چندسال پیش(۴۰)آذر۱۳۷۷؛انسان کُشی واجا
شنودی که درخانه فروهر بودکاردست وزارت اطلاعات داد!
«الشرق الاوسط چاپ بیروت و لندن دیروز ادعا کرد دستگاه شنودی که درخانه داریوش فروهر کار گذاشته شده بود منجربه کشف شبکه ترورهای اخیرشده است.این روزنامه مدعی شد درگیری کلامی میان داریوش فروهر و همسرش با نیروهای امنیتی که بیش از قتل این دو روی داد، دردستگاه های استراق سمع یکی ازمراکز اطلاعات نزدیک خانه فروهر ضبط شده است.به نوشته الشرق الاوسط یکی ازکارکنان این مرکز از محتوای نوارشگفت زده شده و آن رابه یکی ازمسئولان می رساند.این مطلب می افزاید درنوارمزبوریکی از قاتلان پس از قتل فروهر تلفنی با…صحبت می کندوخطاب به وی می گوید کار با موفقیت تمام شد.اما ما مجبور شدیم ازدست زنش راحت شویم».(نقل از: روزنامه خرداد۲۴آذر۱۳۷۷)
۱۲ضربه به سینه داریوش و ۲۸ ضربه به پروانه!
«روزدوشنبه۲آذرماه خبرقتل داریوش فروهر و همسرش پروانه ازطریق مطبوعات منتشرشد. آنان به طرز فجیعی با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند. ۱۲ضربه به سینه فروهرو ۲۸ضربه برپیکر همسرش».(نقل از:نشریه عصرما،۲۵آذر۱۲۷۷،ش۱۱۰)
جنازه پوینده در بادامک شهریار پیدا شد!
«۱۸آذرماه محمدجعفر پوینده یکی دیگر از نویسندکان ومترجمان کشور پس ازخروج ازمحل کارش درخیابان ایرانشهر تهران ناپدیدشدو هرگز به منزل نرسید. اما جنازه پوینده روز۲۱ آذردر بادامک شهریار پیدا شد!»(نقل از:نشریه عصرما،۲۵آذر ۱۳۷۷ش۱۱۰)
جنازه مجید شریف در خیابان استادمطهری!
«پزشکان قانونی سرگرم آزمایش های پزشکی هستند. تاعلت مرگ دکترمجید شریف،مترجم و جامعه شناس را تعیین کنند.خانواده متوفی به خبرنگارماگفتند: دکترشریف روزپنجشنبه،۲۸آبان ماه ازساعت۷صبح برای ورزش صبحگاهی ازمنزل خارج شدو ۶روزبعدجنازه اش را با همان لباس گرمکن در پزشکی قانونی یافتیم.جنازه دکترساعت ۷صبح درخیابان استادمطهری، لارستان بیستم پیداشده بود»(نقل از روزنامه ایران،۸آذر۱۳۷۷)
آخرین ترجمه پوینده، اعلامیه حقوق بشربود!
«آخرین ترجمه محمد جعفرپوینده،اعلامیه حقوق بشروتاریخچه آن همان روزبه چشمان خوانندگانش رسیدکه فروغ زندگی رادشمنان حقوق اوازچشمانش ربودند.محمدمختاری ومجیدشزیف نیزچون اواهل قلم بودندولاجرم برحق نوشتن و آزادی سخن پای می فشردند.واین هرسه درایامی به سلک قربانیان راه آزادی قلم پیوستندکه آزادگان وآزادشدگان درسراسردنیاپنجاهمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشررابزرگ می داشتندوجشن می گرفتند».(ایران نامه،سرمقاله،پائیز،ش۴)
فدائیان اسلام ناب محمدی،مصطفی نواب:مااعدام انقلابی کردیم!
«اعدام انقلابی داریوش فروهر،پروانه اسکندری،محمدمختاری،ومحمدجعفرپوینده اخطاروانذاری است کوچک به همه قلم بدستان مزدوروحامیان ضدارزش آنهاکه سودای بازگرداندن سلطه اجانب وخیال فاسدگسترش فسق وفجوررادرسرمی پرورانند»(نقل از:روزنامه خرداد۳۰آذر۱۳۷۷)
فدائیان اسلام ناب محمدی:حمله به ۱۳گردشگرآمریکایی کارماست!
