با درود فراوان به هموطنان شریف و آزاده
تلاش گداوارانه و انگل وارانه پسر انگل و پارازیت و مفتخوار و رانتخوار حسن گدا روحانی بی دین و ایمان دروغگوی مردم فریب و جنایتکار دزد و فاسد سوءاستفاده گر از آرای مردم و پسران انگل و پارازیت مفتخوار و رانتخوار علی گدا خامنه ای دیکتاتور فاسد و جنایتکار احمق بویژه دزد جانی نالایق و ناشایسته برای هر مقامی مجتبی خامنه ای برای دزدیدن ارتباط و رابطه اینجانب با دختران و زنان مقامات کشورهای دیگر بویژه اروپایی (از جمله خانواده سلطنتی هلند؛ فرانسه؛ سوئد؛ آلمان و خانواده سلطنتی انگلیس) و آمریکا و خوابیدن و حتی بچه دار شدن از این دختران و خانواده های سرشناس خارجی اروپایی و آمریکایی بخاطر مهم شدن و از آخوند گدا دوزاری بودن بیرون آمدن با این ادعای دروغین که آنها هم دارای خصوصیات و توانایی های خاص و منحصر به فرد روحی- مغزی و شخصیت اینجانب میباشند وهمزمان با پیشنهادهای وسوسه آمیز مالی و پولی چندین میلیون دلاری از بودجه بیت المال و پول مردم فقیر ایران به آنان و همزمان ارسال عمدی و برنامه ریزی شده سیگنالها و امواج خاص با تاثیرات مخرب بر روی چهره و صورت اینجانب به جهت دور کردن راحتتر آنها از اینجانب؛ و به دلیل نداشتن توان و امکان رقابت با اینجانب؛ و برای دزدیدن ارتباط و رابطه اینجانب با آنها؛ بطوریکه در اثر این امواج و سیگنالهای مخرب به عمد ارسال شده؛ چهره و صورت دفورمه و زشت شده و این شکنجه و اذیت و آزار الکترونیک با ارسال امواج و سیگنالها از راه دور انسان را از قیافه عادی خودش بطور منفی خارج میکند را به اطلاع ملت شریف ایران میرساند برای توضیحات بیشتر با جستجوی نام اینجانب در گوگل مطالب مرتبط با این سوءاستفاده مطالعه شود.
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.comShahin-Suit2

آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی – هلند
مرگ بر دیکتاتور فاسد گدا حسود خامنه ای و مرگ بر فاسد دروغگوی سوءاستفاده گر از آرای مردم؛ جنایتکار مردم فریب دزد حسن گدا روحانی (حسن شیطانی)
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ درود بر آزادی