چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷) تیترخبر
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین۳۷ سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس، از تاریخ۱۶دی ماه۱۳۵۷(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در۲۲بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب۵۷پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
پایان ۱۰شماره ازچند سال پیش ویژه انقلاب۵۷
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)بهمن۱۳۹۴

۱۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان:
«در۲ماه گذشته که روزنامه هابه علت سانسورمنتشرنشدند،هزاران نفردرتظاهرات سراسرکشور کشته ومجروح شدند».
«شاه برای تعطیلات به خارج می روند».
«اقامت آیت الله العظمی خمینی درپاریس تمدید شد».
«جزئیات ماجرای قتل استادنجات اللهی».
«زباله های شهرجمع آوری می شود».
«ازسخنرانی آیت الله طالقانی جلوگیری شد».
«روزنامه رستاخیز بانام جدیدمنتشرمی شود».
«سانسور نام دکتر مصدق درلغت نامه دهخدا».
«بزرگترین راه پیمایی تاریخ ایران درعاشورا».
«دههانفردرتظاهرات شبانه تهران کشته شدند».
«دوماه تظاهرات خونین درشهرستانها».
«دردوماه اخیرده هانفردرتظاهرات آبادان کشته شدند».
«برای ارزیابی ارتش،ژنرال۴ستاره آمریکایی به تهران آمد».
«منابع وزارت دفاع آمریکااعلام کردند«رابرت هویزر»ژنرال نیروی هوایی ودومین فرمانده عالی رتبه آمریکا دراروپابامقامات قضایی ایران به مشورت پرداخت».
«۷۲فسرودرجه داردرحمله به نهارخوری گاردجاویدان کشته شدند».
«ارتشبداویسی استعفاکردوازایران رفت».
سرمقاله نیویورک تایمز درباره حمایت آمریکا ازشاه:
«روزنامه نیویورک تایمز درسرمقاله ای تحت عنوان دولتی که شکست خورد،پیشنهادمی کند که آمریکابسرعت بارهبران آینده ایران روابط برقرارکنند.این روزنامه می نویسد:بدون توجه به اینکه بر قراری روابط بامخالفان موفق شاه تا چه اندازه ضروری است،چنین به نظرمی رسدکه نشان دادن وفاداری آمریکا به جهان خارج ازایران حتی از حفظ منافع آمریکادرایران هم مهم تراست.این غریزه حمایت جنون آمیزقابل درک است.امانابودکننده هم هست».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«تهران و شهرها امروز تعطیل بود».
«بخاطراینکه آتش لانه های فسادراخاموش نکنند،ماموران آتش نشانی مجددا اعتصاب کردند».
«دیدارخبرنگاران اززندان هویداوارتشبدنصیری».
«مراسم سالروز مرگ جهان پهلوان تختی درتیراندازی وگاز اشک آورپایان یافت».
«رادیو وتلویزیون هنوز دراشغال نظامیان است».
«مخالفت رهبران اروپا به حمایت آمریکا ازشاه».
«شاه این هفته به خارج می روند».
«ترکیب شورای سلطنت تعیین شد».
«باتشکیل کمیته های بهداشت شهری،جمع آوری زباله رامردم به عهده گرفتند».
«آمریکا ازفروش برنج به ایران خودداری کرد».
«دکترکریم سنجابی ریاست شورای سلطنت را نپذیرفت».
«ارتشبدجم ازوزارت جنگ استعفاکرد».
«عزای عمومی به تظاهرات خونین تبدیل شد».
«تظاهرات یک میلیون نفری درمشهدبرپاشد».
«سکوت مطبوعات به طوفان ورعدمبدل شد».
۲۰۰افغانی مسلح درتهران دستگیرشدند:
«یک مقام انتظامی اعلام کردروزگذشته حدود۲۰۰نفرازافرادافغانی که مسلح بودند دربین تظاهرکنندگان دستگیرشدند.وامروز تحویل مقامات انتظامی شدند».
«بختیاردوماه مهلت خواست».
«بانک مرکزی اشغال نظامی شد».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«احتمال اعدام ۱۵مقام عالی زندانی».
»تلویزیون های آمریکااعلام کردند:اطلاعات دریک میلیون نسخه انتشاریافت».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«برای رسیدن به پیروزی نهائی ذوباره دست به قلم می بریم».
«آمریکادرادامه پشتیبانی ازشاه ایران دچارتردید شده است».
دوران طولانی اتکای آمریکابه رژیم ایران سرآمده است:
«گزارش هایی که ازسوی خبرگزاری هابه تهران مخابره شده،نشان می دهدکه مقام های واشنگتن دررابطه باگسترش بحران ایران بشدت دراین موردکه بایدکماکان ازشاه ایران حمایت کننددچارتردید شده اند».
«دولت مجبوراست دست ازحمایت بی رویه ازپول آمریکابردارد»
«امپراتوری دلار رادرایران براندازید!».
«دربرابرهربشکه نفت۷/۱۲دلاری،تنها۷دلارکالامی توانیم ازبازارهای جهانی بخریم».
«ارزهادربازارآزاد،هرروزگرانترمی شود»
«دلار۹۱ریال».
«همدلی مردم شوروی بامبارزات ایران».
«۶۲روزاسارت قلم درحصارسرنیزه ها».
چاپخانه هاوسالن های تحریریه روزنامه های مهم خبری کشور،توسط نظامیان اشغال ومهروموم شد».
۱۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«اویسی برای کودتای نظامی درایران تلاش می کند».
«ایستگاه جاسوسی الکترونیک آمریکادرایران برچیده شد».
«خریدزمین برای خانواده شاه درلوس آنجلس».
«روزنامه اینترنشنال هرالدتریبون درشماره ۲۶سال۱۹۷۶خودنوشته است:که شاه ایران درمنطقه لوس آنجلس سرگرم خریدن مقدارزیادی زمین است».
«شهرداررفسنجان کشته شد».
«جوانان لنگرود،کنترل شهررابدست گرفتند».
«پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)نوشت:تلاش برای ایجادحکومت طرفدار آمریکادرایران».
۱۹دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«تبریزدیروزدرآتش سوخت».
«دونفرافغانی درمیدان ورامین بدارآویخته شدند:رئیس پاسگاه گفت:قاتلین رابرای مجازات پیش امام خمینی ببرید!».
«تشکیل دادگاه اسلامی درایلام:یک دزدتازیانه زده شد».
۲۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«دستورجلب پدرزن«شهرام پهلوی نیا»،«محمودافشار»به اتهام میلیاردهاریال تدلیس یک قرارداد ۵ساله یک جانبه صادرشد».
«به خاطر تعطیلی بانک مرکزی:تحقیق درباره خارج کنندگان ارز متوقف شد».
«خروج شاه ازکشورقطعی است».
۲۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«چماقداران نماینده آیت الله العظمی شریعتمداری رادرشیروان کتک زدند».
«دیروزدربهبهان یک درجه دارارتش بوسیله عده ای به قتل رسید».
«۲۵فروشگاه تعاونی اسلامی و۱۴وانت سیارشروع به فروش موادغذایی ارزان به افرادکم درآمد تهران کردند».
«استقبال گروه های کم درآمدازتعاونی های اسلامی».
«برنج شمال،هرکیلویی ۶۰ریال».
۲۱دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«کارکنان وزارت اطلاعات،دولت ووزیراطلاعات راقانونی نمی دانند».
۲۱دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
نیویورک تایمز:
«شاه یکی ازسه ثروتمندبرزگ خاورمیانه است».
۲۲دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«ناصرقشقایی ازتبعید به ایران بازگشت».
«مردم دانشگاه ها را بازکردند».
«آمریکا خواستارخروج شاه از ایران شد».
دراطراف دانشگاه تهران:
«۱۳۰کتابفروش خردسال توسط فرمانداری نظامی دستگیر شدند».
۲۳دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
وزارت خارجه آمریکا:
«کودتادرایران دردی را دوانمی کند».
اسرائیل دربدردنبال نفت!:
«تل آویو،آسوشیتدپرس:اسحاق مودای وزیرانرژی اسرائیل دریک مصاحبه تلویزیونی اظهارداشت: منبع صدورنفت ایران به اسرائیل تنهامشکل اسرائیل نیست،این مشکل سراسردنیای غرب است».
«اطلاعات راگران نخرید».
۲۳دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان».
«تغییربزرگ سیاست آمریکادرایران».
«دولت به گشایش دانشگاه تهران تن داد».
«به خانواده های انگلیسی دستور خروج ازایران داده شد».
«پس ازحمله ماموران به یکی ازتعاونی های اسلامی درپل تجریش ودرهم ریختن آن دیروز این فروشگاه رابرای ادامه کارتعمیرکردند».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«شاه کودتارا رد کرد».
«دکترسنجابی از اعضای دولت آینده است»
«درمجلس به بختیارشدیداحمله شد».
«دانشگاه ملی بازشد».
«دستورشاه به ژنرال ها:«کودتانکنید».
«شاه درمصر،توقف کوتاهی می کنند».
اطلاعیه کارکنان سازمان هواپیمائی کشوری:«پرواز از کلیه فرودگاه های ایران خطرناک است».
شوروی:«آمریکامی خواهددرایران کودتاکند».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«شاه می رود،امابازگشت معلوم نیست».
«شاه باکودتا مخالفت کرد».
«به محض رفتن شاه،می خواهندگروهی بنام ملت مسلمان به موسسات ارتشی ودولتی حمله کنند».