«گروهی باعنوان«فدائیان اسلام ناب محمدی»(مصطفی نواب)،مسئولیت حمله به ۱۳ گردشگرآمریکایی رابرعهده گرفتند».(نقل از:نشریه آبان،۷آذر۱۳۷۷)
محمد یزدی(رئیس قوه قضائیه):فدائیان اسلام وجودخارجی ندارد!
«رئیس قوه قضائیه درموردپرونده حمله کنندگان به هیات آمریکایی پذیرش مسئولیت این گونه اقدام ها وقتل های اخیرتوسط گروهی بنام فدائیان اسلام ناب محمدی واظهارات اخیردبیر مجمع تشخیص مصلخت نظام درمورد دخالت داشتن موساددرجریانات اخیرگفت:اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید ازخودشان سوال کنید.گروهی بنام فدائیان اسلام ناب محمدی نیزوجودخارجی ندارد»(نقل از:روزنامه خرداد،۱۳اسفند۱۳۷۷)
هاشمی رفسنجانی:کارصهیونیست هاست!
«شک ندارم حادثه ای که برای آقای فروهراتفاق افتاده ازسوی گروه های فشاری است که وابسته به صهونیست ها هستند…مردم مرا می شناسند،درزمان ریاست جمهوری من،هیچ وفت افرادرا پشت سرهم نکشتند.افرادی که درارتباط با قتل های زنجیره ای دستگیر شده اند،قبل ازدولت من گزینش شده اند»(نقل از روزنامه فتح،۱دی۱۳۷۸)
محسن رضایی(دبیرمجمع تشخیص مصلحت):کارصهیونیستهاست،می گویند کاردولت است!
«منافقین وصهیونیستهاعده ای رامخفیانه به قتل می رسانندومی گوینددولت این کارراکرده است!».(نقل از:روزنامه صبح امروز،۲۶آذر۱۳۷۷)
حسین شریعتمداری(مدیرمسئول روزنامه کیهان):حجتی کرمانی درخط رادیوهای بیگانه است!
«بعضی ازافرادوجریان هاازجمله آقای حجتی کرمانی درموردقتل داریوش فروهر،وقتی سخن می گویندومطلب می نویسندکه گویی قتل این دونفربدست ماموران دولت ایران صورت گرفته است.ودقیقاهمان خطی رادنبال می کنندکه رادیوهای بیکانه و دشمنان انقلاب القاءمی کنند».(نقل از:روزنامه کیهان،۱۰آذر۱۳۷۷)
رضاامینی(مشاوررئیس قوه قضائیه،هاشمی شاهرودی):کارسیدمهدی هاشمی ست!
«ازدیدفنی،این قتل هااعمال گروه تروریست فرقان،گروه منصوب به مهدی هاشمی رادراذهان تداعی می کند.این قتل هانمی تواندمنشاویاحمایت خارجی نداشته باشد.دراین زمینه مسئولان کشورنیزمعتقدندکه این قتلهاسازماندهی ومحاسبه شده انجام گرفته است.وی تاکید کرد:عکس العملی حرکت کردن برخی جوامع غربی ومطبوعات خارجی دراین مورداین باورراتقویت می کندکه این قتل هاازسوی برخی کشورهای غربی وسازمانهای خارجی وابسته به آن انجام شده است».(نقل از روزنامه صبح امروز،۳/۱۰/۱۳۷۷)
هفته نامه ارزش:افشاشدن قتلها،کارهواداران آیت الله منتظری ست!
«هفته نامه ارزش،درشماره۲۷۲خودباانتشارآخرین اطلاعیه گروه موسوم به فدائیان اسلام ناب محمدی،افشاگری های جدیدباندسعیدامامی،معاون امنیتی علی فلاحیان راچاپ کرد.
