چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های تلفنی مردم
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین۳۷ سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،از تاریخ۱۶دی ماه۱۳۵۷(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در۲۲بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب۵۷پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
درشماره بعد به حرف های احزاب اشاره خواهدشد.
محمد شوری(نویسنده و وزنامه نگار)بهمن۱۳۹۴

۲۱دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:۶۶۳۱۷۳
«رفیعه بصیری هستم:آقا اگرمطبوعات این رویه عوام فریب راادامه دهندماآنهاراتحریم می کنیم. حالادیگر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهرشاه ولیکن آیت الله خمینی شدندحضرت آیت الله العظمی امام خمینی.من ازحضرات آیات عظام می پرسم مگر ماجز۱۲امام،امام دیگری هم داریم».
«چرااعلامیه چریک هاراچاپ کردید؟من بتول طهماسبی هستم.به عقیده من چاپ کردن اعلامیه گروه چریک های فدائی خلق آنهم درروزنامه،کارصحیحی نیست.و مطمئن باشید که به ضررهمه خواهد بود».
«اسم من داریوش است.هیچ عقل سلیمی نمی تواندقبول کندکه۲۰۰افغانی مسلح درتظاهرات مردم شرکت کرده باشند.این کارها ازنمونه شگردهای ساواک است که می خواهندبه طریقی به خورد مردم بدهند».
«امام یعنی رهبر وپیشوا!فامیل من واعظی است.درروزپنج شنبه درهمین ستون خانم بصیری سوال کرده بودمگرما بیش از۱۲امام داریم که اکنون برای آیت الله خمینی کلمه امام راهم اضافه می کنند؟می خواهم خدمت این خانم عرض کنم که اگربه خودزحمت داده وبه فرهنگ لغت مراجعه کننددرخواهندیافت که امام به معنای رهبر،پیشرووپبشاهنگ تعریف شده است».
«مشغولیت هویدابا«پلی بوی»!حسین عظیمی هستم.دریکی ازروزنامه هادرج شده بودکه هویدا درزندان مجله«پلی بوی»رانگاه می کند.خوشحال خواهم شدکه توضیح دهیداین مجله دارای چه مطالبی است که نخست وزیراسبق رامشغول کرده؟».
«حمله جبهه ملی به سخنران مذهبی!اسم من شهاب است وعمری راسپری کرده ام.من ازطریق این ستون می خواهم ازجوانان تقاضاکنم که روزنامه های اردیبهشت وخردادسال۱۳۳۱مراجعه کنند وببینندکه درخصوص حمله اعضای جبهه ملی به یک سخنران مذهبی ومضروب کردن وی چه مطالبی نوشته شده است وآنوقت خودشان باعقل سلیم درباره این گروه سیاسی که امروزحامی مذهب ومردم شده قضاوت کنند».
«به نظرآمریکا احتیاجی نداریم!من احسان نراقی هستم.به شماتبریک می گویم. مخصوصااین ستون حرف های مردم راتائید می کنم.دراخبار(بی.بی.سی)مصاحبه سایروس ونس راشنیدم گفته بودکه ماحکومت بختیاراتائیدمی کنیم که اختلافات راحل کند.یکی دیگر اینکه شاه ایران برای مدتی ازکشورخارج شود.این گفته به آن معنی است که آمریکا سیاست ماراتعیین می کندکه به عِرق ملی ام زیاد برخورد. محض رضای خداآمریکائی هاملت ایران رابه حال خودش بگذارد.چون این ملت به رای آمریکا نیازی ندارد».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:۶۶۳۱۷۳
«میهن کجارفته است؟احمد-م:دریکی ازشعارهامی گفتیم:خدا،شاه،میهن.حالامی گویند:خدا، قرآن،خمینی.سوال من این است که دراین شعار مردم میهن کجارفت؟».
ازستون:کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲):؛۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«دادرس دادگاه گلسرخی بیماروانی نیست!یکی ازاساتیددانشگاه تهران درتماسی تلفنی به ما گفت:دادرس دادگاه خسروگلسرخی برخلاف آنچه که درروزنامه آمده است،مبتلابه بیماری روانی نیست ومن خودم وی رادرروز۱۱آبان باچندمحافظ در محوطه زمین دانشگاه دیدم».
«پیشکاروالاحضرت شمس ممنوع الخروج است!من محمد-ع،یکی ازآشنایان سعید علی انصاری پیشکاروالاحضرت شمس هستم واطلاع دارم که این آقای مثلا ممنوع الخروج،دوماه پیش به اروپا رفت وبرگشت و باردیگرهم همین دوشنبه یاسه شنبه گذشته ازکشورخارج شدوبه آمریکارفت».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:۶۶۳۱۷۳
«مجازات اقامت غیرقانونی!رضا افشار هستم.بازداشت۲۰۰افغانی دردی را دوا نمی کند.لذا پیشنهادمن این است که درصورت امکان آقای نخست وزیر لایحه ای را برای تصویب به مجلسین تقدیم نمایند که هرفردخارجی بدون اجازه قانونی دراین کشور اقامت دارد چنانچه ظرف۳۰روز از کشورخارج نشوند بشدت مجازات گردند».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«موفقیتی درراه نیست؛من یکی ازاعضای جبهه ملی هستم،مطلبی راکه شمابه قلم مصطفی رحیمی چاپ کردید سدی است درمقابل انقلاب بزرگ ایران که خون بی شماری راتااینجا گرفته است.درجواب آقای مصطفی رحیمی باید بگویم که پس ازبرنامه های بی شماری که ایشان برای رد مسائل اجتماعی ودینی آقای دکترعلی شریعتی انجام داده وبه هیچ وجه موفق نشدند،حال سنگ بزرگتری برداشته اندکه هیچ موفقیتی راکسب نخواهدکرد.خوشحال خواهم شد که این مطالب رادرروزنامه آزادتان درج کنید».