«توطئه خارجی برای حمله اشراربه موسسات نظامی ودولتی؛هشدارامام خمینی به مردم و ارتش».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
درخواست آمریکاازارتش ایران:«کودتانکنید!».
پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی):«ژنرال آمریکایی(رابرت هویزر)،درتهران یک کودتاتدارک می بیند».
«سوئیس اقامت شاه رامی پذیرد».
«اسرائیل نگران تامین نفت».
سازمان اطلاعات وامنیت کشور(ساواک):«دخالت ساواک درحوادث گرمسار تکذیب می شود».
بختیار:«من برای جارو شدن خیلی سنگینم».
«سوریه ازآیت الله خمینی حمایت می کند».
«آیت الله العظمی خمینی باسوریه تماس گرفت».
«ازبیم ادامه تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا،مادروخواهرشاه بازهم خانه عوض کردند».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«ازطرف امام خمینی،اعضای دولت موقت اسلامی تعیین شدند».
پیغام امروزتعطیل شد:«روزنامه پیغام امروزکه پس ازپایان اعتصاب مطبوعات تنها۵شماره منتشر شده بود،تحت فشارمدیرآن که درخارج به سرمی برد،تعطیل شد».
«تاریخ بازگشایی دانشگاه اعلام شد».
«هر۵عضوشورای انقلاب درایران هستند».
انفجاربمب درقزوین:«شب گذشته بمبی که درخانه سرهنگ دیهیم رئیس شهربانی قزوین کار گذاشته شده منفجرشد.وساکنان خانه وخانه های اطراف راوحشت زده کرد».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«حمله شدید مسکوبه بختیارنخست وزیر».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«شاه رفت».
«شاه درآخرین لحظه مصاحبه مطبوعاتی رالغوکرد».
«تاسیس فروشگاه تعاونی اسلامی پوشاک».
«درشمیران مستشارآمریکائی بطرزمرموزی کشته شد.سرهنگ آرتوردبلیوهاین هات،رئیس ستاد مستشاری آمریکادرارتش ایران بود.صبح امروزبه کلانتری دربند اطلاع داده شدکه این افسر آمریکایی درخانه اش بطرزمرموزی درگذشته است.جسداین سرهنگ دراتاقش درحالی که حلق آویزشده،پیداشد».
سرهنگ آمریکایی چگونه درکرمان به قتل رسید:«سرهنگ بازنشسته«مارتین برکوتیز»که گفته می شود ازافسران نیروی هوایی آمریکابود،پریشب درخانه مسکونی اش واقع درخیابان چهارم آبان کرمان به قتل رسید.وی دریک سال پیش به عنوان مدیرشرکت پارسون جردن(مشاورمس سر چشمه)باحقوق ماهیانه۴۸۰هزارریال استخدام شد».
اعضای احتمالی شورای انقلاب اسلامی:«ازدکترسنجابی یامهندس بارزگان به عنوان نخست وزیر احتمالی دولت موقت نام برده می شود».
«سرتیپ رزمی رئیس سابق شهربانی آبادان که درپی فاجعه سینمارکس آبادان به تهران فراخوانده شده بود،بازنشسته شد».
آگهی روزنامه:«دومیلیون ونیم تومان درمقابل بیع بسیارارزنده بدون واسطه مورد نیاز است عصرها تلفن….».
«برخی ازاعضای خانواده سلطنتی به آمریکا رفتند».
«برای همراهی با جنبش مردم؛کتابفروشی های دانشگاه،هفته ای دو روز تعطیل می کنند».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«مصرامروزمنتظرشاه است».
«بازجوئی ازارتشبدنصیری آغازشد».
«سیستم بانکی فلج شده است».
«روستاهای زاهدان۵روز است می لزرد».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«سنابه دولت بختیاررای اعتمادداد».
«تجاوزماموران به طرح بیمارستان تجریش محکوم شد».
مجله سپید وسیاه،۱۱بهمن ماه۱۳۵۷،ش۱۰۹۵
«…ساعت۳۰/۱۱روزسه شنبه ۲۶دیماه۱۳۵۷شاه باچشمانی اشکبارایران راترک گفت.درحالی که درآخرین لحظات مصاحبه ای راکه قراربودانجام دهدلغوکرده بود.ساعتی بعدکه خبربوسیله رادیو پخش شدناگهان تهران وشهرستانهاتبدیل به یک پارچه شوروهیجان گردید…».
۲۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«اموال شاه ملی اعلام شد».
«ایران یک چشم خندان یک چشم گریان؛زلزله خراسان صدهانفرراکشت».
«کلانتری های اهواز تخلیه شد».
«گروهی ازنمایندگان مجلس استعفادادند».
«شاه درآخرین لحظه گریه کرد».
«تعطیلی داروفروش های عمده به قیمت جان بیماران تمام می شود».
«امیرمسعودی طباطبائی(رئیس راه آهن ایران)بازداشت شد».
«آلمان نگران سرمایه های خوددرایران است».
«نگرانی اسرائیل ازایران؛تلویزیون اسرائیل دی شب به نقل ازمحافل سیاسی گفت:بارفتن شاه جبهه شرقی غرب فروریخت».
«شاه وسادات درباره ایران مذاکره کردند».
«فلسطینی های تندوربه سفرشاه به مصرحمله کردند».
«مردم می خواستندزندان قصرراویران کنند؛به درخواست آیت الله طالقانی ازاین کارخودداری شد».
«شش لبنانی برای بازگشت موسی صدر،هواپیمایی راربودند؛بیروت-رویتر،شش هواپیمارباشب گذشته هواپیمایی لبنانی رابا۷۳سرنشین و۹خدمه به منظورآزادکردن امام موسی صدررهبر شیعیان لبنان ربودندولی پس ازچند ساعت گروگان هاراآزاد و خودرابه نیروهای امنیتی لبنان تسلیم کردند…رهبرهواپیمارباهادرکنفرانس مطبوعاتی گفت:ترتیبات ناپدیدشدن امام صدررابخاطرحمایت ازآیت الله خمینی رهبر تبعیدشده شیعیان ایران فراهم کرده است».
«فروهرباامام خمینی ملاقلات کرد».
«مجسمه های شاه ورضاشاه رادرشهرهاپائین کشیدند».
«درچندشهرماموران مجسمه های شاه را پائین کشیدند».
«زلزله درقائن صدهانفرراکشت».
«یحی صادق وزیری،وزیردادگستری۲۴ساعت پس ازآنکه ازدولت رای اعتماد گرفت، استعفاکرد.وزیر ۶۸ساله کابینه دکتربختیارعلت استعفای خودراعدم تجهیزدادگستری برای مجازات متجاوزان به حقوق مردم وبیت المال اعلام کرد».
«بیش از۳هزارنفرازکارکنان بانک سپه وشعبات وابسته موسسه اطلاعات راگلباران کردند؛ ساعت۱۰صبح دیروز کارکنان بانک سپه وشعبات وابسته به آن ضمن یک راهپیمائیی آرام دراطراف میدان سپه به موسسه اطلاعات آمدند تاباشعار مطبوعات پیروزی ات مبارک یکبار دیگر همبستگی خودرابانویسندگان متعهد کارکنان وکارگران اطلاعات تجدید کنند».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«حمله تانک هاوچماق بدستان به اهوازودزفول».
«تانک هاده هااتومبیل رادردزفول لِه کردند».
«امام خمینی خواستاراستعفای وزراشد».
«کُردهای شورشی به پاسگاه ژاندارمری حمله کردند».
«گروهی می خواستندانبارنفت ری را آتش بزنند».
«اعلامیه آیت الله طالقانی درباره راهپیمائی فردا».
«۲۰نماینده تاکنون استعفادادند».
«رادیووتلویزیون مهابادبعدازظهرسه شنبه برنامه های شادپخش کرد».
«نام کنلل پسیان از لغت نامه دهخداسانسورشد».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«درپی اخطار آیت الله العظمی خمینی؛نمایندگان مجلس برای استعفاصف کشیدند».
«کودتای گروهبان حسینی درنهاوند».
۳۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«امام خمینی درخواست کارتر راردکرد».
«ازطرف وریرسابق دادگستری ایالات متحده آمریکاسه پبشنهاددرباره ایران به امریکاداده شد».
«به دعوت امام خمینی؛میلیون هانفردرتهران،شهرستان ها وحتی درروستاها راه پیمائی کردند».
«قطعنامه راهپیمائی؛ماخواهان جمهوری آزاداسلامی هستیم».
«شایعه مسمومیت آب مردم شمال رادروحشت فروبرد».
«دربابلسر،گنبدکاووس،آمل وچندشهردیگرعده ای مسموم شدند».
«آب اغلب شهرهای شمال برای آزمایش به آزمایشگاه فرستادند».
«دربیشتر شهر آب قطع شد».
«چماقداران به اتومبیل هادرجاده های کرمانشاه حمله کردند».
«۱۰۰نماینده پارلمان راترک نمی کنیم».
«۷۰۰میلیون تومان برای انحلال مجلس اختصاص داده اند».
«اعلامیه دست چپی های مصرعلیه دیدارشاه؛شهربانی مصربدفتریک حزب دست چپی کوچک که نامش حزب اتحادمترقی است،حمله کرد».
«بنی احمداستعفاکرد».
«انتقالات نظامی درمرزایران».
«ژاندارمری اعلام کرد؛پنجاه افغانی درمرزایران مستقرشدند».