این اطلاعیه برملاکردن جنایات سعیدامامی وباند وابسته وصهیونیسم اوراکارهواداران آیت الله منتظری می داند.ودستگیری وزندانی کردن قاتلان روشنفکران ونویسندگان رابه دلیل دخالت همکاران سعیدامامی درپرونده سیدمهدی هاشمی اعلام کرده است.درقسمتی ازاین اطلاعیه خطاب به رئیس جمهوری آمده است:بهوش باشیدتمام کسانی که درپرونده باندسیدمهدی هاشمی دخیل بوده انداکنون هریک به نوعی مورد خشم وکینه مدافعان منتظری قرارگرفته اندومابهای سنگینی برای این فریادهاواعتراض هابه سنگینی خون دل خوردن ها وتهمت وتحقیروزخم زبان شنیدن ویهودی شدن هاوتوطئه گربودن ها پرداخته ایم…».(نقل از نشریه آوا،۱۶آذر۱۳۷۸)
حسین شریعتمداری(مدیرمسئول روزنامه کیهان):مامورمعذور!
«حتی دردورترین،نقاط ذهن نیزنمی توان این توهُّم راجای دادکه عاملان قتل فروهرازنیروهای انقلابی بوده اند!واساسامنظقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!بلکه به وضوح می توان گفت:که عامل یاعاملان قتل دریک برنامه حساب شده وباهدف بدنام کردن نظام ونیروهای انقلابی برای دست زدن به این اقدام زشت ماموریت داشتند.وحتی باقاطعیت می توان گفت که عاملان قتل،باشخص فروهروهمسرش نیزدشمنی نداشته اندوفقط درپی یک ماموریت علیه نظام وانقلاب وارد این ماجراشده ونقش مامورمعذور را بازی کرده اند!..آمریکا بعدازناکامی ازهیات۱۳نفره وخروش مردم علیه این هیات وبرنامه های پشت پرده آن بایستی به ایجادیک حادثه موازی دست می زد که ازیک سو افکارعمومی راتجت الشعاع قرارداده وازتوجه به ماجرای مرموزهیات۱۳ نفره آمریکایی منصرف کندوازسوی دیگر نیروهای انقلابی رامورد اتهام قرارداده وخروش آنان علیه حضورهیات۱۳نفره را خروشی بی منظق،آدم کش وتنگ نظرجلوه دهد»(نقل از:روزنامه کیهام،۹آذر۱۳۷۷)
نیازی(دادستان نظامی تهران ومسئول رسیدگی به پرونده قتل های مشکوک):دست پنهان!
«وی احتمال دخالت عوامل خارجی ودست های پنهان راردنکرد وگفت:برخی ازافرادخارج ازوزارت اطلاعات شناسایی شده اندواقدامات انجام شده درمورد وابستگی آنان به خارج تحقیق می شود».(نقل از:روزنامه آریا،ش۱۴۴)
دری نجف آبادی(وزیراطلاعات):به سربازان گمنام تهمت نزنید!
«افرادی که به این وزارتخانه تهمت می زنندوبرخی روزنامه هاکه زحمات سربازان گمنام رانادیده می گیرندونقش دستگاه اطلاعاتی وپرسنل خدوم آنرا نقش مزاحم می پندارندورشکستگان سیاسی هستندکه می خواهندوزارت اطلاعات درخدمت اغراض سیاسی آنهاباشد.کسانی که ازسرنادانی سبک سری یک حادثه کوچک را بهانه جوسازی درمطبوعات علیه دستگاه امنیتی قرارمی دهند،افرادی معلوم الحال وباسابقه خودکه پرونده های آنان برای مردم تاحدودی معلوم است وبرخی ازآنان بدلیل عدم صلاحیت وسوء سابقه درگزینش هانیزردشده اند».(نقل از:نشریه عصرما،۲۵آذر۱۳۷۷،ش۱۱۰)
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:وزارت اطلاعات باچنین هیبت ومکنتی!
«درقضیه سفرآمریکایی هابه ایران حداقل انتظاری که ازاین وزارتخانه می رفت صدوربیانیه ای جهت روشن کردن ماهیت این گروه بود.درحالی که برخی مطبوعات کوشیده اندهیات مذکورراجاسوس نشان دهند،سوال اصلی این جاست که اگر این خبرصحیح است وزارت اطلاعات چگونه باچنین هیبت ومکنتی (که هزازگاهی خودرابه رخ شهروندان ایران می کشاند)ازماهیت هیات مطلع نبوده یادرصورت اطلاع بااعطای ویزابه آنان موافقت کرده است؟»(نقل از:نشریه عصرما،۲۵آذر۱۳۷۷،ش۱۱۰)
روح الله حسینیان:این بچه ها!!
