چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روحانیت وحکومت اسلامی
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین۳۷ سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ۱۶دی ماه۱۳۵۷(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در۲۲بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب۵۷پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
درشماره بعد به حرفها ی سیاستمداران می پردازیم
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)بهمن۱۳۹۴
۱۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان:
حضرت آیت الله العظمی خمینی:
«ازمطبوعات که زیرباردیکتاتوری وسانسورنرفتند تشکر می کنم».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
امام خمینی:
«توطئه خطرناکی دردست اجراست.اعتصاب کنندگان به اعتصاب ادامه دهند».
آیت الله طالقانی:
«دانشگاه هابجای اینکه خانه علم باشد،خانه دربارشده است…بختیارهیچ شانسی ندارد…مردم نباید راساکسی را مجازات کنند».
به توصیه آیت الله طالقانی:
«آتش نشان هااعتصاب راشکستند».
«گرانفروشی توسط امام خمینی منع شد».
آیت الله منتظری:
«رهبران عرب بایدازحوادث ایران درس بگیرند».
آیت الله العظمی شریعتمداری درمصاحبه ای گفت:
«استناد به قانون اساسی،حفظ رژیم استبدادی کنونی نیست».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«آیت الله العظمی خمینی ازمطبوعات تقدیرکرد».
۱۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
امام خمینی:
«مداخله شوروی منجربه جنگ سوم می شود».
۱۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«عناصرمشکوک راازدانشگاه طرد کنید».
آیت الله طالقانی:
«زنان وفرزندان جنایت کاران گناهی ندارد».
۲۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
امام خمینی:«من مدعی مقام ریاست جمهوری نیستم».
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری:
«استعمارگران نیم قرن درایران جنایت کرده اند».
امام خمینی:
«مردم باکودتامقابله خواهندکرد».
۲۱دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
بیانیه حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری درباره مجازات ماموران ساواک:
«به عموم مومنین واهالی محترم شهرستان هاودهات اعلام می داریم که درهرکاری باید تابع دستورمراجع بوده باشیدوبدون جهت معترض مال وجان و ناموس مردمان نشویدواگریک نفر را شنیدیدکه سابقابادستگاه ظلم وجور همراهی و همگامی کرده است شما حق نداریدکه اورا تنبیه کنیدوبایدبه حاکم شرع معرفی نمائیدکه اگر لازم باشد حاکم شرع تنبیه خواهدکرد.اگر توبه درستی کرده باشدتوبه ایشان را قبول می کنند(۸صفر،۱۳۹۹)».
۲۱دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
سیدمهدی هاشمی طی نامه ای به امام خمینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیه مجاهدین بود».
«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمهدی هاشمی که بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی به عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به۲بار اعدام محکوم شده بود،درآستانه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمه وی درنامه ای خطاب به امام خمینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».
سیدمهدی هاشمی پس ازذکرآیه های۱تا۹سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمی خمینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی که زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن جنبش مقدس اسلامی خودوتحقق بخشیدن به آرمان های شامخ نهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».
وی درقسمت دیگری ازنامه خودمی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیاست استعماری تراکه وجودت برای آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید کردندواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیاست داخلی آنان می باشد».
سیدمهدی هاشمی درادامه نامه اش می نویسد:«دولت هاپس ازرویارویی باقیام دلیرانه علما و مراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نهضت بین میلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام،جنبش های انقلابی درایران به مرحله اجرا نهادندکه می توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین و مبارز را بخشی ازآن توطئه دانست».
وی دراین نامه یادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران که نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن در تنگنای شناخت انقلابی گروه هاواستقبالی که قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمیم گرفته شدباایجادصحنه قتل مشارالیه عناصر مجاهدورزمجورا بدام اندازند.واکنش دیوانه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت۶نفرومنجمله«نویسنده»رابه اعدام،یک نفررابه۱۵سال و۷نفرهرکدام رابه۸سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یادشده وبا اعتراف تحمیلی درساواک شکل گرفت.درچارچوب یک دادگاه فرمایشی به تصویب قانونی رسید. جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت در برابر پیشنهادها وخواسته مرموزانه دولت قربانی گشته ایم.وبه همه کسانی که استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمه وحلقوم های ناپاک میراثخواران استعمار نموده خطاب کرده وآخرین سخن سالار شهیدان حسین(ع)درنبردحماسه آفرین عاشورا را یادآوری می نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیزنمی هراسید،پس لااقل در زندگی دنیای خود آزادمردوآزادمنش باشید».
۲۳دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«امام خمینی ازمسیحیان خواستندبرای ایران دعاکنند».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
نامه سرگشاده آیت الله خوانساری به شاپوربختیار:
«درچندروزه دولت ملی شما،چندنفرازملت کشته شده اند».
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):«نظام اقتصادی وصنعتی درحکومت اسلامی!
«صنعتی شدن یک چیزاست واستعمارصنعتی چیزدیگر.درنظام حکومت اسلامی خودکفایی یک اصل اساسی درتمامی زمینه هاست.ووابستگی و طفیلی گرایی منفورترین کارها!…این گونه مسائل برای آقای«دکتراوئن»و همفکرانش جنبه افسانه ای وایده آلیستی دارد.اوفقط متعلق به جامعه انگلستان است نه جامعه جهانی.پاسدارمنافع بی قیدوشرط آنها.مسائل مربوط به حقوق بشربرای اولفظی تو خالی است.یادکوری که برای تزئین دمکراسی مداربسته آنهابوجودآمده که وقتی پای منافع آنهابه میان آید،فورا برچیده می شود».
آیت الله العظمی خمینی:
«من بردولت آینده نظارت خواهم کرد».
دردانشگاه تهران چه گذشت؟
«سخنان حضرت آیت الله طالقانی درمراسم بازگشایی دانشگاه تهران»
«دیروزهم چنین ازطرف حوزه های علمیه قم،حجت الاسلام آقای جنتی که به همراه گروهی ازروحانیون ازقم به همین منظوربه تهران آمده است،پس از تبریک گشوده شدن دانشگاه تهران، همبستگی حوزه های علمیه قم را با دانشگاه هااعلام کرد».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
اعلامیه حضرت آیت الله مرعشی نجفی:
«نشریه های بی امضا،نهضت اسلامی رامنحرف می کند».
«روحانیت قتل وغارت اشخاص رامحکوم کرد».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامی!
«نه ستم کنید،نه زیربارستم بروید…اصل اساسی که برمجموعه مناسبات حکومت اسلامی پرتو انداخته این است:درحکومت اسلامی حقوق زنان همانندمردمحترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه به زنان توصیه می کند: اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنهادرمحیطی پاک وبا احترام به مقررات اسلامی انجام گیرد…ثانیا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خودرا ازنظر تربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند…تشکیل پارلمان ومجلس درشکل کاملاحساب شده و مردمی،نه خودکامگی درلباس انتخاب آزادبرای شور،درهمه مسائل اجتماعی وسیاسی نه تنها مجازاست بلکه مشمول اصل کلی وامرهم شورا بینهم می باشد.امابه این شرط که درتمام موارد قوانین اسلامی مدنظرباشد.واز چهار چوب آن بیرون نرود».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
مصاحبه باحضرت آیت الله روحانی که دی شب اززندان آزاد شد:
«کمونیستها درنهضت عظیم اسلامی قدرتی ندارند».
«امام خمینی نامه شاه راپس فرستاد».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
امام خمینی:
«درصورت عدم توطئه،مارکسیست هادرابرازعقیده آزادندوایران خورادرحال جنگ با اسرائیل می داند».
آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامه فرانسوی لوسووار):جنبش اسلامی مانه چپ است ونه راست!…ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت علی(ع)است که به شکل زندگی پیشرفته کنونی پیاده شود!
س:«شماچندسال زندان بودید؟».
آیت الله منتظری:«من تاکنون مجموعاحدود۵/۵سال زندان بوده ام.ولی دردفعه ی اخیر به۱۰سال محکوم شده بودم».
س:«علت محکومیت وزندانی شدن شما چه بود؟».
ج:«آنچه برای من گناه وجرم می شمردندعلاوه برکمک به خانواده های زندانیان سیاسی،طرفداری ازحکومت اسلامی بود».
س:«ممکن است تصویری ازحکومت اسلامی وجنبه های اجرائی آن برای ما بیان بفرمائید؟».