«نمونه ای ازدمکراسی؛ازقول اینجانب به آن خانم خانه داری که گفته به همه خواهم گفت که دیگر روزنامه آیندگان رانخریدبگویندکه هدف انقلاب مارسیدن به آزادی بیان ودمکراسی واقعی است وستون حرف های مردم آیندگان نیزنمونه هایی ازاین دمکراسی است که فعلا بدست آورده ایم وبخاطر آن شهید داده ایم».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان؛کیهان وشما(۳۰۵۲۱۷۲):؛
«نگذاریم آزادی بمیرد؛حمیدمظفری:آقای دکترعبدالرضاحجارزی ازچاپ اعلامیه چریک های فدائی خلق درروزنامه ناراحت ونگران شده است واظهارعقیده کرده بودندکه چاپ بیانیه هایی ازاین دست موجب متلاشی شدن انقلاب اسلامی ملت ایران می شود.می خواستم به ایشان بگویم:آقای دکتر!بااین محدودیتی که شما توصیه می کنید،آزادی مطبوعات خواهدمُردواگراشخاصی مثل شما پیداشوندکه حق هیچگونه اظهارنظری رابرای مخالفان خودقائل نباشنددیگر حرف ازآزادی وآزادگی مفهومی نخواهد داشت».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«جوانان آگاه باشند؛۷۵سال دارم واسمم مریم است.روزهای بسیاردشواری رادراین مملکت به چشم دیده ام وامیدوارم که جوانان ونوجوانان این مملکت آگاه باشند که دارنددست به چه اعمال حساسی می زنندوآرزومی کنم که ازکَرده خودپشیمان نشوند».
«چراسنجانی رنگ عوض می کند؟:یکی ازکارمندان وزارت امورخارجه هستم.دکتر سنجانی درمصاحبه خودبامجله«پاری مارچ»شماره۲۹صفحه۸۱،مخالفت خودراعلنابا روحانیون بیان کرده است ودرپاسخ این سوال که چنانچه شهبانو نایب السلطنه بشوندچه نظری داردید؟گفت:هیچ اشکالی رادرصورت وقوع این اتفاق نمی بینم.بنا براین من می خواهم بدانم چرارهبرجبهه ملی هرلحظه رنگ عوض می کند؟».
«مرجع تقلید باوصیت عوض نمی شود:محمدبزرگیان:لطفادرپاسخ خانم فریبا مستشاری که ازآیت الله شریعتمداری تقاضاکرده که وصیت نامه آیت الله بروجردی را درروزنامه هاکلیشه کنندتامعلوم شودچه مقامی پس ازایشان مرجع تقلیداست؟ بنویسید که مرجع تقلید ازطریق وصیت نامه برگزیده نمی شود».
«ساکنان بریانک وهفت چنارپرسیده اند؛چرامسجداعتمادتعطیل است؟گروه کثیری از اهالی بریانک وهفت چنارضمن بیانیه ای درخواست گشوده شدن مسجداعتمادکه ازآغاز محرم تاکنون هیچگونه برنامه وفعالیتی سازنده اسلامی نداشته شدند. آن ها درقسمتی ازبیانیه نوشته اند:دراین موقعیت حساس تاریخی که همه گروه های اجتماعی باشرکت درجشن اسلامی علیه ظلم وفساد بپا خاسته اندمتاسفانه این مسجدکه می توانست پایگاه مطمئنی برای ساکنین این محله باشد،با سکوت خود همه کشتارهای دستگاه طاغوتی راتائیدکرده است».
۲۷دی ماه۱۳۵۴۷روزنامه کیهان؛کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲)::
«سرقت عجیب؛کاشانی:چندشب پیش بعدازساعات حکومت نظامی ومنع عبورو مرورمغازه جواهر فروشی«نیازمری»درچهارراه استانبول مورددستبردقرارگرفت وکلیه اموال وطلاهای موجوددرآن به سرقت رفت باتوجه به اینکه درساعات منع عبورومرور هیچکس جرات رفت وآمددرشهر ندارد،مساله سرقت این مغازه باعث شگفتی شده است».
«ازماهم بنویسید!علی ساسانی:آقا،مااینجادرمحله گیشاهمه شب وهمه روز،جلسات سخنرانی ومیتینگ و تظاهرات داریم،امامتاسفانه درروزنامه تان هیچ اشاره ای به فعالیت های ما نمی شود. تنهادرجنوب شهرحرکت های آگاهانه وجودندارد.در شمال شهرهم برعلیه سلطه استبدادمبارزه می کنند».
