به ظلمت نهان شده در آتش رضا نخواهیم داد
به ابلیس نهان شده در خدا رضا نخواهیم داد
به جهل آذین شده با دانش رضا نخواهیم داد
به زشتى نهان شده در زیبائى رضا نخواهیم داد
به استبداد نهان شده در آزادى رضا نخواهیم داد
به پلشتى رضا نخواهیم داد
که به شما رضا نخواهیم دادسایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)