………………………………..
۱-
باد
موهای طلایی گندم زار را
شانه می کرد
وهرخوشه
در کاسه ی کودکی گرسنه
آرزو
……………………………….
۲-
جنگل
نفسش به شماره افتاد
ازناله های پرنده ای
زخمی
…………………………………
۳-
رفته ای
وهرشب
بامرگ تانگو می رقصم
جهانم
گورستان خاطرات
………………………………..
۴-
مسافرآن قایقی ام
که در کودکی
به آب می انداختم
…………………………….
۵-
روی نیمکت تنهایی
موهایش را باد می برد
خاطراتی خیس
که آفتاب روزگار
خشکش می کرد
………………………………..
۶-
چشمان سبزجنگل
به گریه نشست
نکند تبر
مهمان بردرختانم شود
…………………………………..
۷-
تکه نانی
لقمه ای سیر
لقمه ای گرسنه
سهم مابود ازتولد
تامرگ
……………………………….
۸-
آنقدرنزیسته ام
که ازیاد رفت زندگی
……………………………
۹-
مست می کند
تاکستان نگاهت
باشعرحافظ
درشیرازی سرخوش ازشراب
………………………………….
۱۰-
درس اول
دروغگودشمنی
باخداست
بابا نان داد
بابا آب داد
مگرنمی دانست؟
سفره هامان خالی سا
….معلم
………………………………
۱۱-
نگاهم می کنی
ماهی می شوم
درچشمان دریایی ات
برموج موهایت
می رقصانی دلم را
………………………………….
۱۲-
گل آلود چشمه
مانعم می شود
دیدن ماه را
…………………………………
۱۳-
ازتفنگ ها
شانه باید
برتارابریشمی دختران جنگ
موسیقی نواخت
شاید ترانه
غبار آئینه هارا
ردود
…………………………………..
۱۴-
پیری ام
برگهواره ی عمر
لالایی می خواند
سپیده دم
بالشم خیس
ازگریه های کودکی
…………………………………………
۱۵-
سالهاست!
بوسیدمت و
هنوز
طعم خوش عسل را
مزه مزه می کنم
……………………………………
۱۶-
می شکند
درخت خسته
شاحه هارا
درهیاهوی کلاغ
……………………………………….
۱۷-
کودکی پیر
شبها زیرلحاف
کودکی اش را می گرید
حسرت آن روزها
برشانه هایش سنگین
……………………………………….
۱۸-
هرخاطره مان
پرنده ای ست
که درقفس تنهایی مان
برای آزادی
پروبال می زند
………………………………………
۱۹-
ولحرجیم
نرد عمر می بازد
قمارخانه مان
…………………………………….
۲۰-
آرام نمی گیرد
ادمی
دراین ازدحام هشت میلیاردی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)