چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین۳۷ سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،از تاریخ۱۶دی ماه۱۳۵۷(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در۲۲بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب۵۷پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
درشماره بعد حرف های زندانیان وخانواده های شهدا مرور شده است.
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)بهمن۱۳۹۴

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها
۱۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان:
بولتن کانون نویسندگان ایران باپیام هنرمندان ایران منتشر شد:
«به آذین را آزاد کنید»
«جبهه ملی به مناسبت عزای ملی(فردا)مردم رابه اعتصاب عمومی دعوت کرد».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان:
«ازطرف آیات عظام خمینی،شریعتمداری،مراجع تقلید،جامعه روحانیت تهران وجبهه ملی ایران، فرداعزای عمومی اعلام شد».
انجمن اسلامی معلمان:
«محصلین فقط امسال درس واقعی آموختند».
«سازمان آزادیبخش فلسطین به امام خمینی پیشنهادکمک کرد».
«میتینگ حزب سوسیالیست فرانسه به حمایت از مبارزات ملت ایران».
اعلامیه سازمان چریک های فدایی خلق:
«درآخرین اعلامیه خود،دولت جدیدراتوطئه جدیدامپریالیسم دانسته اندواعلام کرده که امپریالیسم آمریکا سالهاست ازموجودیت رژیم دفاع می کنداکنون درمقابل طوفان رزمجویانه خلق های ایران برای نجات حاکمیت متزلزل خود،جمعی سازشکار رابه تشکیل دولت غیرنظامی ترغیب کرده است».
۱۹دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
پنج سازمان معتبرملی ازاعلامیه آیت الله طالقانی پشتیبانی کردند:
«تسویه حساب های شخصی مبارزه راتهدید می کند…ازاعلامیه های بدون امضا خودداری کنید».
ازسوی داریوش هوده:
«حزب میهن پرستان ایران تشکیل شد».
۲۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«خانواده های شهدای مجاهدین خلق درروزنامه اطلاعات».
۲۱دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«جمعیت آزادی خواستار رفراندوم عمومی شد».
۲۱دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«اتحادبرای آزادی»دریک پیام کوتاه،پیروزی شکوهمند اهل قلم رادربدست آوردن آزادی های حقه خودتبریک گفتند».
دراجتماع اعضای کانون مستقل معلمان پایتخت:
«ازصمدبهرنگی وسایرآموزگاران شهید تجلیل شد».
۲۲دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
ابوالفضل قاسمی«عضوهیات اجرایی جبهه ملی ودبیرکل حزب ایران:«
«نقابداران خیانت پیشه دیگرباربیدارشده اند…نهضت مادر۲۵سال پیش ازکجا شکست خورد؟ازوجود یک مشت عناصر فرصت طلب،خودخواه که می خواستند نهضت رامونوپول خودسازند.هم اکنون صدهاسندنوکری،مزدوری وباجگیری آنهااز استبدادواستعماردردست است…این که چون دزدان همراه قافله نهضت شده ربودند.همین که نهضت سنگر اول مبارزه راتسخیرکردآنها به عنوان فداکار نهضت وبه عنوان سران نهضتی که در حال جنگ ودادن تلفات بودنداز آن غنیمت وسهمیه می خواستند.دکترمصدق پیشوای ملت ایران بخاطر مصلحت از جیبب خود تسلیم باج گیری آنهاشد. اماازبودجه محرمانه دیناری به آنهانداد.تاآخردست کاسه صبرش لبریز شددستور داد پای این باجگیرها رااز وزارتخانه هاقطع کردند.اینان تسلیم جیره های استعمارشدند.روبروی نهضت ما ایستادندتاآنجاکه آیت الله کاشانی دکترمصدق را مهدوالدم اعلام کرد.آن دیگری به زاهدی پیوست، سربازفداکارنهضت سربازخطاکار ازکاردرآمد.رئیس شهربانی مصدق رادزدیدند.اورا زیرشکنجه دست دردست عمال سیاه گذاشتند.کودتای ننگین ۲۸مردادرا بوجودآوردند.امروزاین مجاهدین شنبه،این نقابداران خیانت پیشه دیگربارپیداشده اند،خودآنهاوفرزندان خیانت کارشان می خواهنداین نهضت را بپالایند«اسب تروا»ا آماده کرده اندتادرشکم این مرکب مقدس قراربگیرند».
۲۳دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«همبستگی»،خبرنامه مشترک:سازمان دانشگاهیان ایران،کانون نویسندگان وکمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی درآخرین شماره خودنوشت:
«توقیف هرروزنامه هزارهانشریه خلق الساعه می آفریند».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«نمایشگاه عکس ومبارزات سازمان مجاهدین خلق».
قطعنامه سازمان ملی دانشگاهیان ایران:
«سیل خروشان دردانشگاه چگونه براه افتاد؟».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
رئیس کلانتری تبریزترورشد:
«چریک های فدائی خلق مسئولیت ترورسرگرداحمدی رابرعهده گرفتند.ساعت۱۵/۸دقیقه صبح امروز،رئیس کلانتری یک تبریزودوپاسبان همراه وی بارگبارمسلسل موردسوء قصدقرارگرفتند.رئیس کلانتری بلافاصله کشته ودوپاسبان همراهش مجروح شدند.ساعت۸وربع امروزسرگردمجیدمجیدی که ازمنزل ضاربین نامه ای به این شرح ازخودبجاگذاشته اند.سرگردمجیدی رئیس کلانتری یک تبریز درساعت۲۵/۸بخاطرارتکاب جنایات بی شماری که درحق مردم مبارزمیهن مادرتبریزرواداشته بود توسط یک واحدعملیات ازرزمندگان سازمان چریک های فدائی خلق ایران اعلام گردید».