«بهوش باشید،هیچ هیات خارجی رانپذیریدوبعلاوه اجازه ندهیدهیچ آمریکایی وارد ایران شودومهم تراینکه وزارت اطلاعات،سپاه پاسداران،دادگاه انقلاب باید بهوش باشندخودرابرای خنثی کردن چنین توطئه ای آماده نگه دارند..باتوجه به اینکه متهمان این پرونده نیروهای فکری بودندومی دانستنداین مقتولین علی رغم ضدانقلابی بودن هیچ ضرری نداشته اند،بلکه وجودمخالفینی مثل فروهرحتی به نفع نظام نیز بوده است،به نظرمی رسداین بچه ها تحت تاثیر القائات بیرونی واقع شده باشند».(نقل از:روزنامه صبح امروز،۲۲دی۱۳۷۷)
عصرما:تغییروزیر!
«گرچه وزیرجدیدنیزهمچون وزیرپیشین فردی غیرمرتبط باطیف حامیان دوم خرداداست،ولی درعین حال به جناح مقابل نیزوابستگی تشکیلاتی فکری وعاطفی نداردومهم ترازآن برنامه ای را به مجلس تقدیم واظهاراتی به هنگام کسب رای اعتماد کرده است که امیدواری هایی برای اصلاح ساختاروتغییرجهت سیستم اطلاعاتی وامنیت کشور،باحفظ اقتدارآن دردل های دوستداران نظام ایجادکند».(نقل ازنشریه عصرما،ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،۱۹اسفند۱۳۷۷،ش۱۱۶)
رسول منتجب نیا:فلاحیان ودری باید بازجویی شوند!
«تمام افرادی که دردوره قبل ازوزیرشدن آقای یونسی به نحوی دراین پرونده(قتل های زنجیره ای)دخالت آمریت یامباشرت داشتندباعمل کردندنیزباید تحت بازجویی قرارگیرند.وهیچ یک ازاین افرادنبایدازبازجویی وبررسی معاف شوند.به طورقطع دووزیراطلاعات(فلاحیان ودری نجف آبادی)بایددقیقا موردبازجویی قراربگیرند»(نقل از:زروزنامه خرداد،۲شهریور۱۳۷۸)
روح الله حسینیان:اصل استحصاب!
«بنده حق دارم نسبت به سعیدامامی اصل استصحاب یا اصالت البرائه راجاری کنم.یاحق دارم ادعای هیچ یک از واردکنندگان اتهام رانپذیرم ومادامی که دادگاه صالحه جرمیت متهم رابه اثبات نرسانده ازاصول اولیه حقوق فردی اینجانب است که بامتهم مانند یک فردمعمولی رفتارنمایم».(نقل از:روزنامه انتخاب،۷تیر۱۳۷۸)
روح الله حسینیان:شغل سعیداسلامی در دوره ری شهری!
«سعیداسلامی درزمان آقای ری شهری یکی از مدیرکل های اطلاعات خارجی بودوبه خاطرتوانایی هایش معاون امنیت وزارت اطلاعات درزمان آقای فلاحیان شد.وبه دلیل برخی از مسائل اورا برکنارکردندواسلامی معاون بررسی وزارتخانه شد ودرآنجا مشغول بودووقتی آقای دری آمدندجای ایشان کس دیگری انتخاب گردیدوایشان دیگرکاره ای نبود»(نقل از:روزنامه عصرما،۱۶تیر۱۳۷۸،ش۱۲۳)
روح الله حسینیان:ریشه را باید خشکانید،یعنی چه؟
«برویدقتل های قبل ازاول انقلاب تاکنون راریشه یابی کنید.درروزنامه خردادکه من متاسفم که یک روحانی مدیرمسئول آن است می نویسدکه ریشه این قتل ها ایدئولوژی است وباید ریشه راخشکانید.یعنی چه؟ایدئولوژی ما چیست؟»(نقل از:روزنامه جبهه،۱۲تیر۱۳۷۸،ش۱۶)
روح الله حسینیان:پس من هم باصهیونیست هاارتباط دارم!
