در حالیکه سیاستمداران هفته ها میباشد که درباره “سقف پذیرش “پناهنده باعث ایجاد وحشت زدگی در مردم میبشوند ، نژاد پرستهای آلمانی دست به حمله میزنند. هدف ها بیشتر وبیشتر واغلب علیه انسانهای بی دفاع میباشد. یک ابعاد  جدید از خشونت : عاملین این خشونتها حتی دیگر مرگ قربانیان را به آسانی میخرند. نمونه های اخیر در زاکسن ، تورینگن  و رایلند فالز این را نشان میدهد .
تا ماه دسامبر پلیس کل جنایی آلمان هشتصد وهفده مورد خشونت علیه مهاجرین را ثبت داده است – این عدد در سال گذشته صد و نود ونه مورد بوده است.
ایالت زاکسن در رده اول این خشونتها علیه پناهندگان قرار دارد. در شب پنجنشبه یک حرکت سخت و سنگین دیگر به این اضافه شد : یک گرو ه سی نفری در یانسدورف به یک اتوبوسی که حامل پناهندگان بود حمله میکنند که به سوی کنترنهایی که برای پناهندگان در نظر گرفته شده بود حرکت میکرد. بطوریکه بخش دفاعی پلیس ایالت زاکسن گزار میدهد ، حمله کنند گان راه اتوبوسی را که روانه محلی که دارای ساکن دوهزار پانصد نفر میباشد سد مینمایند  وبا سنگ و مواد آتش زا به آن حمله میکنند . راننده ا توبوس زخمی شده ، یک شیشه اتوبوس شکسته است. پناهندگان به محل دیگر ی منتقل داده شند . پلیس پرونده بازرسی را باز کرده است.
در ورتسن در نزدیکی شهر لایپزیک دانش  آموزان کلاس هشتم پنج کودک پناهنده را مورد آزار و اذیت قرا رمیدهند. آنها به قربانیان خود تف میانداخته اند  و به آنها سنگ پرتاب میکنند وآنها را هل داده و بین درهای کلاس فشار میدهند .دست یک دختر نه ساله دستش در این رابطه شکسته میشود.ویک چهارده ساله در اثر فشاردادن در مجروح میشود. دختر توسط پزشک مورد معالجه قرار میگیرد . این کودکان پناهنده پنج بار توسط همین گروه مورد حمله قرار گرفته بودند. پدر ومارد این کودکان پناهنده از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خود داری نمودند .پلیس بطوریکه به تلویزیون زاکسن در روز پنجشنبه عنوان کرده است درمور د بازرسی فکر میکند .مسئولین مدرسه یک گفتگو با پدر مادر دانش آموزان عامل خشونت را “بی نتیجه میدانند ” چرا که “موضع راست آنها “روشن است.
در آخز هفته گذشته در زاکسن حمله بی رحمانه دیگری صورت گرفت . ناشناسانی به یک خانه خانواده عراقی حمله کرده اند که در آن دو کودک نیز زندگی میکرده اند با صدای انفجاری ترقه و شعارهای تند.با سنگ پرت کردن به پنجره به محلی که در حال خواب بودند که خوشبختانه به کسی آسیب وارد نشده است. در اینجا هم پلیس در حال تحقیق میباشد.
در تورینگن در آلتن برگ پلیس درجستجوی مسئولین آتش سوزی  است . در شب سه شبنه در یک بلوکی که هفتاد پناهنده زندگی میکنند آتش سوزی انجام شد نه نفر مجروح شدند .هشت نفر از آنها کودکان شیر خوار بایستی بخاطر مسمویت دود روزهای مدیدی را در کینیک بسر برند . بطوریکه خبرگزاری آلمان دی پی آ گزارش گزار داد ه است.
در هگز هایم در شب پنجشنبه برای دمین بار یک خانه پناهندگی به آ تش کشیده شد . ساکنین آن توانستند خودرا نجات دهند ، دادستان در حال تحقیقات است. بطوریکه سخنگوی این دوائر دتلف وینتر گزارش میدهد شک به یک سو قصد میرود.اگر این گونه باشد یک تحقیق قتل بررسی میشود.
برای پلیس ایتس هو در این بین مشخص شده است که آتش سوزی در اشلویتس هولشتاین هاید در شب چارشنبه عمدی بوده است . در این آتش سوزی خانه هایی از بین رفتند. شانزده پناهنده ساکن این خانه به جایی دیگر منتقل شدند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)