ج«:مقصودازحکومت اسلامی که مامی خواهیم آن چیزی نیست که معمولادرتبلیغات رژیم به چشم می خورد.مبنی براینکه درحکومت اسلامی هیچ تشکیلاتی وجود ندارد ویامثلاافرادارتشی درچنین حکومتی کنارزده می شوند.بلکه حکومت اسلامی این است که تمام قوانین مملکتی بر اساس موازین اسلامی زیرنظرکارشناسان دینی که علماومراجع وبخصوص حضرت آیت الله العظمی خمینی می باشدبیان واجرا شود.ومعلوم است که دراجرای دقیق آنهااحتیاج به مجالس شوراو وزارت خانه هایی داریم که بدست مردان صالحی که مورد اعتمادندباشد.درخصوص قوه مجریه و قضائیه هم بایدگفت که مادراداره مملکت کاملا به آنهااحتیاج داریم.منتهی الامرقضاوت باید براساس عدالت که جزدرپرتوقوانین اسلامی ممکن نیست باشد.ارتش ونیروهای اجرایی داخل هم باید از افرادصالح انتخاب شود.وحقوق اقلیت هاهم،کاملامحترم است.وروابط چنین حکومتی باسایرملت هاحسنه خواهدبود».
س:«کدام یک ازقوانین کنونی کشورمخالف موازین اسلامی است؟».
ج«:اصولاقوانینی که درحال اجراهستندبجزپاره ای از قوانین مدنی،نظیرارث وغیره مخالف بااسلام می باشد.(البته درارث هم تاحدودی)توجه به قوانین قضائی وجزائی کشور،مساله راروشن می کند.مثلامجازات دزدی وزناومیخوارگی زندان کردن نیست.بلکه بایدحَداسلامی بردزدو زناکارو میگسارجاری کرد».
س:«همچنانکه درپاکستان وعربستان معمول است؟».
ج:«حکومت های ذکرشده هرگزایده آل ونمونه حکومت اسلامی نیست.زیرادرآنجا ظلم وتعدی به اموال واختلاف طبقاتی کاملا وجوددارد.بلکه ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت اما علی(ع) می باشد.که باشکل وزندگی پیشرفته کنونی دنیا پیاده شود.این دوجمله ازآن امام بزرگوار بیانگرجهت گیری حگومتی اش می باشد:«۱-ان الله فرض علی ائمه العدل ان بقدره وانفسهم بضعفه الناس کی لایتبغ بالفقیر فقره».یعنی خداوندبررهبران حکومت های عدل،واجب کرده که زندگی خودراتاسطح فقیر ترین مردم تنزیل دهند.مباداطبقه فقیراحساس رنج کندوازپای درآید.۲-اگربخواهم ازمغزگندم وعسل وپارچه ابریشمی غذاوپوشاک تهیه کنم می توانم ولیکن ازعدل و انصاف دوراست که من چنین زندگی کنم ولی درگوشه ای از کشوراسلامی عده ای به نان شب محتاج باشند…آنچه ذکرشدتصویری اجمالی ازحکومت اسلامی بودوتشریح ابعادگوناگون آن به نوشتن کتاب محتاج است…مقصوم این بودکه فریب تبلیغات رژیم رانخوریدکه همواره سعی دارد چهره حکومت اسلامی رادردنیاخراب کند.درحالی که حکومت اسلامی،یعنی حکومت عدل واجرای قوانین عادلانه اسلام».
س:«خیلی متشکرم ازاینکه دورنمائی از حکومت اسلامی رابرای ما بیان فرمودید!
معذرت می خواهم درخارج ایران بعضی دراثرتبلیغات رژیم،فکرمی کنندحکومت اسلامی هم یک نظام دیکتاتوری فردی مانندلیبی است.ممکن است توضیحی بفرمائید؟».
ج:«هرگز!حکومت لیبی که زیرنظریک سرهنگ ارتش اداره می شود،نمونه حکومت اسلامی که خواسته مااست،نمی باشد.بلکه اصولادرحکومت اسلامی بایدقوانین واجرای آنهازیر نظر کارشناسان مسائل اسلامی،که همان علمای اسلام ومراجع هستند،باشدکه علاوه براجتهاد و عدالت بایدبه شرایط سیاسی واجتماعی زمان کاملاآگاه باشند.ضوابط یادشده نقش اساسی در خط مشی وجهت گیری حکومت هاوجلوگیری ازانحراف مسیروظلم وتعدی به مردم دارندوهم اکنون چنین فردی آیت الله خمینی می باشد.ودرصورت تعدد،بایدکارهازیرنظرشورایی متشکل ازافراد ذکر شده اداره شود.شورای فتوایی هم که شنیده اید،قدمی دراین جهت است».
س:«درموردمطابقت افکارافرادجبهه ملی بااسلام که معمولاگرایش سوسیالیستی دارند،چه می فرمائید؟.
ج:«من تفصیلاازنظریات وافکارآنهااطلاعی ندارم.آنچه مسلم است آنهاهم مانند طبقات ملت مسلمان ایران باوضع موجودموافق نیستندواکثریت قاطع ملت ما مسلمانندوافرادجبهه ملی هم از همین ملت اند.وبااجرای قوانین اسلام هزگزمخالف نیستند».
س«:به نظرشمادخترهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».
ج«:اصولاحجاب اسلامی به معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن است که زن درجامعه لخت نباشدکه وسیله شهوترانی قرارگیرد.وگرنه بامراعات حجاب اسلامی وعدم اختلاط دختروپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیازبرای زنان و دختران تامین می شود.وآنهاازتمام مزایاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».
علامه نوری،حکومت اسلامی وتحلیلی ازنهضت حاضر(مقاله):
«…حکومت دراسلام فراگیرترین وجدی ترین مقامات اجتماعی است که نمی توان آن راسهل و ساده گرفت ونمی توان آنراازتوارث،میراث شخصی سخت وبازیچه اطفال ویاافرادفاقدصلاحیت های خاص علمی ووارستگی های اخلاقی گردانید…قدرت اجرائی درنظام اسلامی درمیان همه مردم و کل امت توزیع شده وهرگز دریک مقام متمرکز نگردید،تابه بروز استبدادبیانجامد.می توان گفت در اسلام به همه تعقل دارد».
استقبال باشکوه ازحضرت آیت الله منتظری:
«حضرت آیت الله منتظری دربازگشت ازفرانسه به ایران،بوسیله ده هاهزارتن ازمردم استان کرمانشاه مورد استقبال قرارگرفت.باوجودآنکه بازگشت ایشان بدون اطلاع قبلی بودده هاهزار نفر ازمردم درخسروی،قصرشیرین،سرپل ذهاب وکرندازایشان استقبال کردندومردم کرمانشاه نیزتا۱۰ کیلومتری جاده قصرشیرین به استقبال رفتند».
۲۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
ازدکترعبدالرضاحجازی(پاسخ به نامه دکترمصطفی رحیمی،پیش داوری درباره جمهوری اسلامی):
«امام وپیشوای اسلامی بایددرتمام شئون زندگی دخالت کند.اگرمردم راکنارنمی گذاشتند،امام خمینی توصیه به رفراندوم نمی فرمودند…بایدبدانیدکه دریک جامعه اسلامی باتوجه به ساختن فرد،جامعه نیزساخته می شود…نوشته اید:شایسته مقام روحانیت آن است که خودرابه مقام سیاسی نیالاید؛اولا:امام خمینی ودیگر رهبران اسلام ازگرفتن هرپُست سیاسی بی نیازهستند. زیراآن مقام سیاسی که شمامی اندیشید ومنشافسادمی گردد،ازمحرمات الهی است وازسوی دیگر دریک جامعه اسلامی احدی صاحب«قدرت»نمی شودتاانگیزه ای برای فسادبوجودآید.قدرت راتنها جامعه بدست داردورهبران اسلامی بدون هیچ امتیازی ازدیگرافرادجامعه پاسداران و خدمتگزاران انقلاب اسلامی هستند:کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته…راستی صفویه،یک حکومت اسلامی وشیعی نبوده،بلکه اسلام وشیعه را وسیله مبارزه باعثمانیان دردست گرفته بودند.اجازه دهیدملت مسلمان ایران ومردم آگاه مابه فیلسوف معاصرمیشل فوکووحضرت عالی بخندند که کلمه«روحانیت سیاسی»را اساسااستعمال می کنید.زیراامام خمینی وملت ایران نمی خواهندروحانیت سیاسی بوجودآید.ونه حکومت روحانی تشکیل دهند،بلکه علمای اسلام و همه ملت ایران می خواهندحکومت عدل وآزادی که متضمن سعادت ملت باشد بیافرینند».