بدعوت جبهه ملی ایران:
«دههاهزارنفردربازاراجتماع کردند».
چریک های فدائی مسئولیت۳حمله را به عهده گرفتند:
«سازمان چریک های فدائی خلق طی نامه ای مسئولیت حمله مسلحانه به یک واحدارتشی درخیابان آناتول فرانس ودرمقرنیروهای نظامی درخیابان های بهبودی وپارک(واقع درخیابان شهباز جنوبی)رابه عهده گرفتند.حمله به مقرنیروهای نظامی درروز۱۸دی ماه صورت گرفته است».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«حزب توده خواهان جنگ مسلحانه شد».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
به آذین:«دشمن هنوزقوی است».
نامه گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران به آیت الله طالقانی:
«گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران درنامه ای به حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی و آزادی عقیده وبیان برای همه نیروهای مبارز شدند.دراین نامه آمده است:درتاریخ۲۴دی ماه۱۳۵۷در محوطه دانشگاه تهران که دانشجویان قصد داشتندبه راهپیمائی برداخته وازمحوطه خارج شوند صدای عده ای ازمردم به تحریک عناصری مشکوک جلووعقب تظاهرکنندگان راسدکرده وپس ازپاره کردن اعلامیه های غیراسلامی باشعارهای درودبرمجاهد،مرگ برمنافق،حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله،مرگ برکمونیزم،مانع حرکت صف طویل دانشجویان گردیدند…اگرضیق وممانعتی بوده ازطرف دشمن جهانخواربود،نه ازدوست.ولی متاسفانه می بینیم که عده ای گمان می برندمی توان دیکتاتوری گذشته را علیه نیروهای اپوزیسیون تجدید گردد».
چریک های فدائی خلق وابستگی خودرابه هرکشوری ردکردند:
«دربیانیه ای درتوضیح آرم این سازمان بستگی خودرابه هریک ازکشورهای سوسیالیستی ردکرد. سازمان اعلام کرده است:چریک های فدائی خلق عامل بیگانه نبوده وبه هیچ کشورخارجی وابسته نمی باشد».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
به آذین(محموداعتمادزاده دریک مصاحبه):تجزیه وتحلیل اتحاددمکراتیک مردم ایران ازاوضاع واحوال کنونی ایران:
«به آذین حرکت آینده نهضت راچگونه می بنید؟…شمافکر می کنید باتاسیس جمهوری اسلامی ویاحکومتی ازاین قبیل بازصحبت از۷بزرگتراز۵است مطرح باشد؟».
ج:«متاسفانه بایدبگویم من ازچنین چیزی که بی شک دشواریی هایی ببار خواهد آوردوموجب تفرقه درصفوف مردم مبارز کوچه وخیابان خواهد شد،بیم دارم».
۲۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
دعوت نهضت رادیکال برای راه پیمائی:
«به منظوربزرگداشت چهلمین روزشهادت سرورآزادگان جهان واعتراض به بقایای رژیم استبدای از طرف روحانیت درروز اربعین برنامه راهپیمایی اعلام گردیده است.نهضت رادیکال ایران ضمن تائید همگام باسایرافرادمبارزوگروه های ملی دراین راهپیمایی شرکت می کند».
۲۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
استادان دانشگاه آزاد:اختناق وترورافکاررامحکوم می کنیم:
«استادان دانشگاه آزادایران وابسته به سازمان ملی دانشگاهیان ایران طی بیانیه ای علیه نفاق افکنی گروه های مختلف هشداردادند.به طورنمونه درگردهمائی عظیمی که به همت ودعوت کانون مستقل معلمان پایتخت به تاریخ۱۸دی ماه۱۳۵۷در بهشت زهرابرپاشده بودعده ای ازعناصر نآگاه باایجادتشنج این اجتماع باشکوه راکه به منظوربزرگداشت خاطره شهدای راه آزادی واستقلال ایران،تشکیل شده بود،از هم پاشیدندوتاسف انگیزاینکه باپاره کردن تصویرشهیدصمدبهرنگی… موجبات رنجش خاطرمعلمان مبارزرافراهم آوردند».