«اداره مرکزی ساواک مشهدتخلیه شد».
«کارکنان بارنک رفاه خواستارایجادبانکداری اسلامی شدند».
«سازمان کارگران ایران منحل شد».
«اهالی ده لویزان باحمله مکرر چماق بدستان روبروشده اند».
«درساعات منع رفت وآمدبه دوفروشگاه دستبردزدند».
«جبهه طرفداران سلطنت درژنو؛یک جبهه برای سلطنت درایران درژنوتشکیل شده که هدف آن توطئه برای قتل حضرت آیت الله العظمی است».
«نماینده آیت الله طالقانی وصدهانفرازمسلمانان وارامنه برای ابراز همبستگی وهمدردی با خانواده«الواندملیکیان»جوان۱۷ساله ای که روز۲۹مخرم شهیدشد،به خانه اورفتند».
«فرمانداری کازرون کسانی که بنام فرمانداری نظامی به خانه ها حمله می کنند دروغ می گویند».
«تعدادی ازشعارهای راهپیمائی دیروز؛برادرشهیدم شهادتت مبارک.نصرمن الله وفتح القریب.الله اکبر،لااله الاالله،گلوله،مسلسل،جواب ضدخلق است.مزدورآمریکایی اخراج باید گردد.درطلوع آزادی،جای شهداخالی.تنهاره سعادت ایمان جهادشهادت.حزب فقط حزب الله رهبرفقط روح الله.تا دفع هرستمگرنهضت ادامه دارد،حتی اگر شب و روز برماگلوله بارد.نظام شاهنشاهی نابودگردد. فلسطین ویتنام متحدخلق ما.تفرقه تفرقه سلاح دشمن ماست.نابودبادصهیونیسم.کارگر،دانشجو، روحانی،پیوندتان مبارک.خمینی خمینی خدانگهدارتو،بمیردبمیرد،دشمن خونخوارتو.استقلال آزادی جمهوری اسلامی.ماپیروقرآنیم سلطنت نمی خواهیم.اساس این شورابرضدالله است.ایران کشور ماست خمینی رهبرماست.کشته شدگان راه حق راه حسین رفته اند،ماندگان شهرمالبیک به زینب گفته اند.این است شعارملی خدا،قرآن،خمینی.تسنن،تشیع،پیوندتان خدایی است.کابینه بختیاریک حیله جدید است،برنامه خمینی برچیدن یزید است».
«شعارپلاکاردها؛مادراین رفراندوم حکومت بختیارراغیرقانونی دانسته وخواستار حکومت اسلامی هستیم.دراین شرایط هرنوع توطئه برضدمردم رابی اثر می کنیم.درود برشهدای راه آزادی خلق. درودبرمجاهدکبیرآیت الله طالقانی.۲۸مردادرافراموش نکنیم.ایران ازآخرین نقاطی است درجهان که امپریالیسم درآن خواهدجنگیدوبایدآرزوکردایران گورامپریالیسم باشد.(ازمجاهدشهیدمهدی رضایی). تااستقرار جمهوری اسللامی به مبارزه ادامه می دهیم.شهیدان قلب تاریخ اند.سیدجمال الدین اسدآبادی مردهمیشه ی زنده تاریخ.خون شهیدان ما متدادخون شهیدان کربلاست(امام خمینی)».
مجله سپید وسیاه،۱۱بهمن۱۳۵۷،ش۱۰۹۵
شعارهای جالب راهپیمایان:
«یک نگاه کوتاه به شعارهایی که گروه های مختلف،بخصوص مخالفین وموافقین درراهپیمایی ها شان می دادند،نشان می دهدکه شباهت هایی بین آن هاوجود دارد وهردوبیشتردرجهت دینی و مذهبی است.دراین جابدون هیچ گونه تغییروتفسیر شعارهایی راکه نزدیک وشبیه بهم است برای ضبط درتاریخ واطلاع خوانندگان گرامی چاپ می کنیم:
مخالفین:ارتش برادرماست،خمینی رهبرماست
موافقین:برادرارتشی،الهی زنده باشی
مخالفین:استقلال،آزادی،حکومت اسلامی
موافقین:استقلال،آزادی،قانون اساسی
مخالفین:بختیاربختیار،آدم بی اختیار
موافقین:بختیاربختیار،سنگرتونگهدار
مخالفین:سکوت هرمسلمان،خیانت است به قرآن
موافقین:اکثریت خاموش،سکوتت رابشکن
مخالفین:وای به روزی که مسلح شویم
موافقین:برادرهموطن،کشوروآتش نزن
مخالفین:ازهاری بیچاره،بازم بگونواره
موافقین:روزنامه های دروغگو،بازم بگوساواکه
مخالفین:خدا،قرآن،خمینی،این است شعارملی
موافقین:خدا،قرآن،محمد،این است شعارملت
مخالفین:خمینی تویی رهبربت شکن،خمینی تویی وارث انبیا
خمینی تویی رهبرخلق ما،مجاهدمجاهدخمینی امام
موافقین:هرکس به کسی نازد،ماهم به علی نازیم
مخالفین:درود برمجاهد،درودبرفلسطین،فلسطین،فلسطین،برادرقهرمان
موافقین:خلیج مافارس است،کشورماپارس است
مخالفین:حزب فقط حزب الله،رهبرفقط روح الله
موافقین:مهدی صاحب زمان،امام آخرماست
«درراهپیمایی تاریخی وعظیم دیروز؛دریایی از میلیون ها انسان بخروش آمد».
«دکترکریم سنجابی،رهبرجبهه ملی ایران،همراه یاران وهمراهان،بخش عظیمی ازراهپیمایی دیروز راتشکیل دادند».
«۴۰۰بلندگوتوسط بیش از۱۵۰جوان داوطلب بود».
«برای کنترل بلندگوها۸۰دستگاه کنترل صداهم تهیه شده بود».
«برخورداهواز۲۲کشته و۸۰مجروح داشت».
«تشییع جنازه شهدای اهواز».
«اجتماع کارمندان مخابرات برای تجلیل ازشهدادربهشت زهرا».
«یک پاسگاه اطلاعاتی آمریکادرمرزایران هنوزدایراست؛آمریکایکی ازپُست های جاسوسی خودرا درایران بسته اما یک پُست دیگرجمع آوری اطلاعات راکه مهم تر است برای نظارت برآزمایش های موشکی شوروی هم چنان بازگذاشته است».
«پارلمان اروپایی نقض حقوق بشردرایران رامحکوم کرد».
«به علت اختلاف بازماندگان درپایگاه شاهرخی:چندصدنظامی اعتصاب غذاکردند».
«حمله چماق بدستان وتیراندازی درمسجدسلیمان».
«ساواک آبادان دایره راهنمایی ورانندگی می شود».
«شکایت مردم نهاوندازچماقداران به کانون وکلا».
«نام وآدرس صندوق های قرض الحسنه اعلام شد».
«۵/۳میلیون کارگربیکارشده اند».
۳۰دی ما۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«دکترسنجابی مامورکنترل اعتصاب هاشد؛آیت الله العظمی خمینی به اوماموریت داد».
«برداشت جامعه شناس آمریکایی ازگفته های آیت الله العظمی خمینی؛جمهوری اسلامی مبتنی بردمکراسی چندحزبی است».
«اعتراض«پراودا»روزنامه ارگان حزب کمونیست شوروی به حضورآمریکائیان درایران:«پراودا» حضور مزدوران آمریکائی بالباس شخصی رادرایران که ماموریت شان تامین نگاه داری تجهیزات نظامی آمریکائی درایران است رامحکوم کرد».
«۷نفرازبسته بندان هیات اسلامی دستگیرشدند؛ماموران به فروشگاه اسلامی آبادان حمله کردند. قسمت بسته بندی ارزاق عمومی هیات اسلامی آبادان موردحمله ماموران نظامی قرارگرفت و۷تن ازبسته بندان دستگیرشدند».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«امام خمینی جمعه درتهران نماز می خواند».
«امام خمینی پیشاپیش راه پیمائی عظیم به بهشت زهرامی روند».
«اسامی اعضای شورای انقلاب تا۴۸ساعت دیگر اعلام می شود».
«هشدارشوروی درباره کودتا درایران».
«امام خمینی ساعت۵/۸صبح جمعه واردتهران می شود».
«بنای یادبودانقلاب ایران درلیبی».
«دیروزهنگام گشایش یک نمایشگاه کتاب وفروشگاه انواع کتاب های روزدرکتابخانه ساری عده ای به کتابخانه حمله کردندوشیشه های آنراشکستند».
«روابط عمومی ارتش اعلام کرد:خسرودادفرمان آتش نداده است».
«اعلام جرم بازاریان تهران علیه ولیان درباره کشف میلیون هاتومان سوءاستفاده درآستان قدس رضوی».
«بدنبال تهدیدهای تلفنی؛تدابیرامنیتی برای حفظ جان امام خمینی شدیدترشد.پس ازتهدیدهای ناشناسی که اخیرا علیه آیت الله العظمی خمینی عنوان شده،نیروهای پلیس فرانسه بطور محسوسی برتدابیرهای حفاظتی خودازخانه آیت الله افزودند».
«چماق بدستان درجاده ها به مسافران حمله کردند».
«آمریکاامیدبه بختیارراازدست داده است».
«اعلام جرم علیه فرماندار نظامی خرمشهر».
«شاه۴یا۵روزدیگردرمصرمی ماند».