۲۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«آیت الله قمی پیشنهاد عضویت شورای سلطنت رانپذیرفت».
امام خمینی:
«پیروزی هنوزکامل نیست.اختلافات جزئی ومذهبی راکناربگذارید».
حضرت آیت الله طالقانی درپیامی:
«خواستارتشکیل وهمبستگی وانسجام اقشارمردم وتشکیل کانون های مرکزی در گروه ها و سازمان هاوصنف هاشده اند.تابه این وسیله ازپراکندگی وتشتت آراءدر امور مزبور به مبارزه و اعتصاب جلوگیری به عمل آید».
۲۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آیت الله علامه نوری:(مقاله):حکومت اسلامی وتحلیلی ازنهضت حاضر!
«….وطن پرستی که یک نوع شرک است ومیهن راباخداشریک می سازد.درمکتب توحیدی جائی ندارد…ادب،هنر،شعر،دانش هاوتحصیلات باید درنظام اسلام راه تعهدو هدف داری پیش گیرند…در اسلام وکلیت گرائی نه کمونیسم وجودداردونه بی بندوباری سرمایه داری غرب باکاپیتالیسم.با حفظ مالکیت شخصی اسلام آنرامحدودو مشروط به منافع عمومی واصول اخلاقی می سازد… عدالت اقتصادی که اسلام بوجودمی آوردبه مراتب کامل ترازعدالت اقتصادی کمونیست هااست… هرگزاسلام ازکارمشروع زن یامردجلوگیری نمی کند.بلکه تشویق نیزمی نماید…دراسلام قوه قضائیه استقلال کامل داردوزیرنفوذقوه مجریه قرارندارد.ماموریت قاضی تنفیذحکم خداوقوانین اسلام است…».
ازدکترعبدالرضاحجازی:پیش داوری پیرامون جمهوری اسلامی!(پاسخ به نامه دکتر رحیمی):
«آقای دکترشماموافق جمهوری«اسلامی»هستید،نه مخالف!…اگربااقتصاداسلامی درارتباط بودید هرگزاین سوال رانمی کردید.درجامعه اسلامی موسسات اقتصادی برای جریان پول به جای رباو بهره،از«مضاربه»استفاده می کنند…کتاب بدون ربادراسلام رامطالعه کنیدواینقدرازکلمه«پیش ساخته»سخن نگوئید…اضافه کنم چرا برای اداره کشورایران به ضوابط دمکراسی پیش ساخته دو قرن به عقب برمی گردید.چه بهتربه اعلامیه جهانی حقوق بشرمتوسل کردید،که الفبای قرآن و الفبای خطوط اصلی حکومت اسلامی است…سوال می کنم اگرحکومت آینده ایران رابه «اسلامی»توصیف کنندوارج بگذارندبرای بیش از۳۰میلیون مسلمان ایرانی که با نثارخون مقدس خود،پرشکوه ترین حماسه های تاریخ رابوجودآوردندخطاست،.ولی توصیف کردن حکومت آینده ایران رابه«سوسیالیستی»بقول شماویاکمونیستی خطانیست که ازپشت به جنبش ماخنجرمی زنند؟… آیادرکشوراسلامی ایران مطرح کردن حکومت به شکل«اسلامی»به گونه ای قراردادیک طرفه است؟ولی مطرح کردن حکومت غیراسلامی یکطرفه نیست وهمه جانبه است؟هیچ فرزانه ای جواب مثبت نمی دهدومی داندحکومت بدون توصیف وبه شکل مطلق یافریب است ویاامری است مبهم.عبارت«جمهوری اسلامی»ویاحکومت اسلامی برای ملت مسلمان ایران ابهامش کمتراز عبارت سوسیال دمکرات یادیکتاتوری پرولتاریاویاسوسیال لیبرال خواهد بود».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
سه تن ازمستشرقین فرانسوی،انگلیسی وایتالیایی اخیرادرمصاحبه ای باحضرت آیت الله حسین علی منتظری پرسش هایی راپیرامون حکومت اسلامی ونظرگاه های اسلام درامورسیاسی و اجتماعی مطرح کرده اند:
س:«انقلاب موجودایران آیاتنهاجنبه ی مذهبی دارد،یاآنکه یک انقلاب سیاسی می باشدوهدفش سرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن حکومت اسلامی است؟».
ج:«اصولادراسلام جنبه های مذهبی ازسیاسی درمسائل اجتماعی جدا نیست.و اسلام درعین توجه به مسائل معنوی واخلاقی کاملا به مسائل اقتصادی وسیاسی توجه کرده وازاین رومساله حکومت واداره شئون مردم از مسائل مهم آن است.و قرآن کریم حق حاکمیت رادرمرحله نخست مختص خداوندوسپس انبیاوفرستادگانش دانسته وبعدابه ائمه اطهار(ع)محول شده ودرزمان کنونی بامراعات ضوابط چهارگانه ذیل ازبین مردم بایدرهبران حکومت هاانتخاب شوند:۱-اجتهاد-یعنی تخصص درشناخت مسائل اسلامی.۲-عدالت درعمل واجرای دستورات اسلام.۳-آگاهی کامل به مسائل وسیاست های روز.۴-شجاعت موضع گیری قاطع دربرابر دشمنان اسلام.بنابراین هدف انقلاب ایران تبدیل رژیم موجودکه اساسا مخالف اسلام است به یک رژیمی صددرصداسلامی که براساس ضوابط قرآن وسنت پیامبر وائمه اطهار(ع)که منطبق باشرایط پیشرفته عصرخودمی باشد».
س:«دراتوبوس ازکسی شنیدم می گفت مامی خواهیم این شاه راه ببریم ویک شاه دیگری که آیت الله خمینی باشدروی کاربیاوریم.ممکن است دراین باره توضیحی بفرمائید؟»
ج:«مساله این نیست که آیت الله خمینی بخواهند شاه بشوند،بلکه براین اساس که رژیم ایران که شاه درراس آن قرارداردازدرون پوسیده وپس ازسال هاظلم وجنایت وزندانی کردن وکشتن علما ودانشمندان ورجال سیاسی وبقیه دیگرهیچ پایگاه مردمی برایش نمانده ودرهیچ جای دنیاحکومتی که پایگاه مردمی نداردپذیرفته نیست.هم اکنون تمام حملات ملت مسلمان درجنبش اسلامی خود متوجه شخص شاه است ودراین رابطه همه ازکوچک وبزرگ که کاملابرای شمامحسوس است یک شعارمی دهند.وابدابه اعترافات شاه وقول عدم تکرار وضع گذشته اعتنایی نمی کنندو همگی بدنبال یک حکومت ونظامی هستندکه برخلاف گذشته عدالت اجتماعی اساس آن باشد،و ازاین روخواسته خودراپیروی ازعلماومراجع وخاصه شخص آیت الله خمینی که پیشنهادسرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن جمهوری اسلامی راکردندمی بینندودرچنین رژیمی معظم له شاه نمی شوند.بلکه بامشورت سایرعلمای دین نظارت دقیق براداره کشوروانتخابات آزادمردان صالح ومتدین وتشکیل مجالس شوراوقوه قضائی واجرایی خواهندکردواصولاشورای فتوایی که احیانامطرح می شوددوکارابایدعملی کند.یکی بدست آوردن واجتهادقوانین اسلامی بارعایت شرایط مختلف و متحول زمانی ومکانی ودیگری اجرای دقیق آنهاکه درپرتو قدرت حکومت اسلامی عمل خواهد شد. بنابراین باروی کارآمدن چنین حکومتی هرگزنیازی به«شاه»وآن تعریفات افسانه ای دربارنخواهد بودوباموازین اسلام نیز سازگار نیست».
شیخ مصطفی رهنما(مقاله):
«دمکراسی دراسلام،یک مبحث شیرین وپرارزش است.چون اظهارنظرورای مردم برای بهبودوضع زندگی مردم،یک امراساسی ولازمه زندگی عادلانه ومنظم است.اسلام مراعات اصل دمکراسی رانموده…پیرمردی همین امروزسوال می کردچه می شود؟زندگی روزمره کی عادی می شود؟وی پدرسالخورده خانواده است.ومن برایش توضیح دادم وامیدوارش کردم که درست خواهدشدوحق وعدالت دمکراسی پیروزخواهدشد.یعنی اسلام ووجدان پیروزی خواهدیافت».