۲۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«دادستان آبادان تاکنون چه می کرد؟محمدرضاهاشمی:وزیردادگستری درمجلس گفت:رئیس دادگستری آبادان ضمن بیهوده دانستن اقدامات انجام شده درباره سینمارکس خواستارتجدیدتحقیقات درباره این واقعه شده است.پس دادستان آبادان دراین مدت مشغول چه کاری بوده است؟».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«مهندس سیدحسن شریعت زاده:آیت الله علامه نوری،شیخ فضل الله نوری دشمن مشروطیت راشهیدنامید.ونهضت حاضررادنباله روافکاراودانسته است.وای براین حکومت که ایشان نوید می دهند».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛تلفن:۳۲۸۴۳۱
«همبستگی بی نظیر؛حاج عزت الله رائین:دیروزشاهد یک همبستگی بی نظیر بودم. وانتی متعلق به شرکت تعاونی اسلامی تخم مرغ راکیلوئی۱۰تومان می فروخت مردی ازمسئول فروش پرسیدند چندکیلوتخم مرغ دارید؟جواب داد۱۵۰کیلو.مردبلافاصله۱۵۰۰تومان ازجیبش درآوردوبه فروشنده دادو گفت:لطفابقیه راکیلویی۹تومان بفروش!».
«حسین یزدانفر،دانشجو:انقلاب ایران متعلق به همه گروه هاوقشرهای مبارزاست ولی عده ای آنرامتعلق به خودمی دانندوحق فریادکشیدن به گروه های دیگررانمی دهند.ماکه علیه دیکتاتوری می جنگیم،خودمان نباید دیکتاتور باشیم».
«خانم حاجی اصفهان:شهداجوان نبودند!درروزنامه اطلاعات روز۵شنبه گذشته تعدادی عکس ازشهدای عضوسازمان مجاهدین خلق چاپ کرده بودید که شاید قصدچنین بوده است که وانمود کنید همه این شهداجوان بوده اند.حال آنکه باکمی دقت به مدل آرایش موی سرولباس آنها توجه کنیدمتوجه خواهیدشدکه صاحبان این عکس هاقاعدتابایددرحال حاضر۴۰سال به بالاداشته باشند. بخصوص که چندنفراز آنهامحصل دبیرستان رهنمادرخیابان مولوی بوده اندوشوهرمن اغلب آنهارامی شناسد.بنابراین خوبست بجای اینکه به این طریق مردم راتحت تاثیر قراردهیدآنهارابه فجایعی که ازاین پس دامنگیر ملت خواهدشد آگاه سازید».
«طرزتهیه کوکتل مولوتف؛خانم زمانی:درباره فدائیان خلق که روز۵شنبه درروزنامه قلم فرساسی کرده بودیدباید بگویم که آزادبودن مفهومش کمونیست شدن نیست.جامعه روحانیت برای آزادی ازقیداستبدادبپاخاست،اماکمونیست هابرای تجزیه ایران می کوشند.یاآرم این فدائیان باآن داس و چکش وستاره کذائی حکایت از خط مشی سیاسی اینهاندارد؟ارباب قلم ومطبوعات ماباید هوشیار باشندکه چنین گروه هایی در نهضت اسلامی مارخنه نکنندودرچارجوب اینگونه گزارش هاجانب احتیاط راازدست ندهند.اینهاهمان عناصری هستندکه بجای بانک الله اکبر وبجای تدریس مسائل مذهبی طرز تهیه کوکتل مولوتف رابه جوانان یاد می دهند!».
«مسئولیت روشنفکران ومطبوعاتی ها؛صحبت الله محسنی:مردم بویژه روشنفکران ومطبوعاتی هابایدمتوجه باشندکه دراین شرایط حساس مملکت بسوی یک دیکتاتوری تازه درپیش نرود وهرآدم ناواردی به اسم اسلام وحکومت اسلامی قانون من درآوردی وضع نکندکه باعث دلزدگی مردم و دین و مذهب باشد.رهبران مذهبی نیزباید مردم رابااصول حکومت اسلامی آشنا سارند».
«طرفدارآیت الله شریعتمداری هستم؛ساداتی:ازسوی مردم آذربایجان صحبت می کنم.اگرخدای ناکرده یک موازسرآیت الله شریعتمداری کم شود،کلیه آذربایجانی های غیورعلیه مخالفان ایشان بپاخواهندخواست».
«امام جمعه های ساکت؛تیمورداداشی:باآنکه نزدیک یکسال است صدای آزادیخواهی ملت ایران ازمساجد بگوش می رسد،گروهی ازامام جمعه هاساکت مانده اند».
«شهین.ج:ماشهیددادیم تاازاستبدادرهائی پیداکنیم.حالابااستبداددیگری مواجه هستیم».
«۵۰سال به عقب می رویم؛رضاعباسی:آیت الله خمینی گفته است:مردم به تظاهرات ادامه دهند.حتی اگرشهید شوند.درحالی که مامی خواهیم جلوی فساد گرفته شودنه اینکه بااین کشت وکشتار۵۰سال به عقب بازگردیم».
۳۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان؛کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲):
«آیا کمیته انقلاب،شهریه بچه مرا می دهد؟:اسم من«اسلامی»است والان که دارم باشما صحبت می کنم ازناراحتی وعصبانیت درحال سکته هستم.می دانیدچرا؟برای اینکه امروزصبح برای فرستادن هزینه زندگی وشهریه پسرم که درآمریکا تحصیل می کندبه بانک ملی شعبه حافظ رفتم، اول ازمن ورقه تحصیل خواستندکه اصل ورقه و فتوکپی آنرا نشانشان دادم.وقتی که گفتم۴هزاردلار، گفتند:که متاسفانه بدستور کمیته انقلاب شیراز۱۰۰۰دلارارزنمی توانم به خارج بفرستم.حالا فهمیدید که چرادارم سکته می کنم؟».