«تغییرنام خیابان شاپور:«دیروزطی مراسمی درانتهای خیابان شاپور،نام این خیابان تغییرداده شدو بنام خیابان شهیدگلسرخی نامگذاری گردید.بلافاصله پس ازتصویب این نام،گروهی ازاهالی محل مامورنصب تابلوهای نام جدید درنقاط مختلف این خیابان گردیدند».
«زلزله زدگان قائن درانتظارکمک فوری».
«پایگاه هوائی بندرعباس بانهضت مردم اعلام همبستگی کرد».
«اعتصاب غذاوراهپیمایی پایگاه نیروی هوایی بااعلام پشتیبانی ازقعطنامه اربعین».
«همافران بندرعباس اعلام راهپیمایی کردند».
متهم حادثه سینمارکس آبادان دستگیرشد:«آبادان:درخصوص مطلبی که ازقول وزیردادگستری در موردسینمارکس درروزنامه کیهان درج شده بود،ضرابی دادستان شهرستان آبادان اظهارداشت:که چون ممکن است ازمطالب مذکور برداشت های مختلفی بشود،لازم به یادآوری است که پرونده مربوط به سینمارکس آبادان بطورمرتب موردرسیدگی قرارگرفته واخیرا یکی ازمتهمین حادثه دستگیرشد وتحقیق ازوی ادامه دارد.امید می رود که بزودی پرونده تکمیل وباکیفرخواست به دادگاه جنایی ارسال گردد.محاکمه وی نیزدرجلسه علنی دادگاه انجام خواهدشد…دادستان آبادان گفت: این متهم به هیچ وجه ارتباطی بامتهم اولی بنام عبدالرضاآشورکه درعراق دستگیر وزندانی شده است ندارد.و برخلاف نوشته روزنامه هیچ شورایی درجریان رسیدگی به پرونده دخالت نداشته و پرونده مسیرقانونی خودراطی می کند».
«کودکان ایرانی فعالانه درانقلاب شرکت کردند».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«نمازجمعه باامام خمینی درتهران»
«راهپیمایی شنبه برهبری امام خمینی».
«انتقادازمطبوعات درموسسه اطلاعات؛متن قطعنامه اجتماع کنندگان در اطلاعات:… مامی خواهیم مطبوعات صفحات خودرابطورمعقول وتناسب درخدمت همه گروه های فکری وعقیدتی درگیردر انقلاب قراردهند.وازانعکاس مغرضانه نظریات خودداری ورزند».
«متن استعفای سیدجلال تهرانی،رئیس شوری سلطنت؛شورای سلطنت غیر قانونی است».
«اشغال نظامی مهرآبادبرای جلوگیری ازپرواز انقلاب».
«اشغال سفارت وکنسولگری ایران درپاریس».
«آخرین خبر؛پرواز امام به تعویق افتاد».
«امروزتظاهرات طرفداران قانون اساسی درخیابان های تهران صورت گرفت.ناظران شرکت کندگان دراین تظاهرات رابین ۱۰۰تا۱۶۰هزارنفرتخمین زدند».
مسکو:«شعاررهبران مذهبی ایران،مترقی است».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«دوسه هفته دیگر جمهوری اسلامی مستقرمی شود».
۲بهمن۱۳۵۷روزنامه کیهان
«ایران درتدارک بزرگترین استقبال تاریخ».
«الله اکبر،هشدارپاسداران شب؛گروه پاسداران شب که ازجوانان استقلال طلب و آزادیخواه تشکیل شده،ووظیفه درامان نگهداشتن شهرراازهجوم چماقداران وقداره بندان بعهده گرفته اند،دردومین بیانیه خودچنین نوشته اند:ماکه بابیانیه شماره یک اعلام موجودیت کردیم،بدینوسیله اعلام می داریم۱-پاسداران شب درصورت احساس خطرومشاهده اشرارباتکبیرالله اکبرتقاضای کمک خواهند کرد۲-وموکدااعلام می داریم که باارتش ملی خودهیچ گونه تضادی نداریم».
«مطبوعات پاریس؛شانس بازرگان برای نخست وزیری بیشتراست».
«رئیس دادگستری قوچان(رحمت الله محبتی)خواستارتعقیب چماق بدستان شد».
«۳چماق بدست کشته شدند.سه نفرازچماق بدستان هنگامی که درصددمتوقف ساختن یک اتومبیل بودنددرتصادف باهمین اتومبیل کشته شدند.این حادثه درچالا نچولان بین بروجردودرود رویداد».
«قم برای استقبال ازامام خمینی آماده می شوند».
«ماموران شرکت ایزایران رااشغال کردند؛شرکت ایزایران،روزگذشته به اشغال ماموران نظامی درآمده وازورودکارکنان شرکت که مربوط به خدمات کامپیوتری است به داخل جلوگیری به عمل آمد».
«اعلامیه شماره ۱کمیته اعتصاب منتخب امام خمینی؛دراولین جلسه آقایان دکترکاظم یزدی ودکتر مهدی ممکن به عضویت کمیته انتخاب شدندوبرای مطالعه کارهای مختلف گروه های کارتخصصی تعیین شد…ازآنجاکه موضوع توزیع گندم دردرجه اول اهمیت قراردارد.بابررسی های که به عمل آمد تصمیم گرفته شد۱-تخلیه کشتی های حامل گندم،دربنادرمختلف بفوریت انجام گیرد…امضاء:کمیته تنظیم اعتصابات متخب امام خمینی،دکتریدالله سحابی».
«دسته گل امام خمینی برای خاخام بزرگ ایران؛تل آویو،خبرگزاری فرانسه،سیاسیون سیمانتوف، رئیس سازمان یهودیان ایرانی دی شب درتلویزیون اسرائیل فاش کردکه در این اواخرآیت الله خمینی دست گلی برای یدیدی خاخام بزرگ ایران فرستاده است،تا تشویش ها ونگرانی های بسیار شدید یهودیان رابرطرف کند».
«اعلامیه دولت؛گندم بقدرکافی موجوداست».
«شورای سلطنت تشکیل شد».
«رادیولندن؛بختیاراستعفای دوعضوشورای سلطنت راتکذیب کرد».
«کارکنان رادیوتلویزیون علیه شاپوربختیاراعلام جرم کردند».
«کارکنان چاپخانه دولت ایران درکیهان اعلام داشتند:کارکنان چاپخانه دولت ازاین پس ازچاپ گذرنامه که جوازخروج چپاولگران بیت المال ویغماگران سرمایه های ایران است خودداری می کنند.وباعدم چاپ اوراق قرضه وسایراوراق بهادرنقشه های شوم عاملان امپریالیسم بین المللی رانقش برآب می کنند».
«آباده-ده هاهزارتن ازمردم آباده وایل قشقایی روزگذشته ازمحمدناصرقشقایی رئیس ایل قشقایی که ازتبعیدبه ایران بازگشته استقبال کردند».
«سرقت های مکرردرلاهیجان؛اکثرمغازه های لاهیجان مورد سرقت قرارمی گیرد.شب ها بطورکلی درمیان این شهرماموری دیده نمی شود».
«پرویزقلیچ خانی برای مبارزه به ایران برمی گردد:پرویزقلیچ خانی قهرمان نامی ایران که به نشانه اعتراض به رژیم ایران ومبارزه باآن ازشرکت دربازهای جام جهانی خودداری کردتااواخر این هفته به ایران بازخواهدگشت».
«۲هزاربلوچ طرفدارشاه به پاکستان پناهنده شدند».
«ارگان حزب حاکم سوریه خواستارکناره گیری دولت بختیارشد؛روزنامه البعث نوشت:شاپوربختیار نخست وزیرایران بدبیارترین افراداست.زیرانه می تواندنقش شاه رابازی کندونه می توانداشتباه های اوراترمیم کند».
«تیراندازی به خانه افسرآمریکایی؛سفارت آمریکادرتهران دیروزاعلام کردکه یک شنبه گذشته شخص ناشناسی یک گلوله به خانه یک افسرارتش آمریکادرتهران شلیک کرده…این افسرآمریکایی «روی هولینگ ورث»نام دارد».
۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«دیروزگروهی به عنوان اعتراض به روش روزنامه های آیندگان وکیهان درانتشاراخبارومقالات به یک راهپیمایی دست زدند.راهپیمایان که بادادن شعارحزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله موضع خودرا آشکارمی کردند وهربخش ازگفته سخنرانان راباتکرار۳بارالله اکبر تائید می کردند».
«تهدیدهای تلفنی علیه آیت الله العظمی خمینی».
۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«اعلامیه کمیته برگزاری مراسم استقبال:ازآذین بندی خیابان ها خودداری کنید».
«تهرانی،شورای سلطنت راغیرقانونی خواند».
«رئیس شورای سلطنت دلیل استعفای خودرا اعلام کرد».
«همراه بالایحه تعقیب ومجازات متجاوزان به بیت المال:لایحه انحلال ساواک تقدیم می شود».
«داشجویان طرفدارامام خمینی کنسولگری ایران دربمبئی رااشغال کردند».
«ساختمان ساواک آستارابه آتش کشیده شد».
«نمایشگاه عکس شهدادربیمارستان مهدی رضایی(بیمارستان قلب)».
«تخلیه روستاهای شوروی درمرزایران ایران؛تهران،آشوشیتدپرس،گزارش های اطلاعاتی نشان می دهدکه شوروی به تخلیه ساکنان روستاهای مرزی خودباایران پرداخته است».