طلاب حوزه علمیه قم خواستارآزادی سیدمهدی هاشمی شدند:
«عده ای ازطلاب حوزه علمیه قم طی نامه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سید مهدی هاشمی ازطلاب مبارز حوزه علمیه قم شده اند».
دراین نامه پس ازاشاره به مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامی آمده است:
«ساواک که ازابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بوددامی برای ایشان ساخت وتوطئه قتل مرموزمرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را به ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیر سحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم با قتل مرحوم شمس آبادی تلاش می کردکه این قتل را به طرفداران حضرت امام خمینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا از این قتل که افکارعمومی به اونسبت می داد،پاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنها خودداری نکرده وسرانجام سیدمهدی هاشمی دردادگاه فرمایشی به۳باراعدام محکوم شد.رژیم پس ازمواجهه شدن بااعتراضات همه جانبه روحانیون ودیگر اقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بین المللی،حکم یادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ما روحانیوین حوزه علمیه قم بدین وسیله به تمام مجامع حقوق ومدافع زندانیان سیاسی اعلام می داریم اتهام ایشان و برادرانش صددرصدسیاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان در بدترین شرایط بسرمی برد.ماخواستار رسیدگی فوری به وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ماآزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهدسیدمهدی هاشمی را خواستاریم».
تلگرام آیت الله طالقانی درباره موسی صدر به شورای انقلاب الجزایر مخابره شد:
«…بومدین رهبرفقیدشمادرباره هموطن وهمرزم ماآقای موسی صدراقدامات ذی قیمتی نموده بودو خبرمی رسیدتلاش مداوم آن فقیدمی رفت این مشکل جهان اسلامی خصوصانگرانی فوق العاده این لحظه ملت مسلمان ایران رامرتفع نماید.اکنون که بومدین درمیان شمانیست شایسته است شورای انقلاب باجدیت و صمیمیت بهرطریقی که مقتضی می دانددرحفظ صیانت این شخصیت بزرگ عالم اسلام راه بومدین فقید راتاحصول نتیجه قطعی ادامه داده».
۳۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
امام خمینی:
«مذهب ازسیاست جدانیست.جزئی ازآنست».
«آیت الله العظمی شریعتمداری درباره کمبودغذایی اعلام خطرکرد».
دستورامام خمینی درباره سفارت ایران درآمریکا:
«…بدینوسیله به جنابعالی(دکترجلیل ضرابی)وآقایان دکترطباطبائی،رضاصدر،احمدعزیزی وشهریار روحانی ماموریت داده می شودتا با همکاری کارمندان سالم و علاقمند به حیثیت وشرافت اسلامی وملی برامورسفارت خانه وکنسولگری ها سرپرستی نموده».
«تشکرواعتذارحضرت آیت الله منتظری ازعلمامحترم ومردم شریف وقهرمان غرب ایران».
اعلامیه آیت العظمی شریعتمداری درباره وقایع خونین اهوازودزفول:
«آدم کشی مزدوران ملت راازمبارزه منصرف نمی کند».
۳۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«آیت الله العظمی خمینی:ایران بافشار شوروی هم مقابله خواهدکرد».
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
توضیح دکترسیدعبدالرضاحجازی:
«۱-مقاله جوابیه ای که پیرامون مقاله ای که تحریر گردید،تنهاپاسخ به فرازهای انتخاب شده مقاله بودکه به اساس اسلام لطمه می زد.۲-دربرابرهجوم به اسلام برهرمسلمانی واجب است دفاع کند.یکی درسنگرسربازی ودیگری درسنگرفرماندهی وبرخی هم آشپزی می کنند…۳-تشخیص «صلاحیت»موردجواب بامراجع اسلام ومجتهدین اسلامی وبادانشمندانی پرهیزکارچون آقایان مهندس بازرگان ودکتر یدالله سحابی است نه با آقای گرمارودی که درحدیک شاعرپراحساس برای ماقابل احترام هستند.وانتظارمی رودهرچه زودترباشعرونثرپاسخ گوی مقالات ضداسلامی باشند».
مصطفی حسینی طباطبایی(پاسخی دوستانه به آقای دکترمصطفی رحیمی درزمینه حکومت اسلامی):وحشتی ازعباوردانبایدداشت!
«…شماقانونگذاری اسلام راکه زیرباررباوقمارواستثمار(چه فردی وچه جمعی)نمی رود،عیب آن شمرده اید؟…اساسا آن دمکراسی آزادمنشی که جنابعالی طرفدارش هستیدچیزی جز اسلام نیست…روحانیون رانبایدبردیگران درامورسیاسی تحمیل کرد،من نیزباشماموافقم…ایراددیگرآن جناب به حکومت اسلامی آن است که حکومتی بسیارمبهم می باشدوهرکس ازآن برداشتی منطبق باافکارخوددارد.درحالی که اینطورنیست.ونزدعوام ومردم نآگاه این سیستم حکومت مبهم و مجهول است ولی نزدکارشناسان ومتخصصان دینی ازآنجاکه متکی به کتاب وسنت می باشد، معلوم ومشخص است وابهامی درآن نیست».
۲بهمن۱۳۵۷روزنامه کیهان
اعلامیه آیت الله العظمی شریعتمداری درباره فجایع ۱۶سال پیش:
پانزده سال پیش،درخرداد۴۲پس ازبازداشت حضرت آیت الله العظمی خمینی وچندتن تن دیگراز روحانیون ازطرف عمال رژیم،حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری،بیانیه ای صادرکرده بودندکه نشانگرماهیت انقلاب،اعتراض روحانیت مترقی است».
«آیت الله العظمی شریعتمداری دراین بیانیه که به تاریخ۱۳محرم۱۳۸۳صادرشده بود،ضمن تائید حرکت انقلابی امام خمینی وتاکیدبراین که نهضت اسلامی حامی زحمتکشان ومخالف نفوذدولت های غاصب است،حقایقی رادرموردماهیت اعتراض روحانیت مترقی درسال۴۲انشاء کرده بودند…: باکمال تاسف شخصیت بزرگ عالم اسلامی،حضرت آیت الله خمینی رادرتاریکی شب ازخانه خود دستگیرکرده وبجای نامعلوم برده اندوآیات وحجج اسلام دیگررانیزموردتجاوزوتعدی قرارداده اند… در قم و تهران وشیرازدست به کشت وکشتاربیرحمانه مردم بیدفاع زده اندوحتی به زن هاهم رحم نکرده اند…».
هشدارجامعه روحانیت مشهددرموردعوامل خرابکار:(ازطرف جامعه روحانیت مشهد،سیدکاظم مرعشی):
«جامعه روحانیت مشهدباانتشاراعلامیه ای درموردورودعده ای برای دست زدن به کارهای تحریک آمیزهشداردادند:..برادران مسلمان ومبارزمشهدشایع شده است که تعدادی کماندوباهواپیمادیروز ازتهران به مشهدودرلباس افرادعادی واردشهرشده اند و می خواهند به شهربانی وستادارتش و ساواک که قبلاتخلیه شده ونیزبه منازل بعضی درجه داران حمله کنندودست به آتش سوزی و تخریب وغارت بزنندواین کار را بحساب مردم بگذارند…».
شیخ مصطفی رهنما(بانی جمعیت مسلم آزاد):
«چراهنوزدرباره موسی صدرسکوت می کنند؟».
بیانیه حوزه علمیه قم درباره انتشارلیست های سیاه:
«دراین اعلامیه ضمن اشاره به نهضت پیروزمندانه ملت تاکید شده است:به نظرمی رسدرژیم شیطانی ازگذشته عبرت نگرفته ونغمه تازه سازکرده است.گاهی باجعل لیست های سیاه شایعه پراکنی همراه نام خائین معروف مارکدارخودافرادبی پناه واحیانابعضی ازمردمان شریف ومبارز و خدمتگزارراهم فاش ووابسته رژیم معرفی می کندوگاهی هم مزدوران خودرابه لباس مردم درمیان مردم می فرستد».
آیت الله طالقانی:انقلاب اسلامی ایران جهان راتغییرمی دهد:
«آیت الله طالقانی درشب اربعین۹۹درمسجدهدایت خطاب به انبوه جمعیتی که برای سخنرانی ایشان درشب اربعین اجتماع کرده بودندضمن تشریح عدالت اسلامی به بسیاری ازمسائل روز نهضت پاسخ گفتند:…وقتی بت ازذهن بشرزدوده شد وتوحیدخالص جای آنراگرفت،بت های بیرونی چه ماه باشد،چه آفتاب،چه شاه باشد،چه قهرمان ها،ازمیان خواهندرفت..«امروز این نهضت،این نهضت عظیم که درکشورما مشاهده می شود،نتیجه کارافراد،اشخاص ومکتب معینی نبود،قهرمان پرستی هانبود،حزب هانبود،نتیجه یک آزادی است برای همه مردم ».
