رهبر، آخوندها و تک تکِ مسئولین و فرماندهانِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی، با همه‌ی دروغ‌ها، نیرنگ‌ها، فِسادها و زرنگ بازی‌هایشان، در نادانی و توهّمِ بی عُرضه گیِ تمامِ، بازی هایِ سیاسیِ دنیا را باخته‌اند.

نظامِ خرابِ جمهوریِ اسلامی از سویی به سببِ ناکارآمدی و خرابیِ ساختاری از بُن تا سَرِ آن و از سویِ دیگر به سببِ دزدی و فسادِ بازهم ریشه‌ای آن که نتیجه‌ی منطقی و پِی آیندِ دروغ هایِ بزرگی است که با وعده هایِ “آب و برقِ مجّانی” آغاز شد و در ادامه با اعدامِ هزاران انسانِ ایران و حتّا از اینها بیشتر و وحشتناک تر: دروغ هایی که جانِ چند صد هزار تن از مردمِ بیشتر جوانِ ایران را در جنگ با عِراق گرفت و بخش هایی از ایران و مردمِ ایران را بر بادِ بقایِ نظامِ آخوندهایِ فاسد و دزد داد.

و اکنون، “جمهوری اسلامی” با اینکه نه چندان بی سر و صدا، با آب و خاک و آدم‌هایش، مستعمره‌ی روسیه و چین شده و به هرکشورِ دیگرهم هر اندازه که لازم باشد، از جیبِ ملّتِ ایران، سُفرهایِ ایرانیان باج می‌دهد، شرایطِ جهانی به گونه‌ای تغییر کرده که “جمهوری اسلامی” این نظامِ دزدی و جنایت و نوکریِ قدرت هایِ جهانی، به دلیلِ ساختارِ خرابِ آن، امکان تغییر سازمانی و به روز شدن ندارد، تاریخِ مصرفِ جمهوری اسلامی برایِ جامعه‌ی سیاسیِ دنیا تمام شده است، امّا رهبران و آخوندهایِ جمهوریِ اسلامی، که مدّت‌ها ست که از نظرِ اخلاقی و اجتماعی سقوط کرده‌اند، در توهّمی مرگبار، نزدیک شدنِ سقوطِ سیاسی و پایانِ کارشان را باور ندارند و تمامِ قول و قرارهایِ آنها با قدرت هایِ جهانی که در گذشته و در پُشتِ پرده نظامشان را سر پا نگه داشته بود، در این گیجیِ نادانی‌هایشان، به حیرتِ مَغزهایِ خراب و جنایت پیشه‌ی آنها با خرابیِ اصلاح ناپذیرِشان می‌افزاید. در نهایت جنگی ویرانگر دامنگیرِ ایران است.

وَ امروز با همه‌ی خرابی‌ها و فسادی که جمهوری اسلامی در ایران به راه انداخته، روزگارِ تصمیمِ بزرگِ مردمِ ایران است که با اعتصاب و اعتراضی همگانی بَساطِ آخوندها و نوکرانشان را از ایران برچینند و با انقلابی اساسی و سرنوشت ساز خطرِ جنگ را از کشور دور کنند تا ایران را از نابودی و خرابیِ بسیار بیشتر نجات دهند. همچنین با برپاییِ نظامی مردمی در ایران، به سویِ آبادانی، پیشرفت، شادمانی و عدالت در ایران گام بردارند.

وَ امروزه، که کرونا در ایران، نزدیک تر، قوی تر و زبان نفهم تر از دیکتاتوریِ آخوندی در زندگیِ مردمِ ایران جاری است، رهبر فاسد و مسئولینِ دزد و خرابِ جمهوری اسلامی، در موردِ شیوعِ کرونا، گسترشِ کرونا، آدرس‌ها و آمارهایِ غلط می‌دهند، تا از سویی، خرابی و ناکارآمدیِ نظام را سانسور کنند و در سویِ مهمترِ آن، اگر مردم از آمارهایِ واقعی کرونا و فسادِ این نظام در پیشگیری و گسترشِ وحشتناکِ آن، با خبر شوند، بی باکانه تر به این نظام یورش خواهند برد. چون حتّا در شرایطِ قرنطینه‌ای کرونا، می‌توان با نظم و رعایتِ فاصله‌ی اجتماعیِ یک متری از یکدیگر، با رعایتِ سلامتی مردم، آن را بزرگ تر و سرکوبِ آن را بسیار سخت تر کرد و یک تظاهراتِ عظیم برایِ نجات ِ ایران، به راه انداخت. که در صورتِ گسترشِ میلیونیِ چنین شورشی، نظام فاسدِ جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و هر دزدِ دیگرِ این نظام و مسئولینِ این ساختارِ ویرانِ و فاسدِ امروزِ آن، به هیچ شکل، توان و امکانِ سرکوبِ آن را ندارد.

همچنین، یک حضورِ گسترده میلیونی، قدرت جامعه‌ی ایران را در مُعادلاتِ جهانیِ پس از جمهوری اسلامی، افزون خواهد کرد. آینده منتظرِ همه‌ی ماست.

 

 امیر سارم  –   

کانالِ  تلگرا م:

https://t.me/amirsarempoems

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)