پنج سال پس از تصویب قطعنامه‌ی ۱۶/۱۸ شورای حقوق بشر [۱]، همزمان با گسترش نارواداری دینی و خشونت به نام دین، سازمان ملل با تلاش‌های بعضی از کشورها روبروست که می‌خواهند مفهوم «اهانت به دین» را که با حقوق بشر ناسازگار است دوباره زنده کنند و به مخالفت با موازین بین‌المللی آزادی دین یا اعتقاد و آزادی بیان بپردازند.

fidtدر شرایطی که دبیر کل سازمان ملل برنامه‌ی عمل خود برای پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌بار [۲] با تأکید بر اهمیت توجه به دلایل ریشه‌ای آن و از جمله عدم رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون، بی عدالتی و ازخودبیگانگی را منتشر می‌کند، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شورای حقوق بشر می‌خواهد با فوریت اقدامات خود را برای ترویج آزادی دین یا اعتقاد و محافظت از آن و مقابله با نارواداری دینی با توجه به مسایل حساس ـ از تکثرگرایی دینی و محافظت از اقلیت‌های دینی تا مبارزه‌ی کامل با نارواداری دینی شامل اقدامات علیه پیروان همه‌ی دین‌ها و عقیده‌ها و نیز کسانی که پیرو هیچ دین یا اعتقادی نیستند ـ افزایش دهد.

در گزارشی که امروز منتشر شد، [۳] فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تهدیدهای رو به رشد علیه موازین و توافق بین‌المللی درباره‌ی آزادی دین یا اعتقاد، آزادی بیان و مقابله با نارواداری دینی را شرح داده و توصیه‌هایی را به کشورها برای تحقق کامل آزادی دین یا اعتقاد برای همگان، ارایه کرده است. این گزارش به آزادی دین و تکثرگرایی، محافظت از اقلیت‌های دینی و حاملان نظریات مستقل و ویژگی تقویت متقابل آزادی دین یا اعتقاد و آزادی بیان در چارچوب اجرای قطعنامه‌ی ۱۶/۱۸ شورای حقوق بشر می‌پردازد.

گزارش بر ضرورت دفاع قاطع شورای حقوق بشر ـ نهاد اصلی حقوق بشر سازمان ملل ـ از موازین و توافق بین‌المللی و کمک به اجرای کامل قطعنامه‌ی ۱۶/۱۸ و تحقق آزادی دین یا اعتقاد در تمام جنبه‌ها آن تأکید کرده است.


یادداشت
[۱] «مقابله با نارواداری دینی، کلیشه سازی منفی و بدنام سازی و تبعیض، تحریک به خشونت و خشونت علیه اشخاص به‌خاطر دین یا اعتقاد» : http://www2.ohchr.org/english/bodie…

[۲] نگاه کنید به www.un.org/counterterrorism/ctitf/e…

[۳] https://www.fidh.org/IMG/pdf/briefi…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)