نامه سرگشاده به بختیار(ازناصرمکارم شیرازی):
«دولت شما فقط یک عیب دارد!درست است که شما مرغ طوفانید،امااین بارطوفان نیست؛ «صاعقه»آتش زاست باید ازآن اندیشه کنید!».
امام خمینی:
«ماوارث یک مملکت ویران هستیم.شاه رابایدبه ایران برگرداندوثروت هایش راپس گرفت».
آیت الله خوانساری:
«مسئولیت کودتای نظامی برعهده آمریکاست».
آیت الله طباطبایی قمی:
«شبها به مغازه های مشهددستبرد می زنند».
پیام حضرت آیت الله منتظری به مناسبت حوادث اخیرشهرهای ایران وچهلم شهدای اصفهان ونجف آباد:
«مسلمانان باید صفوف خودرافشرده ترسازند».
۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
آیت الله حسن سعید(کتابخانه مدرسه چهل ستون،مسجدجامع تهران):«اسلام ومبانی حکومت آن!
«درحکومت اسلامی نظارت دراجرای دستورهای الهی بامردم است…نظام عادلانه اسلام هیچگونه حقی راتضییع نمی کندوهمه افرادبه سهم خوددرحکومت اسلامی بهره مند می شوندو کسانی که این طرز حکومت راندیده ویانشنیده اندویابررسی دقیق نکرده اند،می ترسندبه حقوق آنها لطمه ای وارد آیدیاازقافله تمدن دور بمانند.درصورتی که اسلام آنچنان نظام عادلانه گسترده است که حتی حیوانات و نباتات وجمادات ازعدل آن برخوردارگشته اند…».
آیت الله مکارم شیرازی:«ازیک فاجعه خونین جلوگیری کنیم(مقاله):
«…بسیارخوش باوری وحتی ساده لوحی و حماقت لازم است تاتصور کنیم بازگشت به وضع سابق امکان پذیراست».
۳بهمن ماه ۱۳۵۷روزنامه کیهان
«حضرات آیات،حاج شیخ بهاءالدین محلاتی وحاج سیدعبدالحسین دستغیب ازمراجع بزرگ تقلید شیعیان مقیم شیرازضمن صدور بیانیه هایی اظهارات دکترشاپور بختیاررا درپشتیبانی ازدولت را قویا تکذیب کردند».
آیت الله طالقانی:(سخنرانی درمسجدهدایت):
«…هی پشت سرهم می نویسند،روزنامه،نامه سرگشاده،نامه خصوصی که آقابه مااجازه نمی دهندماهم دادی بزنیم،فریادی بزنیم،حرف بزنیم.اساسا مطلب این است که می توانندخودشان را هماهنگ کنند؟مساله دیگر،درعین اینکه من درزندان وبیرون زندان به فداکاری این جوان های چپ گراکه به نظر من اندیشه ووجدان و محرکشان همان آزادی بوده،بعللی وعوامل داخلی ودیگر عوامل بین المللی به چپ کشیده شده اند،جان داده اند،فداکاری کرده اند،خون داده اند،مابه آنهااحترام می گذاریم،چون این اندیشه ازفطرت ووجدانشان برخاسته.چون انسان برای اینکه بخواهد مکتبی فکر کندمن خودم رابه کشتن بدهم زجربکشم زیرشکنجه مخوف وجانگداز جان بدهم برای اینکه کارگران برای۵۰سال دیگربتوانندکار،خانه های خودشان را بدست آورند…آیا این عقل است؟نیست. مطابق مکتب است؟نیست.ولی مطابق وجدان است.وجدان هایشان اینهارابرانگیخته.یک دین مشخص روشن محرک ندیده اند ودین اوهام وخرافات آنهارامنحرف وناراضی کرده،ناراضی ازآزادنبودن راهم احساس می کردند،خوب کجابروند؟همین آقایان افسرهای توده ای درزندان خودشان بارهامی گفتند:مامکتبی ندیده ایم.وسیله ای برای فریادکشیدن نداشتیم،به حزب توده پیوستیم واین مساله رابازهم بگویم من بشخصه به این جورمردم فداکار ومقاوم که کشته داده ند،۲۵سال،۳۰سال در زندان بودکه ازجهت انسانیت نه ازجهت مکتب و وابستگی به مکتب خاص به آنهااحترام می گذارم. ولی جوان های ما،فرزندان من،دانشگاهی ها،اساتیدی که به من نامه می نویسیدآخراین مساله کمونیسم هم تجربه بدی نشان داده،می توانیم منکر بشویم؟تومی گویی من نیستم،اوبود،کی بود،کی بود،من نبودم…این تجربه بدی است که ملت ماداردوالاازجهت فکر،لااکراه فی الدین.من اعلام می کنم حضرت آیت الله العظمی خمینی اعلام می کند،قرآن که ماشاگرد مکتب این کتاب هستیم،اعلام می کند:لااکراه فی الدین،قدتبین الرشد من الغی.هرکه هرچه می خواهدبگوید. هر مسلکی آنهایی که می ترسندازاینکه دیگران درمقابل اندیشه هایشان حرفی نزنندکاری نکنند،یا آزادی نمی دهند،برای این است که ازنارسایی مکتب شان می ترسند.اسلامی که می گوید: قدتبین الرشد من الغی دیگربرای چه وحشت داشته باشیم؟».
امام خمینی درمصاحبه باکیهان:
«درحکومت اسلامی دیکتاتوری وجودندارد…راهی راکه باید برویم در بهشت زهرا اعلام می کنم…»
آیت الله طالقانی:
«اگرارتش کودتا کند،مردم مسلح می شوند».
۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
مصاحبه اطلاعات باامام خمینی:
«متن مصاحبه ازروی نوار بطور کامل ودقیق پیاده شده…برای نخستین بارجزئیات سیاست جمهوری اسلامی بطور مستقیم وبدون واسطه خبرگزاری ها ونقل قول از نزدیکان،اززبان امام خمینی در شماره امروز:…دراینجاخبرنگار کیهان سوال کرد:بعضی ازگروه های کوچک طی نامه وتلفنی به ما می گویندکه مااززیرچکمه استبداد به زیر نعلین استبدامی رویم!
ج:آنهاعمال شاه هستند.آنهائی که این حرف هارامی زنند سال هاست که می زنندو این هاراهم شاه به آنها دیکته کرده است.وآنهاهم برای شما می گویند برای اینکه می خواهندشاه رابرگردانند. به آنهابگوئید شاه دیگربرنمی گرددوشمااگرحکومت اسلامی راببینیدخواهید دیددیکتاتوری دراسلام اصلاوجودندارد…دراینجاخانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این است که نهضت مایک نهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی کردندنشان دهندکه عقب مانده است.فکر می کنید به نظرشماآیازنان مابایدحتماحجاب داشته باشند.مثلاچیزی روی سر داشته باشندیانه؟حضرت آیت الله خمینی درپاسخ فرمودند:«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمی دانستم که شمامی خواهید بیائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست که اسلام مترقی است که به مجرد اینکه شماآمدید اینجا اسلام مترقی است!مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زن هایامردهای ماخیال کرده اند! مترقی کمالات انسانی ونفسانی است وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نه اینکه سینما بروند ودانس بروند.واینهاترقیاتی است که برای شما درست کرده اند.وباید بعداجبران کنیم. شماهاآزادید درکارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح است بکنیدوهمه ملت دراین زمینه هاآزادند. امااگربخواهندکاربرخلاف عفت بکنندویامضربه حال ملت وخلاف ملیت بکنند،جلوگیری می شودواین دلیل برمترقی بودن است.س:نقش زنان درحکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟آیامثلا در امور کشور هم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیاقتی نشان دهند؟ «:درمورداینگونه مسائل حکومت اسلامی تکالیف رامعین می کندوالان وقت اظهارنظردراین زمینه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای دادن ورای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمی چون مردان دارند.ماهمه گونه آزادی رابه زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامی می گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».
آیت الله سیدعزالدین حسینی(امام جمعه مهاباد)دریک بیانیه شدیدالحن:
«ماآزادیخواه هستیم.نه تجزیه طلب.تجزیه طلبی ونفاق رامحکوم می کنیم».
۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
دکتربهشتی(سخنرانی):
«…اسلام دین آزادی است،آزادی کسی راسلب نمی کنیم…من این جاباصراحت می گویم:ای هموطن مارکسیست یاماتریالیست،لیبرالیست،اگزیستانسیالیسم ودیگرایسم ها.وای هموطن مسلمان رزمنده،همه باهم برای مدتی قابل ملاحظه یک صدایک نفس پیوسته درادامه مبارزه ارزنده ای که آغازکرده ایم،جلوبرویم…مطمئن باش باکمال آزادی درفضای پاک ازهرنوع سانسوری و دیکتاتوری(نه دیکتاتورتاج،نه دیکتاتورعمامه ونعلین)بهترین زندگی برادرانه راخواهیم داشت… امید من این است که کیهان،اطلاعات،آیندگان ومطبوعات دیگر،درمحورآزادی قرارگیرند.امابایک نوع هدایت ورعایت موقعیت.من ازشمامی خواهم آزادانه موقعیت رابشناسید.ورعایت کنیدواجازه بدهید برسرشناخت موقعیت هاباهم به سخن بنشینیم ممکن است درتشخیص موقعیت بین شماو دوستان اختلاف نظری باشد…واگریکجادیدیدبین رهبری و نظر شما،یاگروه معدوددیگراختلافی وجود دارد،این اصل رابپذیریدکه درمسیرمبارزه آنجاکه مساله به رهبری مربوط می شوداولویت بانظر رهبری است».
«جامعه روحانیت تهران امروزدراعلامیه ای ازمردم درخواست کردازدرگیری باتظاهرات ساختگی روزپنج شنبه بپرهیزند».
آیت الله ناصرمکارم شیرازی:۱۰اصل پیروزی انقلاب!(مقاله):
«…سهم همه گروه هادرانقلاب ایران باید محترم شمرده شود…به گفته روزنامه منتفذو معروف «لوموند»،انقلاب ایران غرب راواداربه تجدیدنظردرباره اسلام ونگاه مجددی به شرق کرده است.واین جمله کوتاه روشنگرابعادانقلاب ماست!…۱-اجازه ندهیم هیچ عاملی وحدت خیرکننده نهضت مارابر هم زند۲-…بایدپیش ازآنکه دیگران ازماانتقادکنند،خودمان به انتقادازخویش بپردازیم…۳-باید ازهدر دادن نیروها،بشدت بپرهیزیم۴-همه چیزبایددرزیرچتررهبری قرارگیرد۵-برای حفظ همبستگی صفوف مبارزه بایدسهم همه گروه هادراین انقلاب مقدس محترم شمرده شود۶-یکی ازموانع بزرگ این راه، پخش شایعه است.بایدهم اکنون یک ستاد«خبری»ویک گروه تحقیق آزموده تشکیل گرددکه اخبار صحیح راتائیدوازپخش شایعات باشجاعت جلوگیری کند۷-دراین مبارزه که گذشته ازجنبه ملی،چهره اسلامی روشنی دارد،بایدتوجه داشت که برای پیشرفت کارحتمااز«وسائل مشروع»استفاده شود ۸-بایدبرای بالابردن سطح آگاهی همه مبارزان درباره هدف های مبارزه حداکثرکوشش رابه عمل آوریم…۹-بایدبایاس ونومیدی مبارزه کنیم۱۰-آمادگی برای آینده نیزیکی ازمهم ترین وظایف ما است».
آیت الله صالحی کرمانی:
«دولت بختیارراغیرقانونی اعلام کرد».
آیت الله العظمی شریعتمداری:
«سکوت دلیل رضایت ازدولت بختیارنیست!».
حضرت آیت الله خوانساری:
«انقلاب رافدای اختلاف مشرب نکنید!».
امام خمینی:کارتردشمن شماره یک مردم ایران است:
«این مطلب راهفته نامه معتبرتمپوچاپ اندونزی،منتشرکرده است.این هفته نامه در مصاحبه اختصاصی که درپاریس باآیت الله خمینی به عمل آورده،درشماره اخیرخودبه نقل ازوی نوشته است: وظیفه مردم آمریکااست تاازدولت ورئیس جمهوری خوددرموردکمک وپشتیبانی ازشخصی چون شاه توضیح بخواهند».
آیت الله خمینی پاسخ داد:
«کارترودیگرمشاورانش دشمنان شماره یک ایران هستند».
«یکی ازهمراهان رمزی کلارک-وزیرپیشین دادگستری سابق آمریکا-درپاریس به خبرنگاران گفت: امام خمینی درپیامی که توسط رمزی کلارک برای دولت آمریکا فرستاده سه خواست زیرامطرح کرده است:۱-آمریکادرایران مداخله نکند ۲-یاازمداخله درایران خودداری کند۳-آمریکاازشاه حمایت نکند».
۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
آیت الله سیدمحمدشیرازی:
«درحکومت اسلامی نه فقر وجوددارد،نه فقیر».
۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«حضرت آیت الله حاج سیدمحمدصادق روحانی،ضمن صدوربیانیه ای،مخالفت خودرابا دولت بختیار اعلام داشتند».
«عصردیروز،این اعلامیه ازمنزل آیت الله طالقانی به امضای ولی الله چهپورصادرشد:
«به اطلاع عموم می رساندکه ازمنزل حضرت آیت الله طالقانی تاکنون به هیچکس به منظورجمع آوری کمک های مالی ازاعم جنسی ونقدی ازادارات دولت،کارخانجات،شرکت هاویاهرموسسه ای اعم ازبخش خصوصی ودولتی ویاهرموسسه دیگرماموریتی داده نشده است…».
م.مجتهدشبستری:هویت انقلاب ایران چیست؟(مقاله):
«…انقلاب اسلامی ایران:۱-مااکنون خوب می فهمیم که چراروشنفکران اصیل جوامع استعمارزده فریادمی زدندکه الگوهای تفسیر وتعبیرغربی راکناربگذاریدومکانیسم و قوانین وتحولات وانقلابات این جوامع راازبطن حرکت خوداین جوامع بدست آورید.دمکراسی غربی«میوه آزادی وبرابری است» که درسرزمین جوامع غرب روئید،امااین میوه نه طعم داشت ونه عطرونه نیازمبرم میلیون هاانسان غربی رابه تغذیه ازیک معنویت واصالت انسانی برآورده ساخت…این میوه حنظل ازآب درآمدوتلخ و تهوع آور.روشنفکرانی چون مارکوزه،سوماخرر،واریک فروم درکتاب جدیدش بنام داشتن یابودن، بیماری این نوع ازدمکراسی مکاروفریبکاررابخوبی نشان داه اند.سوسیالیسم هم یک پدیده منهای ارزشهاست درهمین معنااست…».
آیت الله طالقانی:
«بین سران مذهبی شیعه اختلاف نظرمهمی وجودندارد».
۵بهمن ماه ۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
سیدهادی خسروشاهی(ازحوزه علمیه قم):چگونه همه انقلابی شدند؟
«…اکثریت بلااتفاق مردم ماازچگونگی مبارزات حضرات جزنهضت آزادی ایران وچندنفر ازافرادمومن جبهه ملی اطلاعی دردست نداردوبسیاربجاست که آقایان باضافه آنهائی که باصطلاح نبرد مسلحانه رابه عنوان تنهاراه رهایی پیشنهادکرده اند، اسناد ومدارک مبارزات خودرامنتشرسازند و نقش خودرادرروشنگری مردم توضیح دهند.تا مردم ایران لااقل بدانندکه آقایان درطول ۳۰سال مبارزه…چه کارهائی علیه امپریالیسم غارتگر وایادی آن درداخل انجام داده اند؟…وگرنه باعکس یادگاری گرفتن درزیرعکس دکترمصدق یاسپر کردن نام مارکس ولنین نمی توان برملتی مسلمان حکومت راند…».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
نه دهم طرفداراران بختیارروحانی هاهستند!
«شاپوربختیارچندی قبل اعلام کرده بود که نه دهم روحانیت طرفداراو هستند.در راهپیمایی ذیروز،به طنزگروهی اسم ۶تن راکه نام روحانی دارندبدینگونه برروی پلاکاردنوشته بودند:منصورروحانی(وزیر زندانی)،گلوریاروحانی(خواننده)،انوشیروان روحانی(آهنگساز)،فوادروحانی(کارمندشرکت نفت)، تقی روحانی(گوینده رادیو)،سپهبدروحانی(مجلس)،سرتیپ روحانی و…میرازفشنگ خان روحانی».
آیت الله منتظری:بجای انتقام جویی فردی،چماقداران راشناسایی کنید!
