عکس جبهه دمکراتیک ایرانبیانیه جبهه دموکراتیک ایران در خصوص انتخابات هشتم اسفند

در انتخابات (انتصابات) جمهورى اسلامى شرکت نمى کنیم.

درپى حضور دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران ، حشمت اله طبرزدى و تنى چند از اعضاى همبستگى براى دموکراسى و حقوق بشر در حوزه هاى ثبت نام نمایندگى مجلس، فرصت سیاسى براى اپوزیسیون بدست آمده است ، تا شرایط توطئه گرانه حاکم بر انتخابات نمایشى حکومت به شیوه اى عملى برملا گردد. جمهورى اسلامى نه تنها راه را بر اپوزیسیون که حتى بر اصلاح طلبان و طیف هاى مختلف حکومت نیز بسته است. همانگونه که قبلا از طریق بیانیه اعلام نموده ایم، انگیزه شرکت در ثبت نام انتخابات نمایشى جمهورى اسلامى نه حضور واقعى، که بمنظور ورود به صحنه سیاسى بصورتى ملموس و ایجاد زمینه براى حضور عملى و اعتراض اپوزیسیون(چالش سیاسى) در کشور بوده است. خوشبختانه این فرصت سازى توانست اپوزیسیون عملگرا را به جامعه و مردم ایران و همچنین به کشورهاى جهان بشناساند.این یک گام مثبت و رو به پیش بود، بگونه اى که اکنون اپوزیسیون عملگرا على رغم فشار و تهدید حکومت، خود را در موقعیت به چالش کشانیدن حکومت قرار داده است.
حشمت اله طبرزدى در اطلاعیه اى انتخابات در جمهورى اسلامى را غیر دموکراتیک اعلام نموده و عدم مشارکت اجتماعى در راى گیرى انتخابات و پرهیز جامعه از حضور در نمایش انتخاباتى هشتم اسفند را مطرح نموده است.
و اما فضاى بسته انتخابات که نشانگر قطبى شدن قدرت سیاسى در دستان اقلیتى از حکومتگران فاسد که زیر لواى ولایت مطلقه فقیه و فرماندهان سپاه پاسداران گرد آمده اند، به این واقعیت دامن زده است که حکومت قصد بر ادامه شرایط انقباضى سیاسى- اجتماعى دارد و بر آن است که تنور این نمایش انتخاباتى را هر بیشتر گرم نگه دارد، به همین دلیل خامنه اى از مخالفان نظام خواست که در پاى صندوقهاى انتخابات حضور پیدا کنند، بدیهى است سخن اپوزیسیون در مقابل این ترفند خامنه اى و دستگاه حاکمه قرار مى گیرد، یعنى عدم مشارکت در انتخابات،

نگاه حشمت اله طبرزدى و جبهه دموکراتیک ایران اساسا با بینشهایى که تغییرات احتمالى سیاسى را در درون حکومت جستجو مى کنند متفاوت است، گرچه تضعیف جناح اصولگرا و کل حکومت را بدلیل جدال اصلاح طلبان بر سر قدرت بنفع دموکراسى خواهان مى دانند. نگاه محورى حشمت اله طبرزدى و جبهه دموکراتیک ایران، اساسا بر مردمى است که آسیب دیدگان اصلى جمهورى اسلامى محسوب مى شوند. بنا بر این پروژه گذار از جمهورى اسلامى با هدف استقرار دموکراسى، طبیعتا مى تواند استراتژاى را در برنامه داشته باشد که نیروهاى خاص خود یعنى دموکراسى خواهان و مردم کشور را در کانون مبارزات سیاسى و اجتماعى متمرکز نماید و چون هدف استقرار دموکراسى عمدتا از ویژه گیهاى خشونت طلبانه بدور است ، لذا استراتژى تکیه بر جنبشهاى مسالمت آمیز اجتماعى و تقویت آنها ضمانت و پشتوانه هر اقدام ممکن سیاسى در مقابله با حکومت خواهد بود.
استراتژى انتخابات آزاد در شرایط کنونى بدلیل مطلقه بودن قدرت مرکزى حاکم یعنى ولایت فقیه و سپاه پاسداران از یکسو و از سوى دیگر بدلیل خلاء قدرت اجتماعى و عدم سازماندهى جامعه در حمایت از این استراتژى امکان اجرایى ندارد. اما با تقویت و پیوند همه جنبشها که در جامعه وجود دارد، مى توان در آینده موازنه قدرت سیاسى و اجتماعى را در مقابل حکومت ایجاد نمود. لذا ضرورى ترین اقدامات سیاسى در دو بخش، الف- مقابله با سیاستهاى انحصار گرانه حکومت در حوزه قدرت سیاسى نظیر انتخابات و ب- رویکرد جدى به سازماندهى مطالبات اجتماعى، تقویت آنها و پیگیرى تغییرات اساسى از طریق جنبشهاى مسالمت آمیز اجتماعى است.

زنده باد آزادى
گسسته باد زنجیر استبداد
بر قرار باد دموکراسى در ایران

شوراى هماهنگى جبهه دموکراتیک ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)