«نیروی پایداری منحل شد:امروزاعلام شدکه نیروی پایداری که یکی ازسازمان های تابعه ژاندارمری بوده،ازتاریخ ۶دی ماه ۱۳۵۷منحل شده است».
«طراح ماجرای المپیک مونیخ درانفجاربمب کشته شد:ابوصلاح حسن رئیس نیروهای امنیتی سازمان چریکی الفتح ویکی ازشخصیت های برجسته سازمان آزادی بخش فلسطین براثر انفجاربمبی دریک اتومبیل درشهربیروت کشته شد.ابوحسن به هنگام مرگ۳۶سال داشت.گفته می شودابوحسن نقشه حمله به ورزشکاران اسرائیلی دربازی های المپیک درسال۱۹۷۳مونیخ را طرح ریزی کرده بود».
«خیابان حنیف نژاد؛بدنبال چاپ خبرتغییرنام خیابان شاپور،روزگذشته اطلاع حاصل شدکه چون محمدحنیف نژادیکی ازشهدای سیاسی ساکن خیابان شاپوربوده است.اهالی خیابان شاپوربا تشکیل جلساتی درچندمسجدکه باحضورحضرت آیت الله غروی وسایرآیات عظام تشکیل شده بود، نام این خیابان راازشاپوربه خیابان حنیف نژادتغییرداده اند».
«درحمله تانک هاوچماق بدست ها به رضائیه عده ای کشته ومجروح شدند».
«چماق بدست هادرچندشهربه مردم حمله کردند».
«وزیرپیشین دادگستری آمریکا(رمزی کلارک):۹۹درصدمردم طرفدارامام خمینی اند».
ایزوستیاارگان ذولت شوروی،دیروزدربرابرانتقادهای روزنامه های غربی وبویژه روزنامه های فرانسه وآمریکاازآیت الله خمینی به دفاع ازاوپرداخت».
«کمبودگوشت گاووگوسفند درتهران».
«بابل،هدایت الله فهیمی(واعظ):زندانیان سیاسی،نیازی به اعاده حیثیت ندارد».
۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«ازپروازهواپیمای امام خمینی به پاریس جلوگیری شد».
«به کلیه شرکت های هواپیمائی بین المللی اعلام شدکه به تهران پرواز نکنند».
«تانک ها،مهرآبادرامحاصره کردند».
«ده هاهزارنفردراطراف مهرآباداجتماع کردند».
«امام خمینی تاکیدکرد؛جمعه به وطن بر می گردد».
«کارکنان هواپیمائی ملی:قسمت هایی ازهواپیمای امام خمینی راخراب کردند».
«برنامه رادیویی«شباهنگ»آبادان قطع شد.برنامه رادیویی شباهنگ که هرشب ازساعت ۲۳تا۲۴از رادیونفت ملی پخش می شد،قطع شد.نویسنده ومجری این برنامه«ملک جرموس»نام دارد».
«مردم بابلسربجای گل،(برای مقابله باکمبود موادغذایی)حبوبات می کارند».
«کارکنان وزارت خارجه باملت ایران اعلام همبستگی کردند».
«درکلاردشت۱۵۰۰نفرمسموم شدند.علت مسمومیت خوردن غذایی است که روستائیان درمراسم مذهبی خودخورده اند…حال ۲۰۰نفرازمسمومین وخیم است».
«گاردجاویدان شاهنشاهی بابه نمایش گذاشتن تانک ها،توپ های ضدهوایی و کماندوهای ضربتی خودبرای خبرنگاران خارجی،دیروتاکیدکردندکه تاآخرین قطره خون خودرابرای خفظ شاه،نظام پادشاهی ودولت غیرنظامی خواهندریخت».
«چماقداران هشتپرطوالش رامحاصره کردند».
۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«پنج شنبه۱۰صبح طرفداران قانون اساسی درمقابل مجلس اجتماع می کند؛تدارک تظاهرات به طرفداری ازقانون اساسی وسوسیال دمکراسی».
۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«آخرین خبر،ساعت دونیم بعدازظهر؛بازگشت امام خمینی۲روزعقب افتاد».
«تظاهرات وسیع طرفداران قانون اساسی دربهارستان».
«شاه ازخیانت دوستانش رنج می کشد».
«بختیارازامام خمینی سه هفته فرصت خواست».
«مذاکرات بازرگان-بختیاربرای مراقبت امام».
«ازطرف مقامات دولتی؛پرواز هواپیماهای کلیه کشورها به ایران قدغن شد».
«نظامیان درتظاهرات طرفداری ازامام خمینی».
«توطئه سوء قصد به امام خمینی کشف شد؛منابع موثق درتهران دیروزگفتندکه توطئه سوء قصدی علیه آیت الله خمینی توسط سرویس های مخفی ایران کشف شده است.ظاهرا این توطئه توسط ماموران خارجی طرح ریزی شده که برای همین منظورترتیب یافته وقبلا درایران رخنه کرده بودند.این طرح می بایست درهنگام ورود آیت الله به ایران درجمعه به مرحله اجرادرمی آمد».
«رادیولندن؛به شرط انتخابات صحیح؛بختیارحاضر به قبول تغییررژیم است».
«امام خمینی حاضر نشد به لیبی برود».
«سرلشگرعلاءالدین ناظم(بازنشسته):ارتش آمادگی کودتاراندارد».
«پاسخ یهودیان ایران به رادیو اسرائیل؛یهودیان ایران برخلاف گفته تلویزیون اسرائیل،درایران احساس آرامش می کنند.صهیونیست هامی خواهندبین اقلیت یهودی ومسلمانان اختلاف بیاندازند تاازآب گل آلودماهی بگیرند».
«۵/۳میلیون کارگرایرانی۳ماه است حقوق نگرفته اند».
«شوروی:برای آمریکاچین جانشین ایران می شود».
«۱۰۰سربازایرانی دربیروت».
«فعالیت اسرائیل برای مهاجرت یهودیان ایران:تعدادیهودیان ایران به حدود۵۰هزار نفر می رسد».
۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«بختیارنامه برای امام خمینی فرستاد».
۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«کمیته ای ازسوی آیت الله خمینی ماموررسیدگی به معاملات ایران وآمریکا شد؛ تجدیدنظردر معاملات ایران وآمریکا».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«چماق بدستان به دانشگاه صنعتی شریف حمله کردند».
«جلوگیری ازحرکت طرفداران قانون اساسی؛صدهانفرازکارکنان صنایع نظامی پارچین ورامین که بوسیله۲۰دستگاه اتوبوس متعلق به این سازمان برای شرکت درتظاهرات به طرفداری ازقانون اساسی ازورامین عازم تهران بودنددرمدخل شهرورامین وسیله گروه هایی ازجوانان که درکمیته انتظامات شهرعضویت دارند،متوقف شدندومردم شهرمانع حرکت این عده به سوی تهران گردیدند».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«ده هانفردرسراسرکشورکشته شدند».
«۵روزنامه نویس بازداشت شدند».
«ازطرف بختیار،خبراعدام۱۶همافرتکذیب شد».
«تحصن صدهاروحانی دردانشگاه».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«درتظاهرات قانون اساسی،نامی ازشاه نبود».
«نامه یک زن یهودی ایرانی به آیندگان؛هموطن،ماهم خون مان قرمزاست…ماآیت خمینی رابه عنوان یک رهبرانقلاب می ستانیم.اوست که خون های منجمدشده دررگ های ایرانی رابه حرکت درآوردوخواب چندین ساله بی تفاوتی ویابی خبری را ازدیده هاگرفت».
۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«روزنامه نگاران ارزندان باغ شاه آزادشدند».
«به عنوان اعتراض به کشتارهای اخیر؛بانک هابرای یک هفته تعطیل شد».
«انعکاس جهانی وقایع دیروزتهران؛خونین ترین حادثه پس ازفاجعه میدان ژاله… میدان۲۴اسفند،به میدان جنگ شباهت پیداکرده».
«۶ساعت جنگ خونین درتهران»
«هشدارامام خمینی درباره نوشته های پشت پرده».
«آیت الله طالقانی به جمع متحصصنین پیوست».
«شاه به کارترونزدیکان خودحمله کرد».
اطلاعات اسرارترورهای سیاسی۳۰ساله اخیر رافاش می کند؛مهدی عراقی رهبریک گروه افراطی اسلامی گفت:«ماسه نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایادی ودکتر اقبال بود».
«نزن سرباز…»
«فرودگاه های کشوربازشد».
«سنگربندی خیابانی وآتش سوزی وتظاهرات درتهران».
«یک سرلشگرژاندارمری درجریان تظاهرات دیروزدرمیدان۲۴اسفندموردهجوم مردم خمشگین قرار گرفت وبشدت مجروح شد.این سرلشگر«تقی لطیف»نام دارد.رئیس آجودانی ژاندارمری بعدازفرار ضاربین توسط مردم به آمبولانس منقل می شود.وی بعدازانتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت وحالش رضایت بخش است».
«۸نماینده دیگراستعفادادند».
«شهدای تظاهرات آبادان؛به منظوربزرگداشت وتجلیل ازشهدای آبادان بیش ازده هزارنفربدعوت فرهنگیان ودانشجویان دانشکده نفت درمحل دانشکده اجتماع کردند.شهیدان:بهرام زندی، محمددستان،عبدالامام محمدی،علی ابرهیمی،ناصرسعیدی».
۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«خبرگزاری لیبی فاش کرد؛نقشه جرالد فورد برای جلوگیری ازبازگشت آیت الله العظمی خمینی».
«خبرگزاری لیبی گزارش کردجرالدفوردرئیس جمهوری پیشین آمریکاهنگام اقامتش دراسوان یک نقشه نظامی برای جلوگیری ازبازگشت آیت الله خمینی به تهران تهیه کرده است».
«ملاقات آیت الله خمینی باارتشبدجم».
«تصمیم شاپوربختیارنخست وزیرایران درموردمسافرت به پاریس وملاقات آیت الله العظمی روح الله خمینی نزدیکان رهبرمذهبی ایران رادچار تفرقه کرده است».
«آیت الله خمینی دربیانیه ای که روزگذشته انتشارداداعلام کردبختیارراتنهادرصورتی که ازمقام خود استعفابدهد،می پذیرد.این بیانیه راعلی مهدوی یکی ازروحانیون نزدیک به آیت الله العظمی خمینی برای خبرنگاران قرائت کرد.مهدوی تاکنون درمیان نزدیکان آیت الله خمینی چهره شناخته شده ای نبود.دراین حال منابع ایرانی گفتندارتشبدجم که بختیاربه وی مقام وزارت جنگ رادرکابینه خود پیشنهادکرده بود،دراواخر جمعه شب باآیت الله خمینی ملاقاتی کرده است».
«رفتگران شهرداری آبادان دست از کارکشیدند».
«شعبان بی مخ،ماهی۶۸هزارتومان ازبیت المال باج می گرفت».
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«غرب وجنوب تهران درشعله های آتش»
«ترکیه بجای ایران،پایگاه غرب می شود».
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«روزنامه نگاران بدون بازجویی آزادشدند».
«مدیرکل آمریکایی پول خودراازصندوق آیت الله طالقانی دریافت کرد:دان ونترز،مدیرکل شرکت مهندسی وریسون-کنودی،دیروزمبلغ۱۷۹۵۰۰تومان ایرانی و۱۱۷۰۰دلارآمریکایی راکه گم کرده بود،از مسئول امورآیت الله طالقانی درحضورداوید پاترسون،نماینده سفارت آمریکادرتهران تحویل گرفت.وی از آیت الله طالقانی وجوانان شرافتمندی که پول را به دفتر آیت الله طالقانی آورده بودند،سپاسگزاری کرد».
راه پیمایان آبادانی مطبوعات راتهدیدکردند:
«درراه پیمایی دیروزمردم آبادان که بیش از۲۰۰هزارنفردرآن شرکت داشتندبه خبرنگاران مطبوعات درآبادان اخطارشد.چنانچه نسبت به چاپ وقایع این شهراقدام نکنند،درراهپیمایی های آینده از سوی مردم طردخواهندشد…دراین اجتماع کیاوش یکی ازمعلمان که نخستین سخنران بود، خبرنگاران مطبوعات رامورد انتقادشدید قرار دادوگفت چنانچه نسبت به چاپ وقایع آبادان اقدام نکنند درراهپیمایی های آینده مطلقاجایی نخواهندداشت.سپس آقایان هاشمی ومَکی سخنانی پیرامون تجاوز و تعدی رژیم ودولت های غیرقانونی به ملت ایران ایرادداشتند».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«امام صبح فردادرتهران است».
«دستورخروج اتباع آمریکایی ازایران صادرشد».
«شایعه کودتاناگهان درهمه جاپیچید».
«نقل وانتقال وسیع تانک هاونیروهای مسلح درتهران».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«هشدارپراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)کودتای آمریکایی درشرف انجام است».
«دستورتخلیه آمریکایی هاازایران صادرشد».
«۱۷۲نماینده هنوزمی گویندپارلمان راترک نمی کنیم…رقم نمایندگان مستعفی بالامی رود».
«اولین هواپیمای حامل خبرنگاران وعکاسان ویکی ازیاران امام خمینی امروزدرتهران به زمین نشست…ازنزدیکان آیت الله کسی نبود.تنهاامیرقطب زاده برادرصادق قطب زاده درمیان مسافرین هواپیمابود».
«دانشکده نفت آبادان به اشغال ماموران فرمانداری نظامی آبادان درآمد».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«۹صبح فرداتهران است.خمینی می آید».
«دستورخروج همه آمریکائیان ازایران صادرشد».
«۳۲نماینده استعفادادند».
پایان اشغال سفارت ایران درکپنهاک:
«سخنگوی تظاهرکنندگان که به زبان سوئدی صحبت می کرد،گفت:مابه هدف مان رسیدیم.مامی خواهیم آشکارکنم که خواهان ایجادجمهوری اسلامی درایران هستم.حدود۱۵تظاهرکننده ایرانی مقیم دانمارک وسوئدسفارت رابدون هیچگونه صدمه ای ترک کردند.وطبق گزارش هاکسی دستگیر نشد.تظاهرکنندگان گفتنددرنظرگرفته بودند،عکس های آیت الله خمینی راجانشین عکس های شاه بکنند،ولی بعددریافتندحتی یک عکس شاه درسفارت وجودندارد».
سخن پراکنی های رادیو های مرموز درباره ایران:
«دوفرستند رادیویی مرموزهر روز در سخن پراکنی های تندخوددولت ایران ومنافع آمریکایی رامحکوم می کند.ومقام های ایرانی معتقدنداین فرستنده هادرکنترل شوروی است.یک رادیوبنام صدای ملی ایران می گوید:اکنون که شاه رفته،نوبت آمریکائیان است.امپریالیسم امریکا باید از کشور رانده شود وبه جهنم برود.رادیوصدای ملی ایران درباکوی شوروی است و کارکنان آن کمونیست های ایرانی و شوروی هستند…».
«به ادعای پراودا:ژنرال آمریکایی(هویزر)معاون شورای سلطنت است».
«ساختمان نیروگاه هاهمچنان ادامه دارد؛قراردادنیروگاه های اتمی فراماتوم رالغو شده،تلقی نمی کنم.کارساختمان دونیروگاه هسته ای فرانسوی درایران همچنان درجریان است وحکومت ایران به طوررسمی دراین باره که قرارداد۵/۱۰میلیاردفرانکی معادل۳/۲میلیارددلاری رالغوکرده است،اعلامیه ای انتشارنداده است.سخنگوی شرکت مهندسی «فراماتوم»که سرگرم ساختن دونیروگاه۹۰۰ مگاواتی درکنار رود کارون است،گفت:قراردادیادشده امضاء شده است ونمی توان آنرالغوکرد».
۱۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«گرامی بادبهارآزادی».
«اولین پیام امام دروطن».
«امام هنگام ورودگریه کرد».
«طول جمعیت استقبال کننده۳۳کیلومتر بود».
«بزرگترین استقبال تاریخ برگزارشد».
«باقطع ناگهانی بخش مستقیم تلویزیونی؛درشهرهامردم تلویزیون هارا شکستندوبه خیابان ها ریختند».
«نظامیان بخش مستقیم تلویزیون راقطع کردند».
«رئیس شهربانی کرمان،سرهنگ معتمدی مقارن۵/۱بعدازظهردیروزهنگامی که به همراه راننده و محافظ ازشهربانی رهسپارخانه خودبود،توسط دوناشناس موتورسوارترورشد».
۱۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«امام مسئول شهرداری تهران را تعیین کرد؛شهرستانی پس ازاستعفای خودبه امام خمینی ازطرف ایشان مسئول اداره شهرتهران شد».
«قراردادهای خریداسلحه ازانگلیش لغوشد».
«انقلاب ایران به کشورهای دیگرسرایت کرد».
«زن ها ومردها بطورجداگانه به دیدارامام می روند».
۱۴بهمن ماه ۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«امام آمد».
«امام خوش آمدی».
۱۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«تمایل بختیاربه ملاقات باآیت الله خمینی».
«پس ازاستعفای بختیاریک دولت ملی تشکیل می شود-سنجابی».
«نظامیان باسرودشاهنشاهی مراسم ورود آیت الله خمینی راقطع کردند».
«سفارت ایران دربیروت اشغال شد».
«توزیع پرسشنامه های مشکوک درشهر؛دی شب چندتن ازخوانندگان روزنامه طی تماس تلفنی باآیندگان گفتندکه شخصی که خودراازکارمندان اعتصاب سازمان رادیو وتلویزیون است وکارت شناسایی خودرانشان داده بود،پرسشنامه ای به مادادکه آنراپرکنیم.سوال های پرسشنامه درمورد وضع مملکت وآینده ایران بود.ازقبیل جمهوری اسلامی می خواهیدیاجمهوری آزاد؟».
«یکی ازمسافرانی که هفته پیش ازانگلیس به ایران بازگردانده شد:اول نظرت رادرباره شاه وخمینی چیست،بعدبیاانگلیس!».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«گروهی ازنمایندگان مخفی شدند».
«نهاوندی ومجیدی بازداشت شدند».
«برذاشت ازپس انداز وسپرده ها محدودشد».
«اعلامیه شماره۳۷فرمانداری نظامی تهران؛دکترحاج سیدجوادی بازداشت شد».
«خسروقشقایی پس از۲۵سال دوری ازوطن وتبعیدسیاسی فردابه ایران بازمی گردد».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«اردشیرزاهدی (سفیرایران درآمریکا)کارخودراازسرگرفت».
«بانک های سویسی۱۰میلیاردتومان پول ایران رانمی دهند».