«…چنانکه شنیده شده،دراطراف نجف آبادچندبچه خردسال راکشته ووانمودکرده اندکه مردمندکه چنین واکنشی نشان می دهند.دراین رابطه لازم است تذکردهم با توجه به حساس بودن مرحله کنونی جنبش واینکه دشمن شکست خورده ازهیچ کوششی برای فرصت تدارک نیرووبازیافتن رمق تازه خودداری نمی کند،برادران غیور ومسلمان بایدکاملاآگاه باشند و گرفتار حالت انتقام جویی نشوند».
اعلامیه آیت الله العظمی مرعشی:
«بستن فرودگاه ها،عواقب وخیمی برای دولت دارد».
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
سوال وجواب پسرامام خمینی بانماینده اطلاعات درپاریس(منصورتاراجی):
«حاج احمدآقاخمینی تنهاپسرامام خمینی راجوانی برومندمی یابم که متاهل است ودریک فرصت غیرمنتظره،فورامصاحبه راشروع می کنم:
س:درحکومت اسلامی آیاآزادی احزاب،بیان وعقیده وجوددارد؟
ج:ملاک جوازوعدم جوازآزادی،خیانت به دین وملت است.آزادی تاآنجاکه به علت خیانت نباشد، مانعی ندارد.ولی اگریک وطن فروش آزادباشدحزبی تشکیل دهدعلیه دین ودیانت وملت ومملکت تبلیغ کند،شدیداازآن جلوگیری می شود.
س:حزب توده آزادی فعالیت داردیانه؟
ج:سلام علیکم حال شما خوبه؟!
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
بیانیه علامه نوری:
«آقای بختیار!قانون برای مردم است،نه مردم برای قانون».
۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
امام خمینی:
«جزازفساد،ازهیچ چیز جلوگیری نمی کنیم».
«آیت الله خمینی علی امینی رانپذیرفت».
مقاله ای ازامام خمینی:
«حکومت اسلامی ازانواع طرزحکومت های موجودنیست.مثلااستبدادی نیست که رئیس دولت مستبدوخودرای باشد.فرق حکومت اسلامی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمهوری دراین است که نمایندگان مردم،یاشاه،دراینگونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند.درصورتی که قدرت مقننه واختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است…معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین ازدست برود،ومابابی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهندبکنند؟واگرکارهای آنهاراامضاء نکنیم،ردنمی کنیم.آیاباید اینطورباشد؟یااینکه حکومت لازم است؟…این خاصیت که عبارت ازعلم به قانون وعدالت باشد،درعده بی شماری از فقهای عصرماموجوداست.اگرباهم اجتماع کنند،می توانندحکومت عدل عمومی درعالم تشکیل اگر فردلایقی که دارای این دوخصلت باشد،بپاخاست و تشکیل حکومت داد،همان ولایتی راکه حضرت رسول اکرم(ص)درامراداره جامعه داشت،دارامی باشد.وبرهمه مردم لازم است که ازاواطاعت کنند. این توهُّم که اختیاررات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشترازحضرت امیر(ع)بودیااختیارات حکومتی حضرت امیر(ع)،بیشترازفقیه است باطل وغلط است…همان اختیارات وولایتی که حضرت رسول و دیگرائمه اطهار درتدارک وبسیج تعیین ولایت واستانداران،گرفتن مالیات وصرف آن درمصالح مسلمان داشتند،خداوندهمان اختیارات رابرای حکومت فعلی قرارداده است.منتهاشخص معینی نیست.روی عنوان عالم عادل است».(این مقاله ازکتاب حکومت اسلامی نوشته امام خمینی انتخاب شده است)
آیت الله خمینی:
«درروابط ایران باکشورهاتجدیدنظرمی شود».
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«م.مجتهدشبستری(مقاله):
«…دکترعلی شریعتی،متفکربزرگ مسلمان یک تن بود،چگونه ندای او،طرزجهت گیری وبینش اسلامی اواینقدرتکان وتحول آفرید؟اوپنچ شش سال بیشترنگفت و ننوشت وصدافسوس که شهادت اوچون میوه زودرس همه راغافلگیرکرد.امااوبه اندازه نیم قرن درتفکروتجربه نسل جوان اثر گذاشت».
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
آیت الله طالقانی:عمال دستگاه می خواهند جنجال مذهبی راه بیندازند!
«عده ای ازسکنه مسیحی خیابات هدایت امروز(۹/۱۱/۵۷)به منزل آیت الله طالقانی مراجعه و اظهار می دارنددوشب است که درساعات بعدازحکومت نظامی عده ای در خیابان ماراه می افتندوشعار می دهندمرگ برمسیحیان،که این کارمسلماتحریکی است درجهت بدبینی وشوراندن مردم علیه مسیحیان ودرنتیجه براه انداختن یک جنجال مذهبی».
دکترعبدالرضاحجازی:تضادهای ایدئوژیک؛(مقاله):
«…بی تردیداین جنبش گسترده جنبه اسلامی داردواین دمونتراسیون هاباراهپیمایی هاوتحرک و سرانجام هم جانبه شدن آن ازسوی مسلمانان بوده است.آنهایی که جنبش اسلامی رابه مذهب وغیرمذهبی!!تقسیم می کنندمی توانددازهمه ملت ایران دعوت کنندوبگویندافرادی که ایدئولوزی اسلامی راقبول نداردوایدئولوژی ماراپذیرفته اند،دردمونتراسیونی شرکت جویند تاکمیّت وکفیت آن اجتماع آن را باواقعیت های اسلامی ایران آشنا سازد».
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
دکترسیدعبدالرضاحجازی:بازهم پیشداوری درزمینه جمهوری«اسلامی:
«باسپاسگذاری ازمقاله آقای دکترقاسم افتخاری،استادمحترم دانشگاه تهران،که درشماره۸بهمن مرقوم فرموده بودند:..هنوزخطوط اصلی جمهوری«اسلامی»ترسیم نگریدده تانویسندگان ارجمندی چون آقایان دکتررحیمی،دکتربهاروحضرتعالی به داوری بنشینند.تردیدی نیست که حضرتعالی به دمکراسی وآزادی قلم پای بندهستیدونباید به مقاله جوابیه بنده به آقای دکتررحیمی باتعصب هجوم بریدوباصفت های غیرواقعی توصیفش سازید…شماخودضداختناق هستیدولی دراواخر مقاله خودملت ایران را بامفهوم ومنطق کلام ازخواندن کتابی که هنوز انتشارنیافته وهیچگونه داوری نمی توانیددرباره آن داشته باشید،برحذرداشته اید.وبازمارایادآوراختناق های«جهنمی»دوره دکتاتوری رژیم ویاسانسورهای استالینی می فرمائید؟».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):
«اصول اساسی حکومت اسلامی:۱-حق مشارکت مردم۲-استفاده ازصاحب نظران درهررشته۳-نظارت فقیه….آنهاکه مطبوعات رازیرفشار گذاشتند،مذهبی نیستند…در زمینه آزادی زنان وحقوق آنهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونه محدودیتی برای تحصیل یاانتخاب شغل برای آنهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله برای تبلیغ کالایایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل! ویاهرگونه کاری که به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمه بزندواورا به راه فسادبکشاند،جلوگیری می کند.دراین نظام تمام آزادی های دمکراتیک پیش بینی شده،آزادی بیان،آزادی قلم،آزادی اندیشه وهرگونه آزادی دیگر.تنهاشرط این آزادی این است که به زیان جامعه ومخالف قوانین اسلامی نباشد.حتی پیروان سایرمکتب هاومذهب به هیچ وجه تحت فشار برای تغییرعقیده قرار نخواهندگرفت.صریحااعلام می کنم آنهاکه مطبوعات رادرذکرمطالب تحت فشارقرارمی دهند.قطعا ازمانیستند.ساواک مخصوص رژیم های استبدای است نه یک رژیم دمکراتیک همچون اسلام».