نامه استادان دانشگاه صنعتی به آیت الله طالقانی:تفرقه قلب ایرانی رابدردمی آورد:
«…تعمیم یک چندانحراف ازسوی نیروهاویاسازمان های غیرمذهبی به انحرافی بودن کل این جریان فکری شیوه ای به غایت نادرست وناصادقانه می باشد.پیراهن عثمان نمودن عملکردبغایت نادرست بخشی ازسازمان مجاهدین خلق درموردبخش دیگرعلیرغم انتقاداصولی ای که بخش غیر مسلمان نسبت به این عملکرداعلام داشته امری صادقانه ازطرف نیروهای مذهبی نمی باشد. شهادت شریف واقفی برای همه مبارزین دردآوراست.منتهابخشی ازجنبش راتحت این لواارتجاعی خواندن دردآورترمی باشد…نیروهای مذهبی درخطابه ها،شعارها،واعلامیه هایشان به ذکر مبارزین ومبارزات نهضت اسلامی بسنده کرده وآگاهانه ازارج نهی به مبارزات دیگرنیروهااباداشته طرد شعارهایی ماننددرود برشهدای راه اسلام،حزب فقط حزب الله،آزادی زندانیان مسلمان و…نه تنها مبارزات دیگرنیروهاراکتمان نموده بلکه هیچ گونه حق دمکراتیکی نیزبرای آنهاقائل نیستند…نفاق موجودتابدان درجه حدَّت یافته که بعضی عناصرنآگاه مذهبی حتی پرچم پرافتخارسازمان مجاهدین مسلمان راکه ازخون حنیف نژادهارنگ گرفته به عنوان پرچمی غیرمذهبی پائین کشیده وآنرابه همراه عکس معلم شهیدصمدبهرنگی پاره می نمایند».
نامه گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران به آیت الله طالقانی؛عناصرمشکوک جنبش ایران رامنحرف می سازند:
«گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران درنامه ای به حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی وآزادی عقیده،وبیان برای همه نیروهای مبارزشدند…درتاریخ۲۴دی ماه۱۳۵۷درمحوطه دانشگاه دانشگاه تهران هنگامی که دانشجویان قصدداشتندبه راهپیمایی پرداخته وازمحوطه خارج شوند، عده ای ازمردم به تحریک عناصری مشکوک جلووعقب تظاهرکنندگان راسدکرده وپس از پاره کردن اعلامیه های غیراسلامی باشعارهای دوردبرمجاهد مرگ برمنافق حزب فقط حرب الله رهبرفقط روح الله مرگ برکمونیزم مانع ازحرکت صف طویل دانشجویان گردیدند».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
دکترتکمیل همایون(عضوجبهه ملی):
«ایران تنهاکشورمطلقاوابسته دنیاست».
«جامعه اسلامی دانشگاهیان اعلام موجدیت کرد».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
چریک های فدائی خلق:
«انقلاب درانحصارهیچ گروهی نیست».
۳۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان:
جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران دردومین اعلامیه خود،ایجاداختناق راازسوی نیروهای اسلامی ردکرد.واعلام نمود:
«مبارزان راستین انقلاب اسلامی به اعتقادات دیگروآزادی بیان واندیشه احترام می گذارند… اسلام ذاتا مدافع آزادی های واقعی است ودین امری است که بایدآزادانه وآگاهانه بدون هیچ گونه جبروتحمیلی پذیرفته شود.این صریح آیه قرآن است که درقبول دین اجباری نیست…متاسفانه گروهی ازروشنفکران وقلم بدستان که تاکنون درصحنه مبارزات مردم حضورموثرنداشتند،اکنون با استفاده ازآزادی هایی که به بهای خون شهیدان نهضت اسلامی ایران برای مطبوعات بدست آمده قلم بدست گرفته وبه چون وچراهای انتزاعی ونمایش پرداخته اند.اینان باید بدانند که مردمی که جان برسرتحقق آرمانهای خودنهاده این گونه قلم فرسایی ها وسخن پراکنی هاراصرفا وسیله ای برای گل آلود کردن آب می دانند وعملا مجالی به این قبیل فرصت طلبی ها نخواهندداد».
اطلاعیه انجمن پرستاران:
«انجمن پرستاران به هیچ دستگاه دولتی وابسته نیست».
۳۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
به آذین:«به هرقیمتی باید وحدت نیروهاراحفظ کرد(مقاله):
«کسانی که اتحاددمکراتیک مردم ایران راباحزب توده ایران یکی دانسته اندخواسته اند مارابایک برچسب سیاسی کناربگذارند.مانسخه ازپیش آماده ای برای هیچ نوع انقلابی نداریم.آنچه حضرت آیت آلله خمینی درموردآزادی بیان وگروه های غیر مذهبی فرموده اند،بسیاربجاوبه موقع است».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
کانون نویسندگان ایران:«تنوع افکارمبارزه راغنی ترمی کند».
آخرین بیانیه کانون نویسندگان:
«هموطنان:درروزهای اخیر شاهدحوادث ووقایعی درگوشه وکنار بوده ایم که باهدف های اساسی انقلاب ایران منافات دارد.حمله به صفوف گروه هایی ازمبارزان وجلوگیری ازتجمع یاحرکت آنان به بهانه اختلافات مسلکی یاعقیدتی وجلوگیری ازارائه شعارهاوبرگزاری سخنرانی ها،ازاقداماتی است که نه تنهاقلوب مبارزان راه آزدای ودمکراسی راجریحه دارمی کند،بلکه می تواندتردیدهایی نسبت به آینده مبارزات ما،دراذهان بوجودآورد».