۱۶بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«برای شرکت دردولت موقت وشورای انقلاب؛چندتن ازرهبران ازحزب خودمرخصی می گیرند».
«۸هزاریهودی ایرانی به اسرائیل رفته اند».
۱۶بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«برای یافتن راه حل،آیت الله خمینی ومهندس بازرگان،به گفت وگونشستند».
«نهادهای سیاسی برای جلوگیری ازجنگ داخلی آغازشد».
«درپی بازداشت نهاوندی ومجیدی،۱۰۰مقام پیشین بازداشت می شوند».
«بنی صدروزیراقتصادحکومت جمهوری می شود».
«حکومت ایران قادربه تامین پول آن نیست-قرارداد۱۰میلیارددلاری خریداسلحه ازآمریکالغوشد».
«معنای جمهوری اسلامی برای من مجهول است-بختیار».
«بازرگان بابختیارودورهبربلندپایه نظامی ملاقات کرد».
«هزاریهودی ایرانی وارداسرائیل شدند؛روزنامه معاریوچاپ تل آویوگزارش داد:یک هزاریهودی ایرانی روزجمعه واردفرودگاه«بن گوریون»در«لود»شدند.معاریومتذکرشدتنهابخشی ازاین یهودیان قصد مهاجرت دارد.بقیه می خواهنددراسرائیل بمانندتااوضاع درایران تثبیت شود».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«اعضای احتمالی شورای انقلاب درکابینه بازرگان؛رضاشایان،دکترمیناچی،ارتشبدفریدون جم، حسن نزیه،حسن بنی صدر،ابراهیم یزدی،علی اصغرحاج سیدجوادی،یدالله سحابی».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«پروازبی سابقه فانتوم هاوهلیکوپترهابرفرازتهران».
«تظاهرات عظیم به پشتیبانی ازبازرگان».
«موج اعتراض به بازداشت حاج سیدجوادی».
«لوایح انحلال ساواک ومحاکمه وزرا تصویب شد».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«آیت الله خمینی؛به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
«بازرگان:اعضای کابینه تعیین شده اند».
«دیپلمات آمریکائی بااطرافیان آیت الله خمینی تماس گرفتند».(نقل ازمجله آمریکایی تایم).
«مسکوهنوزنگران کودتادرایران است».
«اعتراض گسترده به بازداشت حاج سیدجوادی».
«بازنشستگان ارتش ازآیت الله خمینی حمایت می کنند».
دریاداراستانسفیلدترنررئیس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا):سیاازقدرت مخالفان شاه شگفت زده شد!«آنچه ما پیش بینی نکرده بودیم این است که یک مردتنهابا۷۸سال سن از۱۵سال پیش تبعید شده بود،بتواندکاتالیزرتمام این ناراضی هاباشد».
«هجوم مردم به بانک ها؛درپی دستورالعملی که ازسوی کانون بانک هادرباره محدودساختن پرداخت های ثابت وحساب های پس اندازکه به بانک هاابلاغ وازدیروزبه طوررسمی به اجرادرآمد؛ هجوم مردم به بانک هاآغازشد».
۱۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاه».
«قم به کانون جمهوری اسلامی تبدیل شد».
«تبریک؛موسسه اسلامی حسینیه اصفهانی های آبادان درپشتیبانی ازفرمان حضرت امام در گزینش نخست وزیر».
۱۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«دکترحاج سیدجوادی مخفی است».
«۴نماینده استعفاکردند».
«نام ۱۴عضوکابینه انقلاب دراطلاعات امروز».
«ژنرال هویزازایران رفت».
۱۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«به پادگان لویزان دستورآماده باشد داده شد».
«ژنرال هویزرازایران رفت».
«پشتیبانی ازبازرگان وسعت گرفت».
«واکنش موافق مطبوعات شوروی باانتصاب بازرگان».
«تاکنون۴۱نماینده استعفاداده اند».
«لوایح دولت بارای اکثریت مجلس تصویب شد».
«امان الله رادمهر،معاون وزیرمشاوراستعفای خودرابه بازرگان داد».
«دستوربازداشت چندعضو نخست وزیری صادرشد».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«میلیون هانفر به بازرگان گفتند:بله».
«هزاران نظامی امروز ازبرابرامام رژه رفتند».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«مردم به بازرگان رای اعتماددادند».
«شاه دردادگستری محاکمه می شود-امام خمینی».
«لیبی دولت بازرگان رابه رسمیت شناخت»
«خروج مرموزشریف امامی ازایران».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«پرتاب نارنجک به منزل حاج سید جوادی».
«آمریکابابازرگان تماس برقرارکرد».
«۲۲نماینده مستعفی شدند».
«بازرگان درپی ایجادجمهوری اسلامی دمکراتیک است».
«آمریکاذخیره سازی نفت را آغازکرد».
«مذاکرات بازرگان با افسران ارشد ارتش ازسرگرفته شد».
«شریف امامی ازایران رفت».
«تیراندازی درمحل اقامت آیت الله العظمی خمینی»
«باکارانداختن وزارت خارجه ازطریق کارکنان اعتصابی وتعیین سفیران:حکومت بازرگان تقاضای شناسایی جهانی می کند».
«درودپراوداازحکومت موقت».
«شوروی درباره ایران به چین حمله کرد».
«ازمخالفان درنیروی دریایی خواسته شداستعفا بدهند؛تیمسارمجیدی معاون فرمانده نیروی دریایی دریک سخنرانی ازدرجه داران ودانشجویان این مرکزخواست چنانچه نمی توانند مقررات نظامی را رعایت کننداستعفا دهند».
«تبریک:حضرت والری ژیسکاردستن،رئیس جمهوری فرانسه،ضمن تشکر ازمیهمان نوازی دولت و ملت فرانسه درهنگام قرائت آیت الله العظمی امام خمینی دراین کشور،امیداست روابط دوستانه بی ملت های فرانسه وایران همواره ادامه یاید:آبادان،صندوق قرض الحسنه امام حسن عسگری».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«جنگ خونین لشگرگاردبانیروی هوایی».
«امام خمینی عکس کیهان راتائیدکرد».
«نیروی هوایی چندتانک مهاجم راازکارانداختند».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«نبردهای خونین میان واحدهای مسلح درتهران».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«درساعت منع رفت وآمدصورت گرفت:هجوم مسلحانه به بیمارستان گرگان به آتش کشیده شد».
«عکس جنجال آفرین:
عکس نظامیان دربرابرآیت الله العظمی خمینی وادای احترام به وی،که عصرپنج شنبه درصفحه اول کیهان چاپ شد،جنجال مطبوعاتی راباعث شدکه عامل آن،اعلامیه ستادارتش بود.ستادارتش دراین اعلامیه عکس راساختگی خوانده است وتهدیدکرده است که مسئولان چاپ این عکس راتحت تعقیب قرارخواهندداد.آیندگان باچاپ صحنه دیگری ازرویداد،یادآورمی شودکه اتهام ستادارتش نادرست است».
«عراق ازحکومت بازرگان پشتیانی کرد».
۲۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«بسیاری ازنقاط تهران درتصرف مردم مسلح».
«جنگ تانک ها بامردم مسلح درخیابان ها».
«مجاهدین خلق،چریک های فدایی خلق منشعب،افرادمسلح حزب توده درنبردهای مسلحانه نقش دارند».
«دادگاه های ویژه برای محاکمات ساواکی ها تشکیل می شود».
۲۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«تهران صحنه خونین جنگ مسلحانه».
«پادگان عشرت آبادشورش کرد».
«تصرف کلانتری ها؛ازساعت یک بعدازظهرروزگذشته،گروهی ازمردان مسلح که دربین آنهاگروهی ازمجاهدین خلق وچریک های فدایی خلق وچندتن ازپرسنل نیروی هوایی دیده می شودبتدریج کلانتری تهران نورامحاصره کردند».
۲۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«درجنگ خونین لشگرگاردباافرادنیروی هوایی صدهاتن کشته شدند».
«درارتش شکاف افتاد».
«مردان مسلح تهران رادراختیارگرفتند».
«طی جنگ های مسلحانه باکمک همافران:۷کلانتری به تصرف مردم درآمد».
«۳۰/۸بامدادامروزاتفاق افتاد:تسخیراسلحه خانه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».
«یورش مردم به تانک ها درخیابان های تهران؛تعدادی ازآنهاراباکوکتل مولوتف آتش زدند».
«قرارگاه مرکزی راهنمایی به اشغال مردم درآمد».
«خروج مشاوران آمریکائی ازپایگاه فرح آباد».
«شهربانی ورامین تصرف شد».
«تسخیراسلحه خانه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».
«آیندگان فقط در۴صفحه بامشکلات بسیار».
۲۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«ارتش انقلاب شهرهاراآزادکردند».
«سقوط نظام۲۵۰۰ساله استبداد».
«سلطنت آبادسقوط کرد».
«وقایع دیروز:۳هزارزندانی قصرآزادشدند».
«۳۵۰۰زندانی قزل الحصارفرارکردند».
«ساختمان کمیته مرکزعملیات ساواک به چنگ مردم افتاد».
رادیووتلویزیون چگونه آزاد شد:
«توجه بفرمائید!توجه بفرمائید!اینجاتهران است.صدای راستین ملت ایران.صدای انقلاب است.گفتاربالاپس ازپخش سرودملی ای ایران پایان پخش۹۹روزاعتصاب پرشکوه کارکنان سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران بود».