مجله سپید وسیاه۱۱بهمن ماه۱۳۵۷(ش۱۱):
«طاغوت یعنی چه؟ازماههاقبل که ملت ایران مبارزه باحکومت سابق راشروع کرده بودوهم چنین درآگهی های تبریکی که درحال حاضربه خاطرپیروزی انقلاب در مطبوعات چاپ می شودکلمه طاغوت به صورت قدرت طاغوتی،رژیم طاغوتی،دستگاه طاغوتی،حکومت طاغوتی زیادبکاربرده شده ومی شودکه بدنیست معنی آنرانیزبدانیم.فرهنگ معین درمعنای کلمه طاغوت چنین می نویسد:طاغوت یعنی بت،جادوگر،ساحر،باطل وسرکش ازاهل کتاب».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«دراطلاعیه ای،آیت الله طالقانی حمله به روسپی خانه رامحکوم کرد»
۱۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
آیت الله العظمی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامه آمریکایی پل تایمرسان):درحکومت اسلامی چه پُست هایی به زنان داده خواهدشد؟
«انشاءالله حکومت اسلامی بوجودبیایدومناسب تقسیم شود،آنگاه ببینیم چه پُست هایی به زنان می رسد!».
آیااین درست است که زنان نمی توانندقاضی شوندودرپُست قضاوت کارکنند؟
«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی است ومخصوصادریک جامعه اسلامی اهمیت آن زیاداست.وبه نظرماچنین پُستی برای زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد…آیا نماینده دادستان که بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومُرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیاج به پزشک یا قاضی داشته باشدمی توانددرچنین پُستی کارکند؟زنان با رِقَّت قلب ولطافت جسمی وروحی که دارنداینکارباطبیعت جسمی روانی آنهاسازگارنیست واین مطلبی است بسیارروشن که زن طبیعتا موجودی است لطیف وسریع التاثیرونه تنهادرپست قضاوت نمی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پُست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمین مشکل وجود دارد…ازشما که اهل آمریکا هستیدسوال می کنم درمملکت خودشما تاکنون۳۶یا۳۷رئیس جمهوری داشته ایدچندنفرازآنهازن بوده است؟یااکنون درایالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارو یا فرماندار ورئیس شهرداری ورئیس کلانتری وغیره زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان که زیربنای یک جامعه اسلامی است».
۱۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«من دولت تعیین می کنم-خمینی».
نخستین دادگاه شرعی درتبریزتشکیل شد:
«اولین دادگاه شرعی درتبریزتوسط آیت الله عبدالحمیدواعظی وآیت الله هاشمی حکم آبادی وحجت الاسلام وحدت تشکیل شدازکشته شدن ۳تن ازاهالی قریه چله خانه جلوگیری شد.این ۳تن متهم به ایجادخانه فسادبوده واهالی قریه تصمیم به قتل آنان گرفته بودند».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره نقش زن درحکومت اسلامی:
آیادرسیستم حکومت اسلامی زنان حق شرکت فعالانه دراموراجتماعی دارند؟
«فکرمی کنم درمساله مربوط به حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان درمشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست….ولی فکر نکنید که مفهوم این سخن آن است که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند….».
بعضی می گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح می دهیم حکومت اسلامی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟
«حجاب اسلامی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی برای زنان ما بخود گرفته است. هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادر آنگونه که بعضی گمان می برندنه عیب است ونه مانع کار».
درمورد تعددزوجات بعضی هامی پرسند آیادرسیستم حکومت اسلامی باردیگر به دوران تعددزوجات وتشکیل حرمسرابرای مردان بازمی گردیم؟
«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست که مردان به عنوان هوس دویاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».
آیازنان می توانندمجله مربوط به خودداشته باشند؟
«چرانمی توانند؟منتهامجله ای که آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخودنگیرد… مجله ای که فکرزنان رابالاببرد…کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آن هامی گوید:«ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»یعنی زنان به همان اندازه که درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مهدی شجاعی)
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آیت الله خمینی:
«اگرمردم قبول کردند،رژیم جمهوری خواهدشد».
۱۶بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آیت الله شریعتمداری:اختلافات جزئی بزودی حل می شود!
«آیت الله شریعتمداری دیروزدراقامتگاهش درقم اظهارداشت:بین آیات عظام اختلاف اساسی وجودندارد.نکات جزئی که مورداختلاف است،طی بحث وگفت وگوهایی که دروزهای آینده خواهیم داشت،حل خواهدشد».
آیت الله طالقانی:«قطع درختان وتصرف اراضی به جنبش خلق لطمه می زند!
«دیروزازسوی آیت الله طالقانی اطلاعیه ای انتشاریافت:…۱-ازسراسر شمال،خصوصانواحی مرکزی شمال گزارش می دهندکه عده ای فرصت طلب که هیچ احساسی درمقابل نهضت وانقلاب خلق ستمدیده ایران نمی کنندبه جان جنگل افتاده مثل اسلاف تاراجگرخودبسرعت بقطع اشجاروتصرف اراضی پرداخته اند…».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
آیت الله طالقانی(درمصاحبه باخبرنگاران داخلی وخارجی):حکومت اسلامی درانحصار هیچکس نیست!
«…آنگاه خبرنگارفرانسوی سوال کرد:درجمهوری اسلامی بهره برداری ازسرمایه آنچنانکه در سیستم های سرمایه داری متداول ومطرح است آیامجازاست،یاخیر؟»
«ج:دراسلام نه استعماراست،نه استثمارونه استحمار».
«س:بنابراین منظورتان این است که تمام بهره احتمالی باید بطورمساوی تقسیم شود؟».
«ج:هرکسی به اندازه کارش،زحمتش،استعدادش،ودرجای خودش واین معنای همان قسطی است که قرآن به آن تکیه می کندکه مسلمان هاموظفنداقامه قسط کنند».
«س:آیامی توانیدنمونه ای ازحکومت اسلامی راکه وجودداشته،یابایدداشته باشد،یا وجوددارد ذکر کنید؟».
«س:نمونه کاملش درعصرپیغمبراکرم بوده وتاحدودی درعصرخلفابوده وبازکاملترش در چندسال حکومت علی بوده است…».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«آیت الله خمینی:به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
امام خمینی:
«احتیاجی به رفراندوم نیست؛لیکن برای آنکه بهانه هاتمام شوداین کاررامی کنیم».
امام خمینی:
«مخالفت بابازرگان مخالفت باشرع است وجزایش بسیارزیاداست…مجلس موسسان که تشکیل شد،جمهوری اسلامی رابه رفراندوم می گذارد.مهندس بازرگان مردی است فاضل،متدین،وامین به دولت».
۱۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
استبداد،اتهام بزرگ روز!(یادداشتی ازآیت الله مکارم شیرازی):
«چرادشمن مارامتهم به استبدادمی کندوچه کنیم تابه استبدادمتهم نشویم؟».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
بیانیه آیت الله العظمی خویی:عدم التزام به قانون اساسی اوضاع اسف بارامروزی راسبب شد!
«آیت الله خویی طی بیانیه ای ازدولت خواست که ازتجارب تلخ گذشته وحال استفاده کرده ودر مقابل خواسته های مراجع تقلید تسلیم باشند».
«امام خمینی:قدرت مردم پیروز خواهدشد».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
م.مجتهدشبستری:انقلاب اسلامی ایران،(مقاله):
«جمهوری اسلامی باید عدالت سیاسی واقتصادی رامتجلی کند…دوگروه بایدحتما درتفکرشان تجدیدنظرکنند:یکی آن گروه مسلمان که تصورمی کنندجمهوری اسلامی یک نسخه ازپیش نوشته شده داردودیگری آن گروه که معتقدندتاجزئیات یک سیستم حکومتی روشن نباشد،نبایدمردم را بدان دعوت کرد؛به هردوگروه می گویندتوقع معلوم بودن جزئیات یک سیستم حکومتی یک طرز تفکرتقلیدی است؛اسلام مردم رابه آفرینندگی،یعنی اجتهاددعوت می کند….».
۲۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«مردم ایران نمی تواننددرباره فلسطینی هابی طرف باشند».
«آیت الله خمینی من هیچ سخنگویی ندارم».
۲۲بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آیت الله خمینی:
«به اعلامیه حکومت نظامی اعتنانکنید…تعرض غیرانسانی گاردرامحکوم می کنم…تصمیم آخر را می گیرم ومسئولیت آن بامتجاوزین است».
«آیت الله طالقانی ازجنگندگان خواست به سربازخانه ها بازگردند».
«روزجمعه به دعوت حجت الاسلام شیخ علی اکبرمکارم رضوانی یک راه پیمایی مسلحانه درفیروز آبادبرگزارشد».
۲۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
آیت الله العظمی شریعتمداری دربیانیه ای که ازرادیو وتلویزیون انتشاریافت اظهارداشت:
«غیرنظامیان ایرانی حامل اسلحه نباید ازسلاح هایشان بدون اجازه رهبران مذهبی استفاده کنند. مگر آنکه شخصا مورد تهدید قراربگیرند».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)