این متن به منظور یادبود تلاش های صادقانه و بی دریغ جناب فاخری وکیل
ورثه مرحوم حاج محمدرضا(صادق) رضاخانی بود که در مزرعه شخصی خود
در طالقان به بوسیله جلال الدین فارسی به قتل رسید.
پرونده این قتل از پرونده های استثنایی در قوه قضایه است که مرحوم زاخری با
جدیت بدنبال اجرای عدالت در آن بود و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق
موکلین خود بکار برد.
آقای فارسی قبل از انقلاب از مبارزان علیه حکومت پهلوی و معلم چریک ها در
لبنان بود. آقای فارسی نویسنده و اسلام شناس٬ نماینده مجلس خبرگان و مجلس
شورای اسلامی و عضو ارشد ستاد انقلاب فرهنگی و بنا به نوشته خودش در
کتاب زوایای تاریک به عنوان افتخار مرقوم داشته٬ تنها ایرانی است که با آقای
قذافی رهبر معدوم لیبی دوست نزدیک بوده است.
آیا می دانید چرا این پرونده٬ استثنایی و قابل تامل در قوه قضائیه تلقی شده است:
­ بنا به شواهد رای دادگاه اول عوض شده و خطئی اعلام شد.۱
­ با این حال حکم دادگاه مورد اعتراض قاتل و وکیل وی قرار گرفت و برای ۲
پیگیری به شعبه دیوان عالی کشور ارسال شد.
­ شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض و رئیس دادگستری برای تعیین تکلیف ۳
پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نمود.
­ شعبه بعدی حکم قصاص صادر کرد. طبق رویه باید برای بررسی به همان ۴
شعبه دیوان ارسال می شد که این بار به شعبه دیگری از دیوان عالی کشور
ارسال شد.
­ شعبه اخیر دیوان عالی کشور رای قصاص را نقض نمود. بنا براین بین دو ۵
شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر بروز کرد.
­ طبق قانون باید اختلاف نظر دو شعبه دیوان عالی کشور در هیات عمومی ۶
دیوان کشور مطرح شود٬ نه در شعبه دیگر دادگاهی که مادون شعب دیوان است.
­ بنابراین دادگاه سوم تشکیل شد و مطابق نظر دومین شعبه دیوان عالی کشور ۷
رای برائت از قتل عمد و محکوم به پرداخت دیه شد.
­ این بار دادگستری بر خلاف روش قبلی در همین پرونده رای دادگاه سوم که ۸
مطابق میل مقالات بود به همان شعبه دیوان عالی کشور(دومین شعبه) ارسال
نمود که رای دادگاه سوم تایید و از نظر آن ها پرونده مختومه شد.
­ بنابراین مشخص شد که یک واقعه در قوه قضائیه دارای سه حکم ۹
است(خطئی­ قصاص­پرداخت دیه)
­ در قانون اگر قسامه مطرح باشد باید اولیاء دم قسم یاد کند که قاتل به عمد با ۱۰
تیر مقتول را زده. ولی در دادگاه سوم قاتل قسم یاد کرد که قصد کشتن مقتول را
نداشته
­ کدام قاتلی است که برای نجات خود چنین قسمی یاد نکند. آیا جز در مورد۱۱
آقای جلال الدین فارسی عزیز دردانه چنین اتفاق افتاده است؟
در پایان٬ روح مرحوم زاخری وکیل پر تلاش این پرونده شاد و یادشان گرامی
باد.
بهمن رضاخانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)