بازگشایی خانه معلم:
«جامعه معلمان ایران(باشگاه مهرگان)وجامعه معلمان وابسته به جبهه ملی ایران به منظورگردهم آیی وبازگشایی باشگاه مهرگان دواعلامیه منتشرکردند».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
نامه سازمان چریک های فدائی خلق به امام خمینی
«اگردرک شماازشریعت ونهضت اسلامی درمبارزه ضدامپریالیستی وضداستبدامی باشد،مااین درک شماراصمیمانه می ستانیم.امااگربرخلاف این،قصدازتوسل به اسلام وتعالیم آن سرکوبی هر نوع تفکر وعقیده مخالف به بندکشیدن اندیشه واحیای شعارفقط یک حزب،وخفه کردن هرندای آزادیخواهی زیرپوشش دفاع ازقرآن وشریعت باشدمطمئنیم هرمیهن پرست آزاده ای آنرا محکوم می نماید…».
اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق:
«مسعودی رجوی سخنرانی دردانشگاه تهران۴بهمن،سخنرانی می کند».
«تلگرام مجاهدین خلق به یاسرعرفات».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«ازجبهه ملی برای شورای اسلامی دعوت نشده است».
هشدار«به آذین»درباره تظاهرات امروزمیدان قزوین:«تظاهرات جداگانه به صلاح نیست».
اطلاعیه:«سخنرانی ناصرزرافشان سالن ورزشگاه دانشگاه صنعتی تهران،ساعت۵بعدازظهر ۱بهمن۱۳۵۷».
۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
حزب توده ازشورای انقلاب اسلامی حمایت کرد:
«کیانوری می گوید:رهبرمذهبی ایران پشتیبانی مارابخودجلب کرده است وحزب توده عناصرعینی پیشرودرجنبش ایران راقبول داردومابه هرکاری دست می رنیم تاباایشان یک زبان مشترک بیابیم».
جامعه حقوقدانان اسلام اعلام کرد:
«نحوه مجازات افرادفاسدومتجاوزبه حقوق مردم به حُکم آیه شریفه۴۴ازسوره مائده وامثال آن حکومت اسلامی قریب التشکیل وملزم ومکلف است.ضمن منحله شناختن تشکیلات فعلی قضائی،کلیه قوانین راکه خلاف شریعت مطهراست،ملقاوقوانین اسلامی رابه موقع اجراگذارد… ملاحظه می گرددکه اعلامیه هاونظراتی درباره موضوع مذکوردرمحدوده نظام قضائی غیراسلامی موجودمنتشرومطرح می شودکه مفادآن علاوه براینکه بااستقرارحکومت اسلامی موضوعامنتفی خواهدبود.من حیث المجموع ناقض برخی ازاصول ثابته نظام مزبورنیزهست.ازجمله منع عطف قوانین جزائی به ماسبق به نتیجه محاکمه ومجازات مشارالیهم به مجرد تشکیل حکومت اسلامی باید برمبنای فقه اسلامی به عنوان محارب باخداورسول ومفسدفی الارض به نحوی که درآیه۳۳از سوره مائده آمده است،انجام پذیرد».
هیات علمی کارکنان ودانشجویان آموزشگاه عالی آموزشیاری دربیانیه ای نوشت:
«مابه نحوه اداره شبانه روزی هاوروش های غلط تربیتی ازطرف مقامات عالی رتبه جمعیت همیشه معترف بوده واکنون نیزاین وضع راغیرممکن می داند.این مسئولین بدون توجه به نیازهای مادی و معنوی فرزندان بی سرپرست آنهاراوسیله ای برای جمع آوری پول ازمردم خیرودولت قرارداده اندو هرساله میلیون هاتومان کمک دولت ازبیت المال وکمک های مردم خیررابه جای مصرف برای تربیت وآسایش کودکان بی سرپرست».
شبیخون به منزل عضوشورای جبهه ملی:
«درخبرنامه جبهه ملی ایران آمده است که ساعت۱۱شب چهارشنبه۲۷دی ماه خانه دکترعبدالکریم انواری عضوشورای جبهه ملی ایران موردتهاجم شخصی پوشان مسلح ومتجاوز قرارگرفته است.این عده دکترانواری راطلب می کردندکه وی درخانه نبوده است.پس ازساعتی معطلی وتهدیدآنجاراترک کرده اند».
دکترانورخامه ای:
«نگذاریدپرونده های ساواک به سرنوشت پرونده های شرکت نفت گرفتار شود».
۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان:
کمیته همبستگی کارکنان صندوق کارآموزی:
«همبستگی می تواندامپریالیزم رانابودکند».
نامه چریک های فدائی خلق به امام خمینی:
«درنامه سرگشاده ای به حضرت آیت الله العظمی خمینی پیشوای بزرگ شیعیان،سازمان چریک های فدائی خلق ایران مواضع وبرداشت های خودراتشریح کرده ومسائلی راکه انقلاب ایران باآن درگیراست،مطرح ساخته است…مابرخطراتی که تشدید توطئه آمیزمخاصمات درون جبهه خلق انقلاب مردمی وحق طلبانه کنونی راتهدید می کندتاکید کرده ودرهوشیارکردن مردم نسبت به این خطرات لحظه ای تردید نخواهیم کرد…مذاهب مورداعتمادمردم،آزادی های فرهنگی،آداب وسنن مورداحترام وحمایت فعال جنبش خلق قرارگیرد.مردم بایدآزادباشند،خودشیوه زندگی خصوصی و اجتماعی خودراانتخاب کنند…بااین اوضاع واحوالی که حاکم است،بااین رفتارنابهنجاری که ازسوی برخی عناصرناآگاه که آگاهی سیاسی شان ازسال های سیاه دیکتاتوری درربوده بااین علائم متانت ومنطقی که گرفتارآنند،اگررهبران وسازمان های سیاسی جامعه برخوردی مسئولانه باآنچه که گفته آمده نکنندبیم آن می رود که صبروتحمل اقشاروسیعی ازمردم که حاضر نیستندمعیارهای زندگی خصوصی وضوابط رفتاری واجتماعی شان را باالگوهای تحمیلی وفق دهند،صبروتحمل گروه هایی که بافرهنگ خاص خود،باتفکروعقایدوافکارخاص خوددرجبهه میهن پرستان علیه امپریالیزم و نوکرانش مبارزه می کنندبسرآیدواین وحدت کلمه که اینک باعظمتی باورنکردنی طنین افکنده است،درهم شکسته شود».