«باهم مهربان باشیم:فاطمه قدوسی راه:ساعت۳بعدارظهرامروزدرخیابان پهلوی روبروی پارک شاهنشاهی دونفرکه سواریک موتورسیکلت بودندبسرمن ریختندوضمن اذیت وآزارمن تمام لباس های مراپاره کردند.من فریادزنان ازمردم کمک می خواستم اماهیچ یک ازافرادی که سواربراتومبیل ازاین خیابان می گذشتندبه سمت من نیامدند،می خواستم ازمردم بخواهم که قدری باهم مهربان ترباشند».
۳۰دی ما۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های تلفنی مردم(۶۶۳۱۷۳):
«اختناق تازه ای راتبلیغ می کنید؛پروین اسکندری،دانشگاهی:شماکه این روزها به بهای آزادی رسیده اید،چراازهم اکنون آنراآلوده می کنید.ادعاداریدکه باسانسورو اختناق جنگیدید،مطالبی درج می کنیدکه شاه راتاحدیک سانسورچی پائین می آوریدآیاشهامت داریدک که اظهارنظرهای مخالف آیت الله خمینی راهم بنویسید».
«پاسخ معقول نبود:پاسخی راکه دکترعبدالرضاحجازی درجواب دکترمصطفی رحیمی نوشته بودرا خواندم.معتقدم جواب ایشان معقول نبوده وازهمان نوع پاسخ هائی است که تادیروزبرای معاون حزب رستاخیز تهیه می کردندوامروزدرمقام تئورسین خودساخته جمهوری اسلامی برای مردم مسلمان تهیه می کنند».
«چرااسامی راعوض می کنید؟بزرگمهر:به نظرمن تغییربی رویه ومتعصبانه نام بعضی ازشهرهاو محلات ازسوی گروه هایی ازمردم،نوعی بت پرستی تازه است».
«برخوردعقاید پیش می آید؛سهیلاشکری:الآن موقع همبستگی است.مساله مهم مبارزره است.متاسفانه دردانشگاه وخیابان ها داردبرخوردعقاید پیش می آید».
«کشته دادیم نتوانیم حرف بزنیم؛نریمان درفشی:درراهپیمائیی اربعین گروهی از استادان و دانشجویان بادادن شعارهای مربوط به نهضت،ازجلوی سازمان ملی دانشگاهیان شروع به راهپیمائی کردندولی مقابل خیابان اسکندری موردحمله و اهانت گروهی افرادکه سوارمینی بوس بودندوشعارهای مذهبی می دادندقرار گرفتند».
«روزنامه هاسانسورمی شود؛مهین اسلامی:حالاکه روزنامه هاتوسط بعضی گروه ها سانسورمی شود،خواستاربازگشت شاه هستم».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم:تلفن۶۶۳۱۷۳
«پول حواله نکرده ام؛ابوالقاسم پرتواعظم:من درهیچ یک ازماه های گذشته بیش از۴۰۰دلارارزبرای هزینه زندگی وآموزش فرزندم محسن پرتواعظم که دانشجوی دانشگاه آبوکرکی است،پول حواله نکرده ام».
«چرادیگران حرف نزنند؟خانم سجادی:به خاطردرج مقاله دیکتاتوری نه درهرلباسی، متشکرم.چرادر روزاربعین،مذهبی هااجازه ندادندگروه های دیگر حرف شان را بزنند».
«کمونیست هادرراه پیمایی!زمانی:عده ای کمونیست بابهانه عکس آیت الله خمینی درراهپیمایی روزاربعین می خواستنددرصفوف مذهبی ها رخنه کنند».
«شعاردربرابرنفت!عیسوی:چندنوجوان وجوان جلوی دخترم راگرفتندوگفتنددرصورتی به تونفت می دهیم که شعاری راکه ما می خواهیم بگوئی.آیااین است آن آزادی که نوید می دادند؟».
۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«چراشعارراپائین آوردند؟فاطمی:درراهپیمایی اربعین شرکت داشتم.ودیدم شعارهایی چون:مرگ برامپریالیسم،خروج ایران ازپیمان سیاسی ودفاعی سنتو،آزادی احزاب ازسوی ماموران انتظامات پائین آورده شد.می خواستم ازبرگزارکنندگان تظاهرات بپرسم چرابامحتوای این شعارها مخالف است؟».
«دیکتاتوری ازنوع دیگر!آذرپاد:درراهپیمایی اربعین دیدم عکس دکترقبادی شهیدراه حق راکه مادرش دردست داشت پاره کردند.این راه می تواندسرآغاز تسلط دیکتاتوری ازنوعی دیگر باشد».
«دمکراسی واقعی!عبدالله تهرانی:اربعین روزی بودکه روحانیون برای تظاهرات انتخاب کرده بودند. کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی نیستندمی تواننددر روز دیگری تظاهراتی ترتیب دهند.والبته به این اصل معتقدم که بایدحرف شان رابزنند.و دمکراسی واقعی یعنی همین!».
۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
یادداشت سردبیر:ازطرف چه کسی سخن می گوئید؟
«خانمی به هیات تحریریه روزنامه مراجعه می کندوبانشان دادن کارت شناسایی مدعی می شود که ازسوی یک هزارتن ازاعضای وزارت خارجه صحبت می کند!به تلفنی گوش می دهیم که از اعتصابیون وزارتخانه یاسازمان بزرگی است واعتقادداردکه گفته هایش عقیده همه همکاران اوست! یادداشتی به دفترروزنامه رسیده است«ماامروزبانهضت اسلامی همبستگی کردیم…».آن خانم و این آقا ویادداشت که یا باپُست ویااشخاص می رسد ازطرف چه کسانی سخن می گویند!؟… دمکراسی حق آزادی بیان واندیشه است،این فرصت رابما می دهدکه عقاید خودمان رارُک وگویابیان داریم.اگربخواهیم ازسوی دیگری صحبت کنیم بایدقبلا نظراورا پرسیده باشیم…به مابگوئید ارسوی چه کسی کدام گروه وچه سازمانی سخن می گوئیدوبااین اطلاع کوتاه ماناگزیرنخواهیم شد به صدها نامه وهزاران تلفن اعتراضی پاسخ بدهیم…».
۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-۳۱۱۲۱۰
«یک خواننده:سانسورروانی؛شماسانسورروانی شده اید.من نه کمونیست ونه مذهبی هستم. ولی سوال می کنم چرااینقدرسنگ امام خمینی را به سینه می زنید؟».
«آیا می ترسید؟یک خانم ناشناس:ماشاه رادوست داریم.واگربنویسیدچماق بدست ها وننویسید طرفداران شاه،ماکیوسک های اطلاعات را آتش می زنیم».
۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان؛کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲)
«آقای تنکابنی شما دیگرچرا؟یک خواننده:من به عنوان فردی که بخاطر کتابهایتان و نوشته هایتان بشما احترام می گذارم،به هیچ وجه انتظارندارم که شماصرفابه این دلیل که نویسنده هستیدو قدرت قلم دارید،فردی رابدلیل عقیده شخصی خودش مورد تمسخرقراردهید.این تمسخرشما مغایر اصول آزادی است که مابرای آن خون شهید داده ایم.هرچندکه عقیده شخصی من وشما باآن خانم مغایرباشد.مابرای آزادی می جنگیم وآزادی مابدست آوردن حق قلم وبیان است.نه تمسخرو سرکوب کردن عقاید مغایرعقایدما».
«مواظب توطئه باشید!یک معلم:من یک معلم هستم ونمی خواهم نامم رافاش کنم. درهمسایگی مادوبرادرزندگی می کنندکه هردوازعاملان فعال ساواک هستند.چندروز پیش به دانشگاه رفته بودم واین دوبرادررادرآنجادیدم.یکی ازآن هادرلباس یک مذهبی متعصب شعارحزب فقط حزب الله ومرگ برکمونیسم رامی دادودیگری شعار:اتحاد،مبارزه،پیروزی راکه شعارکمونیست هاست،تبلیغ می کرد!این واقعیتی است که من به چشم خوددیده ام وریشه تمام توطئه های فعلی رادرتوطئه ساواک می دانم.به مردم بگوئید دراجرای این نقشه هاکمک نکنند».
«ارتش اسلامی واقلیت ها!امضاءمحفوظ:درمصاحبه آیت الله دستغیب آمده بودکه در ارتش اسلامی آینده ازاقلیت های مذهبی سربازنخواهندگرفت.درحالیکه اقلیت های مذهبی دراعلامیه های متعددهمبستگی خودراباانقلاب ایران ابراز داشته اندوتصورنمی کنم اظهارنظرآیت الله دستغیب منطقی ودرست باشد».
«سخنگوی مذهبی هاهستید!یک آقای عصبانی:روزنامه ها بایدبی طرف باشندوبا مطالب منطقی ومستدل خوانندگان راارشادکنند.اماشما تنهاسخنگوی مذهبی ها هستید.نه بی طرف».
۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-۳۱۱۲۱۰
«تلگرام به خدا…!بنده ناچیز:بیژن بیژنی:لطفارونوشت این تلگرام مرا بخداچاپ کنید:پروردگارا!دراین قسمت ازدنیابرای آزادی انقلاب شده،انقلاب به ثمررسید.آزادی نرسید.آنچه هم بودرفت.کسب تعطیل شد.بنزین،نفت،نان،سیگار،روزنامه و…صف شد.نفس کشیدن هم.آزادی کافی است. استدعا فورا دیکتاتوری فرست،نگرانیم!».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«قهرمانی،قهرمان نیست؛(م.م.آذربایجانی):شماکه ازصفرقهرمانی یک قهرمان ملی ساختید.واو را به اوج رساندید.آیامی دانیدکه این به اصطلاح قهرمان ملی درخطه آذربایجان ودرزمان پیشه وری چه جنایتی رامرتکب شده است؟اگرنمی دانیدازمردم آذربایجان بپرسید؟».
«حکومت اسلامی یاجمهوری اسلامی(اکبرحبیب فر):گفته ونوشته می شود جمهوری اسلامی وحکومت اسلامی.اگرمنظورامام خمینی حکومت اسلامی در چهار چوب قانون اساسی است که باتغییرموادقانون اساسی مُیَسَّرمی باشد،ولی اگر جمهوری اسلامی است بایدبگویم بدون توسل به آرای عمومی چگونه می توان گفت: دمکراسی رعایت شده است.ازطرفی جمهوری درایران به جمهوری کمونیستی ختم می شود».
«پرسش ازقرآن؛ارآیات عظام درخواست می کنم برای جلوگیری ازخون ریزی های بیشتردراین مملکت دست کم به قرآن کتاب آسمانی.مسلمین متوسل شوندو استخاره کننداگرراه داددرنظرات خودپافشاری نمایند».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«تکلیف مردم با«باید»ها؛زیبا:تکلیف مردم درمقابل کلمه«باید»چیست؟بااین بایدها چه برسرآزادی ودمکراسی می آید»!
۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-۳۱۱۲۱۰
«بازهم شک دارید؟(احمد.ب):آقای بختیارنخست وزیرطی مصاحبه ای که اخیرا از شبکه رادیو تلویزیون پخش شدباقاطعیت اعلام کردکه نه دهم جامعه روحانی طرفدار ایشان هستند.چون ممکن است بعضی ازمردم دیرباروردراین گفته شک کنند،بنده اسامی این نه دهم ازروحانی هارابه شرح زیراعلام می دارم:۱روحانی(منصور)وزیرزندانی۲-روحانی(گلوریا)خواننده۳-روحانی(انوشیروان)هنگ ساز۴-روحانی(فواد)عامل شرکت نفت انگلیس۵-روحانی(تقی)سخنگوی استعمار۶-روحانی (سپهبد)رئیس بازرسی نخست وزیری۷-روحانی(وکیل)نماینده مجلس رسواخیزی۸-روحانی (سرتیپ)عضوساواک۹-ومیزراقشنگ خان روحانی(جهنم مکان)حالابازهم شک دارید؟».
«پس کی روزنامه؟(الف-یکتا):تادیروز«شاه نامه»می دادید،امروز«آیت الله نامه».پس کی می خواهیدروزنامه بدهید؟».
«شهیدنمایی چرا؟(شهرام قائدی):این مرحوم سرگردمحبی راکه به عنوان شهیدقلمدادکرده اید، روزی که من سربازوظیفه وکمک اسلحه دار بودم،۲۵قبضه اسلحه ازمن تحویل گرفت که بعدهامعلوم شدتحویل چریک هاداده است.درنتیجه من به۳سال زندان محکوم شدم.زنم طلاق گرفت.وفرزندم مُرد.به این ترتیب کاری که این آقابامن کردجنبه شهادت دارد؟».
۹بهمن۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«چپی ها با علامت به میدان بیایند؛صادقی-دانشجو:چپی هامی توانندباعلامت مخصوص اعلام موجودیت کنندوبه میدان بیایند.نه آنکه درتظاهرات چندمیلیونی ایجاد تفرقه کنند».
«آیندگان وضع خودش رامشخص کند؛یکی ازخوانندگان:باید بگویم این نهضت اسلامی است واگر آیندگان وضع خودش را روشن نکندناچاریم ازروحانیون بخواهیم واکنش نشان بدهند».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان؛کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲)
«بمن کمک کنید(خانم منجی):آقابخدامن۲۰روزه که هرروزمی روم توی صف نفت وبعدازچندساعت دست خالی برمی گردم.تاحالاهرجوربودسرکردم ولی دیگرنمی دونم چه کنم.تابحال هم کسی نیامده کارت پخش نفت به من بدهد.ازکمیته های امددوجوانان که نفت به درخانه ها می برند تقاضادارم بمن که زن هستم کمک کنند.آدرسم هم این ست:خیابان روزولت،جنب سینما دیاموند، کوچه طوس،پلاک۵۲».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-۳۱۱۲۱۰
«یهودیان به نهضت وفادارند(خانم آناهیتا):آقامن یک یهودی هستم.گویااسرائیل می خواهددرایران میان یهودی هاومسلمان تفرقه بیندازد.من اطمینان می دهم بیشترین اقلیت یهودی درایران هرگز حاضرنیستندازبرادران وخواهران مسلمان خودراجداببینندچراکه آنهاهم ایرانی هستندوخودراهمگام بانهضت انقلابی ایران ورهبری امام خمینی می دانند».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«لطفاحقوق هاراپس دهید؛فروغ وطنی:رهبرکنونی جبهه ملی درزمان دکترمصدق طبق قانون اساسی وزیرفرهنگ شد.واکنون بمدت۲۵سال است حقوق خودراطبق قانون اساسی دریافت می دارد.می خواستم بگویم اگرقانون اساسی راایشان قبول نداردحداقل حقوق هایی راکه دراین ۲۵سال گرفته است،لطفاپس دهد».
«جان حضرت آیت الله خمینی درخطراست؛من یک پزشک متخصص قلب هستم ومی خواستم تذکربدهم،فردی که اخیراخودرابه عنوان پزشک مخصوص آیت الله خمینی جاکرده است، مورد تائید اکثرقریب به اتفاق پزشکان قلب ایران نیست.زیراسالهادرتهران طبابت پائین ترازاستانداردقابل قبول توام باسیاه بازی به مردم ارائه داده است واکنون نیز به علت فرصت طلبی خودحتما خیال وزارت دارد.به اعتقادمن حتی اگر ایشان حُسن نیت هم داشته باشد،جان حضرت آیت الله خمینی به علت عدم صلاحیت حرفه ای این پزشک درخطراست».
«تفاوت آقایان؛آقاجان:بی جهت نیست که گروهی ازاین مردم به مطبوعاتی هابدبین هستند، تا همین چندی قبل رفت وآمدوگفتارفلان شخص سلطنتی ویادولتی رابه خورد مردم می دادیدوامروز هم دستورات دههاآیت الله را.اصلامن می خواهم بدانم که دراین مملکت چندآیت الله وجوددارد؟…».
