبدالله نوری دردیدار باایشان(آیت الله منتظری) همان راتکرار می کندوایشان درپاسخ می گویند:«…خورده است هرکه گفته…»(نقل ازخاطرات آیت الله منتظری)مجید انصاری،رئیس زندانهابوده است!!!؟
محمد شوری.نویسنده و روزنامه نگار.فروردین۱۳۹۵
https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze/posts/10207722563976338

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com