دانشجویان مسلمان دانشگاه تبریز:
«وجودجریان های فکری مختلف طبیعی است».
پاسخ جبهه ملی به دکترامینی:
«آقای امینی شما هرگزبرای ملت مبارک نبوده اید».
۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیالیست».
۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«جبهه ملی ایران شب گذشته بشارت نامه ای درموردبازگشت امام خمینی به وطن انتشارداد:همت سربازان،حافظ جان امام خمینی است».
«اعتراض شدید رهبر جبهه ملی به اشغال فرودگاه».
«مجاهدین خلق سفارت ایران درفرانسه رااشغال کردند».
با۳هزارعضووبصورت یک سازمان شبه نظامی:
«سازمان پاسداران شب مقررات منع عبورومروراجرامی کند».
«راهپیمایی زنان مبارز دردانشگاه:اتحادیه انقلابی زنان مبارزبابرپایی راهپیمایی دیروزازجلوی محوطه دانشکده فنی دانشگاه تهران،موجودیت خودرا اعلام کرد.این اتحادیه باشعارهای هرچه فشرده ترباصفوف زنان ومردان انقلابی وبرقراربادحکومت که خدمتگزارواقعی توده های خلق ایران باشد،راهپیمایی خودراآغاز بکارکرد».
خانه معلم گشایش یافت:
«این مراسم باپیام آیت الله طالقانی آغازشد…باقرمومنی(نویسنده ومحقق)، محمد علی سفری (دبیرسندیکای خبرنگاران ونویسندگان)،مهندس قندهاریان(ازجبهه ملی)ودکتر هدایت الله متین دفتری(ازکانون وکلای پیشرو)اولین سخنرانان جلسه دیروز خانه معلم بودند».
۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
اعضای حزب باد بخوانند:
«حالانوکران دیروز،شعارزنده بادمردم می دهند».
رجوی:
«باخشونت نمی توانندانقلاب راسرکوب کنند.ممکن است دشمن دوباره پیشرفت کند».
نامه مجاهدان آزادشده به آیت الله العظمی خمینی:
«مسعودرجوی ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق که به تازگی اززندان آزادشده است،وموسی خیابانی ازطرف مجاهدان رهاشده ازبند نامه ای به آیت الله العظمی خمینی نوشته اندوطی آن دستیابی به یک نظام اجتماعی عاری ازستم واستثمارراآرزو کرده اند:…پدرمجاهداعظم،مراتب آمادگی وجانبازی خودراکماکان درراه آرمان های توحیدی مکتب انقلابی اسلام که ایدئولوژی مجاهدین خلق ایران است،به پیشگاه معظم تقدیم کنند».
۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«اطلاعیه اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران دربرابرجریان اپورتونیستی(انحرافی)چپ نما».
۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
مسعودرجوی(عضوبرجسته سازمان مجاهدین خلق دردانشگاه تهران):
«اسلام دینی نیست که مبارزه رادرانحصار گروه خاصی بداند».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«اعلام همبستگی حزب سوسیالیست فرانسه بامبارزات مردم ایران».
۸بهمن ماه ۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
اطلاعات اسرارترورهای سیاسی ۳۰ساله اخیر رافاش می کند؛مهدی عراق رهبریک گروه افراطی اسلامی گفت:
«ما۳نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایادی ودکتر اقبال بود».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
مسعودرجوی:
«بتی رفته،اما بت پرستان هنوزهستند.عقیده هرکس وجهاد ومبارزه هرکس یاهرگروه محترم است».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
رابطه حزب با سیا؛مهدویان:
«آیاچاپ خبرمربوط به اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیالیست وآخرین قسمت ازگزارش«بابودن سیاجهان جای امن نیست».درآیندگان۳بهمن اتفاقی است؟درترجمه مذکورفاش شده است که سیاقسمتی ازهزینه انتشارمجله«ان کانتر»راتامین می کندواین همان مجله ای است که بعضی ازکسانی که می خواهندحزب کارگران سوسیالیست ایران بنانهند،مدتهاباآن همکاری داشته اند»!
۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«جمعیت آزادی دستگیری روزنامه نگاران رامحکوم کرده است».
۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«سازمان موحدین مسئولیت ترور دانشی رابه عهده گرفت:دی شب یک گروه که خودراسازمان موحدین معرفی می کردند،درتماس باآیندگان،مسئولیت تروردانشی نماینده مجلس ازآبادان رابه عهده گرفتند».