«وقتی سعیدامامی باصهیونیسم ارتباط دارد ومن هم با سعیدامامی ارتباط دارم پس من هم با صهیونیستها ارتباط داردم.بنده با شناختی که ازایشان دارم این ادعای ارتباط آقای سعید اسلامی باصهیونیزم وامثال این ها راقبول ندارم.نمی شود که کسی ۱۰سال دریک جکومتی خدمت کند ودردقیق ترین وحساس ترین جای نظام باصهیونیزم ارتباط داشته باشد ودستگاه قضایی نفهمد…به فرض اینکه ایشان یک جاسوس بود،زن وبچه اوچه گناهی کردند.مگرزن وبچه اوضدانقلاب بوده اند؟خانم او یک خانم محترم ومومنه است.پسراویک پسر۱۳ساله است ودختراویک دختر۸ساله است.۵ماه پدرراگرفتندوبعداز۵ماه آنهاجنازه پدررادرغسالخانه می بینند.آیااین خانم مومنه حق این رانداردکه شوهر خودراولواینکه یک جاسوس بودرا ببیند؟
پرونده را به مانمی دهند.اگرپرونده را به ماداده بودندمساله به اینجا کشیده نمی شد.کسانی دراین ماجراخط دهی می کنند ودرتلاشند تاشریکی را برای متهم اصلی پیداکنند.تمام این بازی ها برای آن است که یک شریک دوم برای آقای موسوی که متعلق به جناح دوم خرداد است پیداکنند.این آقای موسوی اسم اصلی اومصطفی کاظمی است که هنوز زنده است.وخوشبختانه خودکشی نکرده است».(نقل از:روزنامه جبهه،۱۲تیر۱۳۷۸،ش۱۶)
روح الله حسینیان:قتل ها کارجناح چپ استحاله شده است!
«نیروهایی که مرتکب چنین قتل هایی شده اندازلحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده وازهواداران جدی آقای خاتمی بوده اند…مسئول وعامل اصلی این قتل هاازافرادچپ هوادارجریان دوم خرداد بودند…شاخه ای ازجناح موسوم به چپ اخیرا به طور علنی اعلام کردندکه می خواهند کانون های قدرت نظام راسنگر به سنگر فتح کنند وممکن است اینهابرای اشغال وزارت اطلاعات توطئه ای کرده باشند…مدتی است نیروهای چپ فرصت طلب درحال تدوین سناریویی برای دردست گرفتن وزارت اطلاعات هستند.اینهاازهمان اول تحلیل می کردندچون وزیراطلاعات فرد ساده ای است لذابااستفاده ازاومی توان تمام نیرورهای چپ فرصت طلب راحاکم کرده ونیرورهای مخلص ومذهبی وزارت اطلاعات راقلع وقمع کرد.ودراین راه هم تاحدوی موفق شدندوچند معاون ومسئول رابه آقای دری نجف آبادی تحمیل کردند».(نقل از:هفته نامه صبح،بهمن۱۳۷۷،ش۸۹)
حمیدرضاترقی(عضوکمیسیون حزب الله مجلس):تحقیق وتفحص نشود!
«انجام تحقیق وتفحص مجلس درخصوص قتل های زنجیره ای نه تنها کمکی به شناخته شدن موضوع نمی کندبلکه ممکن است مساله راپیچیده ترکندودرروند دستگاه قضایی اختلال ایجادکند»(نقل از:نشریه عصرما،۳آذز۱۳۷۸،ش۱۳۹)
روح الله حسینیان:تاکنون صدهانفرواجبی خورده اندو نمردند!
«آخرسعیدامامی آدمی نبودکه خودکشی کند.مامی شناختیم سعیداسلامی را.آخه مایک زمانی زندانبان بودیم.یک زمانی همه این چیزهارا گذرانده ایم.تاکنون صدهانفر واجبی خوردندونمردند..من نمی گویم نخورده،شاید بهش خط دادند.همان بازجوهایی که چپ بودندوکسانی که پرونده دستشان است که خودش می گفت آنجادادوبیدادمی کردومی گفت آقابه دادم برسید،پدرم رادرآوردند،کشتنم.شکنجه ام می کنند.شایدواقعاخط به اوداده اند.شایدآمپول هوابهش زده اند.آقای نیازی واقعاجواب قانع کننده ای برای این مساله ندارد».(نقل از:روزنامه فتح،۲دی۱۳۷۸)
محسن آرمین:کِش ندهید؛بازنده اصلی نظام خواهدبود!
