اين متن به منظور يادبود تلاش های صادقانه و بی دريغ جناب فاخری وکيل
ورثه مرحوم حاج محمدرضا(صادق) رضاخانی بود که در مزرعه شخصی خود
در طالقان به بوسيله جلال الدين فارسی به قتل رسيد.
پرونده اين قتل از پرونده های استثنايی در قوه قضايه است که مرحوم زاخری با
جديت بدنبال اجرای عدالت در آن بود و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق
موکلين خود بکار برد.
آقای فارسی قبل از انقلاب از مبارزان عليه حکومت پهلوی و معلم چريک ها در
لبنان بود. آقای فارسی نويسنده و اسلام شناس٬ نماينده مجلس خبرگان و مجلس
شورای اسلامی و عضو ارشد ستاد انقلاب فرهنگی و بنا به نوشته خودش در
کتاب زوايای تاريک به عنوان افتخار مرقوم داشته٬ تنها ايرانی است که با آقای
قذافی رهبر معدوم ليبی دوست نزديک بوده است.
آيا می دانيد چرا اين پرونده٬ استثنايی و قابل تامل در قوه قضائيه تلقی شده است:
­ بنا به شواهد رای دادگاه اول عوض شده و خطئی اعلام شد.۱
­ با اين حال حکم دادگاه مورد اعتراض قاتل و وکيل وی قرار گرفت و برای ۲
پيگيری به شعبه ديوان عالی کشور ارسال شد.
­ شعبه ديوان عالی کشور رای را نقض و رئيس دادگستری برای تعيين تکليف ۳
پرونده را به شعبه ديگری ارجاع نمود.
­ شعبه بعدی حکم قصاص صادر کرد. طبق رويه بايد برای بررسی به همان ۴
شعبه ديوان ارسال می شد که اين بار به شعبه ديگری از ديوان عالی کشور
ارسال شد.
­ شعبه اخير ديوان عالی کشور رای قصاص را نقض نمود. بنا براين بين دو ۵
شعبه ديوان عالی کشور اختلاف نظر بروز کرد.
­ طبق قانون بايد اختلاف نظر دو شعبه ديوان عالی کشور در هيات عمومی ۶
ديوان کشور مطرح شود٬ نه در شعبه ديگر دادگاهی که مادون شعب ديوان است.
­ بنابراين دادگاه سوم تشکيل شد و مطابق نظر دومين شعبه ديوان عالی کشور ۷
رای برائت از قتل عمد و محکوم به پرداخت ديه شد.
­ اين بار دادگستری بر خلاف روش قبلی در همين پرونده رای دادگاه سوم که ۸
مطابق ميل مقالات بود به همان شعبه ديوان عالی کشور(دومين شعبه) ارسال
نمود که رای دادگاه سوم تاييد و از نظر آن ها پرونده مختومه شد.
­ بنابراين مشخص شد که يک واقعه در قوه قضائيه دارای سه حکم ۹
است(خطئی­ قصاص­پرداخت ديه)
­ در قانون اگر قسامه مطرح باشد بايد اولياء دم قسم ياد کند که قاتل به عمد با ۱۰
تير مقتول را زده. ولی در دادگاه سوم قاتل قسم ياد کرد که قصد کشتن مقتول را
نداشته
­ کدام قاتلی است که برای نجات خود چنين قسمی ياد نکند. آيا جز در مورد۱۱
آقای جلال الدين فارسی عزيز دردانه چنين اتفاق افتاده است؟
در پايان٬ روح مرحوم زاخری وکيل پر تلاش اين پرونده شاد و يادشان گرامی
باد.
بهمن رضاخانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)