تحصن روحانیون تابازگشت آیت الله خمینی:
«آیت الله طالقانی دیروز ساعت۵به جمع متحصنان جامعه روحانیت درمسجددانشگاه پیوست. تحصن روحانیون که اززمان۹صبح دیروزآغاز شده به مقارن آخرین ساعات دیروزگسترش یافت… تحصن جامعه روحانیت مبارز دیرو باواکنش های تندی ازسوی محافل دانشگاهی واجتماعی ایران روبروشدوسازمان دانشگاهیان وابسته به دانشگاه تهران وشورای مرکزی هماهنگی سازمان های دولتی وملی که اموربیش از۵۰سازمان راهماهنگی می کندطی اعلامیه های جداگانه ای اقدام روحانیون رابرای تحصن درمسجددانشگاه تهران تائیدکردند»
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
حمله چریک های فدایی خلق به ستادژاندارمری:
«بگفته شاهدان عینی ساعت۵/۹بعدازظهردیروزدوموتورسوارمسلح به ستادژاندارمری واقع در میدان۲۴اسفندحمله کردندوبامسلسل این مرکزرازیررگبار گرفتندبراساس اعلامیه هایی که بعداز این حمله درمنطقه۲۴اسفند،بخش سازمان چریک های خلق مسئولیت این حمله رابه عهده گرفتند».
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
حزب آزادی خواه اعلام موجودیت کرد
«درحالی که نشانه ای ازگشایش بن بست سیاسی ایران به چشم نمی آید،یک گروه سیاسی زیر عنوان«حزب آزادی خواه ایران»بااعلام موجودیت راه های تازه ای بری حل مشکلات ارائه داده است».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«همبستگی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران باروحانیت مبارزمتحصن دردانشگاه تهران:انقلاب ایران به همه سازش کاری هاپایان می دهد».
بابک زهرایی:حزب کارگران سوسیالیست ازمجله«انکانتر»اطلاع ندارد!
«باکمال تعجب وتاسف برخوردمغرضانه وافتراآمیزآقاویاخانم مهدویان به حزب کارگران سوسیالیست رادرشماره یک شنبه ۸بهمن ماه خواندیم.تعجب وتاسف ازاینکه شمااین افترای مغرضانه ومودبانه راممکن کرده اید.بسیاری ازهواخواهان حزب کارگران سوسیالیست به مجردنشراین شماره از آیندگان،تلفناباستون حرف های مردم تماس هایی مکرربرقرارکرده وپاسخ های خودرادراختیارنشریه گذاشتند.متاسفانه شماهنوزکلامی ازاین مواردمتعددراانتشارنداده اید…مبارزینی که پس ازسالها تبعیدبه کشوربازگشته وحزب کارگران سوسیالیست رااعلام کردند…».
سرهنگ سروری باساواک ارتباطی نداشته:
«شورای نویسندگان روزنامه آیندگان!محترمانه به استحضارمی رساندکه درروزنامه آیندگان مورخ دوشنبه۹/۱۱/۵۷شرحی تحت عنوان سازمان موحدین ترور دانشی رابه عهده پرفت که ضمن آن اعلام کرده ایداین گروه تاکنون اقدام به ترورچندنفرازجمله سرهنگ سروری که به اشتباه مدیرکل ساواک کرمان کرده است.به اطلاع می رساندکه سرهنگ سروری که به اشتباه وبناحق وسیله این گروه ترور شده،افسرشهربانی است وشغل وی معاون انتظامی شهرستان کرمان بوده و کوچکترین بستگی ورابطه باساواک نداشته است:سعیدسروری».
تکذیب جبهه ملی ایران:
«جبهه ملی ایران خبرنقل شده ازقول خبرگزاری هامربوط به «هشدار»نمایندگان جبهه ملی ایران درموردبازگشت آیت الله العظمی خمینی واین که بازگشت ایشان به تهران احتمال منجربه جنگ خیابانی خواهدشدراشدیداتکذیب نموده وآنرا بی اساس اعلام می دارد».
۱۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
اعلامیه چریک های فدایی خلق:
«همزمان باورودآیت الله العظمی خمینی به وطن،اعلامیه ای ازسوی چریک های فدایی خلق درسراسرشهرپخش شدکه عینادرزیرکلیشه می شود:مردم ایران درآستانه یک پیروزی دیگر…ودیعه این بازگشت خون سرخ مردمی است که باآرمان ایرانی آزادودمکراتیک به استقبال گلوله های ارتش مزدورشتافتند.این بازگشت تجلی اراده خلق های زحمتکش وقهرمان میهن است…».
