اقدام مأموران «شهربان‌ حریم‌بان» در جمع‌آوری دست‌فروشان خیابان آزادی تهران به درگیری منجر شد.

dastforoosh 1dastforoosh 3dastforoosh 4

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)