«مارانجات دهید؛خانم صفائی هستم:سال هاپیش شخصی به خواستگاری دخترماآمد.دخترم به این ازدواج تن درنداد.خواستگارهمان وقت تهدیدکردکه به بدترین نحوعمل ماراتلافی خواهدکرد. حالا بعدازگذشت سال هاباتوجه به اینکه شوهرمن سرهنگ صفایی درسال۱۳۴۴فوت کرده.همین شخصی نشانی وشماره تلفن منزل مارابه نام خانواده ساواکی به درودیوار زده وبعضی ازمردم ناآگاه وخوش باورراعلیه ما برانگیخته است.این مساله سبب شده که من وفرزندکوچکم شب وروز درهراس بسر ببریم.محض رضای خداماراازاین مخمصه نجات دهید».
۱۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان؛کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲)
«جزنی وبقیه راکشتند(کارمندبیمارستان۵۰۱ارتش):ارقول من بنویسید:که درسال۵۴بیژن جزنی و جلیلی رابه اتفاق۷تن دیگردرحالی به بیمارستان۵۰۱ارتش آوردندکه درشقیقه همگی آن هاجای تیرخلاص دیده می شد.بعدازشستشویک شب درسردخانه بیمارستان ماندندوفرداصبح اجسادرا با اتومبیل کمیته به بهشت زهرا منتقل کردند.بنابراین قضیه فرارآن هاحقیقت ندارد».
«بمن توهین کردند(فریده رجایی):من درجنوب شهرزندگی می کنم.که دیروزبرای کاری به اطراف میدان مخبرالدوله آمده بودم.روسری به سرنداشتم.گروهی که دراین محل تظاهرات می کردند بخاطرنداشتن حجاب به من توهین کردند.راننده تاکسی هم به همین جرم ازسوارکردن من خود داری کرد.درست است که ماانقلاب کرده ایم اما آیااین حرکات درست ومنطقی است؟».
«دلیل استعفای نمایندگان؛(یک آقا!):استعفای نمایندگان مجلس بخاطرپیام امام خمینی نیست، بلکه این «اوبسترکسیون ها»واستعفاهابخاطردولایحه ای است که قراراست بزودی درمجلس مطرح شود.یعنی لایحه انحلال ساواک وتسریع درمجازات عوامل فسادنمایندگان منتخب رستاخیز می خواهندبه این ترتیب راه تصویب این لوایح راببندند».
۱۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«چرامی نویسید«خمینی می آید»؟کمیته مجاهدین خلق:ازروزنامه آیندگان به خاطر تیترروز چهارشنبه گله داریم چرامی نویسیدخمینی می آید،این توهین است».
«کارهیچ مسلمانی نیست؛اسم من نبوی است.به اعتقادمن هیچ مسلمانی حاضرنیست خانه روسپی بیچاره ای رابه آتش بکشاند.آتش سوزی قلعه دنباله همان دسیسه هایی است که هدف آن انحراف انقلاب ازمسیرواقعی آن است».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-۳۱۱۲۱۰
«یک سوال ازچریک های فدایی؛(عباس سنگی):ممکن است ازچریک های فدایی سوال شوددراین موقع حساس وقابل انفجارکه تمام آیات عظام برای جلوگیری ازخون ریزی بیشتردستورمنع شدن عملی داده اند،این فدائیان به چه جهت افرادنظامی راکه خودافرادآماده تیراندازی به مردم هستند باحمله های خود تحریک می کنند».
«اگرشرف داریداین چندکلمه رابنویسید؛(مهران-الف):آیت الله خمینی هنگام ورودبه این درپاسخ خبرنگاری که پرسیده بوداینک که بخاطروطن قدم کی گذاریدچه احساسی دارید،گفتند:هیچی. تو خودبخوان حدیث مفصل ازاین مجمل».
«صلاح آقای بختیار؛(عباس واعظی):بختیاراگربه مردم فکرنمی کنیدبه خودبیندیشیدکه به عذاب الهی گرفتارنشوید.بیش ازاین قدرت غیرقانونی خودرابه رخ مردم نکشیدوازکشتارمردم دست بردارید واستغفارکنیدکه صلاح دنیاوآخرت شمادرهمین است».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«شوکه شدم؛آقامن حسن زاده هستم.ازمصاحبه خبرنگارخارجی باآیت الله خمینی در هواپیماسخت شوکه شدم.ومی خواستم بدانم شخصی که به وطنش احساسی نداردمی تواند راه حل مناسب برای بحران مملکت ارائه دهد؟».
«جناب سرهنگ به فکرملت خودباش؛خانم احمدی:درروزنامه خواندم که سرهنگ قذافی گفته است به انقلاب ایران کمک های مادی،معنوی واخلاقی خواهدکرد.می خواهم بگویم نمی دانستم که ایشان تااین حدآزادمنش فکرمی کنند؟چه بهترجناب سرهنگ به فکر ملت ومملکت خودشان باشندوبرای آنان دلسوزی کند،نه ایران».
۱۶بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-۳۱۱۲۱۰
«قانون خداوندی کدام است؛(افسرگرامی):درروزنامه هاازقول امام خمینی ودرتوجیه جمهوری اسلامی نوشته بودندکه فرق جمهوری اسلامی باانواع دیگرحکومت هااین است که درحکومت های غیراسلامی سیستم قانونگذاری بوسیله مردم ایجادمی شود.مادرجمهوری اسلامی احکام خداوندی،که قانون ابدی است به مورداجرادرمی آید،بااجازه می خواستم ازامام سوال کنم قانون خداوندی کدام است وآیامفهوم مخالف بیانات امام این است افرادملت نمی تواننددرسرنوشت خود سهیم باشند».