یک مقام ساواک ترور شد:
«یک گروه چریکی توحیدی مسئولیت این اقدام رابرعهده گرفت.طی یکی ازحوادث خشونت آمیز روزگذشته یک مشت زن سابق که ۲۸ساله بودازخانه اش درتهران ربوده شدودرفاصله صدمتری خانه درخیابان به قتل رسید.درکنارقربانی که مقام های بیمارستان هویت اورافریدون زنداعلام کردند،یادداشتی قرارداشت که گه گفته می شد گروه تازه ای که خودراچریک های توحیدی می نامیدند،مسئول این قتل که انگیزه آن سیاسی ذکر شده است،هستند.گفته می شوداین شخص ازمقام های عالی ساواک بوده است.درتماس تلفنی باآیندگان درساعت۸شب،شخصی ازسوی گروهی بنام رزمندگان مسلمان ایران،مسئولیت ترورفریدون زندراعهده گرفت.دراعلامیه ای که او قرائت کرد،گفته شده است:فریدون زندمشهوربه اسدی بازجووشکنجه گربازداشتگاه کمیته بوده که حدود۱۵نفررابه قتل رسانده است».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
نخستین مصاحبه بادبیرکل حزب توده(کیانوری):
«مادرزمینه جمهوری اسلامی،تغییرقانون اساسی واستقراردولت ملی ازامام خمینی حمایت می کنم.اگرایران دمکرات شود،شوروی درامورمداخله نخواهدکرد».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
اطلاعیه«سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگر»:
«اخیرااطلاعیه ای ازطرف مجاهدین آزادشده اززندان حول اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران درروزنامه آیندگان بتاریخ۸/۱۱/۵۷به عنوان بخشی ازادامه دهندگان مارکسیست-لنینیست این سازمان که مدتی است بنام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگرفعالیت می کنیم.لازم بود توضیحاتی حول آن بدهیم…».
گروه راه مصدق
«پس ازاعلام موجودیت«گروه راه مصدق»؛هدایت الله متین دفتری:راه مصدق از حفظ یک قانون خاص جداست».
حزب دمکرات ایران:
«سقوط رژیم سلطنتی می تواندمنشاء تحولات سازنده درایران باشد».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
سازمان موحدین:دفتریونایتدپرس رامامنفجرنکردیم!
«دی شب ناشناسی که خودراعضوسازمان موحدین معرفی می کرددرتماسی تلفنی به آیندگان گفت:که این سازمان مسئول انفجاربمب دردفترخبرگزاری یونایتدپرس درتهران نیست…اوگفت بمردم هشدارمی دهیم که این گونه توطئه هاتنهابرای لکه داردکردن مبارزات بی شائبه سازمان اصیل اسلامی موحدین است…».
۱۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
مسعودرجوی در مصاحبه باکیهان:
جمهوری اسلامی به نظرشمادارای چه خصوصیاتی است وچه هدفی راتعقیب می کند؟
«…هدف بلند مدت یاافق تاریخی اسلام استقرارنظام اجتماعی توحیدی است…مادریک نظام مطلق توحیدی حتی مالک خودوکارخودنیزنیستیم.درچنان شرایطی حتی ادعا«برهرکس»به اندازه کارش،نیزشعارعقب مانده وراست روانه ای است.زیرامالکیت علی الاطلاق ازآن خداست ودرسمت خداست…».
۱۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
کیانوری:«پشتیبانی ماازآیت الله خمینی یک تاکتیک موقتی نیست!
«…گفت وگوی نیویورک تایمز بانورالدین کیانوری رهبرجدیدجزب توده:حزب توده ایران به عناصرپیشرفته نهضت آیت الله خمینی اذعان داردومی کوشدبه یک زبان مشترک برسد».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
مسعودرجوی(درمصاحبه باکیهان-قسمت دوم)؛آیااین درانقلابی ازاسلام موردقبول همه هست؟
رجوی:«می دانید که سایرمجاهدین خلق ومن فقط دوهفته است که به همت فداکاری های خونبارمردممان ازاسارت درآمده یم.بنابراین دقیقانمی دانم این درک موردقبول چه کسانی هست وچه کسانی نیست>آنچه می توانم بگویم این است که این درک همه مجاهدین خلق می باشد..».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
ترورسرهنگ ارتش دررضائیه:
«سازمان عبدی الجوادمسئولیت آنرابرعهده گرفت.سرهنگ بهمن شکوری افسرارتش دیروز صبح هنگامی که ازخانه بطرف پادگان می رفت بوسیله دوموتورسوار به ضرب گلوله ای ازپای درآمد».
اجتماع طرفداران قانون اساسی:
«حزب تعاون ملت ایران اعلام کردبعدازظهردیروزدرسالن بدمینتون امجدیه عده ای ازطرفداران اجتماع کردندوچون دراین تظاهرات ظرفیت سالن وقسمتی ازمیدان تکاپوی جمعیت رانمی داد،ازاین جهت عده ای که بلحاظ واقعه وخرابی دستگاه صوتی قادربه شنیدن صدای سخنران نبودند،جلسه راترک کردنداین سخنگو گفت طرفداران این حزب که پاسداران قانون اساسی است روزجمعه ۲۰بهمه ماه درامجدیه اجتماع خواهندکرد».
تاریخچه سازمان چریک های فدائی خلق:روزی که زنگ بزرگ خون به صدادرآمده وتوفان شکوفه داد!