۲۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«دیروزملت کاخ۵۷سال ظلم راویران کرد».
«رژیم متلاشی شد».
«مین گذاری درتلویزیون وساواک سلطنت آباد».
«اظهارات نصیری پس ازفرار ودستگیری».
«قطب زاده سرپرست رادیووتلویزیون شد».
۲۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«شاهنشاهی درایران منقرض شد»
«بختیاراستعفاداد».
«هویداونصیری دراسارت مردم هستند».
«شایعه مسمومیت آب قویا تکذیب شد».
«رئیس ستادارتش بابازرگان همکاری می کند».
«به تاسیسات ارتش صدمه نزنید-بازرگان».
«پادگان عشرت آبادسقوط کرد».
«ژاندارم ها درهای اسلحه خانه رابه روی مردم گشودند».
«عراق درامورداخلی ایران مداخله نمی کند؛سفارت جمهوری عراق احتراما اشعارمی دارددرشماره روزسه شنبه۱۴بهمن ماه آن روزنامه شریفه (وهم چنین درشماره همان روزروزنامه شریفه کیهان) به نقل ازیکی ازمجله هائی که درپاریس منتشرمی شودازقول یک نفرازمقامات عراق که نام اوذکر نشده خبری نقل شده مبنی براینکه بازگشت شاه راامری مطلوب می داندومایل است که شاه به ایران بازگردد.سفارت جمهوری عراق درتهران خبرمذکوررا بشدت تکذیب می نمایدوباقاطعیت می گوید:که هیچ مقام عراقی چنین اظهارنظری ننموده و…درامور داخلی ایران هیچگاه دخالت نمی نماید».
«کاخ شاه دربابل محاصره شد».
۲۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«تصفیه ارتش آغازشد».
«حمله مسلحانه به نخست وزیری».
«توطئه بمباران تهران فاش شد».
«توسط مردم مسلح بختیاردستگیرشد».
«درحمله به هتل هیلتون،۲جنگجوشهیدشدند».
«ماموران سیادرتهران دستگیرشدند.یکی ازدستگیرشدگان،ژنرال۴ستاره آمریکایی است».
سرپرست ومعاون نخست وزیرتعیین شدند:
«امیرانتظام سرپرست تشکیلات نخست وزیری شدودکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیردر امور انقلاب».
«بازدیدازساواک تصرف شده…پرونده نیم سوخته دکترامینی درساواک پیداشد».
«خبرگزاری پارس،خبرگزاری یونایتدپرس ازتهران گزارش دادکه موج جدیدضدامریکایی درایران پدید آمده وانقلابیون جوان که ازآیت الله خمینی پیروی می کنند،اتباع آمریکایی مقیم ایران رابازداشت کرده اند.مقامات سفارت آمریکادتهران گفتندچریک های شهری حداقل۵۰نفرآمریکایی رابازداشت کرده اند».
۲۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«بختیاروخسرودادرامردم گرفتند».
«سران رژیم سابق دردست نیروهای انقلاب».
«برای کشتن امام خمینی ساواک توطئه کرده بود».
«شوروی وآمریکارژیم انقلاب رابه رسمیت شناختند».
«رهبرحزب توده به ایران بازمی گردد».
«سرلشگرقره نی رئیس ستادارتش شد».
«سرهنگ امیررحیمی مامورنگهداری اسنادساواک شد».
۲۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«آمریکا آماده شناسایی حکومت بازرگان شد».
۲۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
درحمله گروه های مسلح که امروز درتهران صورت گرفت؛سفارت آمریکا سقوط کرد:
«تفنگداران دریایی پس ازچندساعت تیراندازی تسلیم شدند.کارکنان سفارت ازگروه های مسلح درخواست مذاکره کردند.درحدودساعت۳۰/۱۰صبح امروزیک گروه به سفارت آمریکاحمله کرده اقدام به تیراندازی نمودند…».
«مرزهای هوایی،دریایی وزمینی ایران بسته شد».
«شوروی حکومت انقلابی ایران رابه رسمیت شناخت».
«کشورهای بزرگ غربی درباره اوضاع ایران سکوت کرده اند».
«هویدا:من بیشترازدیگران مقصرنیستم».
«گاردجاویدان هم باانقلاب اعلام همبستگی کرد».

*یک توضیح ضرروری در پایان ۱۰شماره ازچند سال پیش ویزه انقلاب۵۷:
این مجموعه ومجموعه های«چند سال پیش»که پیشتر ازسوی اینجانب در موضوعات مختلف گردآوری شده ومنتشر شده است،باحاشیه هایی که بصورت پاورقی برآن خواهم نوشت بصورت کتابی مستقل به اداره کتاب وزارت ارشاد خواهم داد.
شاید این سوال درذهن متبادرشودکه چرادراینجاموضوع فوق را مکتوب کرده ام؟
ازآنجاکه دراین سالها به تجربه دریافت کرده ام (وحاضرم حتی قسم جل جلاله بخورم ومباهله کنم)دولت سایه(همان حاکمان اصلی والبته مخفی وپیدای نظام جمهوری اسلامی که خود راپشت نقاب دولت رسمی پنهان می سازد)به انحای مختلف سعی داردکتابی از من چاپ نشود،که درلینک های:
http://assize.blogspot.nl/2013/05/blog-post.html
کتاب،نمایشگاه،یک گزارش/۱۴اردیبهشت۹۲
http://assize.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post.html
برای آقای دعایی(مدیرمسئول روزنامه اطلاعات)/۲۵دی۱۳۸۹
جنبش راه سبز – کیف کباب و کتاب!
http://www.rahesabz.net/story/10238/
کتاب، نمایشگاه، یک گزارش – PEZHVAKE-IRAN DOT COM
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-51410.html
مقداری از آن راتوضیح داده ام؛وهم چنین از آنجاکه ازوقتی لب تاپ خودرا روشن و شروع به کارمی کنم،رصد کنندگان(بوسیله شنود وانواع حیله وترفندی که بلد هستند ویک دلیلش امکانات ضیعف مالی بنده است که سالهاست بابیکار کردن اجباری من،سعی کرده اندتا بدین وسیله عامل وعمله آنهاباشم،ولی عِرض خودبرده و زحمت خود،ونه من!!)چون سگهای دست آموز،بومی کشند وچیزهایی دستگیر شان می شود،لذاتازمان انتشارهرمطلب ویادداشتی ازمن،پیش پیش درتدارک کم رنگ کردن کارویاعدم چاپ،باباصطلاح بایکوت کردن،تمام امکانات خودرابسیج وبستن سنگ ها،خودوخودی هاشان رارها…!
شما فکرنکنید یک نگهبان سلول زندان ویک بازجو وسربازجو،فقط در همین شغل کار می کند،آنهادرکنارآن آموزش می بینند که چگونه جهشی(بقول مارکسیست ها)به پست های حساس وکلیدی-چه به عنوان کارشناس وچه مشاور وچه وچه-دستی درحوزه مدیریت اجرایی داشته ویاچون پیچ ومهره وآچارفرانسه،ابزاردولت سایه باشند، لذایکی ازکارهایشان این است که کتاب های دیگران را-افرادی مثل من امکانات رسانه ای ورانتی وغیره را ندارد-بامعطل کردن در باصطلاح پیچ وخم های اداری و انتشاراتی(وهمینطوربدلایل واهی ندادن مجوز)کتابی راکه نویسنده اش دیگری است،باتغییراتی که تابلو نباشد،وباعناوینی دیگر،به نام خود وافرادی خاص، فورامنتشروازاین بابت برای خودنیزسابقه فرهیختگی وکذا وکذادرست کنند!!؟
مظلوم کُشی وضعیف کُشی ایدئولوژی مسلط نظام جمهوری اسلامی است.والبته همانطور که خداوند در قرآن فرموده«یدالله فوق ایدیهم»گاهی دست خدا ازآستین پلید خودشان بیرون می زند وبوسیله خودشان،خودشان رارسوامی کند.واین همان معنای آیه دیگر قرآن است که خطاب به مومنین،می فرماید:«مارمیت اذرمیت،ولکن الله رمی»!
این قضیه دقیقا باشنودی که درمنزل فروهرکارگذاشته بودند،مشهودشد،وهمان سبب رسوایی وآشکارشدن جنایت«واجا»درانجام قتل های زنجیره ای شد.وگرنه اگر فکر کنیم شهامت دولت دوم خرداد وخاتمی بوده است،باید بگویم زهی خیال بافی!! فقط دراین میان جناح های درگیر در«واجا»از همین شنودلورفته سعی کردند قضیه را هم لوث کنند وهم به نفع جناح خود ازآن بهره برداری.وگرنه اگر شنودی نبود،معلوم نبود که واقعه«قتل های زنجیره ای»به این راحتی افشا می شد.همانطور که هنوز هم خیلی جنایات ومسائل دیگر آشکار نشده،ازجمله جنایتی که درحق من کرده اند (که برای برخی مشهود ومعلوم است).
همینجاپیشاپیش از وجوداغلاط املائی(که بامطالعه دوباره تصیحح خواهم شد)پوزش می خواهم.چون می بایستی دراین فرصت اندک تمامی مطالب این سه روزنامه(آیندگان، کیهان واطلاعات)درفاصله بین ۱۶دی تا۲۲بهمن۵۷مطالعه می شدو علاوه برنت برداری،خودم نیزآنهاراتایپ می کردم.
من الله التوفیق
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۲۲بهمن۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)