۱۶بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷
«بعثت؛من موسوی هستم:به هنگام پخش فیلم بازدید مردم ازآیت الله خمینی ازتلویزیون،چشمم به یک پارچه افتادکه روی آن نوشته بود:«بعثت خمینی»درحالی که بعثت خاص پیامبران است».
«زنم ولی قلب رئوف ندارم!:آقا،اسم من میهن است.درروزنامه خواندم که آیت الله شریعتمداری اظهارنظرکرده است:زن به خاطر داشتن قلب رئوف نمی تواندقاضی باشد،من به عنوان یک زن پزشک عرض می کنم که مرتب باجسدمواجه هستم وحتی درموقع دانشجویی جسد راتشریح می کردم،لذااستدعایم این است که این طرزتفکررابوجودنیاورندکه زن قادربه انجام هیچ کاری نیست وزن تنهاباید پخت وپزوبچه داری کند».
«روسپی خانه این قدرمهم است؟خواننده آیندگان هستم.این همه موسسات خصوصی ودولتی که برای رفاه آسایش مردم درست شده بودبه آتش کشیده شده وشماحتی نامی هم ازآنها را نبردید.ولی یک روسپی خانه این همه اهمیت داردکه آیندگان آن رادرصفحه اول آنهم باتیتردرشت چاپ می کند؟»
«وام یادام؟:هماهستم.شنیده ام که دولت انگلیس حاضرشده به دانشجویان ایرانی به خاطراوضاع نابسامان کشوروام بدهد.به عقیده من این هم یک دام خطرناک است».
«توصیه ای به جای کشتن:رضاقلی نژادهستم.می خواستم به گروه توحیدی که مسئولیت ترور فریدون زندعضوساواک رابه عهده گرفته است،توصیه می کنم که بجای کشتن افرادآنهارا مجبور کندسایرهمکارانشان رامعرفی تامسببان مصائب ملت،دریک دادگاه خلق محاکمه شود».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«بدترازساواک؛ک-اسدللهی:می گویندکه سازمان امنیت ۴۳۰۰نفرعضوداشته است.حالامن می گویم که برخلاف تمایل آیت الله خمینی عده ای دارندسازمانی بدترازساواک بوجودمی آورند».
«بهتراست تغییرملیت دهند؛خواننده روزنامه تان هستم.آقای باقرمومنی طی مقاله ای درآیندگان مطرح کرده است که کشورهای سوسیالیستی مانندشوروی می توانندبه انقلاب ایران کمک کنند. بهتراست ایشان هرچه زودترتغییرملیت بدهندوبروندبه همان کشورهای مورددلخواهشان ».
۱۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«دیکتاتوری رسید؛اسمم منوچهری است:دیکتاتوری که عده ای آنرانویدمی دادندفرارسید.وآن همین دولت بارزگان است که هرکس با آن مخالفت کند،کافرشناخته خواهد شد».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-۳۱۱۲۱۰
«حتی یک روز هم زندانی نشد؛درپاسخ آقای شهرام قائدی که مدعی بودهنگام دوره سربازی سرگردمحبی۲۵قبضه اسلحه تحویل گرفت وآنهارابه چریک هاتحویل و موجب شدتامن به زندان بیفتم،بایدبگویم چنین ادعایی صحیح نیست.زیرادرآن موقع من مسئول رکن۲بودم وبخوبی اطلاع دارم که سرگردمحبی۱۱قبضه اسلحه کمری بردوجریان راطوری ترتیب دادکه هیچکس درمظان اتهام قرارنگیردوآقای شهرام قائدی حتی یک روزهم زندانی نشد».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
«وای ازفردا؛م.تهرانی هستم:می گویندحکومت مهندس بازرگان حکومت الهی است وقیام برضداو قیام برضدخداست وجزای چنین کافرانی درشرع معلوم است،می گویند:«گرمسلمانی دراین است که حافظ دارد،وای اگرازپس امروز بودفردائی؟».
«تحویل مشت های گره کرده؛خانم حکمت،روانشناس کودک:من ازکلیه پدران ومادران تقاضادارم از شرکت کودکان سنین۲تا۸سال درتظاهرات جداگانه خودداری کنند.زیراکه دیدن مشت های گره کرده بی نهایت درذهن آنهااثرخواهدگذاشت وفرداهمین کودکان مشت های گره کرده خودرادرهر موضوعی که باب میلشان نباشدتحویل پدرومادرشان خواهندداد».
«ترس ازکافربودن؛اسمم سعیداست.آیت الله خمینی گفتندمخالفت بابازرگان مخالفت باشرع است وآیااین صحیح به نظرمی رسدقبل ازاینکه نظرمردم رابخواهندآنهاراازکافربودن بترسانند؟».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان؛کیهان وشما؛تلفن:۳۰۵۱۷۲
«پیوندسرنوشت ماوشما(گروهی ازیهودیان ایران):باتوجه به مصاحبه ساختگی شخصی بنام سیما نتوف به عنوان نماینده یهودیان ایران بارادیواسرائیل وانتشاراین خبرکه گویایهودیان ازترس درخانه های خودمخفی شده اندودسته جمعی قصدفراردارندمااعلام می کنیم که هدف دستگاه های تبلیغاتی اسرائیل جداکردن یهودیان ایران ازمبارزات مردم ایران است.درحالی که یهودیان ایران با نهضت ملت ایران پیوندناگسستنی دارند».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com