«واقعه سیاهکل ازدیدگاه سازمان چریک های فدائی خلق…حماسه آفرینان سیاهکل:هوشنگ نیری،خلیل انفرادی،احمدفرهودی،علی اکبرصفایی فراهانی،اسماعیل معینی عراقی،محمدهادی فضلی،ماشاء الله مشیدی،هادی بنده خدالنگرودی،محمدرحیم سمائی،غفورحسن پوراصل،ناصرسیف دلیل فراهانی،عباس دانش بهزادی،اسکندررحیمی،محمدعلی محدث قندچی،محمد مهدی اسحاقی».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
حزب کمونیست ایران توطئه رژیم وامپریالیسم است
«شب گذشته۲۰بهمن دررادیو وتلویزیون پیامی ازجانب حزب کمونیست ایران پخش شدکه ادعا داشت ازثمرات جنبش باید سهمی به کمونیست هاپرداخت شود.ماچنین ادعاهای توخالی وجدا ازمردم راتوطئه رژیم وابسته به امپریالیسم دانسته وآنراتکذیب می کنیم».
مسعودرجوی(درمصاحبه باکیهان،قسمت سوم):
«حقوق دمکراتیک هیچ گروهی راضایع نمی کنیم».
رهبرحزب توده:
«خطرکودتای خائنانه رانباید ناچیزشمرد».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
پیام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه گارگر:
«هموطنان مبارز،قیام قهرمانه شمادرسایه قدرت سلاح،هم اکنون درآستانه پیروزی قراردارد.ماکه همچون قطره ای درمیان توده های مردم ودرکنارآنهابه مبارزه مسلحانه خودباحکم هموطنان مبارز ودشمنان انقلاب ادامه می دهیم».
پیام حزب کمونیست کارگران ودهقانان ایران-طوفان:
«درودبی پایان به ملت قهرمان ایران که بانثارخون خودشهدای بی شماری،عاقبت توانستندنهال انقلاب رابارورساخته وباقیام مسلحانه خویش سنگرهای استبدادرایکی پس ازدیگری واژگون کنند… ماپشتیبانی خودراازدولت منتخب مردم وامام خمینی رهبرعالیقدرشیعیان جهان اعلام می داریم».
«سازمان چریک های فدایی خلق رهنمودهایی در۱۱موردانتشارداد».
«پیام تبریک سازمان نویدوابسته به حزب توده ایران»
«پیام چریک های فدایی خلق ایران؛این بزرگترین .قطعی ترین پیروزی خلق قهرمان مااست».
«پیام مجاهدین خلق ایران؛وحدت واستقامت انقلابی بایدرهنمون ماباشد».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«اجتماع هواداران قانون اساسی:
«دیروز تهران باردیگر شاهدآرام کثیری ازمردم به حمایت ازقانون اساسی ودولت بختیار بودند».
«سازمان چریک های فدایی خلق ازاقدامات برحق آیت الله خمینی حمایت می کنیم…هدف اصلی انقلاب نابودی نظام سرمایه داری وابسته است».
۲۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آمادگی سازمان مجاهدین برای نبرد:
«سحرگاه امروز اطلاع رسیدکه سازمان مجاهدین خلق نیزدرکنار افرادنیروی هوایی وچریک های فدایی خلق ومردم مسلح خودراآماده ی مقابله باتهاجم نظامیان کرده است…سازمان مجاهدین خلق یکی ازنیرومندترین سازمان های مخفی وچریکی است که بااندیشه برقراری عدالت اجتماعی وایجادجامعه بی طبقه توحیدی چندین سال است مبارزه خودراعلیه رژیم آغازکرده است».
۲۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
شش تن ازاعضای حزب توده:
«ازبرنامه های دمکراتیک بازرگان حمایت می کنیم:علی خاوری،عباس مجری،محمد علی عمویی، رضاشلتوکی،تقی کی منش،اسماعیل ذوالفقاری»
۲۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
اعلام موجودیت جنبش ملی مجاهدین:
«دیروز اطلاع یافتیم که بزودی جنبش ملی مجاهدین اعلان موجودیت می کند.محمدسیدی کاشانی یکی ازمجاهدین خلق دراین باره گفت:…».
پیام چریک های فدایی درباره خلع سلاح:
«روزگذشته درچندمورد افرادوابسته به کمیته انقلاب کوشیدندکه درخیابان ها چریک های فدایی خلق راخلع سلاح کنند.چریک ها براین اساس پیامی خطاب به آیت الله خمینی صادرکردندو نظرایشان رادراین زمینه خواستار شدند:…شایسته است مساله سلاح هایی که درروزهای اخیراز ارتش مزدور درسراسر ایران مصادره شده است،بطورکلی درچارچوب مناسبات سازمان باسایر نیروهاودولت موردمذاکره قراربگیرد.فعلافوریت مقتضی است همانگونه که نظرامام است کمیته از درگیرشدن افراد مسلح غیرمسئول بافدائیان درچهارراه ها ومعابرکه قصدضبط سلاح هارادارند بسرعت جلوگیری به عمل آورد.هم چنین لزوم بسیارداردبرای جلوگیری ازحوادث سوء،نظرما توسط رادیو وتلویزیون ومطبوعات به اطلاع هموطنان برسد:ازطرف ستادعملیاتی سازمان چریک های فدایی خلق،۲۳/۱۱/۱۳۵۷».
باشگاه شاهنشاهی سابق:
حضورمبارک زعیم عالیقدراسلام آیت الله العظمی خمینی:
«پیروزری ملت ایران راتحت رهبری آن مجاهدکبیربه عموم هموطنان مبارز تبریک وتهنیت عرض می نمائیم.ازطرف کلیه کارگران،کارمندان واعضای باشگاه انقلاب».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com