تصورش را هم نکن

تصور کردن مى تواند جرم بزرگى باشد

تصور مى تواند خیالى باشد

که ترا شاد کند

پوست ات را قلقلک دهد

و آب را در حنجره ات بخشکاند

مثلِِ خشکى یک دهانِ تلخ

بعد از لذتِ اولین گناه

تصورش را هم نکن

تصور کردن ،کودک نامشروع یک همخوابگى ست

بین ذهن هاى خیالپردازِ برهنه ى ما

تصور

عبور از مرزهاى اندیشه است

و اهتزاز پرچم هایى با رنگ هاى رنگین کمان

تصور

نقاشى کردن زندگى ست

گام اولِ خواهندگى ست

سیالیت یک دارندگى ست

تصورش را هم نکن

تصور

بال پرواز است ،در پهناى سکون

تصورش را هم نکن

وقتى تیرهاى بیرحم ،گلوى پرنده را تاراج مى کنند

تصور پرواز را مثل یک گنج

در ذهن خیالپردازت ،محبوس کن…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)