«اینجانب اززمانی که ماجرای قتل های اخیربه عنوان یک موضوع حادسیاسی در جامعه مطرح شده همواره براین اعتقاد بوده ام که نبایداین پرونده به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی میان گروههای سیاسی قراربگیردودرمصاحبه های متعددبرضرورت رسیدگی به این پرونده درسطح ملی اجتناب گروه های سیاسی معتقدبه نظام وقانون اساسی ازتقلیل آن درسطح منازعات سیاسی تائید کرده ام. ومعتقدم این منازعات طرف پیروز نخواهدداشت وبازنده اصلی نظام خواهدبود».(نقل از:روزنامه صبح امروز۱بهمن ۱۳۷۷)
عاملان اصلی معرفی شدند!
«محمدنیازی(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح):عاملان اصلی باتوجه به تحقیقات انجام گرفته،مصطفی کاظمی،مهردادعالیخانی،خسروبراتی،وسعیدامامی هستد.باوجودمراقبت های ویژه ای که ازسعیدامامی یکی ازعوامل اصلی ومحوری این قتلهابه عمل می آمدوی روزدوشنبه(۳۰خرداد۱۳۷۸)درزمان استحمام دربازداشتگاه باخودرن داروی نظافت خودکشی کرد!».(نقل از:نشریه عصرما،۲تیر۱۳۷۸،ش۱۲۲)
مجلس ختم سعید امامی!
«درروزنامه های پنچ شنبه سوم تیرماه اعلام شد که جنازه سعید اسلامی روزسه شنبه اول تیرماه بامشایعت حدود۲۰۰نفردفن گردیدومجلس ختم وی نیز بعداز ظهرهمان روزدریکی ازمساجدبزگ تهران برگزارشد.بنابرهمین گزارش بسیاری از افرادی که درمراسم تدفین وی حضورداشتندازبستگان نامبرده نبوده اندودرحین برگزاری هردو مراسم،به ابراز احساسات پرداخته ومراسم زیارت عاشورانیزبه همین مناسبت برپاکرده اند.امانحوه برگزاری مراسم شب هفت سعیدامامی درروز۴تیرماه برپیچیدگی این موضوع افزود.حضورروح الله حسینیان رئیس مرکز اسنادانقلاب اسلامی ویکی ازچهره های سیاسی مطرح کشوردراین مراسم تعجب اغلب حاضران سیاسی ومطبوعاتی را برانگیخت».(نقل از: نشریه عصرما،۱۶تیر۱۳۷۸،ش۱۲۳)
شرحال سعیدامامی:
«متولد۱۳۳۶،درشیراز،فرزندعلی اکبرامامی.درسال۱۳۵۶پس ازاخذدیپلم ریاضی،به جهت تحصیل به آمریکا(واشنگتن)عزیمت می نمایدوتاچندروزبعدازرفراندوم جمهوری اسلامی ایران(۱۹/۱/۱۳۵۸)به ایران بازمی گردد.
سلطان محمداعتماد،وابسته نظامی دولت شاهنشاهی ایران درآمریکاعامل وی برای اخذبورسیه شدن ایشان درآمریکا بوده وهمواره ایشان راموردحمایت مادی ومعنوی خویش قرارمی داده است.
تاسال ۱۳۶۱ ازایشان وسوابقشان،اطلاعات چندانی دردست نیست.امابه یکباره درسال۱۳۶۱سرازواحداطلاعات نخست وزیری یعنی یگانه نهاداطلاعاتی آنزمان جمهوری اسلامی ایران درمی آورد.
درسال ۱۳۶۳که تمامی نهادهای اطلاعاتی وامنیتی نونهال نظام یعنی اعم ازاطلاعات نخست وزیری وسپاه وکمیته وارتش ادغام ووزارت اطلاعات شکل گرفت ،باوزیرشدن محمدی ری شهری،به سمت مدیرکل شرق وغرب ومعاونت خارجی وزارت اطلاعات انتخاب می شود.ودرزمان فلاحیان به سمت معاون امنیتی یعنی اصلی وکلیدی ترین رکن وزارت برگزیده می شود.درسالهای پایانی وزارت فلاحیان به سمت معاونت بررسی وزارت اطلاعات انتخاب،ودردوره وزارت دری نجف آبادی وی به سمت مدیرکل حوزه مشاوران وزارت اطلاعات برگزیده می شود».
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)آذر۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com